Online-Hukuk.Org

tedaş dilekçe örneği

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kadastro Dava Dilekçesinde Delillerin Çeşitlerinin Bildirilmesi Yeterlidir

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dava dilekçesinde sübut delilleri olarak "keşif, bilirkişi, tanık beyanı vs." denmek suretiyle delillerinin neler olduğu da bildirilmiştir. Bu ifade 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 28/2. maddesinde sözü edilen "deliller" için yeterli olup ayrıca şahit  isimlerinin, dayanılan belgelerin ve sair tüm delillerin dava dilekçesine ekli olmasına gerek  bulunmamaktadır >>>

Terör Örgütü Elebaşı Lehine Dilekçe Vermek

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şu halde; amacı Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını silahlı mücadele vererek devlet idaresinden ayırıp bu bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir Kürt devleti kurmak olan PKK terör örgütü elebaşının yakalanması üzerine, örgüt tarafından Kürdistan Demokratik Konfedaralizm önderi olarak kabul edilen Abdullah Öcalan'ı sahiplenme kampanyası çerçevesinde sanıkların örgütün ve amacının toplum içinde benimsenmesini sağlamaya yönelik olarak; Türkçe ve Kürtçe, “ben bir Kürdistanlı olarak, Kürdistan’da sayın Abdullah Öcalan’ı bir siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” cümlelerini içeren dilekçeleri imzalatmaktan ibaret eylemleri, nitelik ve yoğunlukları da dikkate alındığında maddi yardım niteliğinde görülmediğinden 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. >>>

Sadece Katılma Talebine İlişkin Dilekçe Yazan Katılan Vekiline Ödenecek Yargılama Gideri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Katılan vekiline ödenecek, vekalet ücreti  yaptığı hizmette oranıtılı olmadır. Sadece dilekçe yazan katılan vekiline ödenecek vekalet ücreti  maktu vekalet ücreti olamaz >>>

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve Dilekçeyi İşleme Koymama Kararı

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 4483 sayılı Kanunu'nun 4/son maddesine göre şikayet dilekçesini işleme koymama kararı, idari bir işlemdir.Takipsizlik kararı değildir.Bundan dolayı itiraz edilemez >>>

Yazı, İmza ve Rakam Örneği Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahtecilik suçunda yazı,imza ve rakam  örneği alırken dikkat edilecek hususlar aşaığıda açıklanmıştır >>>

Temyiz Dilekçesinde Hakimin Havalesi Olmalıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Temyiz dilekçesinin  hukuki sonuç doğurabilmesi için, hakimin imzası bulunmalıdır >>>

Tek Bir Dilekçeyle Katılanlar İle İlgili Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir davanın takibi sırasında dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda her dava için ayrı ücrete hükmolunur" şeklindeki düzenleme karşısında; avukatlık asgari ücret tarifesi vekalet ücretinin tayininde esas ve ilke olarak, davacı veya sanıkların adedini ya da bir sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip olunan davaların adedini ele almakta ve taraf1ara yükletilecek avukatlık parasının, her dava için ayrı ayrı tayinini öngörmüş bulunduğu, bu nedenle ayrı ayrı dava açılmadıkça vekalet ücretinin de ayrı ayrı tayin ve takdiri mümkün olmadığı, müdahale yolu ile açılan davaların her biri kamu davasının içinde ayrı hukuki varlığı olan davalar olduğu cihetle, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen düzenlemeler değerlendirildiğinde tek bir dilekçe ile kamu davasına müdahil sıfatıyla katılan Mehmet A..., Süleyman A..., Emel A..., Sevim K...., Fatma A...., Muzaffer A... ve Şerife A....'ın lehine ve sanıklar aleyhine 500,00 Yeni Türk Lirası maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her bir katılan lehine 500,00'er Yeni Türk Lirası vekalet ücretinin sanıklardan ayrı ayrı alınmasına ve katılanlara ayrı ayrı verilmesine dair hüküm kurulmasında >>>

Dilekçeyi İşleme Koymama Kararının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Dilekçeyi işleme koymama kararı idari mahiyette bir karardır.Takipsizlik kararı değildir >>>

Bankaların Kredi Kartı Ücreti Almaları

Arama Puantajı:
2

Uzman Hukukçu Ahmet Güney Ceylan

Bankaların kredi kartı ücreti almaları sözleşme hükümlerine aykırıdır >>>

Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık suçu sadece mala karşı irtikap edildiği halde, dolandırıcılık suçu hem mala hem de irade özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. >>>

Hükümlüler ve Tutukluların Disiplin Suçları , Cezaları ve Disiplin Usuluü

Arama Puantajı:
1

Uzman Hukukçu Mehmet Antalyalı

İnfaz Hakiminin Görev vd Çalışma Usulleri Aşağıda belirtilmiştir >>>

Islahla Faiz Talep Etmenin Süresi

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Islahla faiz ilk hükmün Yargıtyaca bozulmasından sonra talep edilemez 

>>>

Hırsızlık Suçunun Konusu

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hırsız suçu mala karşı irtikap edilen bir suçtur.Hırsızlık suçunun konusu menkul mallara ilişkin zilyetliktir.Gayrimenkul mallar hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz >>>

Abonesiz Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanmak

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bir kişinin, düzgün çalışan bir sayaçtan geçirmek suretiyle abone olmadan elektrik kullanması fiilinde,kişinin suç işleme kastı olmadığından hırsızlık suçu oluşmaz. Çünkü kaçak kullanılan elektrik miktarı tespit etmek her zaman mümkündür Bundan dolayı hazırlık safahatında kovuşturmaya yer olmadığına; yargılama safahatında da beraat kararı kararıverilmesi gerekir.Ancak hırsızlık kastının olmadığına dair bir kısım işlemler yapılması gerekir. >>>

5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

Arama Puantajı:
1

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

5510 sayılı Kanunla Getirilen Bazı Yenilikler Aşağıda Belirtilmiştir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.9445 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi