Online-Hukuk.Org

tck 53 1 maddesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hukümle Gerekçe Arasında Çelişki Olmamalıdır

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemece bozma kararına karşı uyma kararı mı yoksa direnme kararı mı verildiği anlaşılamamaktadır. Gerekçe ile hükmün çelişkili olduğu nazara alındığında, karar kuşkulu hale sokularak denetleme olanağının ortadan kaldırıldığı, dolayısıyla hükmün karıştırıldığı ve tutanakların kanıtlama özelliğinin zedelendiği anlaşılmaktadır. >>>

Hakaret ve Şantaj

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir kişinin şeref ve itibarına zarar verecek hususları aıçklama veya isnat etmek vaadiyle yapılan tehditler  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1.maddesine mümas suçu değil, mezkur Kanunu'nun 107. maddesine mümas şantaj suçunu oluşturur >>>

İlşkinin Sürdürülmesinin Güçleşmesi Nedeniyle Hakimin Ölünceye Kadar Bakma Aktinine Müdahalesi

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Ali Ersoy

1-)Sözleşmeden doğan ödevlere aykırılık yüzünden ilişki çekilmez olmuşsa ya da başka önemli nedenlerle ilişkinin sürdürülmesi aşırı ölçüde güçleşmiş veya olanaksız hale gelmişse,taraflardan her biri ölünceye kadar bakma sözleşmesini feshedebilir.Ancak hakim,sözleşmeyi feshedeceği yerde iki taraftan birinin talebi ile yahut kendiliğinden tarafların birlikte yaşamalarına son verip alacaklıya kaydı hayat ile bir irat tahsis edebilir.(818 s. BK m.511,517)

>>>

Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yalan beyanda bulunmak(providing false information in the course of issuing an official document) suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir. >>>

Maddi Hatalar ve Hukuki Hatalar

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yasa yararına bozma isteğinin, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 7.11.2006 tarih ve 227-228 sayılı kararı ışığı altında irdelenmesi hukuken isabetli sonuca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Anılan kararda “……Esasen olağan bir dikkat ve özenin gösterilmesi halinde gerçekleşmeyecek olan isim, yaş ve hesap hataları, yargı kararlarında “maddi yanılgı” veya “yazım hatası” diye isimlendirilen beşeri hatalardır. Yargılama araçlarının belirli biçimde takdir edilmelerinden kaynaklanan değerlendirme hataları ise hukuki yanılgılardır. Hukuki yanılgılar, ancak başka bir merci tarafından ve yasa yolu başvurusuyla açılan bir tali muhakeme ile giderilebilir. Yargı kararlarındaki maddi yanılgıların düzeltilmesi ise herhangi bir yöntem ve zamanla sınırlı değildir. Bu yanılgılar, bizzat bu hatayı yapan merci tarafından, kendiliğinden veya bir yasa yolu başvurusu üzerine verilen bir karardaki uyarı üzerine düzeltilebilir…..” biçiminde açıklamalara yer verilmiştir. >>>

Ceza Muhakemesinde Görevsizlik Kararı ve Kesin Hüküm

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yasal düzenlemeler ve Y.C.G.K.’nun içtihadı birlikte değerlendirildiğinde sanıklara ve sanık müdafiine görevsizlik kararına karşı başvurulabilecek yasa yolunun türü, süresi ve merciini açıkça belirten yeni bir tebligat çıkarılarak yasa yoluna başvuru hakkının kullanılmasına olanak sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılacağı kuşkusuzdur. Bu durumda mahkemece yapılan tebligatların yasa ve yönteme uygun olduğu ve görevsizlik kararının kesinleştiği ileri sürülemeyeceğinden yasa yararına bozmaya konu olabilecek nitelikte bir hüküm de bulunmamaktadır. >>>

Yağma Suçlarının Tasnifi

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçu, vasfına göre çeşitli şekillerde  tasnif edilebilir. >>>

Genel Güvenliğin Kasten Tehliye Sokulması ve Gaz Tabancası ile Ateş Etme

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ateşil silah  vasfı  bulunmayan gaz tabancası ile kasten ateş edilmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 17/1(c) maddesine mümas  kamu güvenliğini tehlikeye sokma suçu işlenemez >>>

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürme ve Taksirle Yangın Çıkarma

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Genel Güvenliğin kasten tehlimeye  düşürmek suçu ile  5237 sayılı Türk Ceza Kaununu'nun 171. maddesinde tanzim edilen genel güvenilğin yangın  taksirle taksirle tehlikeye düşürme suçu farklıdır. >>>

Islahın Kapsamı Anayasa Mahkemesi Kararı ile Genişletilmiştir

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)HUMK.'nun 87. maddesinin "Müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez" şeklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 07.11.2001 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 20.07.1999 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve böylece, davadaki talep sonucunun kısmi ıslah yoluyla artırılması usulen olanaklı hale gelmiştir.

>>>

Zimmet ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

4389  ve 5411 sayıl  Bankacılık Kanunlarında Zimmet ve Nitelikli Zimmet suçları >>>

İhaleye Fesat Karıştırma ve İş ve Çalışma Hürriyetini Engellemek Suçu

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) İhaleye fesat karıştırma ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu birlikte irtikap edilebilir. Bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44/1. maddesinde tanzim edilen  fikri içtima kurallarının uygulanması gerekir >>>

Aynı Anda Aynı Mağdura Karşı Birden Birden Fazla Sahte Senet Verme

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı TCK.nun 43. maddesinde, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda bir kişiye karşın” denilmesi karşısında, aynı anda aynı mağdura karşı işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanamaz >>>

Devlet Malına Zarar Verme Suçu Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Devlet malına zarar verme suçu, nası ızrar suçunun hususi bir şekli olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 152/1(a) maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Güveni Kötüye Kullanma Suçuyla İlgili Şahsi Cezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Güveni Kötüye Kullanma  suçuyla ilgili ,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Hırsızlık Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hırsızlık  suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Hukuki Hata Nedeniyle Tespit Edilen Suç Vasfının Sonuçlarından İstifade Edilemez

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen ilk hükümde; sanığın örgüt faaliyeti kapsamında Talabani’ye bağlı KYB birlikleri ile savaştığı kabul edilmiş olmasına karşın, eylemi 765 sayılı TCY’nın 168/2. fıkrası kapsamında değerlendirilerek sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca lehe yasa, önceden sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin uygulanması suretiyle sonuçlarının karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmada kesinleşen hükümde uygulanan maddeler ile yerel mahkemenin suçu nitelendirmesi, uyarlama yargılamasını yapan mahkeme açısından lehe yasanın uygulanması yönünde bağlayıcı olmayacaktır. Aksi kabul önceki yanılgılı uygulamalar nedeniyle doğan sonuçlardan hükümlülerin, lehe yasa uygulaması nedeniyle ikinci kez yararlandırılmasını sonuçlandıracaktır. >>>

Kasten yaralama Suçunun 86/2 ve 1. madde kapsamında Kalması Halinde Uzlaşmaya Tabidir

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/(1) ve (2) maddesi kapsamında kalanlan 86/(3).maddesine girmeyecek şekilde irtikap edilmesi halinde uzlaşma kapsamında kalır >>>

Afyon Sakızı TCK 188/4 Kapsamında Değildir

Arama Puantajı:
28

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Afyon sakızı 5237 sayılı Türk Ceza kanunun 188/4 maddesi kapsamında değildir 3928 sayılı Yasa’nın 4/1 maddesinde “ ham afyon , hazırlanmış afyon,tıbbi afyon ve bunların müstahzarları madde olarak kabul edildiği, içerdiği morfinin dikkate alınamamaktadır >>>

PKK Terör Örgütü Üyesinin Örgüt Faaliyeti Kapsamında KYB Adına Savaşması Halinde Etkin Pişmanlıktan Yaralanamaz

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın örgüt faaliyeti kapsamında Talabani’ye bağlı KYB birlikleri ile savaştığı kabul edilmiş olmasına karşın, eylemi 765 sayılı TCY’nın 168/2. fıkrası kapsamında değerlendirilerek sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca lehe yasa, önceden sabit kabul edilen olaya her iki yasanın ilgili tüm hükümlerinin uygulanması suretiyle sonuçlarının karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırmada kesinleşen hükümde uygulanan maddeler ile yerel mahkemenin suçu nitelendirmesi, uyarlama yargılamasını yapan mahkeme açısından lehe yasanın uygulanması yönünde bağlayıcı olmayacaktır. Aksi kabul önceki yanılgılı uygulamalar nedeniyle doğan sonuçlardan hükümlülerin, lehe yasa uygulaması nedeniyle ikinci kez yararlandırılmasını sonuçlandıracaktır. >>>

İnfial Üzerine Adam Öldürme

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

765 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  450/8. maddesinde tanzim edilen  bir suçu işleyememekten doğan infial ile adam öldürmek suçu, 01.06.2005  tarihinde yürürlüğe giren  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na (Turkish Penal Code) sonradan eklenen maddesi aleyhine yorumlanamaz. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kimlik Kartını Kullanma

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Başkasına ait kimlik kartında hiç bir değişiklik yapmadan kullanma fiili, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40. maddesine mümas kabahatı oluşturur sahtecilik suçunu oluşturmaz. >>>

Meşru Müdafaa ve Meşru Müdafaada Sınrın Aşılması

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yasa koyucu tarafından sadece yasal savunmaya ilişkin olarak kabul edilen ve anılan maddenin 2. fıkrasında düzenlenen mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın aşılmasının olayda uygulanmasının söz konusu olup olamayacağına gelince; uzun yıllardır yaygın terör olaylarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Siirt İlinde gerçekleşen yargılama konusu olayda sanığın ve yanında bulunan iki jandarma erinin maruz kaldığı ve ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili saldırının ağırlığı, uyarılara karşın ısrarla ve artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bir bütün olarak göz önüne alındığında yasal savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığının kabulü zorunludur. Sanığın yaşanılan olayın etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması bunun sonucunda da yasal savunma sınırını aşması beklenebilecek bir durum olup, somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun  27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşulları gerçekleşmiştir >>>

Dolandırıcılık Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Dolandırıcılık  suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
28

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Kamu Kurumları

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kamu kurumunu dolandırmak suçunun irtikap edilmesi için öncelikle, dolandırılan kurunun kamu kurumu olması gerekir. Kamu kurumları aşağıda verilmiştir.   >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.3435 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi