Online-Hukuk.Org

mahkumiyet ne demek

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hak Satışının /Kiralanmasının Katma Değer Vergisi Yönünden İncelenmesi

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Bekir Sarıgül

Hak devirleri genel bir kavramdır sadece mülkiyet devri olarak anlamamak gerekir. Mülkiyet de bir haktır, ama mülkiyet hakkı devredilmeden başka bir hak kurulup devredilebilir. Hak devir yöntemlerinden ikisi olan satış veya kiralama sözleşmesini değerlendirdik, başka yollarla da hak devredilebilir. Katma değer vergisini doğuran olay satış ve kiralama işlemleri yönünden farklı olduğundan hak devrinin dayanağı olan hukuki işlemin doğru tanımlanması ileride muhtemel vergi tarhiyatları ve vergi ziyaı cezalarına muhatap olmamak için çok önemlidir.

>>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

İzinsiz Define Araştırma Fiili Suçtur

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 416. maddesiyle yapılan değişikliğin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruna Kanunu’nun 74. maddesinin 3. cümlesinde düzenlenmiş bulunan “izinsiz araştırma yapma” fiilini suç olmaktan çıkarmadığı, aksine bu tür eylemlerin değişiklikten sonra maddenin yeni halinin 2. fıkrasında yer verilen “izinsiz define araştırma suçunu” oluşturacağı kabul edilmelidir.  >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Ceza Genel Kuruluna Uyuşmazlık Direnme ve İtiraz Üzerine Gelmelidir

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yerel Mahkemece uyma kararı verilerek bozma gereği yerine getirildiğinden, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bir hükmün Ceza Genel Kurulunca incelenebilmesi için, direnme veya itiraz yasa yoluyla kendisine intikal eden bir uyuşmazlığın bulunması gerekmektedir, bu nedenle dosyanın incelenmek üzere Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

Ceza Mahkemesince Verilecek Kararlarda Kanun Yolu,Müracaat Mercii, Müracaat Süresi Ve Müracaat Şekli Açıklanmalıdır

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Mahkemesinden verilen karara kararlarda(icra mahkemesince verilen kararlar dahil) yasa yoluna başvurma hak ve yetkisi bulunanlara, başvurulacak yasa yolu, süresi, mercii ve şeklini gösterir açıklamalı tebligat ile tebliğ edilmesi, açıklamada mutlaka itiraz yasa yoluna başvurma süresinin kendilerine tebligat yapılmasından itibaren başlayacağının bildirilmesi gerekmektedir >>>

Suç Vasfında Değişiklik Nedeniyle Uyarlama Yargılaması Yapılabilir

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mesela,  önceden rüşvet sayılan bir eylemin( 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 212/1) yeni yasada(5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257/3) rüşvet olarak değil de, görevi kötüye kullanma vs. olarak sayılması durumunda, mahkûmiyetin memuriyetle ilgili dolaylı sonuçlarının değişmesi mümkün olabilecektir >>>

Ceza Mahkumiyetinin Neticeleri Sebebiyle Uyarlama Yargılaması Yapılabilir

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Mesela, 5 yılı aşan ve ağır hapse ilişkin olan mahkûmiyetlerde, 765 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanmaya karar verilirken, 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinde süreli bir mahrumiyet söz konusu olabilmektedir. >>>

Uyarlama Yargılamasında Tebliğnamenin Müdafie Tebliğ Edilmemesi Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
45

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Uyarlama yargılamasında, olay yargılamasında uygulanması zorunlu bir takım usul hükümlerinin uygulanamayabileceği kararlaştırılmış ise de, bu kararlarda, uygulanmayan hükümlerin savunma hakkını kısıtlayıp, kısıtlamadığı, adil yargılamayı etkileyip etkilemediği üzerinde titizlikle durulmuştur. Buna göre tebliğnamenin tebliği konusunda, uyarlama yargılaması veya olay yargılaması şeklinde bir ayrıma gidilmediği gözetildiğinde bu emredici hükmün uyarlama yargılamasında da titizlikle uygulanması gerekmektedir. Somut olayda, hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edildiği nazara alındığında, sanık müdafiinin C.Başsavcılığı görüşünden haberdar edilmemesinin savunma hakkını da kısıtlayacağı, bunun da 1412 sayılı Yasanın 308. maddesinde belirtilen mutlak kanuna muhalefet hallerini oluşturacağında kuşku yoktur. >>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
44

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

netim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
44

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Zorunlu Müdafiiden Haberi Olmayan Sanık yönünden Temyiz Süresi Müdafiiden Bağımsız Olarak Başlar

Arama Puantajı:
43

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zorunlu müdafiinin yüzüne karşı yapılmış olan tefhim, kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanık Memduh T........ açısından hukuki sonuç ifade etmediği gibi temyiz süresini de başlatmayacağından; sanığın öğrenme üzerine verdiği 17.07.2008 tarihli temyiz dilekçesine istinaden temyiz davasının incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

İnfazı Bitmiş Mahkumiyetlerde Hukuki Menfaat Varsa Uyurlama Mümkündür

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sonraki yasanın, cezası infaz edilmiş hükümlü açısından lehe bir durum oluşturup oluşturmayacağının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekeceğinden, “infaz edilmiş bulunan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yargılaması yapılamaz” şeklinde bir ilke konulması kabul edilemez. >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Silahlı Tehdit

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Daha önce aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmayan amcasına gürültü yapması ve küfretmesi nedeniyle kızmış olan sanığın, yanına daha nitelikli birkaç fişek yerine içinde kuş saçması ile doldurulmuş bir fişek bulunan tek kırma av tüfeğini alarak amcasının evine gitmek ve evin dış kapısından girer girmez, merdivenlerin yukarısında, kendisine 2,5 metre mesafede ayakta durmakta olan amcasına tehevvürle “seni öldüreceğim” biçiminde bağırdıktan sonra, mani sebebin olmadığı anlaşılan fiziki ortamda, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkanı bulunmayan mağduru rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi bir bütün halinde adam öldürmeye teşebbüs değil, “korkutma kastıyla” icra edilen silahla tehdit suçunu oluşturur. >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçu

Arama Puantajı:
43

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Suça konu mal kamu görevlisine görevi gereği, teslim edilmesi halinde artık zimmet suçu oluşur. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İğfal kabiliyeti yoksa belgede sahtecilik suçu oluşmaz >>>

Temyiz Yeteneğine Haiz Olan Karar Önce İlgili Dairece İncelenmelidir(1)

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanık Şahin Okçu hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş bulunduğu, verilen mahkûmiyet hükmünün ise 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen uygulanma olanağı bulunan 1412 sayılı Yasanın 305. maddesi uyarınca temyiz yeteneğine haiz olduğu sabit olmakla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile Özel Daire incelenmeksizin iade kararının kaldırılmasına ve dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

Hususi Belgeler

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargıtay Kararlarına göre hususi belgeler(private document) aşağıdada verilmiştir >>>

İzinsiz Diş Hekimliğinde Her Bir Mağdur Ayrı Bir Suç Oluşturur.

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın her bir mağdura karşı aldatıcı ve hileli davranışlarının nelerden ibaret olduğu, ayrıca bu davranışlara ilişkin kanıtların hangileri olduğu ayrıntısıyla açıklanmadan yetersiz gerekçe ile dolandırıcılık suçlarından mahkumiyet kararı verilmesi,hukuka aykırıdır   >>>

İftira Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kural olarak, haksız eylem yani haksız şikayet  nedeniyle verilen zararlarda sorumluluk kusura dayanır. Kusur sorumluluğu için de Medeni Yasa'nın 13. maddesinde belirtilen ayırt etme gücünün varlığı gerekli ve yeterli koşuldur. Diğer yandan, aynı Yasa'nın 15. maddesi gereğince yasada gösterilen ayrık durumların varlığı durumunda, ayırt etme gücü bulunmayanlar da haksız eylemleri nedeniyle verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilirler. Bu ayrık durumlardan birisi de Borçlar Yasası'nın 54/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan hak ve adalete dayalı nesnel (objektif) sorumluluktur.   >>>

Hakaret Suçlarının Tasnifi

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mustafa Yılıdz

Hakaret suçu, hakaretin vicahi, gıyapta, iletişim araçlarıyla yapılıp yapılmadığı, alenen, kamu görevlisine görevinden dolayı, inançlarından dolayı ve kurul halinde çalışan kişilere yapılan hakaret olmak üzere çeşitli şekillerde tasnif edilebilir. >>>

Hakimlerin Hukuki Sorumluluğunun Şartı

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay Üyelerinin de geniş anlamı ile ve genel olarak "Hakim" kavramının kapsamına girdiğinde tereddüt olunamaz. Yukarıda Hakimlerin hukuki sorumlulukları açısından değinilen genel esasların Yargıtay Üyeleri için de geçerli olduğu ve diğer Devlet Memurlarının tabi oldukları görevden sorumluluk hakkındaki, genel kurallara tabi tutulamayacakları tartışmayı gerektirmeyecek kadar açıktır. O halde Yargıtay Üyelerinin de Yasalarla belirlenen sınırlı hallerde görevlerinden dolayı Hukuken sorumlu olduklarının kabulü gerekir >>>

5237 Sayılı TCK 51. Maddesi Yalnızca Hapis Cezaları Hakkında Uygulanır

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Kanun'un 51.maddesinin hürriyeti bağlayıcı cezaları kapsadığı dikkate alınmaksızın erteli para cezasının aynen infazına Elbistan 1.Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesinde isabet görülmemiştir >>>

Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı

Arama Puantajı:
41

Hukukçu İsa Atalay

5739 sayılı kanun 01.03.2008 tarihinde Resmi Gazetenin 26803 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının infazında değişiklik yapılmış ve uygulamada Adli Para Cezalarının infazında birlik getirilmiştir. Önceden kısa süreli hapisten çevrilen adli para cezalarının infazında, para cezası ödeme emrinin hükümlüye tebliği üzerine, 30 günlük yasal sürede hükümlünün para cezasını ödememesi halinde, ilgili mahkemesinden hapse çevrilmesi için karar isteniyordu, mahkemenin hapse çevirme kararı üzerine hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılıyor, hükümlü yakalanınca para cezasının tamamını da ödemek istese de kanunen kabul edilmiyor, mutlaka hapis olarak cezası (1/3 indirim) şartla tahliye uygulanarak infaz ediliyordu. >>>

Bankaların Kredi Kartı Ücreti Almaları

Arama Puantajı:
41

Uzman Hukukçu Ahmet Güney Ceylan

Bankaların kredi kartı ücreti almaları sözleşme hükümlerine aykırıdır >>>

Genel güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve Mala Zarar Verme

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın korkutmak amacıyla  mağdurunda içersinde bulunduğu  sırada  tabanca ile ateş etmesi şeklinde gerçekleşen  olayda  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi gereğice  silahla tehdit  ve korku ve panik yaratacak şekilde  ateş etme suçlarandan  en ağır cezayı gerektiren  silahla tehdit suçundan dolayı  mezkur Kanunu'nun  106/2-a  maddesi gereğince  cezalandırılması  gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır. Tabanca ile ateş etme  yakıcı ve patlayıcı madde kullanılması olarak kabul edilemeyeceğinden  ve mala zarar verme suçunun da takibi şikayete tabi olduğundan  ve mağdur da şikayetinden vazgeçtiğinden  mala zarar verme suçu ilişkin dava düşürülmelidir(  9.D 01.06.2010 tarihli ve 2008/12367E, 2010/6577K sayılı içtihadı, YKD Ağustos 2010)  >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.1522 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi