Online-Hukuk.Org

kooperatif suçlarında zaman aşımı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Yoklama Kaçağı Suçunda Zamanaşımın Başlangıcı

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY.nın 66. maddesinde kesintisiz (mütemadi) suçlarda zamanaşımının, kesintinin gerçekleştiği tarihte işlemeye başlayacağı düzenlenmişse de; Askeri Ceza Yasasının 49/A maddesinde .Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar. denilmek suretiyle bu suçlar için zamanaşımının başlangıcı yönünden özel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.   .Bütün askeri mükellefiyetlerin ne zaman biteceği. sorusunun yanıtı ise, 1111 sayılı Askerlik Yasasının 2. maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, .Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmibir sene sürer. dolayısıyla, yoklama kaçağı suçlarında zamanaşımı süresinin başlangıcı sanığın 41 yaşına girdiği Ocak ayının birinci günüdür. Bu husus, Askeri Yargıtay.ın duraksamasız uygulamaları arasına girdiği gibi (Örneğin, Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 14.04.2004 gün ve 460-451 sayılı kararı) öğretide de bu şekilde kabul edilegelmiştir. (Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, 7. Bası, İstanbul-1983, s.286-287) >>>

Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Gayrimenkul Mülkiyetini Kazanmada İkinci Davayı Açma Süresinin Başlangıcı

Arama Puantajı:
54

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

19.1.2007 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı'na  göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu''nun 713 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince açılan olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin  nizasız  ve fasılasız  malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 19.1.2007   tarihli ve  E. 2005/1 K. 2007/1 T. 19.1.2007

>>>

Zincirle Suç ve 765sayılı (mülga) TCK'nun 43. maddesine mümas Teselsül Suç

Arama Puantajı:
53

Hukuçu Mustafa Yıldız

Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “ bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünü Birkaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklinde düzenlenmişken, 5237 Sayılı Yasanın 43/1 maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir.  765 Sayılı TCY'nda yer alan “ muhtelif zamanlarda vaki olsa bile” ifadesi karşısında, aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda işlenmesi durumunda diğer koşulların da varlığı halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi olanaklıdır. Nitekim 765 sayılı TCY'nın yürürlüğü zamanında bu husus yargısal kararlarla kabul edilmiş ve uygulama bu doğrultuda yerleşmiştir. 5237 Sayılı TCY'nın 43/1 maddesinde bulunan, “ değişik zamanlarda” ifadesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinİn uygulanabilmesi için, suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki, bunun sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak ancak bu husus TCY'nın 61.maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesiNde göz önüne alınabilecektir. >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
50

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
46

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Gıyabi Tevkif Dava Zamanaşımını Keser

Arama Puantajı:
41

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bu itibarla, 765 sayılı TCY’nın 104. maddesi uyarınca, 28.01.2005 tarihinde verilmiş olan gıyabi tevkif kararı ile dava zamanaşımının kesilmiş olduğu nazara alınmadan, zamanaşımının dolduğundan bahisle düşme hükmü verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

Zincirleme Suçun Değişik Zamamlarda İrtikap Edilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
39

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinde bahsedilen zincirleme suçun oluşabilmesi için, 765 sayılı mülga Türk Ceza  Kanunu'nun 80. maddesinden farklı olarak '' değişik zamanlarda' suçun irtikap edilmesi gerekir. Aynı anda irtikap edilen fiiller için, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. >>>

Kanunlardan Birinde Zamanaşımı Gerçekleşmiş ise Lehe Kanunun Tespitine Gerek Kalmamıştır

Arama Puantajı:
38

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Yasanın lehe olduğu kabul edilerek uygulama yapılması nedeniyle, zamanaşımı süresinin de 5237 sayılı Yasaya göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülebilir ise de, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29.04.2008 gün ve 79/90 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, cezalandırma olanağının bulunduğu bir ahvalde, 5237 sayılı Yasa hükümleri ceza süresi itibariyle sanık lehine ise de, zamanaşımı süresinin 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleşmesi nedeniyle 765 sayılı Yasa hükümleri uygulandığında sanığa ceza verilebilme olanağı büsbütün ortadan kalkacağından 765 sayılı Yasa sanık lehine sonuç doğurabilme niteliğine kavuşmuştur. >>>

Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sirayeti

Arama Puantajı:
36

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza hukuku mevzuatımıza, zamanaşımı suçlu ile igili  değil; suçla ilgili  olarak tanımlandığından,  suçluların bir hakkında  zamanaşımın kesilmesi halinde diğer şerik hakkında  kesilir. >>>

Eski ve Yeni Zincirleme Suçların Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “ bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünü Birkaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklinde düzenlenmişken, 5237 Sayılı Yasanın 43/1 maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir. >>>

Suç Oluşturan Haksız Fiilde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Haksız fiil aynı zamanda suç oluşturuyorsa, bu durumda zamanaşımı oluşsan suça  göre tespit etmek gerekir.Bu durumda Borçlar Kanunun 60/2. maddesine göre zamanaşımı tespit etmek g erekir. >>>

Yoklama Kaçağı Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulanabilir

Arama Puantajı:
31

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Yoklama kaçağı suçu askeri cürüm olmakla birlikte, sırf askeri suç olmadığından, bu suçla ilgili olarak erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi müesseselerin uygulanmasına bir engel bulunmamaktadır.   >>>

Dava Zamanaşımı ve Suça İştirak

Arama Puantajı:
30

hukukçu Mehmet Anyalyalı

Ceza hukukunda suçun iştirak hakinde irtkap edilmesi halinde,  zamanaşımının hesaplanmasında  bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bununla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir >>>

Zincirleme Suç ve Tek Suç

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçun uygulanabilmesi için, suçun değişik zamanlarda irtikap edilmesi gerekir.Aynı zamanda veya çok kısa aralıklarda aynı  kişiye birden fazla suç işlenmesi halinde  fiilin tek suç olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak bu durumda 5237 sayılın Türk Ceza Kanunun 61. maddesinin dikkate alınması gerekir. >>>

Zamanaşımı Kararı ve Beraat Kararı

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıklara atılı suç 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, anılan suç, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği 04.09.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresinin, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 04.09.2007 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmakla, direnme hükmünün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle bozulmasına ve 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen uygulanması zorunluluğu bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322 ve 5271 sayılı CYY’nın 223/8. maddeleri uyarınca kamu davasının düşmesine karar verilmelidir. >>>

Zamanaşımın Hesabı

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/3. maddesine göre, zamanaşımın hesabında,  dosyadaki mevcut  deliller itibariyle  suçun daha ağır cezayı gerektiren  nitelikli halleri göz önünde  bulundurulur. >>>

Vakıf Şerhinin Tesciline ve Terkinine İlişkin Davalarda Hakdüşürücü Süre

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Vakıf şerhi'nin tapu sicilinden silinmesi ya da tapu siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması gerekir >>>

Mal Rejimlerinde Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bundan ayrı, boşanan eşlerin uzun yıllar önce evlilikleri sırasında edinmiş oldukları mal varlıklarının, alacak ve borçlarının miktar ve değerleri ile katkı paylarının belirlenmesi ve kanıtlanmasındaki güçlükde dikkate alındığında TMK.nun 178. maddesinde belirtilen evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden sonra doğan ve ancak boşanma kararının kesinleşmesi halinde açılabilecek olan mal rejiminden kaynaklanan davalarda, Borçlar Kanununun başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde her dava için 10 yıllık zamanaşımı süresini öngören 125. maddesinin uygulanması doğru olmaz. Kaldı ki, yukarıda açıklandığı gibi 01.01.2002  tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 178. maddesi ile bu konuda getirilen yeni ve ayrı bir hükümle  zamanaşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. >>>

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunda zamanaşımı, suçun tekemmül anında başlar. Suçun tekemmül anı da,  menfaatın temin edildiği andır. Menfatın temin edilmesi demek, hukuken kişinin hakimiyet alına girmesi demektir. Kişinin fiiline tasarruf edip etememesi veya edememesi sonuca etkili değildir.Dolandırılcık konusu menfat kişinin bankadaki veya posta çek hesabındaki paraya hafta sonu veya bayram gibi tatil günleri girmiş ise  bu durumda, fail  tasarruf edememese biler  suç tarihi ve zamanaşımının  başlangıcı  paranın hesaba girdiği tarih ve zamanaşımının başlangıcı da bu tarihtir. >>>

Kooperatif Nedir

Arama Puantajı:
24

Kooperatif Hukuku Uzmanı(Eski Genel Müdür) Mehmet Savaş

Kooperatif nedir? Bu sorunun cevabı olarak teoride, doktrinde, pratikle farklı amaç ve anlamlar da verilebilir. Ancak bu sorunun somut cevabı veya kooperatifin tarifi, kısaca 1163 sayılı kooperatifler kanununun ilk maddesinde yer almaktadır. Bu tarif aynen; Madde–1 Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli iktisadi ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp, korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklığı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.

>>>

Ceza Zamanaşımın, Doysanın Ceza Genel Kuruluna İntikal Edilinceye Kadar Dolmamış Olması Gerekir

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığa atılı suç, 6183 sayılı Yasanın 110. maddesinde 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğinden, cezasının üst sınırı itibariyle ve lehe hükümler içermesi nedeniyle uygulanmasında zorunluluk bulunan 765 sayılı Yasanın 102/4 maddesi uyarınca 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımını kesen en son işlem ise sanık hakkında iddianamenin düzenlendiği 21.05.2002 tarihidir. Kesilme tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlayan 5 yıllık asli zamanaşımı süresi, dosyanın henüz Ceza Genel Kuruluna intikal etmediği bir aşamada 21.05.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. >>>

Dava Zamanaşımı ve Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kesinleşmeyen davalarda, lehe olan zaman aşımı süresi tespit ona göre karar verilmelidir.Kanun sonuç itibariyle lehine olsa bile, zamanaşımı gerçekleşmiş ise, sonuca bakılmadan zamanaşımına göre karar verilmelidir. >>>

Suç Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Ali Ersoy

1-)Aynı zamanda suç oluşturan  haksız fiil nedeniyle açılacak tazminat davasında mürürzaman süresi,  suçun tabi olduğu zamanaşımı kadardır.

>>>

Bakaya Kalma Suçunda Zamanaşımın Başlangıcı

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bakaya kalma  suçunda zamanaşımı, askerlik mükellefiyeti bittiği yılın ocak ayının 1. gününden  itibaren   işlemeye başlar >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.4366 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi