Online-Hukuk.Org

si kiş

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Hilenin Vasıfları

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık suçunun hile ile irtikap edilmesi gerekir. Ancak dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hilenin vasıflı olması gerekir her hile dolandırıcılık suçuna vasıf vermez. Karşı tarafa zarar vermek için hile gerekli olmadığı halde hile hapılması fiil dolandırıcılık suçu halinde getirmez >>>

Arazi ve Arsa Düzenlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mehmet Sait Ersoy

Bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. Bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında kendilerine fazla parsel çıkarma amacını taşımalarıdır. Oysa imar uygulamalarının gerçek amacı ise imara uygun konut alanı elde etmektir. İmar uygulamalarında bir taraftan imara uygun konut alanları oluşturulurken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan araziler elde edilmektedir. Biz de bu çalışmada imar uygulamasıyla ilgili olarak genel bir bilgi sunduktan sonra imar uygulamalarının hukuka aykırılık nedenlerini belirteceğiz.

>>>

Yönetim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Kaçak Su Kullanmak

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sayaçtan geçirmeden kaçak su kullanmak fiili, hırsızlık(theft) suçunu oluşturur.Kuruma abone olmadan düzgün çalışan sayaçtan geçirerek kaçak su kullanmak fiili, diğer şartlar varsa suç oluturmayabilir >>>

Objektif Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Öncelikle Değerlendirme Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Objektif ve subjektif koşulların varlığı halinde, esasa girilmeden kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına olanak sağlayan ve bu yönüyle sanığın lehine olduğunda kuşku bulunmayan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” hukuki kurumunun sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağının öncelikle ele alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmaktadır. >>>

Terör Örgütü Elebaşı Lehine Dilekçe Vermek

Arama Puantajı:
62

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şu halde; amacı Türkiye Cumhuriyetinin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını silahlı mücadele vererek devlet idaresinden ayırıp bu bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir Kürt devleti kurmak olan PKK terör örgütü elebaşının yakalanması üzerine, örgüt tarafından Kürdistan Demokratik Konfedaralizm önderi olarak kabul edilen Abdullah Öcalan'ı sahiplenme kampanyası çerçevesinde sanıkların örgütün ve amacının toplum içinde benimsenmesini sağlamaya yönelik olarak; Türkçe ve Kürtçe, “ben bir Kürdistanlı olarak, Kürdistan’da sayın Abdullah Öcalan’ı bir siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” cümlelerini içeren dilekçeleri imzalatmaktan ibaret eylemleri, nitelik ve yoğunlukları da dikkate alındığında maddi yardım niteliğinde görülmediğinden 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturur. >>>

Ceza Muhakemesinde Lehe Kanunun Tespiti Müşahhas Olaya Göre Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Diğer yönden, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi ve 23.02.1938 gün ve 23/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; lehe yasanın saptanması, maddi olaya suç tarihinde yürürlükte bulunan yasalar ile sonradan yürürlüğe giren yasaların hiçbir hükmü karıştırılmadan bir bütün halinde uygulanmasını ve uygulama sonucunda ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılmasını zorunlu kıldığından, öncelikle asıl hükümler karşılaştırılmalı, hükümlerde her yönüyle eşitlik olması halinde ise dolaylı sonuçlar dikkate alınarak lehe yasa saptanmalıdır. Bu karşılaştırmada dolaylı sonuç olması nedeniyle, aynen infaza karar verilen mahkûmiyet ancak, hükümlerde her yönüyle eşitlik bulunması halinde dikkate alınabilecektir. Somut olayda, hükmolunan cezanın seçenek yaptırım veya tedbire çevrilmesine ya da ertelenmesine karar verilmediği, 5237 sayılı Yasa hükümleri uygulandığı ahvalde de paraya çevirme veya erteleme olanağı bulunmadığı kabul edildiğine göre, lehe yasa hapis cezasının miktarı dikkate alınarak belirlenmelidir. 5237 sayılı Yasa uyarınca sanık hakkında 265/1. maddesi uyarınca hükmolunacak cezanın asgari haddi altı ay olup somut olayda herhangi bir indirim nedeni bulunmamakta, aksine aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca cezanın arttırılması nedenleri bulunmaktadır. Bu koşullarda 765 sayılı Yasa hükümleri uygulanmak suretiyle hükmolunan ceza bütünüyle sanık lehine olduğundan, isabetli olan direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir. >>>

İnfazı Bitmiş Mahkumiyetlerde Hukuki Menfaat Varsa Uyurlama Mümkündür

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sonraki yasanın, cezası infaz edilmiş hükümlü açısından lehe bir durum oluşturup oluşturmayacağının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekeceğinden, “infaz edilmiş bulunan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yargılaması yapılamaz” şeklinde bir ilke konulması kabul edilemez. >>>

Güveni Kötüye Kullanma Suçana Misaller

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mustafa Yıldız

Güveni Kötüye Kullanma Suçuyla ilgili misaller aşağıda verilmiştir >>>

Ceza Muhakemesinde Görevsizlik Kararı ve Kesin Hüküm

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yasal düzenlemeler ve Y.C.G.K.’nun içtihadı birlikte değerlendirildiğinde sanıklara ve sanık müdafiine görevsizlik kararına karşı başvurulabilecek yasa yolunun türü, süresi ve merciini açıkça belirten yeni bir tebligat çıkarılarak yasa yoluna başvuru hakkının kullanılmasına olanak sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılacağı kuşkusuzdur. Bu durumda mahkemece yapılan tebligatların yasa ve yönteme uygun olduğu ve görevsizlik kararının kesinleştiği ileri sürülemeyeceğinden yasa yararına bozmaya konu olabilecek nitelikte bir hüküm de bulunmamaktadır. >>>

Ruhsatsız Silah Taşımak

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bulundurma ruhsatlı silahın taşınması 6136 sayılı Kanunun 13/1. maddesine mümas suçu oluşturur. >>>

Terör Örgütüne Yardım Etmek ve Silahlı Terör Örtünün Propagandasını Yapmak Suçu

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi ile 5237 sayılı TCY’nın 220/7. maddesinin unsurları benzerlik arz etmekte ve bir kısım fiiller her iki maddede de düzenlenmiş bulunmakta ise de, uygulamada benimsenen en ayırıcı ölçüt, yardım fiillerinin maddi nitelikte bulunup bulunmamasıdır. Maddi nitelikteki yardım fiilleri suç tarihinde yürürlükte bulunan normlar dikkate alınmak suretiyle 5237 sayılı TCY’nın 220/7. maddesi kapsamında, maddi nitelikte olmayan fiiller ise 3713 sayılı Yasanın 7/2. maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. >>>

İgfal Kabiliyetin Tespiti Bizzat Hakim Tarafından Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kabul ve uygulamaya göre; belgelerde yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği bulup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, suça konu nüfus cüzdanı dosyaya getirtilip mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilmeden ve denetime olanak sağlayacak şekilde, dosya içerisinde de bulundurulmadan bilirkişinin denetlenemeyen raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Bilinçli Taksirle Yaralma Halinde Verilecek Cezalar Arttırılır

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hukukumuzda taksir ikiye tefrik edilmekte bunlardan biri  adi taksir diğeri de bilinçli taksirdir.Bilinçli taksir de, daha yoğun bir kusurluluk hali söz konusu olmakla birlikte, genelde taksirin hususi bir çeşididir. >>>

Ceza Hukukunda Şikayet ve Davaya Katılma

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Duruşma sırasında sözlü ve yazılı olarak şikayetçi olduğunu bildiren Orman İdare temsilcisine davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmaması suretiyle 5237 sayılı CYY’nın 238/2. maddesine aykırı davranılmış olması hukuka aykırıdır ve bozma sebebidir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Resen Değerlendirilmelidir(2)

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

      Dosyanın incelenmesinde direnme hükmünün verildiği 12.06.2008 tarihinde yürürlükte bulunan, 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik Ceza Yargılaması Yasası’nın 231. maddesi uyarınca maddede öngörülen objektif ve subjektif koşulların varlığı halinde uygulanması olanağı bulunan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunun hiçbir istemde bağlı kalmaksızın değerlendirilmesi zorunluluğuna rağmen, Yerel Mahkemece, bu konuda hiçbir değerlendirme yapılmadığı, kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına olanak sağlayan ve bu yönüyle sanık lehine sonuç doğurduğunda kuşku bulunmayan bu hukuki kurumun sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıp değerlendirilmeden kişiselleştirmeye ilişkin diğer hükümlerin değerlendirilmesiyle yetinildiği anlaşılmaktadır. >>>

Bilinçli Taksirle Yaralama Halinde Taksirle Yaralama Suçu(89/1 hariç) Şikayete Tabi Olmaktan Çıkar

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bilinliçli  taksirle irtikap edilen suç 89/1. maddesine mümas ise, bu durumda, taksirle işlenen suç şikayete tabidir.Şikayet yoksa adli tahkikat yapılamaz.Ancak bilinçli taksirle irtikap edilen suç, 5237 sayılı Kanunun 179. maddesinde belirtilen tehlikeli şekilde araç kullanmak suçunu oluşturabilir. Mesela,kırmızı ışıkta  geçerek bir kişinin  89/1. maddesine mümas olacak şekilde yaralanmasına sebebiyet verilen bir kazada, şikayet yoksa, şüphleli hakkında mezkur Kanunun 179/2. maddesine göre tehlikeli şekilde  araç kullanmak fiilinden dava açılması gerekir.Fail, aşırı alkollü(veya uykusuz) şekilde tek taraflı kaza yaparak yanında bulunan kişinin 89/1. maddeye mümas şekilde yaralanmasına  sebeb olduğu ve mağdurun da şikayetçi olmaması nedeniyle, fail hakkında taksirle yaralama suçundan ek-takipsizlik kararı verilmesi gerekir. Araç kullanan kişi hakkıda da 5237 sayılı Kanunun 179/3. maddesi delaletiyle mezkur Kanunun 79/2. maddesi ile tecziyesi için kamu davası açılması gerekir. >>>

Belgenin Vasfına Göre Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgenin hukuki vasfına göre sahtecilik suçları  ikiye tefrik edilebilir. Resmi varakada sahtecilik suçları ve hususi varakada sahtecilik suçları.Birde resmi varaka hükmünde olan evrakta sahtecilik suçlarını ilave edebiliriz >>>

Mahkeme Kararında Kanun Yollarının Süresi, Şekli ve Mercii Gösterilmelidir

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 07.11.2006 gün ve 2006/6-213 Esas, 2006/229 karar sayılı içtihadında da açıklandığı üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlığı altındaki 40. maddesinin (03.10.2001 tarihli 4709 sayılı Kanunun 16. maddesi ile eklenen) ikinci fıkrası: “Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” biçimindedir. Bu hükümle bireylerin yargı ya da idari makamlar önünde sonuna kadar haklarını arayabilmelerine kolaylık ve imkân sağlanması amaçlanmış, son derece dağınık mevzuat karşısında kanun yolu, mercii ve sürelerinin belirtilmesi, hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması açısından zorunluluk haline getirilmiştir.   >>>

İmar Kirliğine Sebebiyet Verme Suçunda, Yapının Yapıldığı Yerin Hukuki Vasfı Tespit Edilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

İmar kirliğine sebebiyet vermek suçunda,  yapının yapıldığı mekanın hukuki vasfını tespit etmek gerekir.Kaçak yapının, belediye sınırları içinde, mücavir alanda yada özel imar iznine tabi mevkide yapılıp yapılmadığını tespit edelim. >>>

Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı

Arama Puantajı:
59

Hukukçu İsa Atalay

5739 sayılı kanun 01.03.2008 tarihinde Resmi Gazetenin 26803 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının infazında değişiklik yapılmış ve uygulamada Adli Para Cezalarının infazında birlik getirilmiştir. Önceden kısa süreli hapisten çevrilen adli para cezalarının infazında, para cezası ödeme emrinin hükümlüye tebliği üzerine, 30 günlük yasal sürede hükümlünün para cezasını ödememesi halinde, ilgili mahkemesinden hapse çevrilmesi için karar isteniyordu, mahkemenin hapse çevirme kararı üzerine hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılıyor, hükümlü yakalanınca para cezasının tamamını da ödemek istese de kanunen kabul edilmiyor, mutlaka hapis olarak cezası (1/3 indirim) şartla tahliye uygulanarak infaz ediliyordu. >>>

Hükmüm Açıklanmasının Geri Bırakılması Amacıyla Uyarlama Yapılması

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Karma bir niteliği bulunan bu kurumun, maddi ceza hukukuna ilişkin yönü nazara alındığında, 5237 sayılı Yasanın 7. maddesinde tanımlanan lehe yasanın geçmişe yürümesi ilkesi uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun önceki hükümlere de uygulanması doğaldır. Kaldı ki, Yasa koyucu da olası tartışmaları engellemek için 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında bu hususu; “Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir” hükmü ile yasal bir çözüme kavuşturmuştur. >>>

Mala Zarar Verme Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Mala zarar verme suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Yakalanırken Gerçek Kimliğiye Beyanda Bulunan Kişi Hakkında İftira Suçu Oluşmaz

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılanın ihbarı üzerine kimliği belirlenen ve hakkındaki Serik Sulh Ceza Mahkemesinin 19/01/2006 tarih ve 2006/19 müteferrik sayılı kararı ile yakalama emri çıkarılan ve kolluk güçlerinin isteği üzerine çağrıldığı arkadaşına ait işyerinde yakalanması sırasında düzenlenen 26/01/2006 tarihli yakalama tutanağını gerçek ismi ile imzalayan sanığın unsurları itibariyle oluşmayan iftira suçundan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, hukuka aykırıdır   >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Cezanın Ertelenmesi

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2009 gün ve 41-52 sayılı kararında da vurgulandığı üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemsi Kanunu'nun  231.maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için öngörülen sübjektif koşullardan birisi olan, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda bir kanaat oluşması keyfiyeti, 647 sayılı Yasanın 6.maddesinin uygulanması için de aranmakla birlikte, 647 sayılı Yasanın 6.maddesinde, sanığın geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimi, 5271 sayılı Yasanın 231.maddesinde ise, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate  alınacağından, kararda 647 sayılı Yasanın 6.maddesinin uygulanmaması, diğer bir ifadeyle sanığa verilen cezanın ertelenmemesi hususunda gösterilen gerekçenin, CYY’nın 231.maddesinde öngörülen subjektif koşulların oluşmadığını ortaya koyan bir gerekçe olarak kabulü mümkün bulunmadığından, hüküm mahkemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının gerekip gerekmediği hususunda, yasada öngörülen ölçütleri de göz önünde bulundurarak yeni bir değerlendirme yapması gerekmektedir. >>>

Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Kendine Bildirilmemesi Nedeniyle Eski Hale Getirme

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Yargılama Yasası’nın 40. maddesinin 1. fıkrasındaki, kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin, eski hale getirme isteminde bulunabileceği ve 2. fıkrasındaki, yasa yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde, kişinin kusursuz sayılacağı hükümleri karşısında; başvuru süresi ve şeklinin açıkça gösterilmediği somut olayda eski hale getirme isteminde bulunma koşullarının varlığı ile, sanık müdafii tarafından 24.11.2005 tarihinde eski hale getirme yöntemiyle açılmış, geçerli bir temyiz davasının bulunduğu kabul edilmelidir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.1847 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi