Online-Hukuk.Org

tefecilik sucunda zamanaşımı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Görevi İhmal Suçu Kasten İşlenebilir

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi ya da geciktirmesi suç sayılmıştır. Bu suç kasten işlenebilen suçlardan olup oluşması için kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekir. >>>

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bedelsiz kalan senedi kullanmas suçunda, zamanaşımı senedin kullanılmasından itibaren başlar. >>>

Cumhuriyet Savcısının Bazı Dosyaları İşlemsiz Bırakması

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi ya da geciktirmesi suç sayılmıştır. Bu suç kasten işlenebilen suçlardan olup oluşması için kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekir. >>>

Ceza Muhakemesinde Düşme Kararı Kesin Olarak Verilemez

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 1412 sayılı Yasanın 305. maddesi uyarınca kesin olan hükümler, 2 milyar liraya kadar (2 milyar dâhil) adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümleri ile üst sınırı 10 milyar lira adli para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat kararlarıyla sınırlı olup, 5271 sayılı Yasanın 223. maddesinde belirtilen diğer hükümler yönünden herhangi bir sınırlama getirilmemiş olduğundan, düşme kararının da beraat veya mahkûmiyet hükmüne kıyasen kesin olarak verilebilmesinin kabulü 1412 sayılı Yasanın 305. maddesine açıkça aykırılık oluşturacaktır. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Kanun Yararına Bozma

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 8. fıkrasının; “Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur” şeklindeki düzenlemelerine açıkça aykırı olduğu gibi, bir kararın olağan denetim yolları ile incelenmeksizin, doğrudan olağanüstü yasayoluna tabi kılınması sonucunu doğuracağından, yasayollarındaki sisteme de aykırılık oluşturur. Diğer yönden, bir kararın biri olağanüstü,  diğeri de  olağan olmak üzere iki kez aynı temyiz merciince farklı yöntemlerle incelenmesi usul karmaşasına yol açacak ve böyle bir uygulama yasayollarının konuluş amacına da aykırılık teşkil edecektir.Hükmüm açıklanmasın  geri bırakılmasına karar verilmesi halinde,  hükmün içeriğindeki aykırılıklar ancak  hükmün hukuken varlık kazanması halinde olağan ve olağanüstü kanun  yollları denetimine  konu olabilecektir.Henüz hukuken varlık kazanmayan bir hükmün ne olağan ne de olağanüstü kanun yolu enetimine tabi tutulması hukuken mümkün değildir.Bundan dolayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması  kararının verildiği ahvalde,  hukmün içeriğine dahil bulunan  hukuka aykrılıkların kanun yararına bozma yolu ile denetlenmesi mümkün değildir >>>

Teşebbüs Aşamasında Kalmış Dolandırıcılık Suçunda Suç Tarihi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Teşebbüs aşamasında da suç hileli hareketin yapıldığı veya mağdurun zarara uğradığı an suç tarihi olduğundan zamanaşımı bu tarihten itibaten işlemeye başlar >>>

Hacizli Malı Teslim Etmeme Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hacizli malı teslim etmemek suçuyla ilgili zamanaşımı aşağıda açıklanmıştır >>>

Ceza Genel Kurulu Daire Kararını Bozunca Dava Derdest Hale Gelir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş kararlarında da vurgulandığı üzere, Ceza Genel Kurulunca inceleme yapılırken, Özel Daire kararının hukuka aykırı görülerek kaldırılması ve yerel mahkeme hükmünün esastan veya usulden bozulması halinde, itirazın kabulü ile dava derdest hale gelir >>>

Müsadere ve Zamanaşımı

Arama Puantajı:
5

Hukuçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/4. maddesine gereğince  el konulan taklit sigaralarla ilgili dava zamanaşımına uğrasa bile,  sigaraların müsaderesine karar verilmesi gerekir >>>

Kaçakçılık ve Müsadere

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/4. maddesine göre, üretimi, bulundurulması,  kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. Müsadere etmek için, asıl suçtan mahkumiyet gerekmez. Dava konusu suç zamanaşımına uğrasa bile, müsadere edilir. >>>

İcra Mahkemelerince Verilen Cezaların İnfazı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu İsa Atalay

01.06.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5358 Sayılı, “İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun cezayı içeren bir çok hükmü değişmiştir. 5358 Sayılı Kanunun 18. maddesiyle değişik 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 346/son maddesine göre “Bu bapta yer alan davalara icra mahkemesince bakılır” hükmü getirilmiştir. Yapılan değişik ile İcra Mahkemelerince, 4 çeşit ceza verilebilir.

>>>

Tek Fiille Bireden Fazla Suç İşleme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Arçelik

Tek fiille birden fazla suç işlenmesi halinde nasıl bir usul izleneceği aşağıda belirtilmiştir >>>

İnternet Bankacığından Dolayı Bankanın Sorumluğu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Davalı banka tarafından kullandırılan sanal klavyeden girilen statik şifrelerin güvenlik açısından yeterli bulunmadığı, güvenlik açıklarının davalı tarafından bilinmemesinin mümkün olmadığı, SMS ile şifre bildirim veya şifre üreten cihazlar ile dinamik şifre uygulamasının gerektiği, davalı bankanın tam kusurludur >>>

Davazamanaşımı ve Ön Mesele

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Gereksiz olarak verilen ön mesele ceza  davasında   zamanaşımını kesmez. >>>

Amerikan Vatandaşının İadesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Firooz Deljavan ve Rosemary Rios Deljavan'ın Türk vatandaşı olmadıkları,haklarında yabancı ülke mahkemesince başlatılmış ceza kovuşturması bulunduğu,iadeye konu suçların TCK'nu uyarınca da suç kabul edildiği,zamanaşımına ve affa uğramadıkları,siyasi yada askeri suç niteliğinde olmadıkları,Türk Devletine yada Türk Vatandaşlarına karşı işlenmedikleri,suç yeri itibariyle Türkiye'nin yargılama yetkisine giren suçlardan olmadıklarınddan iadesine karar verilmelidir, >>>

Sorgusu Yapılmış Sanık Hakkında Diyeceklerinin Sorulması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sorgusu yapılmış sanık hakkında diyeceklerinin sorulması için celp  edilmesi veya ihzar çıkartılması zamanaşımı kesmez >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Vakıf Şerhinde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dava, vakıf şerhinin terkini istemidir. Vakıflar Kanunu’nun geçici 5. maddesi hükmüne göre vakıf şerhleri ile ilgili devam etmekte olan davalarda diğer kanunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerin bu kanun açısından uygulanmayacağı kuralı getirildiğinden burada 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3 maddesinde öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin, dolayısı ile 02.04.2004 tarihli ve 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararının uygulanma olanağı yoktur. >>>

Resmi Belgede Zamanaşımı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belge(Official Document) suçunda, fail birden fazla ise, her bir fail hakkında, ayrı ayrı zamanaşımı tarihini(Limitation Periods pertaining to Criminal Proceeding)  araştırmak gerekir. >>>

İdari Para Cezaları Kabahatler Kanununa Göre Kesinleşir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İlgili kanununda  hususi bir huküm bulumaması halinde, idari para cezalarının kesinlleşmesi hakkında 5236 sayılı Kabahatle Kanunu uygulanır

>>>

Cezaların İçtimaa ve Ceza Zamanaşımı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cezaların içtmaa infaza ilişkin bir müessese olduğundan, içtimaıya dahil olan her bir ceza için zamanaşımı müstakilen işler. >>>

Tefecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Tefecilik suçu 5237 sayılı.Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Belge Batıl Olmamaldır.

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Bir belgenin hukuki sonuç doğurabilmesi için, batıl olmaması gerekir. Hukuk, batılı muhafaza etmez.Belge hukuka ve ahlaka aykarı ise batıldır. >>>

2279 sayılı Kanun 17. maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.05.2005 tarihinden önce. 2279 sayılı Kanunu'nun 19. maddesi tefecilik suçları için uygulanmaktaydı. >>>

Dava Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Dava zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi halinde, bizzat müsadere konusu olmayan eşyanın iadesine karar verilmelidir >>>

12-15 Yaş Grubunda Olan Çocuklar İçin Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
3

hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/2. maddesine göre, 12-15 yaş grubunda olan  çocular tarafından irtikap edilen suç için zamanaşımı, normal kişiler için öngörülen sürelerin  1/2'sidir.18 yaşını bitirmiş kişi tarafından irtikap edilen hırsızlık suçu için 8 yıl süre ön görülmüş ise, aynı suçu işleyen 13 yaşındaki kişi için bu süre 4 yıldır.Bundan dolayı, daha önce hırsızlık suçunu irtikap eden ve cezaları kesinleşen kişilerin yeniden yargılanmasında hukuki menfaatı bulunmaktadır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.0272 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi