Online-Hukuk.Org

tck göre telefon dinlemeleri delil sayılır mı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Muhür Fekki Hakkında Mevzuat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mühür fekki hakkındaki mevzuat aşağıda verilmiştir. >>>

Gasp Suçunda Değer Azlığı Kendine Mahsustur

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Yasa'nın 150/2. maddesindeki malın değerinin azlığı kavra 765 sayılı(mülga) Türk Ceza Kanunu'nun 'nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleri ile benzerliği bulunmadığı, ayrı bir kavram olduğu ve daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da az olan şeyi alma ve olayın özelliği ile sanığın kastı da değerlendirilerek uygulanabileceği gözetilmelidir.   >>>

Şuç işlenirken Sesin Kayda Alınması

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hakaret ve sövme suçu irtikap edilirken  kayda alınıp delil olarak kullanılmasında herhangi bir behis bulunmamaktadır >>>

Denetimli Serbestlik ve Mükerrirlik

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

5275 sayılı Yasanın 108. maddesinde, bu infaz şeklinin yalnızca hapis cezalarına ilişkin bulunduğunun anlaşılması ve aynı Yasanın adli para cezalarının infaz yöntemini gösteren 106. maddesinde de mükerrirlikle ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Açıklanan yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde; mahkemece hükmolunan adli para cezası nedeniyle sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilemez >>>

Avukatlar Hakkında Tanzim Edilen İddianamenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1136 sayılı Yasanın 59. maddesi uyarınca düzenlenen iddianamenin CYY’nın 170. maddesinde belirtilen ‘dava açan belge’ niteliğinde olmadığı da gözetilmeksizin, iddianamenin kabulüne karar verilerek duruşma açılıp, yargılama yapılarak beraat kararı vermesi hukuka aykırıdır >>>

Tefhim Edilen Kararın Ayrıca Tebliğ Edilmesi Yeni Temyiz Süresi Başlatmaz

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bunlardan ilki süre koşuludur. 1412 sayılı CYUY’nın 310. maddesinde, genel kural olarak tarafların temyiz isteğinde bulunabilecekleri süre hükmün tefhiminden, tefhim edilmemişse, tebliğinden başlamak üzere bir hafta olarak belirlenmiştir. Temyiz süresi anılan maddenin 3. fıkrasındaki ayrıksı durum hariç olmak üzere, hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihte, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise gerekçeli kararın tebliği tarihinde başlar. Sanığın yüzüne karşı verilen hükmün ayrıca gerekmediği halde sanığa tebliğ edilmesi yeni bir süre başlatmayacağı gibi yeni bir temyiz hakkı da doğurmaz. >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
9

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Hacizli Malı Teslim Etmeme Suçunda Zamanaşı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hacizli malı teslim etmemek suçuyla ilgili zamanaşı aşağıda açıklanştır >>>

Şikayet Hakkı Olanlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 74/4. maddesine göre, şikayet(complaint) hakkı suçtan doğurdan doğurya  zarar görme şartına bağlanştır. >>>

Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın İadesi

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Uyuşmazlık; gerekçeli karar başlığında zabıt kâtibi isminin ve kararda zabıt kâtibi imzasının bulunmamasının yasa yararına bozma konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Olağan temyiz denetiminde her hukuka aykırılığın, bu kapsamda isim ve imza gibi eksikliklerin belgelendirme değerini ortadan kaldırabileceği gerekçesi ile bozma konusu yapılabilmesi olanaklı olmasına karşın bu tür hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu olamayacaktır. Diğer taraftan, hükümdeki sayılan bu tür noksanlıklar nedeniyle sahtelik iddiası ileri sürülmüş olsa dahi, bu hususun yargılamanın iadesi konusunu oluşturacağına dikkat edilmelidir. >>>

Katip İmzasının Eksikliği Kanun Yararına Bozam Kanusu Yapılamaz

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Katip imzasının eksiliği kanun yararına  bozma konusu yapılamaz .İmzada sahtelik iddiası varsa bu durumda yargılamanın iadesine gidilmesi gerekir >>>

Önödemenin Hukuki Sonuçları

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (Turkish Penal Code) Kanunu'nun 75. maddesine göre yapılacak önödemenin(Advance Payment) hukuki sonuçları aşağıda belirtilmiştir

>>>

Uyuşturcu Maddeyi Taşıyan Kişinin Fiilinin Niteliği

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Boztepe

Uyuşturuc madde taşıyan kişinin eylemi nakle yardım değil uyuşturuc nakli suçunu oluşturur.

>>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir.

>>>

İftira Suça Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Aşağıda iftira suçu hakkında umumi malumat verilmiştir. >>>

Polis/ Hırısız Takibinde Meydana Gelen Yaralamada İlliyet Rabıtası

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçunu işleyen davalı, kaçarak dava dışı polis memurunun düşerek yaralanmasına ve zarara sebebiyet vermiştir. Şu durumda mahkemenin “davalının eylemi ile yaralanma olayı arasında illiyet bağı bulunmadığı” yönündeki kabulü doğru değildir.Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde zararla davalı Hakkı Ün’ün eylemi arasında illiyet bağı olduğu görülmektedir.

>>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir. >>>

Güveni Kötüye Kullanma Suçuyla İlgili Şahsi Cezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Güveni Kötüye Kullanma  suçuyla ilgili ,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Ozel Belgede Sahtetecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Resmi belgenin unsuru olmayan bir konuda tahrifat yapmak, suçun vasfını değiştirmez >>>

Hırsızlık Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hırsızlık  suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Dolandırıcılık Suçunda Hilenin Vasıfları

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık suçunun hile ile irtikap edilmesi gerekir. Ancak dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hilenin vasıflı olması gerekir her hile dolandırıcılık suçuna vasıf vermez. Karşı tarafa zarar vermek için hile gerekli olmadığı halde hile hapılması fiil dolandırıcılık suçu halinde getirmez >>>

Kasten Adam Öldürme ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Hukuki Hata Nedeniyle Verilen Ceza Hakkında TCK 50/3 Maddesi Uygulanamaz

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hukuki hata nedeniyle kazanılş hak, sadece ceza yönünden sınırldır.Hukuki sonuç yönünden kazanılş hak bulunmamaktadır.Tedbirler Yönünden de kazanılş hak oluşmaz.Hukuki hata nedeniyle 8 ayın altında hapis cezası alan çocuk hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 50/3 fıkrası uygulanmaz >>>

Doğrudan Kast

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kastın yoğunluğuna göre,kast çeşitli açılardan tasnif edilebilir. Bunlardan biri muhtemel kasttır. Muhtemel kast karşıtı olarak muhakkak kast ve doğrudan kasttır. >>>

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

1-)Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve deva maddelerinde tanzim edilen  cinsel dokunulmazlığa karşı irtikap edilen suçlar bulumünde yer alştır.Cinsel saldır suçu, kendi içinde cinsel saldırının temel şekli, ağırlaştırılş nitelikli cinsel saldırı suçu olarak tasnif edilebilir.Ancak bu suçların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır  >>>

Kırzı Işıkta Geçmek

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kırzı ışıkta geçerek  maddi hasarlı hasarlı kazaya sebebiyet verilmesiyle ilgili içtihadları. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.32 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi