Online-Hukuk.Org

sahte kimlik nasıl yapılır

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
116

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
66

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Teselsülü Oluşturan Sahtecilik Suçlarının İddianamede Gösterilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
65

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılamanın konusu  iddianame ile sınırlı olduğundan,  teselsülü oluşturan sahtecilik  suçlarının  iddianamede belirtilmesi gerkir.İddianamede birden fazla sahtcilik suçu, bildirilmiş ise  failin zincirleme olarak mahkumiyeti mümkün değildir.

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
60

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

Resmi Varakada Sahtecilik ve Bankacılık Zimmeti

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY'nın 212. maddesindeki; Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur şeklindeki düzenlemenin, TCY'nın genel hükümleri arasında yer almaması nedeniyle, TCY'nın 5. maddesindeki, yasanın genel hükümleri arasında yer alan düzenlemelerin özel yasalar açısından da uygulanacağı kuralı kapsamında özel yasalar açısından da uygulama olanağı bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nın 212. maddesi yalnızca TCY içinde düzenlenen suçlara ilişkin olarak uygulanabilecek bir kuraldır. >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
52

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Belgenin Vasfına Göre Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgenin hukuki vasfına göre sahtecilik suçları  ikiye tefrik edilebilir. Resmi varakada sahtecilik suçları ve hususi varakada sahtecilik suçları.Birde resmi varaka hükmünde olan evrakta sahtecilik suçlarını ilave edebiliriz >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti

Arama Puantajı:
39

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İğfal kabiliyeti yoksa belgede sahtecilik suçu oluşmaz >>>

İftira Atmak ve Yalan Beyanda Bulunmak

Arama Puantajı:
38

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kişi işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yapılan soruşturma veya kovuştumadan kortulmak  amacı ile kardeşi gibi geçekte var olan  bir kişinin kimlik bilgilerini kendi kimlik bilgileri yerine  kolluğa bildirmesi halinde  iftira(calumny) suçu oluşur. >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçunun Unsurları

Arama Puantajı:
36

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi varakada sahtecilik suçunun unsurları aşağıda açıklanmıştır >>>

Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak Suçun Çeşitleri

Arama Puantajı:
35

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  204. maddesinde tanzim edilen sahte resmi belgeyi kullanmak suçu, iki şekilde olabilir. Bunlardan biri  ehliyet, diploma, nüfus cüzdanı, araba ruhsatı gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak fiili; diğeri de mahkme ilamı, durşma  zabtıları gibi sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeyi kullanmak suçudur.

>>>

Sahte Belgeyi Kullanma

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahte belgeyi kullanma suçu, sahte hususi belgeyi kullanma ve  sahte resmi belgeyi kullanma suçu olarak başlıca iki kısma ayrılır.Sahte resmi belgeyi kullanmak suçu da kendi içinde, ikametgah ilmühaberi gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak ve sahteliği sabit olana kadar geçerli resmi belgeyi kullanma suçu şeklinde alt sınıflara ayrılabilir.

>>>

Belgede Sahtecilik Suçlarında İçtima

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 212. maddesi, bu konuda hususi bir içtima kuralı ihdas etmiştir. >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçu Hakkında Umumî Malumat

Arama Puantajı:
32

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik(counterfeiting official document) suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Genel Özellikleri

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçunun genel özellikleri aşağıda verilmiştir

>>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Belgede sahtecilik suçu en mühim vasfı suçun ammenin itimadı aleyhine irtikap edilmesidir.Bu suçun mağduru ammedir. >>>

Başkasının Yerine Sınava Girmek

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Başkasının yerine sınava girmek, sınava girişte tecih edilen usul, fiilin ne şekilde son bulduğu ve sınav kağının mahiyetine, sınava giren kişinin nasıl azmettirildiğine göre değişik mahiyeti olan  çetrefilli bir hukuki problemdir. Yargıtay kararları ışığında konu açıllanmaya çalışılmıştır >>>

Türk Ceza Kanunu'nun 204/2.Fıkrasındaki '/2' ibaresi Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Sahtecilik Suçu Başka Bir Suçla Birlikte İrtikap Edildiğinde Suç Tarihi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Resmi belgede sahtecilik suçu, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi başka bir suçla birlikte irtikap edildiğinde, suç  tarihin tespit sanki müstakilen işlenen resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi yapılır >>>

Dolandırıcılık Suçunda Bankanın Aracı Kılındığı Haller

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vasıta sözcüğünün ne anlama geldiği hususunda ise Yüksek Ceza Genel Kurulu Dairemizin 22.10.2003 gün ve 10711-7189 sayılı kararına atıf yapmıştır. Anılan kararımızda "bentte adları geçen kurum ve kuruluşlara ait kimlik, sağlık karnesi, giriş kartı, banka cüzdanı, çek, kredi kartı gibi ilgili kurumda etkin işlevi bulunan maddi varlıkları kapsadığı" belirtilmiştir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.5027 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi