Online-Hukuk.Org

özel belgede sahtecilik suçu şikayete bağlı mıdır

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
65

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık suçu sadece mala karşı irtikap edildiği halde, dolandırıcılık suçu hem mala hem de irade özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. >>>

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

TCK 142/2(b) Maddesinin Kapsamı

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

Apartman Müştemilatına Gasp Suçu Basit Gasp Vasfındadır

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma suçunun, konutta yağma suçunu yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCY’nın 149/1-d bendi kapsamında  kalmadığı  basit yağma suçunu yaptırıma bağlayan 148. maddesi kapsamında  değerlendirilmesi gerekir >>>

Türk Ceza Kanunu'nun 204/2.Fıkrasındaki '/2' ibaresi Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamındadır

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Genel güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve Mala Zarar Verme

Arama Puantajı:
55

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın korkutmak amacıyla  mağdurunda içersinde bulunduğu  sırada  tabanca ile ateş etmesi şeklinde gerçekleşen  olayda  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi gereğice  silahla tehdit  ve korku ve panik yaratacak şekilde  ateş etme suçlarandan  en ağır cezayı gerektiren  silahla tehdit suçundan dolayı  mezkur Kanunu'nun  106/2-a  maddesi gereğince  cezalandırılması  gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır. Tabanca ile ateş etme  yakıcı ve patlayıcı madde kullanılması olarak kabul edilemeyeceğinden  ve mala zarar verme suçunun da takibi şikayete tabi olduğundan  ve mağdur da şikayetinden vazgeçtiğinden  mala zarar verme suçu ilişkin dava düşürülmelidir(  9.D 01.06.2010 tarihli ve 2008/12367E, 2010/6577K sayılı içtihadı, YKD Ağustos 2010)  >>>

Gasp suçunda Meskenin Kapsamı

Arama Puantajı:
53

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gasp suçunda meskenin kapsamı, mesken masuniyetini ihlal suçunda meskenin kapsamından dardır. >>>

Kasten Adam Ölürme ve Yağma Suçu

Arama Puantajı:
52

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme suçun gasp amacı ile irtikap edilip edilmediğini, tahkikat safahatında ve yargılama aşamasınd iyi bir şekilde tetkik etmek gerekir. >>>

Kasten Adam Adam Öldürme Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
49

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kasten adam öldürme suçu,suçun vasfına göre kasten adam öldürme suçunun temel şekli(TCK 81), kasten adam öldürmes suçunun nitelikli şekli(TCK 82) ve İhmal suretiyle kasten adam öldürme(TCK 83) kastı aşan şekilde adam öldürme(TCK 87/4, 95/4 ve vb) şeklinde tasnif edilebilir. >>>

Hürriyeti Tahdit Suçunun Temel Şeklinde Hususi Kast Aranmaz

Arama Puantajı:
48

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 109. maddesinde de öncekine benzer biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede de, suçun "hukuka aykırı olarak" işlenmesi aranmaktadır. Başka deyişle, hukuka aykırılık suç tipinde ayrıca gösterildiği için, "hukuka özel aykırılık" hali söz konusudur. Bu nedenle failde, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilincinin" bulunması gerekmekte ise de, suçun temel biçimi bakımından özel kast ( saik ) aranmamıştır; genel kastın varlığı yeterlidir. >>>

Yağma Suçunda Cebir ve Tehdit Suça Konu Malı Almaya Yönelik Yapılması Gereki

Arama Puantajı:
48

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda cebir tehdit suçu konu malı almaya yönelik olarak yapılması gerekir. Mağduru yaraladıktan sonra ortaya çıkan fırksattan istifade ile hırsızlık yapılması halinde, fiil gasp değil hırsızlık suçunu oluşturur. >>>

Tehdit Suçunun Çeşitleri

Arama Puantajı:
47

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçunun çeşitleri aşağıda belirtilmşitir >>>

İtiraz Merciince Subut ve Vasfa İlişkin Karar verilebilir

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İtiraz merciince, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, 231. maddenin 6. fıkrasında yer alan suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var olup olmadığı ile sınırlı olarak yapılmalıdır. Özel Dairece, mercii kararının bu yönde değerlendirilerek, beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı bulunması sonucunda bozulmasına karar verilmesi isabetlidir. Ancak  bu görüşünden vazgeçerek İtiraz merciinin sübut ve vasıf konusuna giribeliceğine dair karar verdi. >>>

Dolandırıcılık Suçunda Hilenin Vasıfları

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık suçunun hile ile irtikap edilmesi gerekir. Ancak dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hilenin vasıflı olması gerekir her hile dolandırıcılık suçuna vasıf vermez. Karşı tarafa zarar vermek için hile gerekli olmadığı halde hile hapılması fiil dolandırıcılık suçu halinde getirmez >>>

Tek Fiille Bireden Fazla Suç İşleme

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mustafa Arçelik

Tek fiille birden fazla suç işlenmesi halinde nasıl bir usul izleneceği aşağıda belirtilmiştir >>>

Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramın Mahiyeti

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY'nin 522. maddesindeki "hafif" ve "pek hafif" ölçütleri ile her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, "değer azlığı"nın 5237 sayılı Yasa'ya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu; bunun, daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda yağmalanan cep telefonunun 750.- YTL değeri az olmadığı halde, az kabul edilerek cezadan indirim yapılması,hukuka aykırıdır >>>

Kasten Yaralama ve Yağma(2)

Arama Puantajı:
44

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birbiriyle çelişkili ve kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın yağma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, direnme hükmünün bu nedenlerle bozulması gerekmektedir. Ancak, sanığın olay sırasında katılanı 7 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı sabit olduğuna göre, eylemi 765 sayılı TCY’nın 456/4. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
44

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
44

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Resmi Belgeyi Gizleme

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Emniyeti suiistimal suçundan sonra, mezkur suçu kapatmak  için resmi evrakta sahtecilik suçu işlenebilir.Bu durumda hem resmi evrakta sahtecilikten hem de emniyeti suiistimal suçundan dolayı cezalandırmak gerekir Emniyeti suiştaimal suçu işlenmiş bitmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu bağımsız bir suçtur.

>>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılandan cep telefunu isteyip, verilmemesi üzerine elinden çekip  almak biçiminde gerçekleşen  fiilde,  kapkaç olarak değerlendirilebilecek bir hareket şekli,  mağdurun dalgınlığından yararlanma  veya dikkatini dağıtarak veya kaldırarak savunma imkanını ortadan kaldırmak suretiyle yapılan hırsızlık değildir >>>

Başkasının Yerine Sınava Girmek

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Başkasının yerine sınava girmek, sınava girişte tecih edilen usul, fiilin ne şekilde son bulduğu ve sınav kağının mahiyetine, sınava giren kişinin nasıl azmettirildiğine göre değişik mahiyeti olan  çetrefilli bir hukuki problemdir. Yargıtay kararları ışığında konu açıllanmaya çalışılmıştır >>>

Kavgada Silah Boşaltmak Fiili Tehdit Suçunu Oluşturur

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın kavga sırasında silahını çıkartarak havaya ateş etmesi fiili  kavgaya katılan kişilere davranış yoluyla yapılmış eylemli bir tehdittir. Başka bir anlatımla, kişiler üzerinde öldürücü ve yaralayıcı etkisi herkes tarafından bilinen tabancanın herhangi bir hedef gözetilmeksizin havaya doğru ateşlenmesi, kavgaya katılmış bulunan kişilere yapılabilecek sair bir kötülüğün fiili olarak bildirimidir. Bu nedenle sanığın eylemi 5237 sayılı TCY’nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturmakta olup, lehe yasa değerlendirmesinin bu madde ile 765 sayılı TCY’nın 466/2. maddesi arasında yapılması gereklidir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.9861 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi