Online-Hukuk.Org

sahte imza atmanın cezası nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçu birlikte irtikap edileblir. >>>

Hapisten Çevrilen Para Cezasısının Temyizi

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

5271 sayılı Yasanın 223 ve 1412 sayılı CYUY’nın 305. maddeleri ile yargısal kararlarda varılan ilkeler dikkate alındığında, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uygulanmak suretiyle tayin edilen sonuç adli para cezasının miktarına bakılmaksızın, maddedeki “Bu hükmün uygulanması kanun yollarına başvurmada engel teşkil etmez” düzenlemesi uyarınca temyiz yeteneği bulunmakta ise de, benzer düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle 5237 sayılı TCY’nın 50 veya 52. maddeleri uygulanmak suretiyle hükmolunan ve başkaca herhangi bir hak kısıtlaması doğurmayan 2000 liraya kadar (2000 lira dahil) adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümleri kesin nitelikte olup bu hükümlere karşı temyiz yasa yoluna başvurulamaz. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Teselsülen Farklı Kanunlar Zamanında İşlenmesi

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçu seçimlik hareketli suçlardandır. Tanizim etmek gibi  hareketin biri ile suç işlenmiş ve bilahare de mezkur belgeyi kullanmak gibi başka bir hareketle de suç teselsül ettirilmiş olabilir. Durum da suç tarihi teselsülün bittiği tarihtir. >>>

Eski ve Yeni Zincirleme Suçların Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “ bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünü Birkaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklinde düzenlenmişken, 5237 Sayılı Yasanın 43/1 maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Uyuşturcu Kullanma

Arama Puantajı:
14

Mehmet Antalyalı Mehmet Antalyalı

1-)Bir kimse resmi uyuşturucu almak amacı ile sahte reçe tanzim etmesi halinde veya sahte tanzim edilmiş reçeteyi kullanması halinde hem uyuşturucu madde kullanmak  hem de  resmi belgede sahtecilik suçlarını işlemiş olur. >>>

Karma Vasıflı Resmi Evraklar

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bazı resmi belgeler  bütünlük olarak aksi sabit oluncaya kadar geçerli veya sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli  resmi evrak vasfını değil,  bölümleri itibariyle her iki vasfı da birlikte taşıyabilir. >>>

Ceza Muhakemesinde Düşme Kararı Kesin Olarak Verilemez

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 1412 sayılı Yasanın 305. maddesi uyarınca kesin olan hükümler, 2 milyar liraya kadar (2 milyar dâhil) adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümleri ile üst sınırı 10 milyar lira adli para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat kararlarıyla sınırlı olup, 5271 sayılı Yasanın 223. maddesinde belirtilen diğer hükümler yönünden herhangi bir sınırlama getirilmemiş olduğundan, düşme kararının da beraat veya mahkûmiyet hükmüne kıyasen kesin olarak verilebilmesinin kabulü 1412 sayılı Yasanın 305. maddesine açıkça aykırılık oluşturacaktır. >>>

Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hususi evrakta sahtecilik suçu ile dolandırıcılık suçu birlikte işlendiğinde, 765 sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunu'nun dönemindeki uygulamaını aksine, 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nuna göre  her iki suçtan  ayrı ayrı tecziye edilmesi gerekir. >>>

Adli Para Cezasında Temyiz Sınırı

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 2.000 TL'yi aşmayan adli para cezaları temyiz edilemez. >>>

Hürriyeti Tahdit ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hürriyeti tahdit  etmek için, resmi rapor gibi sahte resmi belge kullanılması halinde ayrıca resmi belgede sahtecilik sahtecilik suçundan da ceza verilir >>>

Hükmüm Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Çocuklar Hakkındaki Denetim Süresi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hüküm tarihi itibariyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünde uygulanabilecek yegâne hüküm 5395 sayılı Yasanın 19.12.2006 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükmüdür, bu hüküm uyarınca çocuk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilecektir, her ne kadar 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile 5395 sayılı Yasanın 23. maddesi değiştirilerek, çocuklar açısından denetim süresinin üç yıl olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesine yollamada bulunulduğundan, 231. maddedeki diğer koşullar nazara alınmaksızın sadece 23. maddenin denetim süresinin dikkate alınarak 3 yıl olarak uygulanması karma uygulama niteliğinde olacağından, Adalet Bakanlığı’nın bu yöne ilişen yasa yararına bozma istemi ve bu istemi yerinde görerek karardaki denetim süresini 5 yıldan 3 yıla indiren Özel Daire uygulaması 5252 sayılı Yasanın 9. maddesine aykırıdır >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İki Müesseseden Oluşur

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri bırakılması, esas itibariyle bünyesinde iki karar barındıran bir kurumdur. İlk karar teknik anlamda hüküm sayılan ancak açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle hukuken varlık kazanamayan bu nedenle hüküm ifade etmeyen, koşullara uyulması halinde düşme hükmüne dönüşecek, koşullara uyulmaması halinde ise varlık kazanacak olan mahkûmiyet hükmü, ikinci karar ise, bu ön hükmün üzerine inşa edilen ve önceki hükmün varlık kazanmasını engelleyen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıdır. Bu ikinci kararın en temel ve belirgin özelliği varlığı devam ettiği sürece, ön hükmün hukuken sonuç doğurma özelliği kazanamamasıdır. >>>

Hukmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Temyiz Yoluna Müracaat Etmeden Kesinleşmesi ve Kanun Yararına Bozma

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının dayanağını oluşturan mahkûmiyet hükmü ise hükmün açıklanması, düşme kararının verilmesi veya yeni bir mahkûmiyet hükmünün tesisinden sonra temyiz incelemesine konu olabilecek, temyiz yasayoluna başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise koşulları bulunduğu taktirde yasa yararına bozma yasayolu ile incelenebilecek ve denetlenebilecektir. Sayılan üç olasılıktan birinin gerçekleşmesi halinde hüküm varlık kazanacağından, ancak bu aşamada olağan yasayolu olan temyiz yasayolu devreye girecek, varlık kazanan hükmün temyiz edilmesi halinde aleyhe temyiz bulunup bulunmadığı da dikkate alınmak suretiyle temyiz incelemesi yapılacak, bu aşamada hükmün içeriğindeki hukuka aykırılıklar denetlenebilecek, hükmün varlık kazanması ve temyiz edilmeden kesinleşmesi halinde ise, hükmün içeriğindeki hukuka aykırılıklar, 5271 sayılı CYY’nın 309 ve 310. maddelerindeki koşullar dikkate alınmak suretiyle yasa yararına bozma istemine konu olabilecektir. >>>

Ağırlaştırılmıs Müebbet Hapis Cezası ve 4616 Sayılı Kanun

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hukukumuza 5218 s.y. ile giren ve infaz koşulları ayrıca belirlenen ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yönünden 4616 s.y.nın1.maddesinin 2.bendinin hiç bir şekilde  uygulama olanağı bulunmamaktadır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Emre Muharrer Senette Sahte İmza

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Emre muharrer senede atılan imzanın  senedin tamamını kapsayacak şekilde olması gerekir. >>>

Vergi Dairesi Alındısında Sahtecilik

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Memur olmayan bir kimsenin vergi dairesi alındısını sahte olarak tanzim etmesi fiili, kamu görevlisi olman kişinin resmi resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur

>>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

İdari Para Cezasından Kurtulmak İçin Sahte Resmi Belge Kullanma

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)İdari para cezasından kurtulmak için, sahte  resmi belgenin kullanılması halide sahtecilik suçu oluşur. >>>

Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgeler

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçlarında, ispat gücü bakımından belgeler, hususi belgeler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler ve sahteliği sabit (ispat) oluncaya kadar geçerli belgeler olmak üzere üç şekilde tasnif olunabilir.Ancak inceleme konumuz, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeler aşağıda verilmiştir

>>>

Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgede T eselsülen Sahtecilik

Arama Puantajı:
13

Hukukuçu Mustafa Yıldız

Sahte isimle başvuru, işyeri levhası ve noterden imza sirküsü fiilleri teselsül halinde  sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli varakada teselsülen sahtecilik suçunu oluşturur >>>

Mahkumiyet Kararınnda Dikkat Edilecek Hususlar +

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mahkumiyet kararlarında, hapis cezasınıdan çevrilen para cezası ve doğrudan verilen para cezası ayrı ayrı gösterilmelidir >>>

İzinsiz Hint Kenevir İle igili Ceza Maddeleri

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

 1 Haziran 2005 tarihinden yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın 191.maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesinde; kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişinin bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüş, anılan cümle 08.07.2005 gün ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasanın 24. maddesiyle 37 gün yürürlükte kaldıktan sonra, metinden çıkarılmıştır >>>

İspat Gücüne Belgelerin Tasnifi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İspat gücüne göre belgeler, başlıca iki kısma ayrılır. Resmi belgeler ispt vasıtası olarak  güclü  olan belgelerdir. Resmi belgeler de kendi içinde,  aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler  ve sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi  belgeler  olmak üzere   ikiye  ayrılır. Resmi belgelerin karşıtı olan belgeler de hususi belgelerdir.  >>>

Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgeler

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçlarında, ispat gücü bakımından belgeler, hususi belgeler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler ve sahteliği sabit (ispat) oluncaya kadar geçerli resmi  belgeler olmak üzere üç şekilde tasnif olunabilir.Ancak inceleme konumuz olan  sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmî belgeler aşağıda verilmiştir >>>

Bankadan Kredi Almak İçin Teselsülen Sahtecilik Yapmak

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bankadan kredi almak için sahte ikametğah belgesi, nüfus cüzdanı ve kredi başvurusu  yapılması halinde teselsülen sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmalıdır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.5931 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi