Online-Hukuk.Org

tck 179 3 maddesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Çocuğun Rızaen Cinsel İlişkiye Girmesi Suçu ve Anayasaya Aykırılık

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Anayasa Mahkemesinin 23.11.2006 günlü 2006/103-89 sayılı kararı ile 5237 sayılı Yasanın 104/2.maddesinin iptal edilmesi iptal edilmiştir >>>

İtimadı Suistimal Suçunda Mağdur Adedince Suç Oluşur

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mustafa Yıldız

 ilköğretim okulu hizmetlisi ve mutemedi olan sanığın, okulda görevli öğretmenlerin haberi olmadan, ders ücreti ve maaşlarından, bankadaki hesaplarına para aktarırken haksız kesinti yaparak 3.451.117.000 Türk lirası tutarında menfaat temin etmek şeklindeki eyleminde mağdur sayısı kadar suç oluştuğu, 5237 Sayılı Kanunun 43. maddesinde yer alan zincirleme suç hükümlerinin uygulanamaz >>>

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu ve TTK 707. Maddesi

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)6762 sayılı Türk Ticaret  Kununu'nun 707/2. maddesine göre,  keşide günü olarak öngörülen tarihten önce ibraz edilen çek ibraz günü ödenir. >>>

Adli Para Cezasında Temyiz Sınırı

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 2.000 TL'yi aşmayan adli para cezaları temyiz edilemez. >>>

Berat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Berat eden sanık, kendini davada bir avukat ile temsil ettirmiş ise, sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek gerekir.Bize göre, ülkemizde açılan davalardan mahkumiyet oranı çok düşük  olduğu halde, bu durumun devamından devlet sorumluları henüz bir tedbir almış değildir. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Dolandırıcılığa Teşebbüs Suçunda Temel Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahte kimlik ve kimlik bilgilerini kullanarak Akbank’a karşı işlenen dolandırıcılık suçundan dolayı elde edilmek istenen haksız yararın, Garanti Bankası’na karşı elde edilmek istenen haksız yarardan daha fazla olduğu; bu nedenle, sanık hakkında yukarıdaki açıklamalar uyarınca Akbank’a karşı işlenen suçta temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi ve fiilin doğurduğu zarar ve suçta ulaşılan aşamaya göre tehlike  ihtimalinin ağırlığı dikkate alınarak suça kalkışmadan dolayı daha az oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde indirim yapılması, hukuka aykırdır    >>>

Tapulu Taşınmazın Temliki Resmi Şekilde Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
34

hukukcu Hukukcu Ali Ersoy

Tapulu taşınmazların temlikleri resmi şekilde yapılmadıkça geçersizdir.   Avukatlık yasasının35/A maddesi gereğince düzenlenen uzlaşma tutanağının İcra İflas yasasının 38.maddesinde öngörülen ‘’ilam’’niteliğinde olduğu tartışmasızdır.Bu durum takip hukuku bakımından önem arz etmektedir.Ancak anılan belgenin taşınmazın mülkiyetinin naklini sağlayacak nitelikte oluğu kabul edilemez.(4721 s.MK m.706,818 s.BK m.213,2004 s. İİK m.38,2644 s. Tapu Kanunu m.26,1136 s.Av.K.m.35/A)

>>>

Yakalanırken Gerçek Kimliğiye Beyanda Bulunan Kişi Hakkında İftira Suçu Oluşmaz

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılanın ihbarı üzerine kimliği belirlenen ve hakkındaki Serik Sulh Ceza Mahkemesinin 19/01/2006 tarih ve 2006/19 müteferrik sayılı kararı ile yakalama emri çıkarılan ve kolluk güçlerinin isteği üzerine çağrıldığı arkadaşına ait işyerinde yakalanması sırasında düzenlenen 26/01/2006 tarihli yakalama tutanağını gerçek ismi ile imzalayan sanığın unsurları itibariyle oluşmayan iftira suçundan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, hukuka aykırıdır   >>>

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası Açık ve Net Olmalıdır

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamusal iddia makamını temsil eden C.Savcısının esas hakkındaki görüşünün mahkûmiyet yönünde olması durumunda, görüşünü açık ve anlaşılır bir biçimde ve uygulanması talep edilen yasa ve maddelerini de göstermek suretiyle açıklamak zorunda olduğundan, somut olayda beyan edilen “mahkememizce önceden verilen karar gibi hüküm kurulması mütalaa olunur” şeklindeki sözlerin esas hakkında mütalaa olarak geçerli ve yeterli kabul edilmesi olanağı bulunmamaktadır. >>>

Suç Eşyasını Alma veya Kabul Etme Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmamasının Anayasa Yönünden İncelenmesi

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu hakkında  etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması  Anayasya  aykırı değildir.

>>>

Tek fiille Birden Fazla Kişiye Hakaret

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tek bir  fiille birden fazla kişiye çoğul olarak sövme halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 43/2. maddesi uygulanacaktır >>>

İgfal Kabiliyetin Tespiti Bizzat Hakim Tarafından Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kabul ve uygulamaya göre; belgelerde yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği bulup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, suça konu nüfus cüzdanı dosyaya getirtilip mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilmeden ve denetime olanak sağlayacak şekilde, dosya içerisinde de bulundurulmadan bilirkişinin denetlenemeyen raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Uzlaşma Tutanağının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
34

hukukcu Ali Ersoy

Avukatlık yasasının35/A maddesi gereğince düzenlenen uzlaşma tutanağının İcra İflas yasasının 38.maddesinde öngörülen ‘’ilam’’niteliğinde olduğu tartışmasızdır.Bu durum takip hukuku bakımından önem arz etmektedir.Ancak anılan belgenin taşınmazın mülkiyetinin naklini sağlayacak nitelikte olduğu kabul edilemez.(4721 s.MK m.706,818 s.BK m.213,2004 s. İİK m.38,2644 s. Tapu Kanunu m.26,1136 s.Av.K.m.35/A)

>>>

Kooperatif Genel Kurul Toplantı Tutanağı Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç tarihinde tasfiye halinde S.S. İ.H.O. İşçileri Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkan ve üyeleri olan sanıkların, Genel Kurul Toplantı Tutanağında tahrifat yaptıklarının iddia edilmesi ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62/son maddesine göre de "Kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bu nitelikteki suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılacakları" hükmü karşısında; sübutu halinde eylemlerinin, 765 sayılı TCK.nun 339/1. maddesine göre, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık yararına olan 5237 sayılı Yasanın 204/2. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin değerlendirme yapılmaldır.

>>>

Zamanaşımın Hesabı

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/3. maddesine göre, zamanaşımın hesabında,  dosyadaki mevcut  deliller itibariyle  suçun daha ağır cezayı gerektiren  nitelikli halleri göz önünde  bulundurulur. >>>

Dolandırıcılık ve Ticarete Hile Karıştırmak

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun 363. maddesinde ticarete hile karıştırma suçu tanzim edilmişti. Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun da  ticarete hile karıştırma şeklinde bir suç bulunmamakta, bunun yerine  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi uygulanmaktadır. >>>

Hürriyeti Tahdit Suçunun Temel Şeklinde Hususi Kast Aranmaz

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 109. maddesinde de öncekine benzer biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede de, suçun "hukuka aykırı olarak" işlenmesi aranmaktadır. Başka deyişle, hukuka aykırılık suç tipinde ayrıca gösterildiği için, "hukuka özel aykırılık" hali söz konusudur. Bu nedenle failde, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilincinin" bulunması gerekmekte ise de, suçun temel biçimi bakımından özel kast ( saik ) aranmamıştır; genel kastın varlığı yeterlidir. >>>

Kooperatif Genel Kurul Tutanağında Tahrifat Suçununun Eski ve Yeni Ceza Kanunları Yönden Karşılaştırma

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç tarihinde tasfiye halinde S.S. İ.H.O. İşçileri Yapı Kooperatifi yönetim kurulu başkan ve üyeleri olan sanıkların, Genel Kurul Toplantı Tutanağında tahrifat yaptıklarının iddia edilmesi ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 62/son maddesine göre de "Kooperatiflerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bu nitelikteki suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılacakları" hükmü karşısında; sübutu halinde eylemlerinin, 765 sayılı TCK.nun 339/1. maddesine göre, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık yararına olan 5237 sayılı Yasanın 204/2. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin değerlendirme yapılmaldır.

>>>

Ceza Kanununda Tanzim Edilen Suçlar ve Hususi Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Ceza mevzuatımızda suçlar iki sınıfta tanzim edilmiştir. Bunlardan biri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun da suç olarak  tanzim edilen filler diğeri de hususi ceza Kanunları veya muhtevasında suçla ilgili düzeneme yer olan kanunlarda tanzim edilen suçlardır. >>>

Çocuğun Rızaen Cinsel İlişkisi

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)15 yaşını ikmal etmiş kız veya erkek çocuğunun, hile, tehdit, cebir veya iradeyi etkileyen bir neden olmadan rızaen cinsel ilişkiye girmesi, şikayete tabi bir suçtur.Mağdurun veya mağdurenini şikayeti yoksa  tecziye edilemez. >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Dolandırıcılık Suçunun Temel Şekli ve Bilişim Sistemini Aracı Kılarak Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sanığın, karakolda internete girebilmek için acilen cep telefonu kontörü lazım olduğunu ve parasını daha sonra ödeyeceklerinden bahisle, 24.07.2006 tarihinde, mağdur Bünyamin’e kısa zaman aralıkları içersinde toplam 9.500, mağdur Abit’e ise, bir defada 1.250 kontör satın aldırıp, bu kontörlerin şifre numaralarını telefonda söylettirerek kendisine veya başkalarına ait cep telefonlarına yüklemek suretiyle çıkar sağladığının anlaşılması karşısında, eylemlerin, 5237 sayılı TCK.nun 157/1. maddesinde öngörülen basit “dolandırıcılık” suçlarını oluşturacağı gözetilmeden bilişim sistemlerinin mağdurların kandırılmasında vasıta olarak kullanıldığı kabul edilip, 5237 sayılı  5237 sayılı Türk Ceza Kaunu'nun  158/1-f maddesi ile uygulama yapılarak anılan suçlardan yazılı şekilde mahkûmiyet hükümleri kurulması,hukuka aykırdır >>>

İftira Atmak ve Yalan Beyanda Bulunmak

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kişi işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yapılan soruşturma veya kovuştumadan kortulmak  amacı ile kardeşi gibi geçekte var olan  bir kişinin kimlik bilgilerini kendi kimlik bilgileri yerine  kolluğa bildirmesi halinde  iftira(calumny) suçu oluşur. >>>

Aynı Anda Farklı Hukuki İlişkilere İstinaden Sahte Senet Verme

Arama Puantajı:
32

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belgede sahtecilik suçunun teselsülen irtikap edilmesi mümkündür >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.7757 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi