Online-Hukuk.Org

üyesiz org

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Beratına Karar Verilen Haller

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.12.2007 gün ve 245-264 sayılı kararında da açıklandığı üzere, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan ve 11.05.2007 gün ve 26519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 11. maddesi ile yürürlükten kaldırılan, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönet¬meliği¬’nin 5. maddesi uyarınca, diploma denklik komisyonunca, belgelerin orijinal olup olmadığının araştırılması zorunludur. Bu araştırma ise ancak belgeyi düzenleyen kurum nezdinde yapılabilir. İlgili ülke nezdinde, Yönetmeliğin 5. mad¬desine uygun bir araştırma yapılmış olsa idi, böyle bir diplomanın belirtilen üniversiteden verilmediği kolaylıkla anlaşılacak, diploma denklik belgesinin verilmesi de söz konusu olmayacaktı. İdarenin, yönetmelik hükümlerini farklı veya eksik uygulamasının sonuçları sanık aleyhine yorumlana¬mayacağı gibi, bu şekilde eksik inceleme sonucu verilen denklik belgesine de hukuki sonuç bağlanamaz. O halde, sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi olanaksız olup, yerel mahkemece sanığın beraatına karar verilmesi isabetlidir. Sanık hakkında, mahkûmiyet dışında bir karar verildiği nazara alındığında, sorgusu yapılmadan duruşmanın bitirilmesi de 5271 sayılı CYY’nın 193/2. maddesine uygun olup, bir isabetsizlik bulunmamaktadır. >>>

Görevsiz Ceza Mahkemesinin Yapabileceği İşlemler

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Görüldüğü gibi, görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunludur. Bu zorunluluk duruşmanın sözlülüğü, kanıtların doğrudan doğruyalığı ve adil yargılanma ilkesinin doğal sonucudur. Ancak 7. maddedeki hükümsüzlük ifadesini, yok anlamında değil, adil bir yargılama için tekrarlanma olanağı var ise yenilenmelidir şeklinde anlamak ve yapılan işlemlerin bizzat o mahkeme huzurunda yapılmasının zorunlu olup olmadığı ölçüsüyle değerlendirilmesi gerekir. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

SİYASİ PARTİLER YASASININ İRDELENMESİ

Arama Puantajı:
10

Avukat Ahmet Ceylan

MUKADDİME; Siyasi partiler ve seçim mevzuu türk toplumunun gündelik konuşmaları içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen, ne vatandaşlarımızın, ne de genel olarak hukukçularımızın bu hususu ciddi biçimde incelediğini, mevzuata hakim olduğunu söyleyemeyiz. Bir çok konuda genel hatları ile bilgi sahibi olan hukukçularımız bile bu mevzuuda nedense bilgi sahibi değildirler. Bu hususun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birisi seçim mevzuatının Hukuk Fakültelerinde okutulmaması olabilir. Bir başka sebep bu yasaların sık sık değişikliğe uğraması olabilir. Belki de en önemli sebep avukatlarımıza bu mevzuulardan dava gelmemesidir, bilemiyoruz ama biz toplumunun en çok konuştuğu konulardan biri olması hasebiyle bu mevzuuda elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar, okuyucularımıza yardımcı olalım istedik. Ve bu çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmayı yaparken bizim de hatalırımız olmuş olabilir. Bu hususta okuyucularımız bizleri uyarırsa çok memnun olacağız.

>>>

İmar Planını Yapmaya Yetkili Olanlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Sait Ersoy

Mevzuatımızda imar hukuku ile ilgili yasa ve yönetmelik bazında birden çok düzenleme bulunmaktadır.[1] Bu nedenle, imar ile ilgili herhangi bir konuda fikir sahibi olabilmek için tüm imar mevzuatının incelenmesi zorunluluğu doğmaktadır. İmar planlarının yapımı konusunda da, 3194 sayılı İmar Kanunu başta olmak üzere birden çok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu çalışmada bugün itibariyle imar planlarını yapmağa yetkili olan idareleri, yapabileceği imar planı türlerini ve yetki alanlarını inceleyeceğiz.

>>>

Sorgusu Yapılmayan Şüpheli Hakkında Derhal Beraat Kararı Verilmesi

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sorgusu yapılmayan sanık  hakkında, kastı olmadığından bahisle 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 193/2. maddesine göre beraat kararı verilemez >>>

İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Gereğince Yargılamnın Yenilmesi

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Bülent Bilaloğlu

İnsan haklarının, uluslar arası hukuk alanında korunması çalışmaları, uluslararası hukukun niteliğini de değiştirmiş, uluslararası hukuk, devletlerin çıkarı göz önüne alınarak hazırlanan bir devletler arası hukuk olmak yanında, üstün ve ortak değerler adına bireylerin çıkarlarını sağlamak görevini de üstlenmiştir.

>>>

Sanık Duruşmaya Katılma Hakkından Mahrum Edilmemelidir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Somut olayda, 5320 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca Sulh Ceza Mahkemesince yapılmış olan sorgunun yeniden yapılmasına gerek bulunmamakta ise de; adil yargılanma ilkesi gereğince duruşmaya katılma hakkı bulunan sanığın duruşmadan haberdar edilmesi zorunluluğuna uyulmaksızın yargılamanın yokluğunda bitirilmesi savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan, itirazın bu değişik gerekçe ile kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle 1412 sayılı CYUY’nın 308/8. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmelidir >>>

Cumhuriyet Savcısının Mesleki Mesuliyeti Genel Hükümleri Çerçevesinnde Çözümlenmesi Gerekir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

 İddianamenin yargılama faaliyetine dahil olması da, tek başına eldeki davada 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 573 ve devamı maddelerinin uygulanmasına yetmemektedir. Yukarıda da açıklandığı üzere, bu işlemi yerine getiren kişinin Cumhuriyet Savcısı olması ve maddede açıkça Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunun düzenlenmemesi karşısında, 1086 sayılı HUMK. nun 573 ve devamı maddelerinin somut olay yönünden uygulama yeri bulunmamakta; konunun genel hükümlere göre Adliye mahkemelerinde çözümlenmesi gerekir >>>

5179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

5179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında Kanununu iptaline dair Anayasa Mahkemesi kararı aşığıda verilmiştir >>>

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Hakkında Umumi Bilgiler

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Nitelikli cinsel sadırı suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 202/2. maddesinde tanzim edilmiştir. Bu suç, vücüda organ veya cisim sokulması suretiyle meydana gelir. >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Nitelikli cinsel saldırı suçuna, teşebbüs mümkündür.Failin, mağdurun vücüduna organ veya cisim sokmadan, kastını söz ve davranışlarla terettüde mahal bırakmayacak şekilde dışarıya vurmuş ve fiilini elinde olmayan sebeblerde tekemmmül ettirememiş ise suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. >>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

İstinabe Suretiyle Sorgusu Yapılamayacak Suçlar

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Şüphelilerin istinabe  yolu ile ifadeleri alınabilirse de, bazı şüphelilerin bizzat ifadelerinin alınması gerekir

>>>

Tutuklu Sanığın Sorgusu

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 10.06.2008 gün ve 148/169 sayılı kararında da açıklandığı üzere, davanın görüldüğü yer mahkemesinin yargı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu bulunan sanığın duruşmada hazır bulundurulması suretiyle sorgusunun yapılması gerekir >>>

Çek Suçlarında Savunma Almadan Karar Vermek Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır >>>

Sorgunun Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu MustafaYıldız

Ceza Hukukunun temel amacı, maddi gerçeğin kuşku ve duraksamaya yer olmaksızın ortaya çıkarılmasıdır. Sorgu, esasen bir savunma aracı olup, delil elde etmek için kabul edilmiş bir müessese değildir. Ancak sanığın hakime verdiği cevaplar delil teşkil edebilir. Başka kanıtlarla doğrulanmayan, oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen, fenni kanıtlarla çelişen soyut ikrara da¬yalı olarak hüküm kurulamaz. >>>

Hem Parmak Hem De Cinsel Organ Sokarak Tecavüz Etmek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nitelikli cinsel sadırı suçu, seçimlik hareketli suçlardandır.mağdurenin  cinsel organına önce penisini sonra da parmağını sokması tek suçu oluşturur. >>>

Organ Zayıflaması Şeklindeki Yaralamada Usulü İşlemler

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Duyu  organ Zayıflaması şeklinde bir yaralanma iddiası olduğunda, Adli Tıp ihtisas Kurulundan kesin rapor alınıp ona göre karar verilmesi gerekir >>>

Hakaret Suçu ve Türklüğü, Cumhuriyeti ve Organlarını Tahkir ve Tezyif Suçu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldiz

1-) Fiilin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 301. maddesine girmesi için , Türklüğü, Devletin organlarını kapsaması gerekir. >>>

Teşhisde Süphelinin İfadesi Alınıyorsa Müdafii Bulunmalıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Mağdur veya tanık ile şüphelinin yüz yüze getirilerek karşılıklı beyanlarının alınması şeklinde, dolayısıyla yüzleştirme tarzında icra edilen işlemlere de teşhis denilmektedir. Böyle bir durumda şüphelinin beyanı alındığı için artık sadece bir teşhis işlemi söz konusu olmayıp aynı zamanda şüphelinin aktif olarak katıldığı ifade alma işlemi gerçekleştirildiğinden bu durumda müdafiin katılımı zorunludur.Bu itibarla, kolluk tarafından müştekiye yaptırılan teşhiste müdafiin bulunması zorunluluğu olmadığı gibi, somut olayda yapılan teşhis işleminde yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir usulsüzlük de bulunmamaktadır >>>

Dalağı Vücüttan Çıkaracak Şekilde Yaralama

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dalağın vücüttan çıkaracak şekilde yaralamak fiili, organ işlevinin yitirilmesi yani uzuv tatili   olarak yorumlanmaktadır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.4427 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi