Online-Hukuk.Org

konut dokunulmazlığını ihlal etme nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılandan cep telefunu isteyip, verilmemesi üzerine elinden çekip  almak biçiminde gerçekleşen  fiilde,  kapkaç olarak değerlendirilebilecek bir hareket şekli,  mağdurun dalgınlığından yararlanma  veya dikkatini dağıtarak veya kaldırarak savunma imkanını ortadan kaldırmak suretiyle yapılan hırsızlık değildir >>>

Verilen Zarar veya Temin Edilen Menfaat ile Hile Arasında İlliyet Rabıtası Olmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunun oluşması için, zarar veya menfaat ile hile arasında, 'i l l i y e t   r a b ı t a s ı' olması gerekir.Verilen zarar veya temin edilen menfaat ile hile arasınada bir illiyet rabıtası bulunmaması halinde, dolandırıcılık suçu oluşmaz  >>>

Hırsızlık Suçunda, Sanığın İadeye Yönelik Samimi Hareketleri Hakkında 168/1. Tartışılmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hırsızlık suçunda, sınığın iadeye  yönelik samimi hareketleri varsa, bu durum 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 168/1. maddesi yönünden değerlendirilmelidir. >>>

Uyku Halindeki Kişiş Öldürmek ve Tasarlayarak Adam Öldürmek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Şartları yoksa, sırf uyku halindeki bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek,  taammüden adam öldürme suçuna teşebbüs olarak tavsif edilemiz >>>

Vergi Suçunda Mütalaa Hangi Konuda Verilmiş İse Dava O Konuda Açılmaldır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sahte fatura  kullanmak  suçundan dolayı verilen  mütalaaya istinaden, sahte fatura tanzim etmek  suçundan dolayı dava açılamaz. >>>

Gasp Suçunun Meskende, Silahla ve Birden Fazla Kişiyle İrtikap Edilmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunun, meskende, birden fazla kişiyle ve silahlı olarak irtikap edilmesi halinde, olay gerekçede anlatılmalı ve ilgili tüm maddeler  karar yerinde değerlendilmelidir >>>

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçunda Kasıt

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ruhsatsız silah taşıma suçu, kasten işlenebilen bir suçtur.Taksirli(Reklessness) şekli yoktur.Ancak Siha taşıma  kastının(intent) bulunması gerekir. Suç işleme kastı yoksa, suç  tekevvün etmez; sanığın beraatına karar verilmesi gerekir.Bununla ilgili emsal Yargıtay kararları aşağıda  verilmiştir.

>>>

Muhtarın Seçmen Kayıt Formu Düzenlemesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Seçimle ilgili sahte belge tanzim eden muhtar hakkında, ilk önce seçimde doğrudan görevili olup lamdığını tahkik etmek gerekir. >>>

Su Hırszılığı ve Mühür Fekki

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Su hırsızlığı ve mühür fekki ile ilgili içtihat aşağıda verilmiştir >>>

Firar ve Mala Zarar Verme

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-) Hkümlü veya tutuklu cezaevinden firar etmek için, korkuluklar, cam  veya  tel gibi koruyucu eşya veya malzemeyi kırmak gibi zarar vermesi halinde firar suçu yanında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 292/4.fıkrası gereğince  mala zarar verme suçunda da işlem yapılması gerekir >>>

Araçla Alkolün Etkisiyle Zikzak Çizerek Zeyir Etmek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)180 pormil alkollü olan sanığın karayolunda zik zak çizerek seyir etmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu 179/3. maddesine mümas suçu oluşturur. >>>

Gayrimenkulün Zamanaşımıyla Kazanılmasında Zilyetliğin Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir yerin zamanaşımıyla kazanılabilmesi için, o gayrimenkulün vasıf itibariyle kazanılmaya uygun olması yetmez; ayrıca zilyetliğinde kültür yapmak gibi ekonomik amaca uygun olarak kullanılması gerekir.Boş olan taşınmazın hayvan ağılı yapılarak hayvanların beslenme, barınma ve tuzlanma gereksinmeleri için kullanılması halinde   zamanaşımıyla kazanılamaz

>>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Tekerrür Hükümleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden, önceki mahkumiyetin 765 sayılı TCY'nin 95/2. maddesi uyarınca esasen vaki olmamış sayılacağı haller veya 3682 sayılı Adli Sicil Yasası'nın 8 ve 5352 sayılı Adli Sicil Yasası'nın geçici 2. maddesi hükümleri uyarınca silinme koşulları oluşan önceki mahkumiyetler, adli sicilden silinmiş olup olmadığına bakılmaksızın; 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlardan dolayı mahkum edilen sanıklar yönünden ise, 5237 sayılı TCY'de tekerrür hükümlerinin uygulanması için 58. maddesinde öngörülen sürelerin geçmiş olduğu haller, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemeyecektir >>>

Yağma Suçunda Faillik Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda faillik, bir özellik göstermek. Faillik suçu için herşeyden önce iştira k iradesi gerekir. >>>

Fotoğraf Teşhisi Yaptırılmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bazen fail sınırlı sayıda kişiler aradadır. Bu durumda muhtemel kişilerin temini mümkün olmayabilir.Ancak, fotoğraf Teşhisinin yapılması gerekir. Mağdurun makul sayıda fotoğraf arasından  failin fotoğrafını teşhis etmesi talep edilir .

>>>

Yönetim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Hacizli Malı Teslim Etmeme Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hacizli malı teslim etmemek suçuyla ilgili zamanaşımı aşağıda açıklanmıştır >>>

Zorunlu Müdafinin Ücreti Sanıktan Tahsiline Karar Verilemez

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Zorunlu müdafiinin ücretinin, mahkumiyet halinde, sanıktan tahsiline karar verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine aykırıdır. >>>

Göçmen Kaçakçışığına Teşebbüs Muümkündür

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Göçmenler Türk kara sınırları içerisinde bulunan İpsala Gümrük Sahası içinde ve sınır dışına çıkmadan yakalandıklarına göre göçmen kaçakçılığı suçu kalkışma aşamasında kalmıştır. >>>

Parmak İzi Araştırması Yapılmadır.

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Suçu kimin tarafından irtikap edildiğini tespit etmek için, olay mahallinde parmak izi araçtırması yaptırılmadırı.

>>>

Normalin Üzerinde İşverilen Cumhuriyet Savcısının Görevini İhmal Etmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirlediği miktar üzerinde iş verilen Cumhuriyet savcsının görevini yerine ihmal etmesi halinde ihmal kastı olduğu yönünden değerlendirme yapılmalıdır >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

Sahtecilik Suçu Başka Bir Suçla Birlikte İrtikap Edildiğinde Suç Tarihi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Resmi belgede sahtecilik suçu, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi başka bir suçla birlikte irtikap edildiğinde, suç  tarihin tespit sanki müstakilen işlenen resmi belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi yapılır >>>

TCK 142/2(b) Maddesinin Kapsamı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK SUÇU HAKKINDA UMUMİ MALUMAT

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Başkasını rahatsız etmek suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde tanzim edilmiştir >>>

Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçları

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hile ile uyuşturucu veya uyarıcı madde temin edilirse bu durumda, dolandırıcılık suçu tekevvün etmez.Ancak uyuşturucu suçu cihetinde işlem yapılması ve mükteza tayin edilmesi gerekir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.2767 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi