Online-Hukuk.Org

sulh ceza mahkemesi kararlarına itiraz dilekçesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kasten Adam Öldürme ve Kastı Aşan Adam Öldürmek

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mustafa Ü. adlı kişinin kuyumcu tamir atölyesinde, sanık Özgür C.’ın mıhlama ustası, maktul Samir G.’in ise mıhlama kalfası olarak çalışmakta olduğu, usta konumunda bulunan sanığın tezgâhını, kalfa olan maktulün temizlememesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu, olaydan bir gece önce sanık, maktul ve tanık Mevlüt A.’in birlikte atölyede sabah saatlerine kadar çalıştıkları, tartışma çıkmamakla beraber aralarında gerginliğin arttığı, sabahleyin maktulden yarım saat kadar sonra işe gelen sanığın tezgâhının yine temizlenmediğini görmesi üzerine maktul ile aralarında kısa bir tartışmanın meydana geldiği, sanık ile maktulün arasının gittikçe bozulduğunu fark eden tanık Mevlüt’ün işyeri sahibi Mustafa’yı evinden arabayla almaya gittiğinde taraflarla konuşarak çözüm bulmasını istediği, öğle sıralarında maktulün tuvalette olduğu sırada sanığın tanık Mevlüt’e kendisinin usta olması nedeniyle maktulün yaptığı işten bir miktar pay alması gerektiği halde maktulün paraya ihtiyacı olması nedeniyle almadığını buna karşılık ise maktulün tezgâhını bile temizlemediğini söylediği, bu konuşmaları tuvaletteyken duyan maktulün çıkınca sanığa sinkaflı küfür etmesi üzerine elinde mıhlama bıçağı olan sanığın vurmak için maktule saldırdığı ancak aralarında bulunan tanık Mevlüt’ün birbirlerine vurmalarına engel olduğu, gürültüler üzerine bürodan çıkan Mustafa’nın sanığı konuşmak için yanına çağırdığı, Mustafa’nın yanına gitmekte olan sanığa maktulün yine küfürlü konuşması üzerine sanığın elindeki mıhlama bıçağı olduğu halde vurmak için maktule saldırdığı, aralarında kavganın başladığı, birbirlerine sarılarak kucaklaştıkları, vücudu sanığa göre daha iri olan maktulün sanığın ayaklarını yerden kestiği, sanığın bu sırada maktulün kalbine elindeki mıhlama bıçağını batırdığı, sanık üstte olacak şekilde birlikte yere düştükleri, tanıklar Mevlüt ile Mustafa’nın kendilerini ayırdıkları sırada maktulün tişörtünde kan lekesi fark ettikleri, açıp baktıklarında kalp üzerindeki küçük bir delikten aşırı miktarda kan geldiğini gördükleri, bu sırada maktulün yere yığıldığı, hastaneye götürüldüyse de yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü, otopsi tutanağına göre maktulün ölüm nedeninin “göğsünde olan kesici, delici alet yarası nedeniyle kalp zarı ve kalp dokusundaki (duvarındaki) delinme, (kesi) sonucu kan kaybına bağlı kalp durması” olduğu, olayın olduğu kuyumcu tamir atölyesinde sanığın olayda kullandığı avuç içine sığacak büyüklükte, sap kısmı ağaçtan olup namlu kısmı 4 cm uzunluğunda kesici-delici özelliğe sahip mıhlama bıçağının ucu kanlı ve iki parçaya kırılmış vaziyette bulunduğu anlaşılmaktadır. >>>

Görevi İhmal Suçu Kasten İşlenebilir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi ya da geciktirmesi suç sayılmıştır. Bu suç kasten işlenebilen suçlardan olup oluşması için kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekir. >>>

Cumhuriyet Savcısının Bazı Dosyaları İşlemsiz Bırakması

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Madde metninden de anlaşılacağı üzere kamu görevlisinin, yapmakla görevli olduğu işi yapmaması veya yasaya göre yapılması gereken biçimde yerine getirmemesi ya da geciktirmesi suç sayılmıştır. Bu suç kasten işlenebilen suçlardan olup oluşması için kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekir. >>>

Kanun Yollarına Müracaatta Asil ve Müdafiinin Yetkisinin Çelişmesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Zorunlu müdafi ile küçük sanıkların iradelerinin kanun yoluna başvurma konusunda çelişmesi halinde, bunlardan hangisine itibar edileceğinin tespiti gerekir 5271 sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesine göre, şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir. Kural olarak müdafiin yasa yoluna başvurması veya bu başvurudan vazgeçmesi, asilin iradesine tabidir. Ancak yukarıdaki madde uyarınca kendisine zorunlu müdafi tayin edilenler ile müdafiin kanun yoluna başvurma veya bu başvurudan vazgeçme konusunda iradeleri çelişirse, bu durumda asilin değil;  müdafiin iradesi geçerli sayılır. Somut olayda, temyizden vazgeçen sanıklar 18 yaşından küçüktür. Bu durumda sanıkların vazgeçme iradelerine itibar edilemez. Sanıklar müdafiinin temyiz talebi nedeniyle kararın temyizen incelenmesi gerekir. >>>

Zincirleme Suçun Değişik Zamamlarda İrtikap Edilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinde bahsedilen zincirleme suçun oluşabilmesi için, 765 sayılı mülga Türk Ceza  Kanunu'nun 80. maddesinden farklı olarak '' değişik zamanlarda' suçun irtikap edilmesi gerekir. Aynı anda irtikap edilen fiiller için, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. >>>

Kanun Yararına Bozmada 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
11

hukukçu Mehmet Antalyalı

Kasa yararına başvurulan ve olağanüstü temyiz denilen yasa yolunda geçerli olan “istekle bağlılık kuralı” gereğince, isteme konu edilmeyen hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu yapılamayacaktır. >>>

Kamu Görevlisine Direnmek Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisine direnmek suçu(Prevention Of Public Duty) hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundaki İdari Para Cezaların Tahsili

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir.

>>>

Artık Yıllar Müddetname Hesabından Düşülmelidir

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yılıdız

1-)Müddetname Hesabında, artık yıllar toplam süre üzerinden düşülmeldir. Mesela toplam infaz seresi içinde şubat ayının iki defa 29 gün çektiğinin tespit edilmesi halinde, toplam müddetname süresinden iki gün düşülmelidir. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Kast

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

.Kastı aşan  adam öldürme suçunda kastın adam öldürmek olmadığı tespit edilmelidir. >>>

Haksız Yere Dava Edilen Hakimin Manevi Tazminat Talep Etmesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tazminat Hukuku kurallarına göre, hakimin haksız yere dava edilmekle maddi ve manevi zarar ve ziyanının doğduğu baştan kabul edilen ve tazminatın tüm unsurlarını da resen hükmedilme özelliğine karşın içinde barındıran bir tazminat türüdür.Yargı harçları davada haksız çıkan tarafa yükletilecektir. Hakim lehine davacı aleyhine yasa gereği yükletilen tazminat da davacının haksız çıkmasının sonucudur. Peşin harç alınmamış olması, nispi karar ve ilam harcının alınmamasını gerektirmez.Bu nedenle haksız çıkılan miktar üzerinden nispi harcın davacıdan alınması usul ve yasaya uygundur.(1086 S. K. m. 573, 576, 413, 416, 417, 423) (492 S. K. m. 2, 11, 15) >>>

İtirazın İptali Davasında Sürenin Başlangıcı

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)2004 sayılı İcra İflas Kanunu'n 67.maddesinde tanzim edilen itirazın iptali davasında süre, tebligatla başlar

>>>

Resen Yapılan Harçların Yükümlüsü

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.İstek olmaksızın resen yapılacak işlem tek taraflı olarak bir kişi lehine ancak hiçkimse aleyhine değildir. Davalı Hakim lehine yasa gereği hükmedilen tazminatın yükümlüsü ise bellidir. Bu yükümlünün hakim değil onun hakkında dava açan kişi olması karşısında, buna göre hesaplanacak harcın yükümlüsü haksız yere dava açtığına hükmedilen davacı olmalıdır.Tazminat Hukuku kurallarına göre, hakimin haksız yere dava edilmekle maddi ve manevi zarar ve ziyanının doğduğu baştan kabul edilen ve tazminatın tüm unsurlarını da resen hükmedilme özelliğine karşın içinde barındıran bir tazminat türüdür.Yargı harçları davada haksız çıkan tarafa yükletilecektir. Hakim lehine davacı aleyhine yasa gereği yükletilen tazminat da davacının haksız çıkmasının sonucudur. Peşin harç alınmamış olması, nispi karar ve ilam harcının alınmamasını gerektirmez.Bu nedenle haksız çıkılan miktar üzerinden nispi harcın davacıdan alınması usul ve yasaya uygundur. (1086 S. K. m. 573, 576, 413, 416, 417, 423) (492 S. K. m. 2, 11, 15) >>>

2279 sayılı Kanun 17. maddesi

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.05.2005 tarihinden önce. 2279 sayılı Kanunu'nun 19. maddesi tefecilik suçları için uygulanmaktaydı. >>>

Gıyabi Tevkif Dava Zamanaşımını Keser

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bu itibarla, 765 sayılı TCY’nın 104. maddesi uyarınca, 28.01.2005 tarihinde verilmiş olan gıyabi tevkif kararı ile dava zamanaşımının kesilmiş olduğu nazara alınmadan, zamanaşımının dolduğundan bahisle düşme hükmü verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

İdari Para Cezalarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)İdari işlemin denetim niteliğinde olan idari para cezasına itirazın Sulh Ceza Hakimince incelenmesinde, adli yargı mercilerinin yasayla görevlendirilmesi, yapılan işleme adli bir işlem niteliği vermemektedir.

>>>

Ceza Mahkemerinin Görevini Tespit Zamanı

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Ceza mahkemesinin görevi, iddianamenin düzenlendiği tarihe göre tespir edilir. >>>

Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın İadesi

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Uyuşmazlık; gerekçeli karar başlığında zabıt kâtibi isminin ve kararda zabıt kâtibi imzasının bulunmamasının yasa yararına bozma konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Olağan temyiz denetiminde her hukuka aykırılığın, bu kapsamda isim ve imza gibi eksikliklerin belgelendirme değerini ortadan kaldırabileceği gerekçesi ile bozma konusu yapılabilmesi olanaklı olmasına karşın bu tür hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu olamayacaktır. Diğer taraftan, hükümdeki sayılan bu tür noksanlıklar nedeniyle sahtelik iddiası ileri sürülmüş olsa dahi, bu hususun yargılamanın iadesi konusunu oluşturacağına dikkat edilmelidir. >>>

Kesinleşmiş Cezalarla İlgili Olarak Verilen Kararlarda Kanun Yolunu Tespit Etme

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kesinleşmiş  hükümlerde,   lehe konun uygulaması dolayısı ile verilen kararların  tabi olduğu kanun yolu, kararın mahiyetine göre  tespit edilir. Takdir hakkının  uygulanması gibi kararın zat ve mahiyetinde  değişiklik yapan  kararlar duruşma yapılmadan verilse bile temyize tabibir.

>>>

Katip İmzasının Eksikliği Kanun Yararına Bozam Kanusu Yapılamaz

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Katip imzasının eksiliği kanun yararına  bozma konusu yapılamaz .İmzada sahtelik iddiası varsa bu durumda yargılamanın iadesine gidilmesi gerekir >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Tahrik Halinde Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme suçunda, tahrik halinde temel cezanın tayinine dair emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırkılması Resen Dikkate Alınmaldır

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

   Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, 19.02.2008 gün ve 346-25, 06.05.2008 gün ve 27-95 sayılı kararlarında da vurgulandığı üzere; koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin objektif koşulların varlığı halinde, cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin olan, seçenek yaptırıma veya tedbire çevirme ya da erteleme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanmalıdır >>>

Basit Dolandırıcılık ve Çek Kullanılarak Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bankanın maddi maddi varlıklarını aracı yaparak dolandırıcılık suçunun irtikap edilmesi halinde, vasıflı dolandırıcılık olup olmadığına ilişkin yargılama ağır ceza mahkemesince yapılması gerekir

>>>

Alt Sınıru Beş Yıl Ceza Gerektiren Suçlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Daha önce üst sınırı beş yıl hapis cezası gerektiren suçlarda aranan zorunlu müdafilik bulundurma mecburiyeti, yapılan değişiklikle, alt sınırı beş hapis cezası gerektiren suçlarla sınırlandırılmıştır. >>>

Muhtemel Kastla İrtikap Edilen Suçlarda Ceza Azaltılır

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 21/2. maddesine göre,muhtemel kastla irtikap edilen suçlarda  temel ceza tayin edilirken indirim yapılması gerekir >>>

Dolandırıcılık ve Sahte Kredi Kartını Kullanmak

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sahte belgelerle, bankadan kredi kartı alıp kullanmak fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/3. maddesine mümas suçu oluşturur.Ancak, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunun 504/3.80, 522 maddesine mümas olduğundan sanık lehinedir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.2693 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi