Online-Hukuk.Org

mahkemede şahitlikten vazgeçme

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Şikayetten Vazgeçme

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Mümeyyiz mağdur, velisine rağmen şikayetinden(complaint) vazgeçebilir.Şikayetten vazgeçme tecessi kabul etmez. Suçu birlikte irtikap eden bir kısım şüpheliler hakkında şikayetten vazgeçip, diğerleri hakkında şikayete devam edilemez. >>>

Davaya katılma Hakkı Olan Kişiler Temyiz Edebilir

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Her ne kadar 5271 sayılı CYY’nın 260. maddesinde yasa yoluna başvurabilecekler arasında, davaya katılanların yanısıra katılma istemleri karara bağlanmamış olanlar da sayılmış ise de, bu kişileri, esasen davaya katılma hakkı bulunan kişiler olarak algılamak gerekir. Nitekim aynı Yasanın kamu davasına katılmayı düzenleyen 237. maddesinin 2. fıkrasında; ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma isteklerinin, yasa yolu başvurusunda açıkça belirtilmesi halinde, bu istemlerin denetim muhakemesi sırasında incelenip karara bağlanacağı yolundaki kural da, bu görüşü doğrulamaktadır. Bu durumda, salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez. >>>

Davaya Katılma ve Şikayet

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Davaya katılmak için şikayetçi olmak gerekir.  Şikayet yoksa veya yapılan şikayetten vazgeçilmiş ise,  davaya katılma mümkün değildir >>>

Davaya Katılma ve Şikayet Hakkının Bulunmaması

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez >>>

Hırsızlığa Teşebbüs Ve Gönüllü Vazgeçme

Arama Puantajı:
7

Hukuçu Mustafa Yıldiz

1-)Hırsızlık suçunda,  gönüllü vazgeçmenin olması için, failin kendi rızasıyla vazeçemesi gerekir. Yakalanmamak için kaçma, gönüllü vazgeçme değildir >>>

Kötüye Kullanması ve Disiplin Hükümleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir cumhuriyet savcısının, avukat tavsiye etmesi,  sanıkla birlikte yemek yemesi görevi kötüye kullanma değil, disiplin hükümlerine aykrılıktır.Bir fiil suç oluşturmayabilir ancak disiplin hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.Bundan dolayı disiplin tahkikatıyla adli tahkikat birbirinden bağımsız olarak kendi sürecinde devam eder. >>>

Görevsiz Ceza Mahkemesinin Yapabileceği İşlemler

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Görüldüğü gibi, görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunludur. Bu zorunluluk duruşmanın sözlülüğü, kanıtların doğrudan doğruyalığı ve adil yargılanma ilkesinin doğal sonucudur. Ancak 7. maddedeki hükümsüzlük ifadesini, yok anlamında değil, adil bir yargılama için tekrarlanma olanağı var ise yenilenmelidir şeklinde anlamak ve yapılan işlemlerin bizzat o mahkeme huzurunda yapılmasının zorunlu olup olmadığı ölçüsüyle değerlendirilmesi gerekir. >>>

Dolandırıcılık ve Başkası Adına Kayıtlı Gayrimenkulü Satmak

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanıklar, tapuda küçük çocukları adına kayıtlı taşınmazın müştekiye satılması hususunda anlaşmaya varmışlar ve satış bedelini almalarına rağmen tapuyu devredememişlerdir. Sanıklar tarafından satış izni için açılan dava da reddedilmiştir. Sanıkların tapunun başkası adına kayıtlı olduğunu söylememek dışında müştekiyi kandıracak söz ve davranışları olmamıştır. Tapu sicilleri aleni olmasına rağmen müşteki tapu kayıtlarını yeterli derecede araştırmamıştır. Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Somut olayda da ev satışından önce sanıkların mağduru kandıracak nitelikte söz ve davranışları olmadığından atılı suç oluşmaz. Satış bedelinin iade edilmemesi hukuki bir ihtilaftır. >>>

Hile Malın Alınmasından Önce Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanıklar, tapuda küçük çocukları adına kayıtlı taşınmazın müştekiye satılması hususunda anlaşmaya varmışlar ve satış bedelini almalarına rağmen tapuyu devredememişlerdir. Sanıklar tarafından satış izni için açılan dava da reddedilmiştir. Sanıkların tapunun başkası adına kayıtlı olduğunu söylememek dışında müştekiyi kandıracak söz ve davranışları olmamıştır. Tapu sicilleri aleni olmasına rağmen müşteki tapu kayıtlarını yeterli derecede araştırmamıştır. Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Somut olayda da ev satışından önce sanıkların mağduru kandıracak nitelikte söz ve davranışları olmadığından atılı suç oluşmaz. Satış bedelinin iade edilmemesi hukuki bir ihtilaftır. >>>

Adli Sicil Arşiv Kararlarının Silinmesi Kararlarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adli sicil arşiv kararının silinmesine ilişkin mahkeme kararları, aleyhe sonuç doğurabilecek şekilde, kanun yararına bozma yapılabilir. >>>

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Delil Dikkate Alınamaz

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulurken,  delil olarak kabul edilen  telefon dinleme kayıtları, dosya  içindeki nüfus kayıt örneğine  göre,  sanık ile şahitlikten çekilme hakkı bulunan  kardeşleri sanık,  şahit ve babası  arasında yapılan görüşmelere ilişkin olup  kanun dışı elde edilmiş delil niteliğindedir. >>>

Suça Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gönüllü vazgeçme olması halinde,  teşebbüs safhasında kalan suçtan dolayı ceza verilmez >>>

Ateşli Silahlar ve Adli Sicil Kaydı

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ateşli silah tasıma veya bulundurma suçuna ilişkin mahkumiyet bilgileri, adli sicil arşivinden silinemez.Mahkumiyet bilgisinin adli sicil arşivinden silinmesine ilişkin mahkeme kararı, ilgili aleyhine sonuç doğurabilecek biçimde yasa yararına bozulabilir. Bu durumda, mahkemece yeniden yargılama yapılıp, karar verilmelidir.   >>>

Ateşli Silahlara İlişkin Adli Sicil Arşivkayıtları Silinemez

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Niyazi Şahin

Ateşli silah tasıma veya bulundurma suçuna ilişkin mahkumiyet bilgileri, adli sicil arşivinden silinemez. Mahkumiyet bilgisinin adli sicil arşivinden silinmesine ilişkin mahkeme kararı, ilgili aleyhine sonuç doğurabilecek biçimde kanun  yararına bozulabilir. Bu durumda, mahkemece yeniden yargılama yapılıp, karar verilmelidir. Ancak, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından  tarafından, 21.06.1981 tarihinden önce işlenmiş ateşli silahlara ilişkin adli sicil kayıtları  adli sicil arşivinden silinmektedir. >>>

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Yetki

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi evrakta sahtecilik suçu, resmi evrakın tanzim edilmesiyle tekemmül ettiğinden, yetkili mahkemede  resmi evrakın tanzim edildiği yer mahkemesidir >>>

Şikayetten Vazgeçmenin Hukuki Sonuçları

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şikayetten vazgeçmenin(remise) hukki sonuçları  aşağıda belirtilmiştir.

>>>

İnfazda Tereddüt Ve İnfaza İlişkim Kararın Yasa Yolu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu İsa Atalay

5252 sayılı Kanunun 9/1.maddesinde 1.6.2005 tarihinden önce kesinleşen hükümlerle ilgili olarak, 5237 sayılı Kanunun lehe hükümlerinin(dava zamanaşımı hariç) derhal uygulanabileceğı hallerde duruşma yapılmakszın da karar verilebileceği düzenlenmiştir 5275 sayılı Yasanın 98/1. maddesinde sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehine olursa duraksamının  giderilmesi gibi nedenlerle mahkemeden karar istenebileceği, 101. maddede de bu tür kararların duruşmasız verilebileceği ve itiraza tabi olduğu belirtilmişrtir.

>>>

Davaya Katılma ve Şikayetten Vazgeçme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanıklar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından yargılanırken,  şuçtan zarar görenin soruşturma evresinde şikayetten vazgeçmesi, kovuşturma evresinde davaya katılmasına engel oluşturmaz. >>>

Ceza Kararnamesiye Verilen Kararlar Aleyhine Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Ceza Muhakemesi Kanunu, CMUK’ta düzenlenen yazılı emir yasa yolunu düzenleyen maddeyi yürürlükten kaldırmış ancak benzer kurum olan kanun yararına bozma kurumunu düzenlemiştir. Mahkumiyete ilişkin hükmün Yargıtay’ca kanun yararına bozulması halinde, şayet bozma nedeni savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkinse, hakim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm verilecektir. Ancak bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş cezadan daha ağır olamaz. Bilişim hırsızlığı suçu asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan olup duruşmalı yargılamayı gerektirir. Somut olayda ise sulh ceza mahkemesi ceza kararnamesi ile yargılamayı sonuçlandırmıştır. Yapılan usul hatası nedeniyle sanığın savunma hakkı kısıtlanmıştır. Bu durumda ceza miktarı itibariyle kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla sanıkların görevli mahkemede yargılanması gerekir. >>>

Lehe Kanunun Belirlenmesine İlişkin Hukuk Kuralları

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar 765 sayılı TCY’nın 2, 5237 sayılı TCY’nın 7/2-3 ve 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasanın Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” başlıklı 9/3. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Gerekçeli Karar Kısa Karara Aykırı Olamaz

Arama Puantajı:
3

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Gerekçeli karar, hükmüm esasını oluşturan kısa karara aykırı  olamaz.5395 Sayılı Yasanın 23.maddesindeki kanı oluşmadığından dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmediği halde, sanığın geçmişteki hali ve suç işleme konusundaki eğilimleri bakımından mahkemede olumlu kanı oluştuğundan bahisle verilen cezanın ertelenmesine karar verilerek çelişkiye düşülmesi hukuka aykırıdır >>>

Her Suç İçin Ayrı Ayrı Lehe Kanunun Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Kasten öldürme ve yağma eylemlerine, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın ayrı ayrı uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuç cezalar karşılaştırılmak ve içtimalı ceza üzerinden değil;  her suç yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılmak suretiyle lehe yasanın belirlenmesi gerekir >>>

Lehe Kanununun Tespiti ve Cezaların İnfazı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Lehe Kanununu tespiti ve infaz ile ilgili Ceza Genel  Kurul Kararı aşağıda verilmiştir >>>

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Halinde Ceza Tayini

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunda, gönüllü vazgeçme halinde, asıl cezadan(mesela TCK 86/1 maddesinden) önce  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 36. maddesi eklenmelidir >>>

Cezaların İçtimaa ve Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Lehe yasa belirlenmesinde 765 sayılı Yasa kapsamındaki içtimalı cezaların değil, her suç yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, her biri için tayin edilen cezanın dikkate alınması yasal zorunluluktur. Böyle bir kabul 5252 sayılı Yasanın 9/3 ve 23.02.1938 gün ve 23/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının da doğal sonucudur.    >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.3131 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi