Online-Hukuk.Org

sahte sürücü belgesi kullanmak

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
114

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
71

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Teselsülü Oluşturan Sahtecilik Suçlarının İddianamede Gösterilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
70

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılamanın konusu  iddianame ile sınırlı olduğundan,  teselsülü oluşturan sahtecilik  suçlarının  iddianamede belirtilmesi gerkir.İddianamede birden fazla sahtcilik suçu, bildirilmiş ise  failin zincirleme olarak mahkumiyeti mümkün değildir.

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
66

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
65

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
65

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Resmi Varakada Sahtecilik ve Bankacılık Zimmeti

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY'nın 212. maddesindeki; Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur şeklindeki düzenlemenin, TCY'nın genel hükümleri arasında yer almaması nedeniyle, TCY'nın 5. maddesindeki, yasanın genel hükümleri arasında yer alan düzenlemelerin özel yasalar açısından da uygulanacağı kuralı kapsamında özel yasalar açısından da uygulama olanağı bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nın 212. maddesi yalnızca TCY içinde düzenlenen suçlara ilişkin olarak uygulanabilecek bir kuraldır. >>>

Sahte Belgeyi Kullanma

Arama Puantajı:
52

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahte belgeyi kullanma suçu, sahte hususi belgeyi kullanma ve  sahte resmi belgeyi kullanma suçu olarak başlıca iki kısma ayrılır.Sahte resmi belgeyi kullanmak suçu da kendi içinde, ikametgah ilmühaberi gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak ve sahteliği sabit olana kadar geçerli resmi belgeyi kullanma suçu şeklinde alt sınıflara ayrılabilir.

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
52

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Belgenin Vasfına Göre Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgenin hukuki vasfına göre sahtecilik suçları  ikiye tefrik edilebilir. Resmi varakada sahtecilik suçları ve hususi varakada sahtecilik suçları.Birde resmi varaka hükmünde olan evrakta sahtecilik suçlarını ilave edebiliriz >>>

Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak Suçun Çeşitleri

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  204. maddesinde tanzim edilen sahte resmi belgeyi kullanmak suçu, iki şekilde olabilir. Bunlardan biri  ehliyet, diploma, nüfus cüzdanı, araba ruhsatı gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak fiili; diğeri de mahkme ilamı, durşma  zabtıları gibi sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeyi kullanmak suçudur.

>>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
39

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Belgede Sahtecilik Suçlarında İçtima

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 212. maddesi, bu konuda hususi bir içtima kuralı ihdas etmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İğfal kabiliyeti yoksa belgede sahtecilik suçu oluşmaz >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçunun Unsurları

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi varakada sahtecilik suçunun unsurları aşağıda açıklanmıştır >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçu Hakkında Umumî Malumat

Arama Puantajı:
32

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik(counterfeiting official document) suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
31

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Belgede sahtecilik suçu en mühim vasfı suçun ammenin itimadı aleyhine irtikap edilmesidir.Bu suçun mağduru ammedir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Genel Özellikleri

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçunun genel özellikleri aşağıda verilmiştir

>>>

Kamu Görevlisi Olmayan Kişinin Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgeyi Kullanması

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)En çok rastlanan sahtecilik türü, kamu görevlisi olmayan bir kimsenin, sahte resmi belgeyi kullanması suçudur.Kullanılan resmi belgenin  hukuki vasfına göre verilen ceza arttırılır.

>>>

Hususi Belgede Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hususi Varakada sahtecilik suçuları  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207. maddesinde tanzi edilmiştir.Bunlar bir özel belgeyi sahte olarak tanzim etmek, Gerçek bir özel belgede başkalarını aldatacak şekilde tahrifat yapmak veya Sahte bir özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanmak suçlarıdır >>>

Banka ve Kredik Kartlarının Kötüye Kullanılmasıyla İlgili Suçların Tasnifi

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıya igli suçlar  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde tasnif edilmşitir.Ancak birinci maddede tanzim edilen  suç için  mezkur maddenin 4. fıkrasıyla şahsi cezasızlı sebebleri tanzim edilmiştir.Ancak 245/1. fıkraya ilişkin suçlarda  şahsi cezasızlık sebebide bulunmaktadır.Suç şikayete tabi değildir. >>>

Çekte Sahtecilik Suçları Hakıkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türk Ticaret Kanunu'na göre çek hususi bir  varaka olmasına rağmen, 5237 Türk Ceza Kanunu(Turkish Penal Code)'nun 210. maddesine göre resmi evrakrak evrak belgelerden kabul edilmiştir.Dolayısıyla sahte çek tanzim etmek veya var olan  bir çekte tahrif veya tağyir yaparak kullanmak fiili resmi varakada sahtecilik suçunu oluştur. >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Bonoda Sahtecilik Suçu Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bono diğer adıyla emre muharrer senet aslında hususi bir varaka olmasına rağmen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 212. maddesine göre resmi varaka hükmünde evraklardandır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.708 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi