Online-Hukuk.Org

sulh ceza mahkemesi kararlarına itiraz dilekçesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Davaya katılma Hakkı Olan Kişiler Temyiz Edebilir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Her ne kadar 5271 sayılı CYY’nın 260. maddesinde yasa yoluna başvurabilecekler arasında, davaya katılanların yanısıra katılma istemleri karara bağlanmamış olanlar da sayılmış ise de, bu kişileri, esasen davaya katılma hakkı bulunan kişiler olarak algılamak gerekir. Nitekim aynı Yasanın kamu davasına katılmayı düzenleyen 237. maddesinin 2. fıkrasında; ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin, yasa yolu başvurusunda açıkça belirtilmesi halinde, bu istemlerin denetim muhakemesi sırasında incelenip karara bağlanacağı yolundaki kural da, bu görüşü doğrulamaktadır. Bu durumda, salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
11

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Olağan üstü kanun yolunda  taleple bağlılık  kuralı geçerlidir. Talep edilmeyen bir konuda karar verilemez. İnceleme sırasında  hukuka aykrılık görülmesi halinde Adalet Bakanlığına ihbar bulunabilir >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Kast

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

.Kastı aşan  adam öldürme suçunda kastın adam öldürmek olmadığı tespit edilmelidir. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Kamu Görevlisine Direnmek Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisine direnmek suçu(Prevention Of Public Duty) hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Azmettireni Ortaya Çıkaran Faile Ceza İndirimi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hangi durumlarda azmettiren faile ceza İndirimi yapılacak aşağıda açıklanmıştır. >>>

Kanun Yollarına Müracaatta Asil ve Müdafiinin Yetkisinin Çelişmesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Zorunlu müdafi ile küçük sanıkların iradelerinin kanun yoluna başvurma konusunda çelişmesi halinde, bunlardan hangisine itibar edileceğinin tespiti gerekir 5271 sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesine göre, şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir. Kural olarak müdafiin yasa yoluna başvurması veya bu başvurudan vazgeçmesi, asilin iradesine tabidir. Ancak yukarıdaki madde uyarınca kendisine zorunlu müdafi tayin edilenler ile müdafiin kanun yoluna başvurma veya bu başvurudan vazgeçme konusunda iradeleri çelişirse, bu durumda asilin değil;  müdafiin iradesi geçerli sayılır. Somut olayda, temyizden vazgeçen sanıklar 18 yaşından küçüktür. Bu durumda sanıkların vazgeçme iradelerine itibar edilemez. Sanıklar müdafiinin temyiz talebi nedeniyle kararın temyizen incelenmesi gerekir. >>>

Vekil Yerine Başkasına Yapılan Tebligat Geçersizdir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tebligat Yasasının 11 ve 17. maddelerine göre, dava sırasında bildirilmiş ayrı bir adresi bulunan vekilin kendisine yapılması gereken tebligat, katılanın adresine gönderilmiş ve orada bulunan evrak memurunca tebellüğ edilmiş olduğundan somut olayda, yapılan tebligat geçersizdir. >>>

Resen Yapılan Harçların Yükümlüsü

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.İstek olmaksızın resen yapılacak işlem tek taraflı olarak bir kişi lehine ancak hiçkimse aleyhine değildir. Davalı Hakim lehine yasa gereği hükmedilen tazminatın yükümlüsü ise bellidir. Bu yükümlünün hakim değil onun hakkında dava açan kişi olması karşısında, buna göre hesaplanacak harcın yükümlüsü haksız yere dava açtığına hükmedilen davacı olmalıdır.Tazminat Hukuku kurallarına göre, hakimin haksız yere dava edilmekle maddi ve manevi zarar ve ziyanının doğduğu baştan kabul edilen ve tazminatın tüm unsurlarını da resen hükmedilme özelliğine karşın içinde barındıran bir tazminat türüdür.Yargı harçları davada haksız çıkan tarafa yükletilecektir. Hakim lehine davacı aleyhine yasa gereği yükletilen tazminat da davacının haksız çıkmasının sonucudur. Peşin harç alınmamış olması, nispi karar ve ilam harcının alınmamasını gerektirmez.Bu nedenle haksız çıkılan miktar üzerinden nispi harcın davacıdan alınması usul ve yasaya uygundur. (1086 S. K. m. 573, 576, 413, 416, 417, 423) (492 S. K. m. 2, 11, 15) >>>

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundaki İdari Para Cezaların Tahsili

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir.

>>>

Müdafii ile Asilin İradesinin Çelişmesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Uyuşmazlık, zorunlu müdafi ile küçük sanıkların iradelerinin kanun yoluna başvurma konusunda çelişmesi halinde, bunlardan hangisine itibar edileceği noktasında toplanmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesine göre, şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir. Kural olarak müdafiin yasa yoluna başvurması veya bu başvurudan vazgeçmesi, asilin iradesine tabidir. Ancak yukarıdaki madde uyarınca kendisine zorunlu müdafi tayin edilenler ile müdafiin kanun yoluna başvurma veya bu başvurudan vazgeçme konusunda iradeleri çelişirse, bu durumda asilin değil, müdafiin iradesi geçerli sayılır. Somut olayda, temyizden vazgeçen sanıklar 18 yaşından küçüktür. Bu durumda sanıkların vazgeçme iradelerine itibar edilemez. Sanıklar müdafiinin temyiz talebi nedeniyle kararın temyizen incelenmesi gerekir. >>>

Haksız Yere Dava Edilen Hakimin Manevi Tazminat Talep Etmesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tazminat Hukuku kurallarına göre, hakimin haksız yere dava edilmekle maddi ve manevi zarar ve ziyanının doğduğu baştan kabul edilen ve tazminatın tüm unsurlarını da resen hükmedilme özelliğine karşın içinde barındıran bir tazminat türüdür.Yargı harçları davada haksız çıkan tarafa yükletilecektir. Hakim lehine davacı aleyhine yasa gereği yükletilen tazminat da davacının haksız çıkmasının sonucudur. Peşin harç alınmamış olması, nispi karar ve ilam harcının alınmamasını gerektirmez.Bu nedenle haksız çıkılan miktar üzerinden nispi harcın davacıdan alınması usul ve yasaya uygundur.(1086 S. K. m. 573, 576, 413, 416, 417, 423) (492 S. K. m. 2, 11, 15) >>>

Artık Yıllar Müddetname Hesabından Düşülmelidir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yılıdız

1-)Müddetname Hesabında, artık yıllar toplam süre üzerinden düşülmeldir. Mesela toplam infaz seresi içinde şubat ayının iki defa 29 gün çektiğinin tespit edilmesi halinde, toplam müddetname süresinden iki gün düşülmelidir. >>>

Kesinleşmiş Cezalarla İlgili Olarak Verilen Kararlardan Temyize Tabi Olanlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kesinleşmiş  hükümlerde,   lehe konun uygulaması dolayısı ile verilen kararların  tabi olduğu kanun yolu, kararın mahiyetine göre  tespit edilir. Takdir hakkının  uygulanması gibi kararın zat ve mahiyetinde  değişiklik yapan  kararlar duruşma yapılmadan verilse bile temyize tabibir. >>>

Kesinleşmiş Cezalarla İlgili Olarak Verilen Kararlarda Kanun Yolunu Tespit Etme

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kesinleşmiş  hükümlerde,   lehe konun uygulaması dolayısı ile verilen kararların  tabi olduğu kanun yolu, kararın mahiyetine göre  tespit edilir. Takdir hakkının  uygulanması gibi kararın zat ve mahiyetinde  değişiklik yapan  kararlar duruşma yapılmadan verilse bile temyize tabibir.

>>>

Haksız Tahrik ve Taksirli Suçlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Taksirli(recklessness) suçlarda haksız tahrik(unjust provacation) hükümlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığı aşağıda  değerlendirilmiştir.

>>>

Dolandırıcılık ve Sahte Kredi Kartını Kullanmak

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sahte belgelerle, bankadan kredi kartı alıp kullanmak fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/3. maddesine mümas suçu oluşturur.Ancak, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunun 504/3.80, 522 maddesine mümas olduğundan sanık lehinedir >>>

Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunda Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Kanunun 13 maddesinde yapılan değişiklik dikkate alınarak temel ceza olarak 30 gün adli para cezasıdır >>>

Muhtemel Kastla İrtikap Edilen Suçlarda Ceza Azaltılır

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 21/2. maddesine göre,muhtemel kastla irtikap edilen suçlarda  temel ceza tayin edilirken indirim yapılması gerekir >>>

Yönetim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Güvenlik Tedbiri

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dosya kapsamına göre, şüpheli hakkında soruşturma evresinde  Elazığ ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinden alınan 29.11.2006 tarihli ve 12048 numaralı sağlık kurulu raporunda işlediği suçun hukuki  anlam ve sonuçlarını algılayamacak durumda olup  davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğu ve 5237 sayılı Kanun'un 32/1. maddesinden istifade edeceğinin bildirilmiş olması ve anılan fıkrada bu durumda olan kişiye ceza verilemeyeceğinin düzenlenmiş bulunması karşısında akıl hastası olan şüpheli hakkında sanık hakkında ceza verilmeyip güvenlik tedbirine hükmedilmesi gerekeceği, aksi halde suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşılması durumunda daha lehe olan beraat kararı verilmesi gerekeceği gözetilmelidir >>>

Tutuklama ve Yakalama

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yakalanan kişi yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkartılır çıkartılamıyorsa en yakın hakim veya mahkeme önüne çıkartılır. En yakın hakim serbest bırakmazsa tevkifine karar verir   >>>

Alacağın Tahsili İçin İrtikap Edilen Gasp Suçunda Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hukuki bir alacağın tahsili için irtikap edilen gasp suçunda,  görevli mahkeme  ağır ceza mahkemesidir >>>

Lehe Kanun Tespiti İçtimalı Miktar Üzerinden Yapılamaz

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maktûller H...... ve R.......... Barun’u kasten öldürme suçlarından dolayı lehe yasa değerlendirmesi ve uygulama yaparken, başka suçlardan verilip kesinleşen cezalar ile bu suçtan verilecek cezanın içtimalı miktarı üzerinden  tatbik edilemez >>>

Katip İmzasının Eksikliği Kanun Yararına Bozam Kanusu Yapılamaz

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Katip imzasının eksiliği kanun yararına  bozma konusu yapılamaz .İmzada sahtelik iddiası varsa bu durumda yargılamanın iadesine gidilmesi gerekir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.6561 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi