Online-Hukuk.Org

üyesiz org

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Dalağı Vücüttan Çıkaracak Şekilde Yaralama

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dalağın vücüttan çıkaracak şekilde yaralamak fiili, organ işlevinin yitirilmesi yani uzuv tatili   olarak yorumlanmaktadır. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Sorguda Bildirilen Adres 7201 SK 35/son Kapsamında Sayılan Adres Değildir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sorguda belirtilen adresin  7201 sayılı Tebligat Kanunun  35/son maddesinde belirtilen  adrtesten olmadığı  gibi, mezkur adresin de 7201 sayılı  Tebligat Kanunun  35/son  maddesi kapsamında sayılan  adreslerden olduğuna ilişkin tespitinde bulunamaması  hukuka aykırıdır >>>

Zamanaşımı Kararı ve Beraat Kararı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıklara atılı suç 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, anılan suç, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği 04.09.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresinin, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 04.09.2007 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmakla, direnme hükmünün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle bozulmasına ve 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen uygulanması zorunluluğu bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322 ve 5271 sayılı CYY’nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmelidir. >>>

Atama Kararlarının Etkisiz Hale Getirilmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Atama kararlarında, yargı kararlarının şeklen uygulanarak, sonuçlarının etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı ve bu işlemle katılanın maddi ve manevi bakımdan zarara uğratıldığı saptandığından, 765 sayılı TCY’nın 228/1. maddesinde düzenlenen, görevde yetkiyi kötüye kullanarak keyfi işlemde bulunmak suçu oluşmuştur. Olayda kişilerin mağduriyetine neden olma ögesi de gerçekleşmiş bulunduğundan eylem 5237 sayılı TCY’nın 257/1. maddesi kapsamında da suç oluşturmaktadır >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Keyfi Davranmak Suçu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Atama kararlarında, yargı kararlarının şeklen uygulanarak, sonuçlarının etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı ve bu işlemle katılanın maddi ve manevi bakımdan zarara uğratıldığı saptandığından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  228/1. maddesinde düzenlenen, görevde yetkiyi kötüye kullanarak keyfi işlemde bulunmak suçu oluşmuştur. Olayda kişilerin mağduriyetine neden olma ögesi de gerçekleşmiş bulunduğundan eylem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  257/1. maddesi kapsamında da suç oluşturmaktadır. >>>

Sorgusu Yapılmış Sanık Hakkında Diyeceklerinin Sorulması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sorgusu yapılmış sanık hakkında diyeceklerinin sorulması için celp  edilmesi veya ihzar çıkartılması zamanaşımı kesmez >>>

Sanığın Sorgusu Zamanaşımını Keser

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sanıkların sorgusu Zamanaşımını keser >>>

Hürriyet Tahdit Suçunda Hukuka Aykırılık Bilinci Değerlendirimelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Esasen kural olarak, failin suç saydığı bir sonucu bilmesi, istemesi ve bu suretle harekette bulunması, kastın varlığı açısından yeterlidir. Ayrıca, sonucun yasaya veya hukuka aykırı olduğunu bilme şartı aranmaz. Ancak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu bakımından yasamız, eylemin "gayrımeşru surette" işlenmesini şart koştuğundan, failin bu şekilde hareket ettiğini bilmesini ve istemesini aramaktadır. Bu durumda, failin, işlediği fiilin hukuka aykırılık bilincine de sahip olması gerekmektedir. Hakim, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilinci"ni elbette araştıracaktır.   >>>

Hürriyeti Tahdit Suçunun Temel Şeklinde Hususi Kast Aranmaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 109. maddesinde de öncekine benzer biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede de, suçun "hukuka aykırı olarak" işlenmesi aranmaktadır. Başka deyişle, hukuka aykırılık suç tipinde ayrıca gösterildiği için, "hukuka özel aykırılık" hali söz konusudur. Bu nedenle failde, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilincinin" bulunması gerekmekte ise de, suçun temel biçimi bakımından özel kast ( saik ) aranmamıştır; genel kastın varlığı yeterlidir. >>>

Ceza Hukümlerine Yönelik Olarak Yargıtyada İtiraz Harcı Alınmaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5766 sayılı Yasanın 11. maddesiyle getirilen “temyiz ve itiraz harçlarının” ceza hükümlerine yönelik olarak Yargıtay’a yapılacak başvurular açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. >>>

Ceza Hukümlerine Yönelik Olarak Yargıtyada Temyiz Harcı Alınmaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5766 sayılı Yasanın 11. maddesiyle getirilen “temyiz ve itiraz harçlarının” ceza hükümlerine yönelik olarak Yargıtay’a yapılacak başvurular açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. >>>

Hukuka Aykırılık Bilinci ve Özel Kast

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hukuka aykırılık bilinci özel kasıtla karıştırılmamalıdır. Fail, suç tipinin objektif unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği halde, eylemde hukuka aykırılık bilincinin bulunmaması nedeniyle, kastının varlığı kabul edilemese dahi, bu durum suçun özel kasıtla işlenebileceği anlamını taşımaz. ( Prof. Dr. Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İst.-1994, sy. 32 )   >>>

Ceza Hukukunda Mahsup Usulü

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

06.03.1940 tarih ve 1940/5-68 sayılı içtihadı Birleştirme Kararı ile Ceza Genel Kurulunun 30.12.2003 tarih ve 2003/8-291-303, 1. Ceza Dairesinin 18.07.1994 tarih ve 1994/3293-2484, 2. Ceza Dairesinin 02.12.1981 gün ve 7441/7800 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; tutukluluğun, mahsup yapılacak suça konu mahkumiyete ait olması gerekmeyip, sanığın tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek (beraat veya mahkûmiyet) hükmün kesinleşmesinden önce işlemiş olduğu diğer bir suç nedeniyle de tutuklu kalınan sürenin mahsubu olanaklıdır. Burada önemli olan husus, mahsuba konu mahkûmiyete ait suçun, tutuklu kalınan suçtan verilen hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesidir. >>>

Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamındadır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Türk Ceza Kanunu'nun 204/2.Fıkrasındaki '/2' ibaresi Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Kasten Yaralama Suçunun Vasfına Göre Tasnifi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunun, vasfına göre tasnifi, basit kasten yaralama,  kasten yaralama suçunun temel şekli, kasten yaralama suçunu nitelikli şekli, kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış nitelikli şekli, kasten yaralama sunucu ölüm, bileşik suç olara kasten yaralama, kasten yaralamanın terör suç olarak irtikap edilmesi gibi şekillerde tasnif edilebilir >>>

Kendisine Ait Olmayan Bıçağı Tehdit Vari Şekilde İstemek Hafif Haksız Tahriktir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Elinde tuttuğu bıçağı sanığa karşı kullandığı ya da sanığı bununla tehdit ettiği yönünde yeterince delil bulunmayan mağdurun, kendisine ait olmayan bir alacağı tehditvari tavırlarla istemekten ibaret eyleminin sanık açısından hafif düzeyde haksız tahrikin uygulanmasını gerektirdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. >>>

Basit Cinsel Saldırı ve Ağırlaştırılmış Cinsel Saldırı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçlar geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde, olayda basit cinsel saldırı suçunun oluşup oluşmadığına bakmak  gerekir. >>>

Cİnsel Saldırı Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cinsel saldırı suçları, cinsel suçların bir çeşidir. Kendi içinde, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaştırılmış cinsel saldırı şeklinde tasnif edilebilir. Cinsel saldırı suçları başka suçlarla birlikte de irtikap edilebilir. >>>

Avukatlar tararından İşlenen Suçlarla İlgili Usuli Bilgiler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Hüseyin Yay

1-)Avukatlık mesleği sırasında ve avukatlık mesleği dolayısı ile işlenen suçlar bazı hususi hükümlere tabi kılınmıştır. >>>

Dava Açmak İçin Yeterli Şüphe Kafidir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Yargıtay 2.Ceza Dairesinin 2008/10372 Esas, 2008/7629 Karar ve 29.04. 2008 tarihli kararı ışığında deliller ile şüphe arasındaki ilişkiyi ve özelliklle soruşturma evresi sonucunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenleyeceği ve suçun işlendiği hususunda yeterli şüphenin oluşup oluşmadığının takdirinin Cumhuriyet Savcısına ait olduğu gibi Cumhuriyet Savcısının kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermeye zorlanamayacağı cihetle,suçun işlendiğine dair somut ve yeterli delil bulunmadığı takdirde mahkemesince yargılama aşamasında beraat kararı verilebileceği iddianamede belirtilen eylemin suç oluşturup oluşturmadığı ve eylemin vasıflandırmasının mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesi suretiyle mahkemesine ait olduğu ve şüphe kavramı incelenecektir. >>>

Toplu Olarak irtikap Edilen Şuçlar

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2.maddesinin 1.fıkrasının, (k) bendinde de toplu suç "aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu" ifade eder şeklinde tanımlama yapılmıştır >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik(2)

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Görevi Kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçunu tefrik etmeye yardımcı olacak Ceza Genel Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir

>>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.2348 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi