Online-Hukuk.Org

vekalet görevinin kötüye kullanılması

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kötüye Kullanması ve Disiplin Hükümleri

Arama Puantajı:
104

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir cumhuriyet savcısının, avukat tavsiye etmesi,  sanıkla birlikte yemek yemesi görevi kötüye kullanma değil, disiplin hükümlerine aykrılıktır.Bir fiil suç oluşturmayabilir ancak disiplin hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.Bundan dolayı disiplin tahkikatıyla adli tahkikat birbirinden bağımsız olarak kendi sürecinde devam eder. >>>

Kamu Görevlisinin Yetkili Olup Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinden soruşturma yapılırken, failin suça konu fiili yapmaya yetkili olup olmadığını tespit etmek gerekir  Fail, yetkisini değil de memuriyet sıfatından kaynaklanan nüfuzu, saygınlığı kötüye kulmış ise, disiplin hükümleri uygulanmaldır >>>

Avukatlık Vekalet Sözleşmesinin Kendiliğinden sona Ermesi

Arama Puantajı:
53

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet akdinin, vekaletnamede bahsedilmese bile mahiyetinden kaynaklanan bir süresi vardır. >>>

Banka veya Kredi Kartların Kötüye Kullanılması ve Hırsızlık suçu

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/1. maddesi, 'banka veya kredi kartlarını her ne suretle olursa olsun elegeçiren veya kullanan' şeklinde  bir tabir kullanarak, banka veya kredi kartının elegeçirilme şekli ile kötüye kullanılmasını tefrik etmiştir.Mezkur maddede söz konusu olan   banka kartı gerçek bir banka kartıdır.Ele geçirme suç işlemek suretiyle de olabilir veya başka haksız yolla da olabilir >>>

Vekalet Sözleşmesinin Şekli

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıkla birlikte duruşmaya gelen ve hakim önünde savunucu olarak kabul edildiği sanık tarafından bildirilen vekaletnamesiz savunucunun hükümü temyiz etmesi halinde, dosyada sanığın açık bir muhalefeti bulunmuyorsa, bu temyiz isteği geçerlidir. >>>

Bilişim Sistemini Kullanarak Menfaat Sağlama ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Sanıkların birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir şekilde ele geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, katılanın Şekerbank Ankara Küçükesat Şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yı Şekerbank-İstanbul Zeytinburnu Şubesinde sanık Volkan adına açtırdıkları hesaba havale edip, aynı gün banka şubesinden çekmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemdeki kastı, katılan firmanın banka hesabında bulunan, taşınır nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi banka hesaplarına geçirmeye, katılanın rızasına aykırı olarak malvarlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla varolan veriyi başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yöneliktir. Kaldı ki sanığın katılanın internet bankacılık hesabında bulunan parasına ulaşmak için bilişim sistemlerini araç olarak kullanmaktan başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla olayımızda, 5237 sayılı TCY'nın 142/2-e maddesinde düzenlenmiş bulunan “bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık” suçunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Şu halde, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY’nın 142/2-e maddesindeki nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında; 244. maddenin 4. fıkrası uyarınca uygulama yapma olanağı da bulunmamaktadır. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Karşılıksız Çek Suçunda Fail Kimdir

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Keşide eden yanında, Hesap sahibi farklı ise, hesap sahibi  de karşılıksız çek suçundan sorumludur.3167 sayılı Kanuna göre, gerçek kişinin verdiği vekalete istinaden çek keşide eden kişi iştirak hükümlerine göre tecziye edilmekteydi.Ancak 5491 sayılı  Kanunla  hakiki kişinin verdiği vekaletnameye istinaden keşide edilen çek karşılıksız çıkması halinde ceza ve hukuki sorumluluk  vekalet verene aittir.  Karşılıksız çeki keşide eden kişi hakkında karşılıksız çek suçundan dava açılamaz >>>

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Teselsülen İşlenebilir

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun teselsülen işlenmesi mümkündür.Kart başına suç oluşur. Suç yeri müşteki veya mağdurun hesabının bulunduğu yerdir. Kredi kartının kötüye kullanılması suçu kart sayısınca oluşur.Ancak sanığın aynı kasıt altında hareket ettiğinin tespiti gerekir >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Tek Bir Dilekçeyle Katılanlar İle İlgili Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir davanın takibi sırasında dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda her dava için ayrı ücrete hükmolunur" şeklindeki düzenleme karşısında; avukatlık asgari ücret tarifesi vekalet ücretinin tayininde esas ve ilke olarak, davacı veya sanıkların adedini ya da bir sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip olunan davaların adedini ele almakta ve taraf1ara yükletilecek avukatlık parasının, her dava için ayrı ayrı tayinini öngörmüş bulunduğu, bu nedenle ayrı ayrı dava açılmadıkça vekalet ücretinin de ayrı ayrı tayin ve takdiri mümkün olmadığı, müdahale yolu ile açılan davaların her biri kamu davasının içinde ayrı hukuki varlığı olan davalar olduğu cihetle, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen düzenlemeler değerlendirildiğinde tek bir dilekçe ile kamu davasına müdahil sıfatıyla katılan Mehmet A..., Süleyman A..., Emel A..., Sevim K...., Fatma A...., Muzaffer A... ve Şerife A....'ın lehine ve sanıklar aleyhine 500,00 Yeni Türk Lirası maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her bir katılan lehine 500,00'er Yeni Türk Lirası vekalet ücretinin sanıklardan ayrı ayrı alınmasına ve katılanlara ayrı ayrı verilmesine dair hüküm kurulmasında >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanıkların, sahte kredi kartı oluşturmadan, müştekilere ait, kredi kart nunarasını kullanrak bilişim sistemi üzerinden kontör alıp satmaları, teselsülen banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması(Misuse of Bank or Kredit Cards) suçunu oluşturur >>>

Tehdit ve Şikayet Hakkkının Kullunılması

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY’nın 106. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı tehdit suçunun tanımında; “sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit” eyleminden söz edilmiş ise de, eylemin hukuka aykırılık öğesinin oluşması bakımından olayda hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması da zorunludur. TCY’nın 26. maddesinde ‘hakkını kullanan kişiye ceza verilmez’ hükmü yer almaktadır. Anayasanın 36. maddesinde ise, herkesin yargı mercileri önünde iddia ve savunmada bulunma hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca, gerçek kişiler veya resmi mercilerin hukuka aykırı işlem ve eylemleri nedeniyle kişilerin şikayet hakları da hak arama özgürlüğü kapsamında bu madde içerisinde değerlendirilmektedir. Şikayet hakkının kullanılması, kişilerin veya kamu görevlilerinin yasaya uygun davranmadıkları iddiasıyla idare veya yargı makamlarınca denetlenmelerine olanak sağlamaktadır. Şikayet edilen kişinin suç işlediği için cezalandırılması veya kamu görevlisinin hukuka aykırı davranışı nedeniyle disiplin işlemine ya da yargılamaya tabi tutulması sair bir kötülüğe uğratılması anlamına gelebilecek ise de, yasal hakkın kullanılması nedeniyle kişi cezalandırılamaz. Şu halde, sanığın dilekçesiyle ilgili olarak işlem yapılmaması durumunda şikayet hakkını kullanacağı anlamındaki sözlerinin, hakkın kullanılması nedeniyle hukuka uygunluk nedenini oluşturacağı gözetilmeyerek yazılı olduğu gibi cezalandırılması hukuka aykırı görülmüştür. >>>

Vekalet Ücreti Verilmediğinden Bahisle Davanın Takipsiz Bırakılmsı

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Vekalet ücreti verilmediğinden bahisle davanın takipsiz bırakılması, gürevi ihmaldir

>>>

Banka ve Kredik Kartlarının Kötüye Kullanılmasıyla İlgili Suçların Tasnifi

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıya igli suçlar  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde tasnif edilmşitir.Ancak birinci maddede tanzim edilen  suç için  mezkur maddenin 4. fıkrasıyla şahsi cezasızlı sebebleri tanzim edilmiştir.Ancak 245/1. fıkraya ilişkin suçlarda  şahsi cezasızlık sebebide bulunmaktadır.Suç şikayete tabi değildir. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik(2)

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Görevi Kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçunu tefrik etmeye yardımcı olacak Ceza Genel Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir

>>>

Resmi Varakada Sahtecilik ve Bankacılık Zimmeti

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY'nın 212. maddesindeki; Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur şeklindeki düzenlemenin, TCY'nın genel hükümleri arasında yer almaması nedeniyle, TCY'nın 5. maddesindeki, yasanın genel hükümleri arasında yer alan düzenlemelerin özel yasalar açısından da uygulanacağı kuralı kapsamında özel yasalar açısından da uygulama olanağı bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nın 212. maddesi yalnızca TCY içinde düzenlenen suçlara ilişkin olarak uygulanabilecek bir kuraldır. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Tehdit

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY.nın 265.maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşması için, kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması zorunludur. Ancak, bu suçun oluşması bakımından da eylemin hukuka aykırı bulunması gerekmektedir. Olayda, sanığın söylediği kabul edilen sözler şikayet hakkının kullanılması kapsamında görülmekle, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluşmadığı kabul edilmelidir. >>>

Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanılması ve Mezkur Kartlar Hakkında Yalan Beyanda Bulunma Suçu

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet :Antalyalı

5237 sayılı Türk  Kanunu'nun 245. maddesine göre, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanılması(Misuse of Bank or Kredit Cards) suçtur. Ancak, 5464 sayılı  banka ve kredi kartları Kartları Kanunu'nun 37. maddesine göre banka veya ktedi kartlarının  kötüye kullanılmasına  müsade etme veya kulladırma fiili suç olarak tanımlanmıştır. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve İrtikap

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Görevi kötüye kullanma ve İrtikap suçları birbirinden farklıdır. Öncelikle fiil, irtikap suçu yönünden inclenmelidir. İrtikap suçunun ikna ve cebir unsuru bulunmaması halinde, görevi kötüye kullanma suçu yönünden incelme yapılmaldır. >>>

Berat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Berat eden sanık, kendini davada bir avukat ile temsil ettirmiş ise, sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek gerekir.Bize göre, ülkemizde açılan davalardan mahkumiyet oranı çok düşük  olduğu halde, bu durumun devamından devlet sorumluları henüz bir tedbir almış değildir. >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Dolandırıcılık Suçu

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve dolandırıcılık suçu birlikte irtikap edilbilir.Bu durumda  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 44. maddesi gereğince fikri içtima hükümleri uygulanır.Hem dolandırıcılık suçundan hem de banka ve  kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan dolayı tecziye edilemez. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Hukuk Davasında Vekalet Ücereti

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 29.05.1957 tarihli, 1957/4 Esas, 1957/16 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında "... hukuk davalarında hasma tahmili gereken ve muhakeme masraflarından madut bulunan vekalet ücretine diğer muhakeme masrafları gibi mutlak surette talep olunmaksızın re'sen hükmedilmesi icap ettiğine..." denilmek suretiyle yargılama masrafı ve vekalet ücretine hükmedilmesinde talep şartının aranmamaktadır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.8621 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi