Online-Hukuk.Org

tck 53 1 maddesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktadır.  >>>

İlşkinin Sürdürülmesinin Güçleşmesi Nedeniyle Hakimin Ölünceye Kadar Bakma Aktinine Müdahalesi

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Ali Ersoy

1-)Sözleşmeden doğan ödevlere aykırılık yüzünden ilişki çekilmez olmuşsa ya da başka önemli nedenlerle ilişkinin sürdürülmesi aşırı ölçüde güçleşmiş veya olanaksız hale gelmişse,taraflardan her biri ölünceye kadar bakma sözleşmesini feshedebilir.Ancak hakim,sözleşmeyi feshedeceği yerde iki taraftan birinin talebi ile yahut kendiliğinden tarafların birlikte yaşamalarına son verip alacaklıya kaydı hayat ile bir irat tahsis edebilir.(818 s. BK m.511,517)

>>>

Hukümle Gerekçe Arasında Çelişki Olmamalıdır

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemece bozma kararına karşı uyma kararı mı yoksa direnme kararı mı verildiği anlaşılamamaktadır. Gerekçe ile hükmün çelişkili olduğu nazara alındığında, karar kuşkulu hale sokularak denetleme olanağının ortadan kaldırıldığı, dolayısıyla hükmün karıştırıldığı ve tutanakların kanıtlama özelliğinin zedelendiği anlaşılmaktadır. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kanaat ve Düşünce Hürriyeti

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktır >>>

Ceza Kanununda Tanzim Edilen Suçlar ve Hususi Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Ceza mevzuatımızda suçlar iki sınıfta tanzim edilmiştir. Bunlardan biri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun da suç olarak  tanzim edilen filler diğeri de hususi ceza Kanunları veya muhtevasında suçla ilgili düzeneme yer olan kanunlarda tanzim edilen suçlardır. >>>

Alt Sınıru Beş Yıl Ceza Gerektiren Suçlar

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Daha önce üst sınırı beş yıl hapis cezası gerektiren suçlarda aranan zorunlu müdafilik bulundurma mecburiyeti, yapılan değişiklikle, alt sınırı beş hapis cezası gerektiren suçlarla sınırlandırılmıştır. >>>

Karşılıksık Çek Suçunda Sanık Savunması

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 5941 sayılı Kanunla, 3167 sayılı Kanundaki, 7201 sayılı Kanununun 35. maddesine  göre tebligat yapılarak verilebileceğine dair hüküm kaldırılmıştır. >>>

Kanun ve İçtihadı Birleştirme Kararının Değişmesi Nedeniyle Dava Kaybdilmesi Halinde Yargılama Gideri

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kanun  ve İçtihatları Birleştirme Kararı kararının değişmesi nedeniyle  dava kaybdilmesi haline, yargılama giderlerinden davalı sorumlu tutulamaz >>>

Hakaret ve Şantaj

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir kişinin şeref ve itibarına zarar verecek hususları aıçklama veya isnat etmek vaadiyle yapılan tehditler  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1.maddesine mümas suçu değil, mezkur Kanunu'nun 107. maddesine mümas şantaj suçunu oluşturur >>>

Hukuki Hata Nedeniyle Tespit Edilen Suç Vasfının Sonuçlarından İstifade Edilemez

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen ilk hükümde; sanığın örgüt faaliyeti kapsamında Talabani’ye bağlı KYB birlikleri ile savaştığı kabul edilmiş olmasına karşın, eylemi 765 sayılı TCY’nın 168/2. fıkrası kapsamında değerlendirilerek sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca lehe yasa, önceden sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin uygulanması suretiyle sonuçlarının karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmada kesinleşen hükümde uygulanan maddeler ile yerel mahkemenin suçu nitelendirmesi, uyarlama yargılamasını yapan mahkeme açısından lehe yasanın uygulanması yönünde bağlayıcı olmayacaktır. Aksi kabul önceki yanılgılı uygulamalar nedeniyle doğan sonuçlardan hükümlülerin, lehe yasa uygulaması nedeniyle ikinci kez yararlandırılmasını sonuçlandıracaktır. >>>

Savunmada Boşluğa Sebebiyet Verilmesi Yoluyla Savunma Hakkının Kısıtlanması

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Duruşmaya gelmeyen sanık vekilinin duruşmada hazır bulunarak görevini yapabilmesi bakımından duruşma gününün tebliğ edilmesi, gelmediği takdirde  5271 sayılı Ceza Muhakmesi Kanunu'nun 150/3. maddesi uyarınca sanığa zorunlu bir müdafii görevlendirilmesi yoluna gidilmeyerek savunmalarda oluşan boşluk ve kısıtlılığa gidilmesi savunma hakkının kısıtlanmasıdır. >>>

Meşru Müdafaa ve Meşru Müdafaada Sınrın Aşılması

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yasa koyucu tarafından sadece yasal savunmaya ilişkin olarak kabul edilen ve anılan maddenin 2. fıkrasında düzenlenen mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın aşılmasının olayda uygulanmasının söz konusu olup olamayacağına gelince; uzun yıllardır yaygın terör olaylarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Siirt İlinde gerçekleşen yargılama konusu olayda sanığın ve yanında bulunan iki jandarma erinin maruz kaldığı ve ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili saldırının ağırlığı, uyarılara karşın ısrarla ve artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bir bütün olarak göz önüne alındığında yasal savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığının kabulü zorunludur. Sanığın yaşanılan olayın etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması bunun sonucunda da yasal savunma sınırını aşması beklenebilecek bir durum olup, somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun  27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşulları gerçekleşmiştir >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kimlik Kartını Kullanma

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Başkasına ait kimlik kartında hiç bir değişiklik yapmadan kullanma fiili, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40. maddesine mümas kabahatı oluşturur sahtecilik suçunu oluşturmaz. >>>

Soruşturma Safahatının Başlangıcı

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bir suç nedeniyle yapılan idari tahkikat, soruşturma safhahatına adahil değildir. Hazırlık safahatı, suçun Cumhuriyet savcılığınca, ya da jandarma veya polis gibi kolluk tarafındn öğrenilmesi ile başlar >>>

PKK Terör Örgütü Üyesinin Örgüt Faaliyeti Kapsamında KYB Adına Savaşması Halinde Etkin Pişmanlıktan Yaralanamaz

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın örgüt faaliyeti kapsamında Talabani’ye bağlı KYB birlikleri ile savaştığı kabul edilmiş olmasına karşın, eylemi 765 sayılı TCY’nın 168/2. fıkrası kapsamında değerlendirilerek sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca lehe yasa, önceden sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin uygulanması suretiyle sonuçlarının karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmada kesinleşen hükümde uygulanan maddeler ile yerel mahkemenin suçu nitelendirmesi, uyarlama yargılamasını yapan mahkeme açısından lehe yasanın uygulanması yönünde bağlayıcı olmayacaktır. Aksi kabul önceki yanılgılı uygulamalar nedeniyle doğan sonuçlardan hükümlülerin, lehe yasa uygulaması nedeniyle ikinci kez yararlandırılmasını sonuçlandıracaktır. >>>

Aynı Anda Aynı Mağdura Karşı Birden Birden Fazla Sahte Senet Verme

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı TCK.nun 43. maddesinde, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda bir kişiye karşın” denilmesi karşısında, aynı anda aynı mağdura karşı işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanamaz >>>

Kamu Kurumları

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kamu kurumunu dolandırmak suçunun irtikap edilmesi için öncelikle, dolandırılan kurunun kamu kurumu olması gerekir. Kamu kurumları aşağıda verilmiştir.   >>>

Afyon Sakızı TCK 188/4 Kapsamında Değildir

Arama Puantajı:
28

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Afyon sakızı 5237 sayılı Türk Ceza kanunun 188/4 maddesi kapsamında değildir 3928 sayılı Yasa’nın 4/1 maddesinde “ ham afyon , hazırlanmış afyon,tıbbi afyon ve bunların müstahzarları madde olarak kabul edildiği, içerdiği morfinin dikkate alınamamaktadır >>>

Zimmet ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

4389  ve 5411 sayıl  Bankacılık Kanunlarında Zimmet ve Nitelikli Zimmet suçları >>>

İhaleye Fesat Karıştırma ve İş ve Çalışma Hürriyetini Engellemek Suçu

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) İhaleye fesat karıştırma ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu birlikte irtikap edilebilir. Bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44/1. maddesinde tanzim edilen  fikri içtima kurallarının uygulanması gerekir >>>

01.06.2005 Tarihinden Önce (765 sayılı Ceza Kanunlarındaki) Cinsel Taciz Suçu

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 01.06.2005 tarihinden önce, cinsel taciz suçu ile ilgili olarak 765 sayılı(mülga) Türk Ceza Kanunu'nun 421. maddesi uygulanmaktaydı. >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
28

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Dolandırıcılık Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Dolandırıcılık  suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Hırsızlık Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hırsızlık  suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Tahrik Halinde Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme suçunda, tahrik halinde temel cezanın tayinine dair emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

İnfial Üzerine Adam Öldürme

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

765 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  450/8. maddesinde tanzim edilen  bir suçu işleyememekten doğan infial ile adam öldürmek suçu, 01.06.2005  tarihinde yürürlüğe giren  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na (Turkish Penal Code) sonradan eklenen maddesi aleyhine yorumlanamaz. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 7.8076 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi