Online-Hukuk.Org

yargıtay dosya sorgu

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Fiili Uyma Sonucu Yeni Hüküm Kurma(1)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi; a)Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak, b)Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, c)Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak, d)İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak, Suretiyle verilen hüküm; özde direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. >>>

Hükmün Açıklanmasındaki Hukuka Aykırılıklar Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Somut olay bu kapsamda değerlendirildiğinde, Adalet Bakanlığının 5395 sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde sanığın 3 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde denetim süresinin 5 yıl olarak tespit edilmesinin isabetsiz olduğu nedenine dayanan yasa yararına bozma isteminde belirtilen hukuka aykırılığın, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle hukuken varlık kazanamayan mahkûmiyet hükmünün üzerine inşa edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına konu oluşturmakta olduğu hususu tartışmasız olup, yasa yararına bozma konusu yapılması olanaklı olduğundan, Özel Dairece, yasa yararına bozma isteminin reddine karar verilmesi isabetli değildir >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarında Uyarlama

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Açıkça lehe hususlara dosya üzerinden uyarlama yapılabilir.

>>>

Dosya Üzerinden Uyarlama

Arama Puantajı:
4

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Açıkça lehe olan hususlara dosya üzerinden uyarlama yapılabilr >>>

Uyarlama Davası ve Mükerrirlik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Açıklanan yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde; mahkemece, sanıkların para cezasından ibaret önceki cezalarının aynen infazına ve ayrıca incelenen dosyada yaralama ve hakaret suçları nedeniyle hükmolunan adli para cezalarının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır >>>

İmar Kirliğine sebebiyet Verme ve İdari Para Cezası

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

'Belediye sınırı” terimi mülga ve yürürlükteki Belediye Kanununda yasal bir idari kavram olarak gösterilmiş, İmar Kanununun 5. maddesinde mücavir alan tanımlanıp, 45. maddesinde mücavir alanın oluşturulma yöntemi düzenlenmiş ve mücavir alanlardaki ruhsat işlemlerinde belediye başkanlığı yetkili kılınmış, ayrıca İmar Kanununun 2, 5 ve 19. maddelerinde ise “belediye ve mücavir alan içinde” veya “belediye ve mücavir alan sınırları içinde” şeklindeki ifadelerde ‘mücavir alan’ teriminden başka ‘belediye sınırı’ teriminin de imar rejimi açısından anlamına işaret edilmiş ve bu şekilde ‘belediye sınırı’ teriminin salt idari bir kavram olmayıp, imar mevzuatı kavramı olduğu da gösterilmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu düzenlenirken de yasa koyucu tarafından bilinçli olarak “belediye sınırı” kavramı kullanılarak, maddenin 4. fıkrasında, suçla ilgili bu düzenlemenin 3. fıkra hariç, “ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde” uygulanacağı açıklanmış ve böylece, imar uygulaması bakımından belediye sınırı dışında ve fakat belediyenin ruhsatlandırma yetkisi içerisinde kalan mücavir alanlardaki bina ve yapılarla ilgili olarak belediyelerin İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerindeki, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapımına ilişkin inşaatı durdurup mühürleme, imar planına veya ruhsata uygun hale getirilmezse yıkma ve idari para cezası uygulama şeklindeki idari yaptırımlar geçerli olmakla birlikte, yasa koyucunun yalnızca belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi yerler içerisindeki ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılması eylemlerini suç olarak düzenlediğinin anlaşılmasına ve mücavir alandaki kendi taşınmazı üzerinde ruhsatsız bina yapma eyleminin TCY’nın 184/1. maddesindeki suçu oluşturmayacağının anlaşılmasına karşın, incelenen dosyada suça konu yerin özel imar rejimine tabi yerlerden olup olmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi, kanunu aykırıdır,(4.CD  06.06.2011 tarihli ve Esas No:2009/8724 Karar No:2011/7697 künyeli içtihadı)   >>>

Yağma(Gasp) Suçunda Mağdurun Çelişkili Beyanının Değerlendirilmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Mağdurun, soruşturma aşamasındaki ifadesi ile kovuşturma safhasındaki ifadesi arasında çelişki var ise, mağdur sanıkları korumak gayesi ile ifade değiştirmiş olabileceğinden, ilk ifadesine itibar edilmelidir. >>>

Savunma Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olmamalıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şüpheli ve sanık suç ile ilgili olarak savunma yaparken yaptığı savunma hayatın olağan akışına aykırı olmamalıdır.Hayatın olağan akışına aykırı yapılan savunma  etkisini azaltır. >>>

Kendi İçinde ve Dosya İle Uyumlu Olmayan Savunmaya İstinaden Beraat Kararı Verilemez

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Sanığın, kaçak elektrik kullanılması nedeniyle tutanak düzenlenen dershanenin, kurucu ortağı olduğu ve tutanak tarihi itibariyle de dershanenin bağlı olduğu şirketi temsil yetkisinin bulunduğu, Mersin Ticaret Sicil Memurluğunun yazısı ile sabittir. Dershanede görevlilerce ihbar üzerine yapılan kontrolde, kolon sigortasından harici hat çekilerek, sayaca girmeden dört adet klimada kaçak elektrik kullanıldığı belirlenip, tutanak tutulmuş ve sanık da herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin tutanağı imzalamıştır. Sanığın, bu hususun aksine, sonradan alınan suçtan kurtarmaya yönelik savunmasına ve savunma tanıklarının somut bir bilgiye dayanmayan, savunmayı doğrulayacak varsayımların ortaya konulmasından ibaret beyanlarına itibar edilmesine olanak yoktur. >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Teslim Alınan Malı İcra Dairesine Götürmemek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sanığın hazcolunan ve kendisine yediemin olarak teslim olunan kendisine ait malları istenmesine karşın icra dairesine götürmemesi eylemi nedeniyle TCY’nın 289/1. 2.cümlesi uygulanarak temel cezanın yarı oranında indirilmemesi suretiyle fazla cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır. >>>

Lehe Kanunun Tespitinde Karma Uygulama Yasaklanmıştır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5252 sayılı Yasanın 9/3 maddesinde lehe olan hükmün belirlenmesinde, önceki ve sonraki yasaların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanması zorunlu kılınmış ve karma uygulama yapılması yasaklanmıştır. >>>

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası Açık ve Net Olmalıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamusal iddia makamını temsil eden C.Savcısının esas hakkındaki görüşünün mahkûmiyet yönünde olması durumunda, görüşünü açık ve anlaşılır bir biçimde ve uygulanması talep edilen yasa ve maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğundan, somut olayda beyan edilen “mahkememizce önceden verilen karar gibi hüküm kurulması mütalaa olunur” şeklindeki sözlerin esas hakkında mütalaa olarak geçerli ve yeterli kabul edilmesi olanağı bulunmamaktadır. >>>

Savunma Kendi İçinde Çelişkili Olmamalıdır.

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Savunma kendi içinde çelişkili olmamalıdır.Kendi içinde çelişkiye düşmesini önlemenin en kısa yolu, Dosya tekemmül etmeden savunma hakkını kullanmamaktır.Kişi kendinden emin ise savunma hakkını hemen kullanabilir.Bunda bir sakınca yoktur.Ancak yapacağı savunmada emin değilse  konuya hakim bir hukukçudan mutlaka yardım almalıdır. İleride  doğruyu söylese bile, ilk ifadesiyle çelişiyorsa savunmanın samimiyeti  tartışmalı hale gelir. Yapılması gerekren bir fiilin veya hareketin ihmal edilmesi de savunma kapsamında değerlendirilir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Ceza Zamanaşımın, Doysanın Ceza Genel Kuruluna İntikal Edilinceye Kadar Dolmamış Olması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığa atılı suç, 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanık hakkında iddianamenin düzenlendiği 21.05.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresi, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 21.05.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. >>>

Belgesiz Yapılan Satın Alınan Malın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde,  sahte faturaları kesen kişi hakkında da işlem yapılmaldır. >>>

Mağdurun Yeni İfadesi Başka Delillerle Destekleniyorsa Samimi Olduğu Kabul Edilmelidir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mağdurun, eski beyanına aykırı yeni beyanı, diğer delillere destekleniyor ve dosya kapsamı ilye uyumlu ise, kabul edilmeldir. >>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Sahte Resmi Varaka Dosyada Saklanması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılama sonunda sahte resmi varakanın dosyada delil olarak saklanması gerekir. >>>

Muhafaza Konusu Eşyayı Haciz Dairesine Götürmemek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yedieminin malı muhafaza ettiği yerde teslim etmekle yükümlü bulunması ve incelenen dosyada, icra dairesince sanığın adresine gelinerek hacizli malın iade edilmesi altına alınması için bir başvurunun yapılmaması karşısında, hacizli malların satış yerine götürülmemesi biçimindeki eylem, suçun maddi öğesini oluşturmaz ise de, sanığın hacizli malı başkasına verme, ortadan kaldırma, satma, rehnetme veya adresine gelinip istenildiğinde teslim etmeme gibi TCY nın 289/1.maddesinde öngörülen teslim amacı dışında tasarrufla bulunması durumunda, suçun oluşacağı gözetilerek söz konusu hacizli malları teslim edilen adreste usulüne uygun olarak muhafaza edip etmediğinin araştırılması ve muhafaza ettiğinin belirlenmesi halinde beraatine, tersi durumda ise, hükümlülüğüne karar verilmesi gerekir. >>>

Savunmada Menfaat Zıtlığı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Menfaat zıtlığını dar anlamda yorumlamamak gerekir. Burada, önemli olan, savunmanın hiçbir şekilde zafiyete uğramamasıdır. Nitekim öğretide de aynı görüş benimsenmiş, şüpheli veya sanıklardan birisinin savunulması ancak diğer sanığın suçlanmasıyla sağlanabiliyorsa, çıkarların çatıştığını ve müdafilerinin değişik kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. (Prof. Dr. Nur Centel – Doç. Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası sh. 170) >>>

Birden Fazla Cinsel Saldırı ve Ruh Sağlının Bozulması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)mağdurenin iddianameye konu olan eylemden önce başka bir şahsın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldığının ileri sürülmesine göre dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve her iki raporla belirlenen ruh sağlığındaki bozulmanın sanık A. A'nın eylemi sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında görüş alınmasından sonra sonucuna göre uygulama yapılması gerekir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.17 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi