Online-Hukuk.Org

sebepsiz zenginleşme faiz

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Sebebsiz Zenginleşmede Kanuni Faiz

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Sebepsiz zenginleşme davasında davalı,  geçersiz  sözleşmeye istinaden yapılan ödeme tarihi tarihiyle sebepsiz  zenginleşme   davasını açıldığı tarih arasında kalan dönem için  kanuni faizinden sorumludur

>>>

Muhdesat ve Sebebsiz Zenginleşme

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satılan ta­şınmazın bedeli, paydaşlar olan davacı ve davalılara payları oranında ödenmiştir. Ancak, dava konusu taşınmaz üzerindeki binaların davacılar tarafından yaptırıldığı anlaşıldığına göre, binaların satış bedeline katkı oranı usulünce belirlenip sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalılardan alınmasına karar verilmelidir.

 


>>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Sebepsiz Zenginleşme ve Cezai Şart

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Cezai şart hukuki vasıf itibariyle, sözleşmenin fer'ilerindedir. Cezai şart, asıl borca ilişkin alacağın fer'ilerindendir.Asıl sözleşme geçersiz ise, ceza şart için yapılan ödeme sebepsiz  zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilir 

>>>

Ağaçlandırma Giderine Faiz Hükmedilemez

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ağaçlandırma giderine faiz yürtülemez >>>

Tasirli Yaralamaya Sebebiyet Verme ve Güvence Hesabı

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Taksirle yaralamalarda bazı durumlarda gövence hesabından yararlanılabilir.Bununla ilgili yönetmelik aşağıda verilmiştir. >>>

Haksız Tutuklamada Faiz Talebi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Haksız tutuklamada faiz talebinde bulunulabilir

>>>

Tefecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Tefecilik suçu 5237 sayılı.Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Uzlaşma Karşılıksız Çek .Suçunda Şikayet Hakkı

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Ceza Kanunu'nun  73/8 ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  253 vd. maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri, 3167 sayılı Yasanın 16/b ve 16/c maddelerinin yerine geçip onları ortadan kaldıran ve uygulama yeteneğini yok eden düzenlemeler olmayıp, bu düzenlemeleri de kapsayan, fail ve mağdura sağlanan hak ve yetkileri genişletici ve tamamlayıcı hükümler olup, 3167 sayılı Yasa hükümlerine aykırılık oluşturmadığı gibi, onlarla da çatışmamaktadır.

>>>

Islahla Faiz Talep Etmenin Süresi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Islahla faiz ilk hükmün Yargıtyaca bozulmasından sonra talep edilemez 

>>>

Manevi Tazminat Kişinin Sosyal Çevresi ve Tutukluğun Yapıldığı Tarihteki Maddi Kazanç Esas Alınmaldır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bekâr olan ve ailesiyle birlikte oturan davacı, giyim sektöründe işçi olarak çalışmakta olup aylık kazancı yaklaşık 300 YTL’dır. Belirtilen tespitler ve ilkeler doğrultusunda, hükmedilen manevi tazminat miktarının, haksız tutukluluğun gerçekleştiği tarihteki paranın satınalma gücü de göz önüne alındığında, tutuklu kalınan süre ile orantılı ve makul olmayıp fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla direnme hükmü isabetsiz olduğundan bozulmasına karar verilmelidir. >>>

2279 sayılı Kanun 17. maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.05.2005 tarihinden önce. 2279 sayılı Kanunu'nun 19. maddesi tefecilik suçları için uygulanmaktaydı. >>>

İnternet Bankacığından Dolayı Bankanın Sorumluğu

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Davalı banka tarafından kullandırılan sanal klavyeden girilen statik şifrelerin güvenlik açısından yeterli bulunmadığı, güvenlik açıklarının davalı tarafından bilinmemesinin mümkün olmadığı, SMS ile şifre bildirim veya şifre üreten cihazlar ile dinamik şifre uygulamasının gerektiği, davalı bankanın tam kusurludur >>>

Haksız Tutuklulukta Manevi Tazminatın Tespitinde İlkeler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bekâr olan ve ailesiyle birlikte oturan davacı, giyim sektöründe işçi olarak çalışmakta olup aylık kazancı yaklaşık 300 YTL’dır. Belirtilen tespitler ve ilkeler doğrultusunda, hükmedilen manevi tazminat miktarının, haksız tutukluluğun gerçekleştiği tarihteki paranın satınalma gücü de göz önüne alındığında, tutuklu kalınan süre ile orantılı ve makul olmayıp fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu itibarla direnme hükmü isabetsiz olduğundan bozulmasına karar verilmelidir. >>>

Fiili Uyma Sonucu Yeni Hüküm Kurma(1)

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi; a)Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak, b)Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, c)Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak, d)İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak, Suretiyle verilen hüküm; özde direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. >>>

Dövizli Faturada Katma Deger Vergisi

Arama Puantajı:
2

hukukçu Bekir Sarıgül

Fatura bedelinin ödenmesi aşamasında oluşan KUR FARKLARI KDV ye tabi olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Vergi idaresi KDV ye tabi olduğu yargı ise verdiği kararlarda KDV ye tabi olmadığı yönünde görüş belirtmiştir. Maliye Bakanlığı’nın kur farklarının KDV ye tabi olduğu yönündeki görüşünden vaz geçmesi bunu yeni bir tebliğ ile açıklaması gerektiği kanaatindeyiz.

>>>

Kredi Kurumları

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunda kredi kurumlarının ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Hukuka Uygun Tevdi Yapılması Gerekir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın vatandaştan alması gerekenden fazlasını tahsil ettiği anlaşıldığından yasal tevdi içermeyen bu halin sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını oluşturup oluşturmayacağının kararda tartışılması gerekir. >>>

Islahın Kapsamı Anayasa Mahkemesi Kararı ile Genişletilmiştir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)HUMK.'nun 87. maddesinin "Müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez" şeklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 07.11.2001 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 20.07.1999 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve böylece, davadaki talep sonucunun kısmi ıslah yoluyla artırılması usulen olanaklı hale gelmiştir.

>>>

Zımni Feragat

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Hukuk Usulünde feragat zımni veya sarih olabilir. Dava açılıken, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması zımnı feraga olarak  yorumlanır. Fazlaya ilişkin hakların mahfuz  tutulmaması halinde alacağın dava edilmeyen kesiminden zımnen feragat edilmiş sayılacağından ıslahla talep sonucu artırılamaz, yeni bir dava  da açılamaz.

 

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Zimmet

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 212. maddesine göre,  sahte resmi  veya hususi belgenin  bir suç işlemekte kullanılması halinde,  ayrıca cezaya hükmolunur. Bundan dolayı, sahte resmi veya hususi belgenin zimmet suçunun ortaya çıkmasını engellemek amcıyla kullanılması halinde,  sanılar hakkında ayrıca  sahtecilik suçundan hüküm kurulması gerekir   >>>

Çek Karnelerini İade Etmemek Suçu Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz"; maddenin gerekçesinde "...4 nolu protokol gereği sözleşmeden dolayı bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden yoksun bırakılamayacağı açıktır. Ancak, başlanğıçta yükümlülük altına girerken bu yükümlülüğü yerine getirmeyeceğini bilen kişilerin, söz konusu Anayasa kuralndan yararlanmaları olanaksızdır.Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

>>>

Islahla Müddeabih Tezyit Edilebilir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 87. maddesinin "Müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez" şeklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 07.11.2001 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 20.07.1999 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve böylece, davadaki talep sonucunun kısmi ıslah yoluyla artırılması usulen olanaklı hale gelmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, mevcut (Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonraki) yasal durum itibariyle, kısmi davada fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş olan davacının, dilerse, ek dava açmak yerine, saklı tuttuğu alacak bölümü için o(kısmi) dava içerisinde ıslah yoluyla talepte bulunabilmesi mümkündür.

>>>

Dolandırıcılık ve Zimmet

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kamu görevlisinin korumasına bıralılan, para veya mal gibi kıymetli eşyaları, sahte belgelerle üçüncü kişilere mal edindirmesi fiilinde,  dolandırıcılık suçunun unsurları bulunmamaktadır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.1428 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi