Online-Hukuk.Org

konut dokunulmazlığını ihlal etme nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kamu Görevlisi İle İştirak Halinde İrtikap Edilen Suçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kamu görevlisi ile iştirak halinde suç işleyen  kişinin soruşturma usulü 4483 sayılı Kanunun 10. maddesine göre işleme yapılır >>>

Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramın Mahiyeti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY'nin 522. maddesindeki "hafif" ve "pek hafif" ölçütleri ile her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliği bulunmadığı, "değer azlığı"nın 5237 sayılı Yasa'ya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu; bunun, daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, somut olayda yağmalanan cep telefonunun 750.- YTL değeri az olmadığı halde, az kabul edilerek cezadan indirim yapılması,hukuka aykırıdır >>>

Kaçakçılık ve Müsadere

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/4. maddesine göre, üretimi, bulundurulması,  kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. Müsadere etmek için, asıl suçtan mahkumiyet gerekmez. Dava konusu suç zamanaşımına uğrasa bile, müsadere edilir. >>>

Dolandırıcılık ve Muvazaalı İcra Takibi Yapmak

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Alacağı tahsil etmek amacıyla, muvazaalı hukuki işleme istinaden icra takibi yaparak aracın başka bir kimseye satışını sağlamak fiili, dolandırıcılık suçunu oluşturur. >>>

Şikayet Hakkının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şikayet(complaint) hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Kimseye devredilmez ve  vazgeçilmez. >>>

İftira Suça Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Aşağıda iftira suçu hakkında umumi malumat verilmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Yalan Beyanda Bulunma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yalan beyanda bulunma(providing false information in the  course of issuing an official document) suçu, iğfal kabiliyeti olan  sahte bir belge kullanılmak suretiyle yapılmış ise, önce  belgede sahtecilik yönünden  değerlendirme yapımalıdır >>>

Nafaka Davalarında Miktarı Hakim Tespit Eder

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nafaka davalarında miktarı takdir  hâkime aittir.Hakim miktarı, tarafların boşanmadan önce sağladığı yaşam standardını dikkate alarak tespit etmelidir Bu nedenle iki tarafında kısmen haklı çıkması halinde yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılacağına ilişkin Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunun . m. 417/1 c.2 hükmü nafaka davalarında uygulanmaz. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Adli Sicildeki Kayıtlar İçin Geçmesi Gereken Süre

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Haziran 2005 tarihinden önceki mahkumiyetler için vaki olmamış sayılma veya silinme koşullarının oluşması, bu tarihten sonraki mahkumiyetlerde ise 5237 sayılı Yasa'nın 58. maddesindeki sürelerin geçmesi durumunda; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde önceki mahkumiyetler engel bir neden olarak kabul edilmemelidir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Tekerrür Hükümleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden, önceki mahkumiyetin 765 sayılı TCY'nin 95/2. maddesi uyarınca esasen vaki olmamış sayılacağı haller veya 3682 sayılı Adli Sicil Yasası'nın 8 ve 5352 sayılı Adli Sicil Yasası'nın geçici 2. maddesi hükümleri uyarınca silinme koşulları oluşan önceki mahkumiyetler, adli sicilden silinmiş olup olmadığına bakılmaksızın; 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlardan dolayı mahkum edilen sanıklar yönünden ise, 5237 sayılı TCY'de tekerrür hükümlerinin uygulanması için 58. maddesinde öngörülen sürelerin geçmiş olduğu haller, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemeyecektir >>>

Hem Parmak Hem De Cinsel Organ Sokarak Tecavüz Etmek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nitelikli cinsel sadırı suçu, seçimlik hareketli suçlardandır.mağdurenin  cinsel organına önce penisini sonra da parmağını sokması tek suçu oluşturur. >>>

Yağma Suçunda Faillik Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda faillik, bir özellik göstermek. Faillik suçu için herşeyden önce iştira k iradesi gerekir. >>>

Memurlar Tarafından İrtikap Edilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Soruşturma Usulü

Arama Puantajı:
3

Hukuçu Mustafa Yıldız

1-)Bİr memur  görevini yaparken  resmi belgde sahtecilik suçunu irtikap etmesi halinde, 4483 sayılı Kanununa göre öncelikle soruşturma izni alınması gerekir >>>

Kaçak Su Kullanmak Suçunda Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kaçak su kullanmak suçunda, yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılandan cep telefunu isteyip, verilmemesi üzerine elinden çekip  almak biçiminde gerçekleşen  fiilde,  kapkaç olarak değerlendirilebilecek bir hareket şekli,  mağdurun dalgınlığından yararlanma  veya dikkatini dağıtarak veya kaldırarak savunma imkanını ortadan kaldırmak suretiyle yapılan hırsızlık değildir >>>

Uyuşturucunun Kendine Ait Olduğunu İkrar Etmek Suretiyle Etkin Pişmanlık Göstermek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Beş kişinin bulunduğu araçtaki uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ikrar etmek suretiyle  suçun ortaya çıkmasına yardımcı olan kişi hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 192/3. maddesi uygulanmalıdır. >>>

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Taksirle ölüme sebebiyet verme(reckless Killing) suçu ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürme(Endangering Trafik Safety)  suçlarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44.maddesine göre fikri içtima etmesi mümkündür.

>>>

Normalin Üzerinde İşverilen Cumhuriyet Savcısının Görevini İhmal Etmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirlediği miktar üzerinde iş verilen Cumhuriyet savcsının görevini yerine ihmal etmesi halinde ihmal kastı olduğu yönünden değerlendirme yapılmalıdır >>>

Yönetim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Araçla Alkolün Etkisiyle Zikzak Çizerek Zeyir Etmek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)180 pormil alkollü olan sanığın karayolunda zik zak çizerek seyir etmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu 179/3. maddesine mümas suçu oluşturur. >>>

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK SUÇU HAKKINDA UMUMİ MALUMAT

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Başkasını rahatsız etmek suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde tanzim edilmiştir >>>

TCK 142/2(b) Maddesinin Kapsamı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

Belge Batıl Olmamaldır.

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Bir belgenin hukuki sonuç doğurabilmesi için, batıl olmaması gerekir. Hukuk, batılı muhafaza etmez.Belge hukuka ve ahlaka aykarı ise batıldır. >>>

Suça İştirak ve Suç İşlenmesine Yardım Etme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç iştirak için, suç işlenmeden önce veya  suç irtikap edilirken   fikir ve irade birliğinin yapılması gerekir. Ancak suç işlenmesine tek taraflı irade ile yardım edilmesi de mümkündür. >>>

Hırsızlık Suçunun Temel Şekli ve Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayıl Türk Ceza Kanunu'nu 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi yalnızca "özel beceriyle" gerçekleştirilen hırsızlık fiilini içermeyip, özel beceri söz konusu olmasa bile kişiyle temas halindeki bir eşyanın cebir veya tehdit kullanılmaksızın alınması hali de bu bent kapsamındadır. Anılan yerde, suçun "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle" işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçunun oluşacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Zaten bu hükmün maddeye konuluş amacı, elde veya üstte taşınan eşyaya karşı çok yaygın olarak gerçekleştirilen hırsızlık fiillerinin basit hırsızlık olarak cezalandırılmasını önlemektir. Aksi düşünce söz konusu olsaydı, "özel beceri" ibaresiyle yetinilirdi veya 765 sayılı TCK'nın 492. maddesinin (7) sayılı bendinde olduğu gibi "Yankesicilik suretiyle işlenirse "ibaresine yer verilirdi. >>>

Cezai Şart Sözleşmenin Ferilerindendir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Cezai şart, akdin fer'ilerindendir. Asıl akit geçersiz olunca, cezai şartta geçersizdir.Cezai şart,  akit yapılırken konur. Borçlu taahhüdünü yerine getirmediğinde, alacaklının uğradığı zararı karşılaması için, belli bir parayı ödemeyi şart olarak kabul eder.Bu usulle alacaklı, uğradığı ispat etmek zorunda kalmaz.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 6.4076 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi