Online-Hukuk.Org

tefecilik suçunun ispatı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Tehdit Suçunun Çeşitleri

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçunun çeşitleri aşağıda belirtilmşitir >>>

Kasten Yaralama Suçunun Vasfına Göre Tasnifi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunun, vasfına göre tasnifi, basit kasten yaralama,  kasten yaralama suçunun temel şekli, kasten yaralama suçunu nitelikli şekli, kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış nitelikli şekli, kasten yaralama sunucu ölüm, bileşik suç olara kasten yaralama, kasten yaralamanın terör suç olarak irtikap edilmesi gibi şekillerde tasnif edilebilir >>>

Yağma(Gasp) Suçunun Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde; ancak, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. [2] (8.7.2005 T. 5377 sk değ.) Yağma(Robbery) suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir

>>>

Kasten Yaralama Suçunun İspatı Hakkında Umumi Bilgiler

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçunun, ispatı hakkında, en önemli delillerden biri, mağdurun kendinin yaralandığını iddia etmesi ve yaralamanın da rapor veya şahitle ispat edilmesi gerekir. >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

Dolandırıcılık Suçunun Faili Olarak Şirket Yöneticisi

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık(theft by deception) suçunun şirket yönetici tarafından irkitap edilmesi halinde, dolandırıcılık suçunun vasıflı şekli olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1(h) maddesi uygulanır. >>>

Kasten Adam Adam Öldürme Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kasten adam öldürme suçu,suçun vasfına göre kasten adam öldürme suçunun temel şekli(TCK 81), kasten adam öldürmes suçunun nitelikli şekli(TCK 82) ve İhmal suretiyle kasten adam öldürme(TCK 83) kastı aşan şekilde adam öldürme(TCK 87/4, 95/4 ve vb) şeklinde tasnif edilebilir. >>>

Dolandırıcılık Suçunun Konusu

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırcılık suçunun konusu mal varlığı kapsamında kalan her türlü menfaattir. >>>

Hakaret Suçunun Alenen İrtikap Edilip Edilmediği Araştırılmalıdır

Arama Puantajı:
9

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Hakaret suçunun,  sokak, karayolu, cadde  gibi  aleni yerlerde irtikap edilip edilmediği hususu tahkikat yapılırken araştırılması gerekir. Aleni yerlerde hakaret edilmesi halinde, hakaret suçundan dolayı verilen cezanın 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunun 125/4. maddesi gereğince arttırılması gerekir.  Hakaret suçunun irtiap edildiği mekan, yol, sokak, cadde veya meydan gibi aleni yer olduğu konusunda terettüt olması halinde keşif yapılması gerekir Aleniye hakaret suçunun teşdit sebebidir. Bundan dolayı tahkikat sırasınd hakaretin aleni olup olmadığı resen dikkate alınaldır. >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Hırsızlık Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçunun özellikleri aşağıda verilmiştir. >>>

Hırsızlık Suçunun Konusu

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hırsız suçu mala karşı irtikap edilen bir suçtur.Hırsızlık suçunun konusu menkul mallara ilişkin zilyetliktir.Gayrimenkul mallar hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz >>>

Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikleri Yönünden Yapılan Tasnif

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mala zarar   verme suçu,   vasfları yönünde çeşitli şekillerde tasnif edilebilr >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılandan cep telefunu isteyip, verilmemesi üzerine elinden çekip  almak biçiminde gerçekleşen  fiilde,  kapkaç olarak değerlendirilebilecek bir hareket şekli,  mağdurun dalgınlığından yararlanma  veya dikkatini dağıtarak veya kaldırarak savunma imkanını ortadan kaldırmak suretiyle yapılan hırsızlık değildir >>>

Dolandırıcılık Suçunun Faili Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunun failiyle ilgili umumi bilgiler aşağıda verilmiştir. >>>

Muvazaalı İşlemin İspatı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Her ne kadar söz konusu belge, işlem tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olsa da, 05.02.1947 tarih 20/6 sayılı İnançları Birleştirme Kararında belgenin yazılı olmasından başkaca bir şart aranmadığı dolayısı ile inanç sözleşmesinin düzenleme tarihinin işlem tarihinden önce veya sonra olmasının sonuca etkili olmayacağı ve hakkın elde edilmesini kısıtlamayacağı hususu yukarıda etraflıca açıklanmıştır. İnançları Birleştirme Kararının başkaca kısıtlamalar veya şekil şartları öngördüğü sonucuna yorum yolu ile de ulaşılamayacağından söz konusu belgenin sözü edilen İnançları Birleştirme Kararına uygun bir ispat vasıtası olduğunun kabulü gerekmektedir. Bununla birlikte yemin, ikrah, kabul ve yazılı delil başlangıcı gibi delillerin de işlem tarihinden sonraki bir tarihte ortaya çıkan deliller olmalarına rağmen ispat vasıtası olarak kullanılabilecekleri, istikrar kazanmış Yargıtay uygulamaları ile de sabit hale geldiğine göre olayımızda olduğu gibi tarafların imzasını içeren adi yazılı belgenin de düzenleme tarihine bakılmaksızın ispat vasıtası olarak ileri sürülmesinde bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.   >>>

Hakaret ve Tehdit

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hakaret ve tehdit suçlarının konuları birbirinden farklıdır. Hakaret suçunun konusu, kişilerin şeref ve haysiyetini korumaktır. Buna karşılık tehdit suçunun konusu ise kişilerin iç huzuruna yapılacak saldırıları korumaktır. >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Tefecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Tefecilik suçu 5237 sayılı.Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)kasten adam öldürme suçunun temel şekli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde tanımlanmıştır.Kasten adem  doğrudan kastla irtikap edilebileceği gibi olası yani muhtemel kast ile de irtikap edilebilir >>>

Hymenin Yırtılmaksızın Duhule Müsait Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Cinsel saldırı suçunun ispatına katkısı olacaksa, hymenin yırtılmaksızın  duhule müsait olup olmadığı tespit edilmelidir >>>

Buluhdurma Ruhsatına Dönüşen Silahın Taşınması

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Silah taşıma ruhsatı olan sanığa ruhsat sü­resi dolmadan yeniletme işlemleri hususunda tebligat yapılmıştır. Ancak ya­sal süre içinde müracaatta bulunmamıştır. Tebligata rağmen yeniletilmeyensilah ruhsatı süre bitiminde kendiliğinden bulundurma ruhsatına dönüşür. Bu durumda söz konusu silahın taşınması, 6136 Sayılı Kanun uyarınca ruhsatsız  silah taşıma suçunu oluşturur. Yerel mahkemece ruhsatsız silah taşıma suçun­dan ceza tayin edilmesi usul ve yasaya uygun >>>

Nası Izrar Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mala zarar verme suçunun özellikleri aşağıda belirtilmiştir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Ortak Özellikleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Begde satecilik(documet counterfeiting) suçunun ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.1258 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi