Online-Hukuk.Org

tck göre telefon dinlemeleri delil sayılır mı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Çocuk Mahkemesinin Görev Alanı İl Merkeziyle Sınırlıdır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)İl merkezinde kurulan çocuk mahkemesinin görev alanı, merkez ilçe sınırlıdır. Merkez illçe dışında kalan ilçeleri kapsamaz. Mesela Ankara Çocuk Mahkemesinin görev alanı, Sican ilçesini kapsadığı halde, Şereflikoçhisar ilçesini kapsamaz. >>>

Tehdit Suçunun Çeşitleri

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçunun çeşitleri aşağıda belirtilmşitir >>>

Tehdit Suçu İrtikap Edilirken Kayda Alınması

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçu irtikap edilirken kayda alınıp bilahare mahkemeye delil olarak ibraz etmek mümkündür. >>>

Uyuşturcu Maddeyi Taşıyan Kişinin Fiilinin Niteliği

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Boztepe

Uyuşturuc madde taşıyan kişinin eylemi nakle yardım değil uyuşturuc nakli suçunu oluşturur.

>>>

Tefhim Edilen Kararın Ayrıca Tebliğ Edilmesi Yeni Temyiz Süresi Başlatmaz

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bunlardan ilki süre koşuludur. 1412 sayılı CYUY’nın 310. maddesinde, genel kural olarak tarafların temyiz isteğinde bulunabilecekleri süre hükmün tefhiminden, tefhim edilmemişse, tebliğinden başlamak üzere bir hafta olarak belirlenmiştir. Temyiz süresi anılan maddenin 3. fıkrasındaki ayrıksı durum hariç olmak üzere, hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihte, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise gerekçeli kararın tebliği tarihinde başlar. Sanığın yüzüne karşı verilen hükmün ayrıca gerekmediği halde sanığa tebliğ edilmesi yeni bir süre başlatmayacağı gibi yeni bir temyiz hakkı da doğurmaz. >>>

Önödemenin Hukuki Sonuçları

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (Turkish Penal Code) Kanunu'nun 75. maddesine göre yapılacak önödemenin(Advance Payment) hukuki sonuçları aşağıda belirtilmiştir

>>>

Gorevi İhmal ve Suçun İrtikabına Yardım Etmek

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bazen görevi ihmal suçu ile feri faillik müessesi çakışabilir. Bu durumda, şerikliğe nazar failliğin asliliği kuralı geçerlidir. >>>

Haksız Tahrik Halinde Fiil Haksızlığını Korur

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde tanzim edilmiştir. Haksız tahrik(unjust provocation) suçun vasfına etkili değildir;  sadece cezayı azaltıcı nitelik taşır.Fiil, haksızlık niteliğini korur.Ancak haksızlığın yoğunluğunda bir değişiklik meydana gelir.  >>>

Belgede Sahtecilik ve Sahte Belgeyi Kullanma

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi veya hususi varakada sahtecilik suçu ile sahte belgeyi kullanma suçları birbirinden farklıdır. Varakada sahtecilik suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204 ve deva maddelerinde tanzim edilmiştir. Umumi vasıfta bir düzenlemedir. Hususi varakada sahtecilik suçu, resmi evrakta sahtecilik suçuna göre daha umumi niteliktedir.Sahte belgeyi kullanmak suçları onlarca hususi kanunda tanzim edilmiştir. Sahte belgeyi kullanma suçunda ikna kabiliyeti aranmaz  >>>

Tescil Dışı Kültür Varlıklarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir taşınır kültür varlığının hem tescil dışı olması ve hem de müzelerde korunması gerekli değer taşıması mümkün değildir. Zira tescil dışı bırakılan varlıklar korunması gerekmeyen ve bu nedenle 2863 Sayılı Yasa kapsa dışında kalan kültür varlıklarıdır. >>>

Uyarlama Blok Olarak Yapılmaldır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

2-)Ateşli silah ile yaralanan mağdurun tibia kemiğinde açık kırık meydana geldiğine göre, sanığın 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, hükümden sonra aynı maddede 5560 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe göre sanığın durumu yeniden değerlendirilmelidir. 6136 sayılı Yasa 'ya aykırılıktan hükmolunan hapis cezasının 647 sayılı Yasa gereği paraya çevrildiği halde ertelenmemesi ve suç eşyası hakkında 5237 sayılı Yasa'nın müsadereye ilişkin hükümlerinin uygulanması 5252 sayılı Yasa 'nın lehe hükmün blok halinde uygulanması gerektiği hükmüne aykırıdır. >>>

Ecrimisil ve Harici Satış

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yargıtay'ın 10.07.1940 gün ve 2/77 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında "haricen taşınmaz satılıp da bedeli satana ve taşınmaz alana teslim ve bu suretle taşınmaz alanın intifaına terkedildiği ve sonradan bunlardan biri ferağdan veya teferruğdan imtina ettiği takdirde muteber olmayan bu satım zımnda her iki tarafın verdiğini istirdada hakkı olduğu" ilkesi vurgulanştır >>>

Bıçağın Vasfı Hakkında Bilirkiş İncelemesi Yaptırılmalıdır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dava konusu bıçağın 6136 sayılı Yasa kapsandaki silahlardan olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınarak buna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir >>>

Manevi Tazminat Kişinin Sosyal Çevresi ve Tutukluğun Yapıldığı Tarihteki Maddi Kazanç Esas Alınmaldır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bekâr olan ve ailesiyle birlikte oturan davacı, giyim sektöründe işçi olarak çalışmakta olup aylık kazancı yaklaşık 300 YTL’dır. Belirtilen tespitler ve ilkeler doğrultusunda, hükmedilen manevi tazminat miktarının, haksız tutukluluğun gerçekleştiği tarihteki paranın satınalma gücü de göz önüne alındığında, tutuklu kalınan süre ile orantılı ve makul olmayıp fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla direnme hükmü isabetsiz olduğundan bozulmasına karar verilmelidir. >>>

Temel Cezanın Tayini Bakından Teşebbüs ve Tekemmül Etmiş Suç

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Geçitli suçlarda, teşebbüs aşamasında kalan bir suç içinde tekemmül etmiş başka bir suç bulunabilir.Bu durumda  5237 sayılı Türk  Ceza  Kanunun 35. maddesine göre teşebbüsten   indirim oranı tespit ederken  tekemmül etmiş suç için tayin edilebilecek  ceza miktarını dikkate almak gerekir >>>

İstisna Aktinde Doğan Davlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)İstisna sözleşmesinden doğan ilişkileri de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanması hukuken olanaklı değildir.Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması gerekir.

>>>

Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlı İçin Suçun Tekemmü Etmesi Gerekir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Aynen iade veya tazmin mümkün olmaması halinde rıza da yoksa  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 168/3 maddesi uygulanmaz

>>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri

Arama Puantajı:
9

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

1-) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na göre, çarşı ve Mahalle bekçilerine görevlerinin dışında hiç bir iş verilemediğinden, fiilin vasıflandırılmasında bu husus dikkate alınaladır.

>>>

Avukatın Avans Olarak Aldığı Parayı Hayali Belge ile Mal Edinmesi

Arama Puantajı:
9

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Avukatın, avans olarak aldığı takip giderlerini, sahte belgelerle harcaş gibi göstermesi,hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturur.

>>>

Katip İmzasının Eksikliği Kanun Yararına Bozam Kanusu Yapılamaz

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Katip imzasının eksiliği kanun yararına  bozma konusu yapılamaz .İmzada sahtelik iddiası varsa bu durumda yargılamanın iadesine gidilmesi gerekir >>>

Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın İadesi

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Uyuşmazlık; gerekçeli karar başlığında zabıt kâtibi isminin ve kararda zabıt kâtibi imzasının bulunmamasının yasa yararına bozma konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Olağan temyiz denetiminde her hukuka aykırılığın, bu kapsamda isim ve imza gibi eksikliklerin belgelendirme değerini ortadan kaldırabileceği gerekçesi ile bozma konusu yapılabilmesi olanaklı olmasına karşın bu tür hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu olamayacaktır. Diğer taraftan, hükümdeki sayılan bu tür noksanlıklar nedeniyle sahtelik iddiası ileri sürülmüş olsa dahi, bu hususun yargılamanın iadesi konusunu oluşturacağına dikkat edilmelidir. >>>

Kemik Kırığı Yönünden Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ateşli silah ile yaralanan mağdurun tibia kemiğinde açık kırık meydana geldiğine göre, sanığın 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, hükümden sonra aynı maddede 5560 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe göre sanığın durumu yeniden değerlendirilmelidir. >>>

Kasten Yaralama Suçunda Fiilin Tanımlanması

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten müessir fiil suçundan dolayı,  fiil tanımlanırken  fiilin bidayetini ve nihayetini iyi tespit etmek gerekir.Çünkü  aynı zaman dilimi içinde irtikap edilen fiiller tek suç sayılır. >>>

Hacizli Malı Teslim Etmeme Suçunda Zamanaşı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hacizli malı teslim etmemek suçuyla ilgili zamanaşı aşağıda açıklanştır >>>

Avukatların Görevleri İle İlgili İşledikleri Suçlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Gülnur Kırlı

Avuktları görevleri sırasında en çok işledikleri suçlar aşağıda verilmiştir >>>

Avukatlar Hakkında Tanzim Edilen İddianamenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1136 sayılı Yasanın 59. maddesi uyarınca düzenlenen iddianamenin CYY’nın 170. maddesinde belirtilen ‘dava açan belge’ niteliğinde olmadığı da gözetilmeksizin, iddianamenin kabulüne karar verilerek duruşma açılıp, yargılama yapılarak beraat kararı vermesi hukuka aykırıdır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.1011 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi