Online-Hukuk.Org

  url:http://www.online-hukuk.org/makale/mala-zarar-verme-sucunun-nitelikleri-yonunden-yapilan-tasnif.html


Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikleri Yönünden Yapılan Tasnif

Mala zarar   verme suçu,   vasfları yönünde çeşitli şekillerde tasnif edilebilr

1-)Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikleri Yönünden Yapılan Tasnif.
a-)Nası ızrar suçunun temel şekli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde tanzim edilmiştir. İrtikap edilen nası ızrar suçu, 151. madde dışında başka bir nası ızrar suçuna girmiyorsa, 151. madde kapasımında kalır. Şikâyet tabidir. Ancak Uzlaşma kapsamı dışındadır. Başkasnın taşınır veya taşınmaz malını  tamamen veya kısmen , yıkmak, tahrip emek, bozmak,  yok etmek ve kullanılmaz  hale getirmek  veya kirletmek  şekline mala zarar verilebilir. Nasrı ızrar suçunun temel şeklidir. Nası ızrar suçu ile ilgili bir fiil önümüze geldiğinde öncelikle  nitelikli nası ızrar suçlarından birine girip girmediğine bakmak gerekir. Girmiyorsa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1 maddesi gereğince değerlendirme yapılması gerekir. Sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getimek veya değerini azaltmak suçu.Şikayete tabidir.Lojman'ın camını kırmak fiili, Devlet malına zarar vermek değil, TCK 151/1. maddesine mümas suçu oluşturur.(Yargıtay Kararı). Koyun sürüsünü, mağdurun fasülye bahçesine yönlendirerek bahçeye zarar verilmesi halinde de TCK 151/1 maddesine mümas suçu oluşturur.

b-) Nası Izrar Suçunun Nitelikli Hâli 5237 Saylı Türk Ceza Kanununun 152/1. maddesinde tanzim edilmiştir. Nası ızrar suçunun kamu kurum /kuruluşlarına ait ve kamu hizmetine tahsis edilmiş  menkul veya gayrimenkul eşya hakkında işlenmesi  halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152/1(a) maddesine göre tecziye edilmesi gerekir. Burada dikkat edilecek husus, taşınır  veya taşınmaz malın kamu kurum veya kuruluşlarına ait olması veya  kamu hizmetine tahsis edilmiş  veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, tesis bina veya diğer  eşya hakkında işlenmesi  gerekir. Kamunun hususi malları bu madde kapsamına girmez. Meselâ, adliye lojmanının camını kırmak  fiili, mezkur maddeye girmez. Çünkü, adliye lojmanı kamuya ait; ancak, kamu hizmetine tahsis edilmemiştir.Bu suç şikâyete tabi değildir. Resen takip edilir.

Mala zarar verme suçunun nitelikli haller TCK 152/2. maddesinde (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) madderinde tanzim edilmştir.

Nası ızrar suçunun, yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korumaya tahsis edilmiş her türlü eşya ve tesis hakkında işlenmesi halinde,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  152/1(b) maddesine göre tecziye edilmesi gerekir.Kanun koyucu, yangın, sel baskını  gibi  felaletleri örnek olarak saymıştır. Depremi, nükler santral kazası gibi felaketleri de  misal olarak verebiliriz.Araçlardadaki yangın söndurme cihazını, ilk yardım çantası bu madde kapsamına girer.Felaketi önlemek için yapılan baraj, sinyalizasyon şebekesi mezkur madde kapsamına  girdiği gibi, kaza olduktan sonra etkisini azaltmaya yönlelik  ilk yardım çantası, yangın södürme aleti de bu kapsama girer. 

Nası ızrar suçunun dikili ağaç,  fidan ve bağ çubuğu hakkında işlemesi  halinde  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152/1(c) maddesi uygulanır.Her türlü dili ağaç bu madde kapsmanına girer; ancak orman olan yerler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu uygulanır.Ağaçların sadece dikili olması aranmıştır. Meyveli veya meyvesiz tefrinine gidilmemiştir. 

Nası ızrar suçunun sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korunmaya yarayan  tesisler hakkında işlenmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  152/1-e maddesi uygulanır

c-) Nası Izrar Suçunun Ağırlaştırılmış Nitelikli  Hâli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152/3. maddesinde tanzim edilmştir Mala zarar verme suçun  yakıcı ve patlayıcı maddelere irtikap edilmesi halinde  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 152/3. maddesi uygulanmalıdır Ancak tabanca ile ateş etme  yakıcı ve patlayıcı madde kullanılması olarak kabul edilemez. 
Sanığın korkutmak amacıyla  mağdurunda içersinde bulunduğu  sırada  tabanca ile ateş etmesi şeklinde gerçekleşen  olayda  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi gereğice  silahla tehdit  ve korku ve panik yaratacak şekilde  ateş etme suçlarandan  en ağır cezayı gerektiren  silahla tehdit suçundan dolayı  mezkur Kanunu'nun  106/2(a)  maddesi gereğince  cezalandırılması  gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır. Tabanca ile ateş etme  yakıcı ve patlayıcı madde kullanılması olarak kabul edilemeyeceğinden  ve mala zarar verme suçunun da takibi şikayete tabi olduğundan  ve mağdur da şikayetinden vazgeçtiğinden  mala zarar verme suçu ilişkin dava düşürülmelidir(  9.D 01.06.2010 tarihli ve 2008/12367E, 2010/6577K sayılı içtihadı, YKD Ağustos 2010) 

d-) Mala Zarar Verme Suçunun Hususi Halleri. Mala zarar verme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 151 ve 152. maddelerinde tanzim edilmekle birlikte,  mezkur Kanunun 153. maddesinde ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek şeklinde  ayrıntılı düzerlemeye gerek görülmüştur. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek suçu, şikayete tabi değil ve uzlaşma kapsamı dışındadır. Ayrıca mezkur şuç hakkında   5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  168. maddesinde tanzim edilen etkin pişmanlık  kapsamında değildir.

e-) TCK 151, 152, 153  maddeleri dışında, TCK 106/3, 290/2 2863 sy Kanunun 65. maddesi gibi maddelerde de nası ızrar suçu ilgili düzenleme veya atıflar yapılmıştır.

Hukukçu Mehmet Antalyalı


  url:http://www.online-hukuk.org/makale/mala-zarar-verme-sucunun-nitelikleri-yonunden-yapilan-tasnif.html