Online-Hukuk.Org

yargıtay dosya sorgu

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Fiili Uyma Sonucu Yeni Hüküm Kurma(1)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi; a)Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak, b)Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, c)Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak, d)İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak, Suretiyle verilen hüküm; özde direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. >>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
4

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

Mağdurun Yeni İfadesi Başka Delillerle Destekleniyorsa Samimi Olduğu Kabul Edilmelidir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mağdurun, eski beyanına aykırı yeni beyanı, diğer delillere destekleniyor ve dosya kapsamı ilye uyumlu ise, kabul edilmeldir. >>>

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Savunma Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır.

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Savunma kendi içinde çelişkili olmamalıdır.Kendi içinde çelişkiye düşmesini önlemenin en kısa yolu, Dosya tekemmül etmeden savunma hakkını kullanmamaktır.Kişi kendinden emin ise savunma hakkını hemen kullanabilir.Bunda bir sakınca yoktur.Ancak yapacağı savunmada emin değilse  konuya hakim bir hukukçudan mutlaka yardım almalıdır. İleride  doğruyu söylese bile, ilk ifadesiyle çelişiyorsa savunmanın samimiyeti  tartışmalı hale gelir. Yapılması gerekren bir fiilin veya hareketin ihmal edilmesi de savunma kapsamında değerlendirilir. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCK uygulanmasına karşın 5237 sayılı TCK.da 765 sayılı TCK.nun 95/2 maddesinin karşılığının bulunmaması nedeniyle anılan maddenin uygulama dışı bırakılması karma uygulama niteliğindir >>>

Muhafaza Konusu Eşyayı Haciz Dairesine Götürmemek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yedieminin malı muhafaza ettiği yerde teslim etmekle yükümlü bulunması ve incelenen dosyada, icra dairesince sanığın adresine gelinerek hacizli malın iade edilmesi altına alınması için bir başvurunun yapılmaması karşısında, hacizli malların satış yerine götürülmemesi biçimindeki eylem, suçun maddi öğesini oluşturmaz ise de, sanığın hacizli malı başkasına verme, ortadan kaldırma, satma, rehnetme veya adresine gelinip istenildiğinde teslim etmeme gibi TCY nın 289/1.maddesinde öngörülen teslim amacı dışında tasarrufla bulunması durumunda, suçun oluşacağı gözetilerek söz konusu hacizli malları teslim edilen adreste usulüne uygun olarak muhafaza edip etmediğinin araştırılması ve muhafaza ettiğinin belirlenmesi halinde beraatine, tersi durumda ise, hükümlülüğüne karar verilmesi gerekir. >>>

Ceza Zamanaşımın, Doysanın Ceza Genel Kuruluna İntikal Edilinceye Kadar Dolmamış Olması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığa atılı suç, 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanık hakkında iddianamenin düzenlendiği 21.05.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresi, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 21.05.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Kamu Görevlisine Hakaret

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisine, görev sırasında, görevinden dolayı duyulan kin nedeni ile 'yata yata para kazanıyorsunuz şerefsizler' şeklinde ibare ile hakaret(insult) edilmesi resen takibi gereken bir suçtur.Şikayetten vazgeçme ile düşmez.

>>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Savunmada Menfaat Zıtlığı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Menfaat zıtlığını dar anlamda yorumlamamak gerekir. Burada, önemli olan, savunmanın hiçbir şekilde zafiyete uğramamasıdır. Nitekim öğretide de aynı görüş benimsenmiş, şüpheli veya sanıklardan birisinin savunulması ancak diğer sanığın suçlanmasıyla sağlanabiliyorsa, çıkarların çatıştığını ve müdafilerinin değişik kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. (Prof. Dr. Nur Centel – Doç. Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası sh. 170) >>>

Cezai Şart ve Akdin Feshi

Arama Puantajı:
4

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Davacı şirket tarafından 286.2005 tarihinde gönderdiği ihtarname ile akte aykırılık tespit edilmiş olduğu gerekçesiyle aktin feshedildiğnin bildirilmesi,sözleşme zaten dayalı tarafından sona erdirildiğinden ve sözleşme ayakta olmadığından hüküm ifade etmeyecektir. Davacı yan,aktin haksız feshine dayanarak değil,akte aykırılık nedeniyle  sözleşmenin feshedildiği iddiasına dayanarak cezai şart isteminde bulunduğundan, davannı reddine  karar verilmelidir >>>

Savunma Hakkının Kısıtlanması ve Savunmada Menfaat Zıtlığı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Menfaat zıtlığını dar anlamda yorumlamamak gerekir. Burada, önemli olan, savunmanın hiçbir şekilde zafiyete uğramamasıdır. Nitekim öğretide de aynı görüş benimsenmiş, şüpheli veya sanıklardan birisinin savunulması ancak diğer sanığın suçlanmasıyla sağlanabiliyorsa, çıkarların çatıştığını ve müdafilerinin değişik kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. (Prof. Dr. Nur Centel – Doç. Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası sh. 170) >>>

Sabit Telefon Sözleşmesinde Sabit Ücretin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Herkesin makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından eşit şekilde yararlanması ilkesinden hareketle, Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından yapılan enerji tüketimi, teknik donanım, bakım ve yönetim gibi masrafların karşılığı olarak, Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanan tarife uyarınca alınan sabit ücretin, yasal ve hakkaniyete uygun bir uygulama olduğu; bu bağlamda, yasal ölçütler yerine direnme kararında sözü edilen sübjektif esaslara göre değerlendirme yapılamayacağı, her türlü duraksamadan uzaktır. Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen ve davanın kabulü ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesi gereğine işaret eden Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, hatalı teşhis ve değerlendirme sonucu davanın reddine dair verilen önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. >>>

Gizlice Kaydelilen Sesin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın tanıklık yaptığı dosyadaki hazırlık ve mahkeme beyanları arasında çelişki bulunmadığı, katılan ile yaptığı konuşmanın katılan tarafından gizli olarak kasete kaydedildiğinden hukuka aykırı delil niteliğinde olup, hükme esas alınamayacağı şeklindeki mahkeme gerekçesi yerindedir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Gerekçe

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,  açıklanmaması halinde;  verilecek hükümün gerekçesi  yargıtay denetimini sağlayacak şekilde olması gerekir. Atıf yoluyla  duruşma yapmadan hükmün açıklanmasına karar verilemez.Hükmün açıklanması kararı duruşma açılarak temyiz denetimine imkan verecek şekilde yazılması gerekir >>>

Duruşmanın Öne Alınmak Suretiyle Savunmanın Kısıtlanması

Arama Puantajı:
4

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Dava dosyasının, duruşma gün ve saatinden önce ele alınarak hüküm kurulması, savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan, adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının da ihlali anlamına gelmektedir.   >>>

Sanığın Sorgusu Zamanaşımını Keser

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sanıkların sorgusu Zamanaşımını keser >>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Birden Fazla Cinsel Saldırı ve Ruh Sağlının Bozulması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)mağdurenin iddianameye konu olan eylemden önce başka bir şahsın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldığının ileri sürülmesine göre dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve her iki raporla belirlenen ruh sağlığındaki bozulmanın sanık A. A'nın eylemi sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında görüş alınmasından sonra sonucuna göre uygulama yapılması gerekir >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası Açık ve Net Olmalıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamusal iddia makamını temsil eden C.Savcısının esas hakkındaki görüşünün mahkûmiyet yönünde olması durumunda, görüşünü açık ve anlaşılır bir biçimde ve uygulanması talep edilen yasa ve maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğundan, somut olayda beyan edilen “mahkememizce önceden verilen karar gibi hüküm kurulması mütalaa olunur” şeklindeki sözlerin esas hakkında mütalaa olarak geçerli ve yeterli kabul edilmesi olanağı bulunmamaktadır. >>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Belgesiz Yapılan Satın Alınan Malın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde,  sahte faturaları kesen kişi hakkında da işlem yapılmaldır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.2652 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi