Online-Hukuk.Org

küçük küçük por

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
113

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Akıl Hastalığı ve Kovuşturmaya Mahal Olmadığına Dair Karar

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

Akıl hastalığı nedeniyle İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarInI algIlayamayan kişiye ceza verilmez. Hakkında güvenlik tedbirine hükmolunan akıl hastalarının yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altIna alınması gerekİr. Akıl hastalığının saptanmasIna İlişkin raporlarIn hangİ kurumlar tarafIndan verileceğine İlişkin CMK'da bİr düzenleme yapılmamıştIr. Bu nedenle diğer düzenlemeler kıyas yoluyla uygulandığında, sanığın akıl hastası olup olmadığı, Adlİ Tıp Kurumu veya tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından aldırılacak sağlık kurulu raporları İle saptanabilir >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

İlamları İnfazında Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
14

Hukukçu İsa Atalay

Kesinleşme şerhi doğru mu ? Kesinleşme tarihi ve ne suretle kesinleştiği yazılmış mı? İmza ve mühür eksikliği var mı? Kesinleşme şerhine ilamın hangi hükümlü hakkında ve hangi ceza yada tedbirin infazına ilişkin olduğu yazılmış mı? (5275 s.y.20/1 ve infaz tüzüğünün 66.maddesi) 2-İlamda birden fazla süreli hapis cezası varsa kesinleşme şerhinde bunların toplamı gösterilerek tek ilam olarak infaza verilmiş mi? (İnfaz Tüzüğünün66.maddesi)

>>>

Kati Raporun Alınmaması İade Sebebi Değildir

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kesin rapor bir yıl sonra alınabilir.

>>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Birden Fazla Cinsel Saldırı ve Ruh Sağlının Bozulması

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)mağdurenin iddianameye konu olan eylemden önce başka bir şahsın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldığının ileri sürülmesine göre dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve her iki raporla belirlenen ruh sağlığındaki bozulmanın sanık A. A'nın eylemi sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında görüş alınmasından sonra sonucuna göre uygulama yapılması gerekir >>>

Mağdure Başka Bir Cinsel Saldırıya Maruz Kalıp Kalmadığı Araştırılmalıdır

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mağdurenin iddianameye konu olan eylemden önce başka bir şahsın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldığının ileri sürülmesine göre dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve her iki raporla belirlenen ruh sağlığındaki bozulmanın sanık A. A'nın eylemi sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında görüş alınmasından sonra sonucuna göre uygulama yapılması  gerekir >>>

Kasten Yaralama Suçunun İspatı Hakkında Umumi Bilgiler

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçunun, ispatı hakkında, en önemli delillerden biri, mağdurun kendinin yaralandığını iddia etmesi ve yaralamanın da rapor veya şahitle ispat edilmesi gerekir. >>>

Yaşı Küçüklere Müdafii Zorunludur

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)18 yaşından küçükler için yargılama yapılrken müdafii zorunludur.Küçüğün vazgeçme hakkı yoktur >>>

Haline Münasip Ev Haczedilemez

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bu kıstasları aşan nitelik ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan, ve ikamet için zorunlu öğeleri içeren bir meskenin dışındaki yerler, maddede öngörülen amaca aykırıdır. Somut olayda Mahkemece mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen ilk bilirkişi raporunda içerisinde bir yatak odası, oturma odası, bir salon, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret 98,73 m2 bürüt alanlı 7 nolu bağımsız bölümün değeri 32.000 TL olarak belirtilmiş ise de raporda borçlunun haline münasip alabileceği evin değeri belirtilmemiştir. >>>

Zorunlu Vekil ile Asilin İradesi Çatışması Halinde Vekilin İradesine Üstünlük Verilmelidir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Öte yandan mağdurun sanıktan şikâyetçi olmadığına ilişkin beyanı karşısında, mağdur için atanan zorunlu vekilin katılma isteminde bulunup bulunamayacağı, başka bir anlatımla katılma hakkının varlığını sürdürüp sürdürmediği sorusu da akıllara gelebilir. Mağdur için atanan zorunlu vekil ile yaşı küçük mağdurun iradelerinin çelişmesi halinde, hangisinin iradesine üstünlük tanınacağı hususunda CYY’nın 234. maddesinde açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte CGK’nun 03.06.2008 gün 56-156 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, 5271  sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  266/2. maddesinde yasa yollarına başvurma konusunda, aynı Yasanın 150/2. maddesine göre atanan zorunlu müdafii ile asilin iradesinin çelişmesi halinde, zorunlu müdafiin iradesinin esas alınacağına ilişkin kuralın, olayımızda da mağdur yönünden kıyasen uygulanma olanağı bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ta CYY’nın 234. maddesi uyarınca mağdur için atanan zorunlu vekilin, sanıktan şikâyetçi olduğuna yönelik iradesine üstünlük tanınmalıdır. >>>

Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Somut olayda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'ndan rapor alınması, ilgililerce buna itiraz olunması halinde, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak hiçbir kuşku ve duraksamaya yol açmayacak biçimde meslekte güç kayıp oranının saptanmasından sonra davacının tazminatının belirlenmesi gerekir.

>>>

Kasten Adam Öldürme ve Kastı Aşan Adam Öldürmek

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mustafa Ü. adlı kişinin kuyumcu tamir atölyesinde, sanık Özgür C.’ın mıhlama ustası, maktul Samir G.’in ise mıhlama kalfası olarak çalışmakta olduğu, usta konumunda bulunan sanığın tezgâhını, kalfa olan maktulün temizlememesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu, olaydan bir gece önce sanık, maktul ve tanık Mevlüt A.’in birlikte atölyede sabah saatlerine kadar çalıştıkları, tartışma çıkmamakla beraber aralarında gerginliğin arttığı, sabahleyin maktulden yarım saat kadar sonra işe gelen sanığın tezgâhının yine temizlenmediğini görmesi üzerine maktul ile aralarında kısa bir tartışmanın meydana geldiği, sanık ile maktulün arasının gittikçe bozulduğunu fark eden tanık Mevlüt’ün işyeri sahibi Mustafa’yı evinden arabayla almaya gittiğinde taraflarla konuşarak çözüm bulmasını istediği, öğle sıralarında maktulün tuvalette olduğu sırada sanığın tanık Mevlüt’e kendisinin usta olması nedeniyle maktulün yaptığı işten bir miktar pay alması gerektiği halde maktulün paraya ihtiyacı olması nedeniyle almadığını buna karşılık ise maktulün tezgâhını bile temizlemediğini söylediği, bu konuşmaları tuvaletteyken duyan maktulün çıkınca sanığa sinkaflı küfür etmesi üzerine elinde mıhlama bıçağı olan sanığın vurmak için maktule saldırdığı ancak aralarında bulunan tanık Mevlüt’ün birbirlerine vurmalarına engel olduğu, gürültüler üzerine bürodan çıkan Mustafa’nın sanığı konuşmak için yanına çağırdığı, Mustafa’nın yanına gitmekte olan sanığa maktulün yine küfürlü konuşması üzerine sanığın elindeki mıhlama bıçağı olduğu halde vurmak için maktule saldırdığı, aralarında kavganın başladığı, birbirlerine sarılarak kucaklaştıkları, vücudu sanığa göre daha iri olan maktulün sanığın ayaklarını yerden kestiği, sanığın bu sırada maktulün kalbine elindeki mıhlama bıçağını batırdığı, sanık üstte olacak şekilde birlikte yere düştükleri, tanıklar Mevlüt ile Mustafa’nın kendilerini ayırdıkları sırada maktulün tişörtünde kan lekesi fark ettikleri, açıp baktıklarında kalp üzerindeki küçük bir delikten aşırı miktarda kan geldiğini gördükleri, bu sırada maktulün yere yığıldığı, hastaneye götürüldüyse de yapılan tüm müdahalelere rağmen öldüğü, otopsi tutanağına göre maktulün ölüm nedeninin “göğsünde olan kesici, delici alet yarası nedeniyle kalp zarı ve kalp dokusundaki (duvarındaki) delinme, (kesi) sonucu kan kaybına bağlı kalp durması” olduğu, olayın olduğu kuyumcu tamir atölyesinde sanığın olayda kullandığı avuç içine sığacak büyüklükte, sap kısmı ağaçtan olup namlu kısmı 4 cm uzunluğunda kesici-delici özelliğe sahip mıhlama bıçağının ucu kanlı ve iki parçaya kırılmış vaziyette bulunduğu anlaşılmaktadır. >>>

Kasten Yaralama Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçu, 765 syılı mülga Türk Ceza Kununu'nun müessir fiil  olarak vasıflandırılmıştı.Yeni vasıflandırma kanun koyuncunun amacına uygun değildir.Gerçi kanun metninde, başkasıın vücüduna acı veren, sağlığının ve algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma şeklinde tanım yapılarak hata kısman düzeltilmiştir. >>>

Şikayet Hakkı Olanlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 74/4. maddesine göre, şikayet(complaint) hakkı suçtan doğurdan doğurya  zarar görme şartına bağlanmıştır. >>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

On Beş Yaşını Tamamlamış Mümeyyiz Küçüklerin İradesi

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç tarihinde 15 yaşını tamamlamış ayırt etme gücüne sahip (sezgin küçük) mağdure Fatma'yı rızasıyla cinsel amaçlı olarak hürriyetini kısıtlamaktan ibaret eylemi 5237 sayılı TCY'nin 109/1-3/f-5. maddesi kapsamında olup, mağdurenin aynı Yasa'nın 26/2. maddesi kapsamındaki rızası fiili suç olmaktan çıkararak hukuka uygun hale getirmektedir. >>>

Hürriyeti Tahdit Suçunda 15 Yaşından Küçük Mağdurun Rızası

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdurenin rızasının, kendisine yönelik kaçırma ve alıkoyma fiillerini  hukuka uygun hale getirmez. >>>

Cumhuriyet Savcısının Tevkife Sevk Etmemesi

Arama Puantajı:
8

Mustafa Yıldız Hukukçu

Mağdur Zümrit’in geçici doktor raporundaki hayati tehlikeye dair ibareyi soruşturma evrakını incelediği sırada iş yoğunluğundan fark edemediğini ve olayın eşler arasında meydana gelmesi, şüphelinin eşi olan mağduru yaraladıktan sonra kendisini de bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralaması, bu psikolojik durumu nedeniyle intihar etme ihtimalinin bulunması ve olayın gerçekleşme şekline göre cezai ehliyeti konusunda kuşkunun bulunması hususlarını birlikte değerlendirerek şüpheliyi tutuklamaya sevk etmediğini savunan ve tutuklamaya sevk etme hususunda da yukarıda açıklandığı üzere mutlak zorunluluğu bulunmayan sanığın eyleminde, 5237 sayılı TCY’nın 257. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun manevi unsuru oluşmamıştır. (CGK 16.12.2008 tarihli ve Esas No:2008/4.MD-225  Karar No:2008/231 künyeli içtihadı) >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.3663 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi