Online-Hukuk.Org

sahte imza mağduru anne

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Belgede Sahtecilik Suçunun Genel Özellikleri

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçunun genel özellikleri aşağıda verilmiştir

>>>

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Yazı, İmza ve Rakam Örneği Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahtecilik suçunda yazı,imza ve rakam  örneği alırken dikkat edilecek hususlar aşaığıda açıklanmıştır >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Ortak Özellikleri

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Begde satecilik(documet counterfeiting) suçunun ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

>>>

Bonoda Sahtecilik Suçu Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bono diğer adıyla emre muharrer senet aslında hususi bir varaka olmasına rağmen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 212. maddesine göre resmi varaka hükmünde evraklardandır. >>>

Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamındadır

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Türk Ceza Kanunu'nun 204/2.Fıkrasındaki '/2' ibaresi Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Dolandırıcılık Suçunda Bankanın Aracı Kılındığı Haller

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vasıta sözcüğünün ne anlama geldiği hususunda ise Yüksek Ceza Genel Kurulu Dairemizin 22.10.2003 gün ve 10711-7189 sayılı kararına atıf yapmıştır. Anılan kararımızda "bentte adları geçen kurum ve kuruluşlara ait kimlik, sağlık karnesi, giriş kartı, banka cüzdanı, çek, kredi kartı gibi ilgili kurumda etkin işlevi bulunan maddi varlıkları kapsadığı" belirtilmiştir >>>

Hususi Belgede Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hususi Varakada sahtecilik suçuları  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207. maddesinde tanzi edilmiştir.Bunlar bir özel belgeyi sahte olarak tanzim etmek, Gerçek bir özel belgede başkalarını aldatacak şekilde tahrifat yapmak veya Sahte bir özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanmak suçlarıdır >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik(2)

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Görevi Kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçunu tefrik etmeye yardımcı olacak Ceza Genel Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir

>>>

Davaya Katılma ve Şikayet

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Davaya katılmak için şikayetçi olmak gerekir.  Şikayet yoksa veya yapılan şikayetten vazgeçilmiş ise,  davaya katılma mümkün değildir >>>

Olası Kast ve Teşebbüs

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bu ilkeler ve kanıtlar ışığında mağdur Recep K....'e yönelik eylem değerlendirildiğinde, sanığın, kendisine yönelik herhangi bir eylemi bulunmayan ve kavga ile de ilgisi olmayan mağdurun aracına, gece karanlığında ve önceki olayın etkisi ile hedef gözetmeksizin rastgele yaptığı atışta, merminin arabanın tavanı ile camının birleştiği yere isabet edip, parçalanıp sekerek, nüvelerinin isabeti ile mağdurun yaralanmasına neden olması eylemi kasten adam öldürmeye teşebbüs kapsamında değil, yaralama kapsamında değerlendirilmelidir. Her iki olay araya zaman fasılası girmeksizin ceryan etmiş ise de, sanığın her iki olaydaki davranış biçimi birbirinden tamamen farklıdır, bu nedenle ilk olayda hangi kasıtla hareket etmişse, ikinci olayda da aynı kasıtla hareket etmiştir, şeklindeki kabul, dosya içeriğiyle bağdaşmamaktadır. Diğer yandan rastgele yapılan bir ateş sonucu mermilerin araçtakilere isabeti sonucunda, araçtakilerin ölmesi halinde, gayri muayyen (belirsiz) kast kuralları uyarınca sanık meydana gelen sonuçtan yani öldürmeden sorumlu ise de, ölümün meydana gelmemesi halinde, öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulamaz, aksi kabul belirsiz kast (gayri muayyen kast) durumunda kastın sınırlarını öngörülemeyecek derecede genişletme sonucunu doğurur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın meydana gelen yaralama sonucundan belirsiz (gayri muayyen) kast kuralları çerçevesinde sorumlu tutulması gerekirken, boş tabanca ile hedef gözetilerek ikinci kez tetik düşürüldüğüne ilişkin  kuşkulu kabule dayanılarak, sanığın eyleminin adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğuna ilişkin Yerel Mahkeme direnme kararı isabetsiz olup, bozulmasına karar verilmelidir. >>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 01.01. 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun ile değişik 359/1-b maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgedelerin  sahte olarak tanzim edilmesi yeterlidir.Ayrıca kullanılması gerekmez. >>>

Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın İadesi

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Uyuşmazlık; gerekçeli karar başlığında zabıt kâtibi isminin ve kararda zabıt kâtibi imzasının bulunmamasının yasa yararına bozma konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Olağan temyiz denetiminde her hukuka aykırılığın, bu kapsamda isim ve imza gibi eksikliklerin belgelendirme değerini ortadan kaldırabileceği gerekçesi ile bozma konusu yapılabilmesi olanaklı olmasına karşın bu tür hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu olamayacaktır. Diğer taraftan, hükümdeki sayılan bu tür noksanlıklar nedeniyle sahtelik iddiası ileri sürülmüş olsa dahi, bu hususun yargılamanın iadesi konusunu oluşturacağına dikkat edilmelidir. >>>

Çekte Sahtecilik Suçları Hakıkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türk Ticaret Kanunu'na göre çek hususi bir  varaka olmasına rağmen, 5237 Türk Ceza Kanunu(Turkish Penal Code)'nun 210. maddesine göre resmi evrakrak evrak belgelerden kabul edilmiştir.Dolayısıyla sahte çek tanzim etmek veya var olan  bir çekte tahrif veya tağyir yaparak kullanmak fiili resmi varakada sahtecilik suçunu oluştur. >>>

Davaya Katılma ve Şikayet Hakkının Bulunmaması

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

Salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez >>>

Davaya katılma Hakkı Olan Kişiler Temyiz Edebilir

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Her ne kadar 5271 sayılı CYY’nın 260. maddesinde yasa yoluna başvurabilecekler arasında, davaya katılanların yanısıra katılma istemleri karara bağlanmamış olanlar da sayılmış ise de, bu kişileri, esasen davaya katılma hakkı bulunan kişiler olarak algılamak gerekir. Nitekim aynı Yasanın kamu davasına katılmayı düzenleyen 237. maddesinin 2. fıkrasında; ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin, yasa yolu başvurusunda açıkça belirtilmesi halinde, bu istemlerin denetim muhakemesi sırasında incelenip karara bağlanacağı yolundaki kural da, bu görüşü doğrulamaktadır. Bu durumda, salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez. >>>

Bir Fiille İrtikap Edilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç Tarihi

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçu,  kullanmak, tanzime etmek gibi bir fiille irtikap edilmiş ise, bu durumda sahtecilik suçu, fiilin irtikap edildiği tarihtir. >>>

Sahte Kredi Kartın Üretmek Suçuna Teşebbüs Mümkündür

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kredi kartı sözleşmesi imzalandıktan sonra kredi kartı düzenlenmiş ise fiilin TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçu oluşturacağı, sözleşme imzalandıktan fakat kartın düzenlenmemesi halinde ise TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçun “teşebbüs aşamasında” kalacağı gözetilmelidir. >>>

Banka Görevlisinin Zimmeti ve Denetim Görevinin İhmali

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Sahtecilik Suçu Başka Bir Suçla Birlikte İrtikap Edildiğinde Suç Tarihi

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Resmi belgede sahtecilik suçu, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi başka bir suçla birlikte irtikap edildiğinde, suç  tarihin tespit sanki müstakilen işlenen resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi yapılır >>>

Hususi Varakalar ve Resmi Varakalar

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tür Ceza Mevzuatımızda, varakalar hususi varakalar ve resmi varakalar olarak iki şekilde tasnif edilebilir. >>>

Ozel Belgede Sahtetecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Resmi belgenin unsuru olmayan bir konuda tahrifat yapmak, suçun vasfını değiştirmez >>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.7533 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi