Online-Hukuk.Org

köpekle cinsel ilişkiye giren kadınlar

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
47

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
38

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Cinsel Amaçlı Hürriyeti Tahdit Suçunda Çocuğun Rızası

Arama Puantajı:
32

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Suç tarihinde 15 yaşını tamamlamış ayırt etme gücüne sahip (sezgin küçük) mağdure Fatma'yı rızasıyla cinsel amaçlı olarak hürriyetini kısıtlamaktan ibaret fiili,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  109/1-3/f-5. maddesi kapsamında olup, mağdurenin Mezkur  Kanunu'nun  26/2. maddesi kapsamındaki rızası fiili suç olmaktan çıkararak hukuka uygun hale getirmektedir. Bu nedenle Özel Daire'nin kararı isabetli olup, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

>>>

Nitelikli Cinsel Sadırı Suçuna Misaller

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Nitelikli cinsel saldırı suçuna misaller aşağıda verilmiştir >>>

Cİnsel Saldırı Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cinsel saldırı suçları, cinsel suçların bir çeşidir. Kendi içinde, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaştırılmış cinsel saldırı şeklinde tasnif edilebilir. Cinsel saldırı suçları başka suçlarla birlikte de irtikap edilebilir. >>>

Nitelikli Cinsel İstismar ve Rızaen Cinsel İlişki

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara uğuradığına dair iddia ispat edilemeze, fiili rızaen cinsel ilişkiye girdiğinden buna göre hüküm kurmak gerekir. >>>

Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun(Turkish Penal Code) 103. maddesine göre, 15 yaşından küçük çocuklar  ile 15-18 yaşı arasında olup da  akli melekeleri tam olgunlaşmayan  küçüklere yapılan her türlü  cinsel davranış  cinsel istismar suçunu oluşturur.Ancak, cinsel davranış kapsamına  cinsel taciz dahil değildir.

>>>

Markalarla İlgili Cezai Geçici Bir Süre Kalmıştır

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5252 sayılı  Kanunu'nun 1. maddesi ile  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. maddesi birlikte değerlendirildiğinde  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  suç tanımlayan hükümleri tümüyle  zımmi olarak  yürürlükten kalkmıştır >>>

Genel Taciz Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Musutafa Yıldız

1-)Cinsel Taciz suçu, cinsel suçların en  hafifidir. Cinsel  taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde tanzim edilmiştir.Cinsel taciz suçu kendi içinde,  basit cinsel taciz ve vasıflı cinsel taciz olmak üzere iki şekilde tasnif edilenilir. Basit Cinsel taciz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1.  maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Nitelikli Cinsel İstismar ve Hürriyeti Tahdit

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara suçu işlemek için hürriyeti tahdit edildiği ispat edilemezse, bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 26. maddesine göre değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Hürriyeti Tahdit ve 5271 sayılı TCK'nun 26. maddesi

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara suçu işlemek için hürriyeti tahdit edildiği ispat edilemezse, bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 26. maddesine göre değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

1-)Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve devamı maddelerinde tanzim edilen  cinsel dokunulmazlığa karşı irtikap edilen suçlar bulumünde yer almıştır.Cinsel saldır suçu, kendi içinde cinsel saldırının temel şekli, ağırlaştırılmış nitelikli cinsel saldırı suçu olarak tasnif edilebilir.Ancak bu suçların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır  >>>

Cebir ve Tehditle Cinsel İstismar

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel istismar cebir ve tehditle irtilap edilirse ayrıca suçun cezası arttırılır >>>

Yağma(Gasp) Suçunun Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde; ancak, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. [2] (8.7.2005 T. 5377 sk değ.) Yağma(Robbery) suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir

>>>

Uzlaşma Kapsamında Olan ve Olmayan Suçun Birlikte İşlenmesi

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Uzlaşma kapsamına giren bir suçun, uzlaşma kapsamına girmeyen başka bir suçla birlikte irtikap edilmesi halinde, 26/07/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 7/4 maddesinde yer alan 'Uzlaşma Kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçun işlemek amacı ile ya da bu suçla işlenmiş olması halinde uzlaştırma yoluna gidilemez' şeklindeki düzenleme dikkate alınmalıdır.

>>>

Nafaka Borcunu Yerine Getirmeyenlere İdari Para Cezası Uygulanması

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dosya kapsamına göre, nafaka borcunu ödememek suçu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 344. maddesinde on günden üç aya kadar hafif hapis cezası ile müeyyide altına alınmış iken, 1 Haziran 2005 tarihinde kabul edilip, aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına dair 5358 sayılı Kanun'un 15. maddesi ile İİK'nun 344. maddesindeki eylemin yaptırımı üç aya kadar tazyik hapsine dönüştürülmüştür. Öte yandan, suç tarihinden sonra 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5349 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile değişik 7. maddesinin 1. fıkrası ile Kanunlarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür., diğer taraftan yine aynı tarihte yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 2/1-L maddesinde disiplin hapsi; kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan şartlı salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapis olarak tarif edilmiştir. Bu çerçevede 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesi göz önünde tutulduğunda 5349 sayılı Yasa ile değişik 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi sanığın lehine olduğundan aynı maddenin 1. fıkra 1. cümlesi ve 5326 sayılı Kabahatler Yasası'nın 24. maddesine göre müeyyidenin İcra Mahkemesince idari para cezası olarak belirlenmesi gerekir. >>>

Mesken Müştemilatı Kavramı

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Mesken masuniyetini ihlal(Violation of the immunity of Residence) suçunda bir yerin müştemilat(its associated buildings) olup olmadığını tespit için işlev itibariyle işyerini(Work-place) veya meskeni fonksiyon  tamamlaması ve izinsiz girildiğinde sahibinin rahatsız olduğu ve huzurunun ihlal edildiği mekandır.  Boş konut mesken olmadığı  gibi, konut olmayan bir mağara yerine göre mesken olabilir. >>>

Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cinsel saldırı suçu, cinsel amaçla yapılmalıdır. Cinsel amaçla yapılmayan fiiller cinsel saldırı suçunu oluşturumaz. >>>

Nitelikli Cinsel Saldırının Basit Cinsel Saldırıya Dönüşmesi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçları geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde,  cinsel saldırı suçuna teşebbüsten değil;  basit cinsel saldırı suçundan değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Hem Parmak Hem De Cinsel Organ Sokarak Tecavüz Etmek

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nitelikli cinsel sadırı suçu, seçimlik hareketli suçlardandır.mağdurenin  cinsel organına önce penisini sonra da parmağını sokması tek suçu oluşturur. >>>

Hükmüm Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Çocuklar Hakkındaki Denetim Süresi

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hüküm tarihi itibariyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünde uygulanabilecek yegâne hüküm 5395 sayılı Yasanın 19.12.2006 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükmüdür, bu hüküm uyarınca çocuk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilecektir, her ne kadar 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile 5395 sayılı Yasanın 23. maddesi değiştirilerek, çocuklar açısından denetim süresinin üç yıl olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesine yollamada bulunulduğundan, 231. maddedeki diğer koşullar nazara alınmaksızın sadece 23. maddenin denetim süresinin dikkate alınarak 3 yıl olarak uygulanması karma uygulama niteliğinde olacağından, Adalet Bakanlığı’nın bu yöne ilişen yasa yararına bozma istemi ve bu istemi yerinde görerek karardaki denetim süresini 5 yıldan 3 yıla indiren Özel Daire uygulaması 5252 sayılı Yasanın 9. maddesine aykırıdır >>>

Basit Cinsel Saldırı ve Ağırlaştırılmış Cinsel Saldırı

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçlar geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde, olayda basit cinsel saldırı suçunun oluşup oluşmadığına bakmak  gerekir. >>>

İzinsiz Hint Kenevir İle igili Ceza Maddeleri

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 1 Haziran 2005 tarihinden yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın 191.maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesinde; kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişinin bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüş, anılan cümle 08.07.2005 gün ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasanın 24. maddesiyle 37 gün yürürlükte kaldıktan sonra, metinden çıkarılmıştır >>>

Kanun Hükmünde Kararnameyle Suç İhdas Edilemez

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve buna bağlı olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5 inci maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucu ve aynı Kanunun 2 nci maddesi hükmü karşısında dava konusu eylemin atılı suç oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.4882 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi