Online-Hukuk.Org

olaganüstü kazandırıcı zamanaşımı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Gayrimenkul Mülkiyetini Kazanmada İkinci Davayı Açma Süresinin Başlangıcı

Arama Puantajı:
29

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

19.1.2007 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı'na  göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu''nun 713 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince açılan olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin  nizasız  ve fasılasız  malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 19.1.2007   tarihli ve  E. 2005/1 K. 2007/1 T. 19.1.2007

>>>

Yoklama Kaçağı Suçunda Zamanaşımın Başlangıcı

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY.nın 66. maddesinde kesintisiz (mütemadi) suçlarda zamanaşımının, kesintinin gerçekleştiği tarihte işlemeye başlayacağı düzenlenmişse de; Askeri Ceza Yasasının 49/A maddesinde .Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar. denilmek suretiyle bu suçlar için zamanaşımının başlangıcı yönünden özel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.   .Bütün askeri mükellefiyetlerin ne zaman biteceği. sorusunun yanıtı ise, 1111 sayılı Askerlik Yasasının 2. maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, .Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmibir sene sürer. dolayısıyla, yoklama kaçağı suçlarında zamanaşımı süresinin başlangıcı sanığın 41 yaşına girdiği Ocak ayının birinci günüdür. Bu husus, Askeri Yargıtay.ın duraksamasız uygulamaları arasına girdiği gibi (Örneğin, Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 14.04.2004 gün ve 460-451 sayılı kararı) öğretide de bu şekilde kabul edilegelmiştir. (Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, 7. Bası, İstanbul-1983, s.286-287) >>>

Gıyabi Tevkif Dava Zamanaşımını Keser

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bu itibarla, 765 sayılı TCY’nın 104. maddesi uyarınca, 28.01.2005 tarihinde verilmiş olan gıyabi tevkif kararı ile dava zamanaşımının kesilmiş olduğu nazara alınmadan, zamanaşımının dolduğundan bahisle düşme hükmü verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

Kanunlardan Birinde Zamanaşımı Gerçekleşmiş ise Lehe Kanunun Tespitine Gerek Kalmamıştır

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Yasanın lehe olduğu kabul edilerek uygulama yapılması nedeniyle, zamanaşımı süresinin de 5237 sayılı Yasaya göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülebilir ise de, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29.04.2008 gün ve 79/90 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, cezalandırma olanağının bulunduğu bir ahvalde, 5237 sayılı Yasa hükümleri ceza süresi itibariyle sanık lehine ise de, zamanaşımı süresinin 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleşmesi nedeniyle 765 sayılı Yasa hükümleri uygulandığında sanığa ceza verilebilme olanağı büsbütün ortadan kalkacağından 765 sayılı Yasa sanık lehine sonuç doğurabilme niteliğine kavuşmuştur. >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sirayeti

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza hukuku mevzuatımıza, zamanaşımı suçlu ile igili  değil; suçla ilgili  olarak tanımlandığından,  suçluların bir hakkında  zamanaşımın kesilmesi halinde diğer şerik hakkında  kesilir. >>>

Suç Oluşturan Haksız Fiilde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Haksız fiil aynı zamanda suç oluşturuyorsa, bu durumda zamanaşımı oluşsan suça  göre tespit etmek gerekir.Bu durumda Borçlar Kanunun 60/2. maddesine göre zamanaşımı tespit etmek g erekir. >>>

Vakıf Şerhinin Tesciline ve Terkinine İlişkin Davalarda Hakdüşürücü Süre

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Vakıf şerhi'nin tapu sicilinden silinmesi ya da tapu siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması gerekir >>>

Zamanaşımı Kararı ve Beraat Kararı

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıklara atılı suç 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, anılan suç, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği 04.09.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresinin, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 04.09.2007 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmakla, direnme hükmünün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle bozulmasına ve 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen uygulanması zorunluluğu bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322 ve 5271 sayılı CYY’nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmelidir. >>>

Dava Zamanaşımı ve Suça İştirak

Arama Puantajı:
13

hukukçu Mehmet Anyalyalı

Ceza hukukunda suçun iştirak hakinde irtkap edilmesi halinde,  zamanaşımının hesaplanmasında  bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bununla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir >>>

Zamanaşımın Hesabı

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/3. maddesine göre, zamanaşımın hesabında,  dosyadaki mevcut  deliller itibariyle  suçun daha ağır cezayı gerektiren  nitelikli halleri göz önünde  bulundurulur. >>>

Yoklama Kaçağı Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulanabilir

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Yoklama kaçağı suçu askeri cürüm olmakla birlikte, sırf askeri suç olmadığından, bu suçla ilgili olarak erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi müesseselerin uygulanmasına bir engel bulunmamaktadır.   >>>

Mal Rejimlerinde Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bundan ayrı, boşanan eşlerin uzun yıllar önce evlilikleri sırasında edinmiş oldukları mal varlıklarının, alacak ve borçlarının miktar ve değerleri ile katkı paylarının belirlenmesi ve kanıtlanmasındaki güçlükde dikkate alındığında TMK.nun 178. maddesinde belirtilen evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden sonra doğan ve ancak boşanma kararının kesinleşmesi halinde açılabilecek olan mal rejiminden kaynaklanan davalarda, Borçlar Kanununun başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava için 10 yıllık zamanaşımı süresini öngören 125. maddesinin uygulanması doğru olmaz. Kaldı ki, yukarıda açıklandığı gibi 01.01.2002  tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 178. maddesi ile bu konuda getirilen yeni ve ayrı bir hükümle  zamanaşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. >>>

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunda zamanaşımı, suçun tekemmül anında başlar. Suçun tekemmül anı da,  menfaatın temin edildiği andır. Menfatın temin edilmesi demek, hukuken kişinin hakimiyet alına girmesi demektir. Kişinin fiiline tasarruf edip etememesi veya edememesi sonuca etkili değildir.Dolandırılcık konusu menfat kişinin bankadaki veya posta çek hesabındaki paraya hafta sonu veya bayram gibi tatil günleri girmiş ise  bu durumda, fail  tasarruf edememese biler  suç tarihi ve zamanaşımının  başlangıcı  paranın hesaba girdiği tarih ve zamanaşımının başlangıcı da bu tarihtir. >>>

Ceza Zamanaşımın, Doysanın Ceza Genel Kuruluna İntikal Edilinceye Kadar Dolmamış Olması Gerekir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığa atılı suç, 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanık hakkında iddianamenin düzenlendiği 21.05.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresi, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 21.05.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. >>>

Devam Eden Zarar Oluşturan Haksız Fiilde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Diğer yandan; devam  zararı olması durumunda bu gelişmenin son bulduğu tarihte davacı zararını öğrenmiş olacağından bu tarih sürekli işgücü kaybı oranının belirlendiği rapor tarihi olarak kabul edilmelidir >>>

Dava Zamanaşımı ve Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kesinleşmeyen davalarda, lehe olan zaman aşımı süresi tespit ona göre karar verilmelidir.Kanun sonuç itibariyle lehine olsa bile, zamanaşımı gerçekleşmiş ise, sonuca bakılmadan zamanaşımına göre karar verilmelidir. >>>

Bakaya Kalma Suçunda Zamanaşımın Başlangıcı

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bakaya kalma  suçunda zamanaşımı, askerlik mükellefiyeti bittiği yılın ocak ayının 1. gününden  itibaren   işlemeye başlar >>>

Gayrimenkulün Zamanaşımıyla Kazanılmasında Zilyetliğin Vasfı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir yerin zamanaşımıyla kazanılabilmesi için, o gayrimenkulün vasıf itibariyle kazanılmaya uygun olması yetmez; ayrıca zilyetliğinde kültür yapmak gibi ekonomik amaca uygun olarak kullanılması gerekir.Boş olan taşınmazın hayvan ağılı yapılarak hayvanların beslenme, barınma ve tuzlanma gereksinmeleri için kullanılması halinde   zamanaşımıyla kazanılamaz

>>>

Kesinleşmiş Davalarda Dava Zamanaşımın Değişmesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kesinleşmi davalarda, zamanaşımın değişmesi nedeniyle yeniden uyarlama yapılarak davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmedir. >>>

Soruşturma Aşamasındaki Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Taştan

Soruşturma aşamasında uzlaştırmanın hukuki sonuçları, uzlaştırma girişiminin neticesine göre değişir. Uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma şartı olan dava süresi işlemez.

>>>

Suç Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Ali Ersoy

1-)Aynı zamanda suç oluşturan  haksız fiil nedeniyle açılacak tazminat davasında mürürzaman süresi,  suçun tabi olduğu zamanaşımı kadardır.

>>>

Kasten Yaralama Suçunda Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunda,  dava zamanaşımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66. maddesine göre tespit edilir. >>>

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bedelsiz kalan senedi kullanmas suçunda, zamanaşımı senedin kullanılmasından itibaren başlar. >>>

Zamanaşımı Yönünden Eski ve Yeni Ceza Kanunlarına İlişkin Hükümler bir Bir Bütün Olarak Değerlendirilmelidir

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Lehe Kanun uygulamasını tespit etmek için, eski ve yeni Ceza Kanunlarının suça ve zamanaşımına ilişkin hükümleri bir bütün olarak uygulanması gerekir.765 sayılı Kanundan suçun vasfına ilişkin kanun maddeleri, 5237 sayılı Kanundan da  zamanaşımına ilişkin kanun maddeleri alınıp lehe kanun maddesi tespit edilemez. Lehe Kanun maddesinin uygulanması için blok olarak tercih yapmak gerekir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.2813 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi