Online-Hukuk.Org

kızlık patlatma zorla

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kasten Yaralama ve Yağma(2)

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birbiriyle çelişkili ve kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın yağma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, direnme hükmünün bu nedenlerle bozulması gerekmektedir. Ancak, sanığın olay sırasında katılanı 7 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı sabit olduğuna göre, eylemi 765 sayılı TCY’nın 456/4. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Yağma(Gasp) Suçunda Mağdurun Çelişkili Beyanının Değerlendirilmesi

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Mağdurun, soruşturma aşamasındaki ifadesi ile kovuşturma safhasındaki ifadesi arasında çelişki var ise, mağdur sanıkları korumak gayesi ile ifade değiştirmiş olabileceğinden, ilk ifadesine itibar edilmelidir. >>>

Manevi Tazminat ve Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma

Arama Puantajı:
9

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1- Öncelikle, “evlenme vaadi ile kızlık bozma” ismi altında gerek hukuk ve gerekse ceza yasalarımızda herhangi müessese ve düzenleme yoktur. Zira Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 5237 sayılı yasa gereğince evlenme vaadi ile kızlık bozma suçu suç olmaktan çıkarılmıştır.

2- Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu kanunlarımızdan çıkarılmakla birlikte, bu durum tazminat manevi tazminat istemeye engel değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu halde manevi tazminata hükmedilebileceğine karar vermiştir. (YARGITAY HGK E. 2009/4-273, K. 2009/314, T. 1.7.2009)

>>>

Dava Açmak İçin Yeterli Şüphe Kafidir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Yargıtay 2.Ceza Dairesinin 2008/10372 Esas, 2008/7629 Karar ve 29.04. 2008 tarihli kararı ışığında deliller ile şüphe arasındaki ilişkiyi ve özelliklle soruşturma evresi sonucunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenleyeceği ve suçun işlendiği hususunda yeterli şüphenin oluşup oluşmadığının takdirinin Cumhuriyet Savcısına ait olduğu gibi Cumhuriyet Savcısının kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vermeye zorlanamayacağı cihetle,suçun işlendiğine dair somut ve yeterli delil bulunmadığı takdirde mahkemesince yargılama aşamasında beraat kararı verilebileceği iddianamede belirtilen eylemin suç oluşturup oluşturmadığı ve eylemin vasıflandırmasının mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesi suretiyle mahkemesine ait olduğu ve şüphe kavramı incelenecektir. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Trafik Tescil Kayıtlarının Tutulması İdari Niteliklte Bir İşlemdir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Trafik sicil kayıtlarının tutulması idari nitelik taşımakta olup, davada, adli yargı tarafından idareyi belli biçimde işlem yapmaya zorlayıcı nitelikte karar verilmesi doğru değildir. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Vasıflı Cinsel İstismar Suçun Rapor Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan kızlık zarının yapısı, bozulup bozulmadığı, anüler yapıda ise duhule müsait olup olmadığı ve ereksiyon halindeki penisin duhulu ile yırtılıp yırtılmayacağı hususuha rapor alınması gerekir >>>

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve Havai Fişik Patlatmak

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın düğün yerinde ateşli silah ve patlayıcı niteliğinde olmayan havai fişek patlatma eylemi, 5237 sayılı Yasa'nın 170/1(c) maddesinde tanımlanan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmelidir. >>>

Tehdit ve Şantaj

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın dilekçesindeki sözlerinin şikayet hakkını kullanmasıyla ilgili bulunması nedeniyle, TCY’nın 107/1. maddesinde düzenlenen, şantaj suçunun “hakkını kullanacağından bahisle” işlenmiş olup olmayacağı üzerinde de durulmalıdır. Anılan maddenin ilk fıkrasında düzenlenen şantaj suçu bir hakkın kullanılmasından söz edilerek işlenebilmekte ise de, bu suçun oluşabilmesi için mağdurdan istenilen veya beklenilen davranışın; “kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama” niteliğinde bulunması zorunludur. Bu durumda, sanığın C. Savcılığına verdiği dilekçenin yasalara uygun olarak işlem görmesini isteğine yönelik eyleminde şantaj suçunun öğelerinin oluşmadığı anlaşılmaktadır >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kanaat ve Düşünce Hürriyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktır >>>

Disiplin Hapsi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Konu öğretide de ele alınmış ve disiplin hapsinin niteliği şu şekilde açıklanmıştır. “Kişinin yükümlülüğe aykırı davranmamak konusunda mevcuriyeti bulunmamaktadır. Ancak, kişi bazı durumlarda bir yükümlülüğe uygun davranmaya belli ölçüde icbar edilebilmektedir. Başka bir deyişle kişi, bazı durumlarda yükümlülüklerinin gereğine yerine getirmesini sağlamak için belli ölçüde icbar edilebilmekte ve bu amaçla bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabilmektedir. Bu hürriyetten yoksun bırakma olğusu, bir disiplin hapsi netiliği taşımaktadır. Ancak, yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, bu yaptırımın uygulanmasına derhal son verilmektedir. Bu bakımnadn söz konusu disiplin hapsine ilişkin olarak kanunda sadece azami bir süre belirlenmektedir. Kişi kendisine terettüp eden yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye zorlamak amacıyla ancak belli bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabicektir. Bu sürenin dolması halinde; kişi, yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş olsa bile hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin yaptırım uygulanmasına son verilerek serbest bırakılacaktır. Bu nedenle söz konusu disiplin hapsine, kanunda tazyik hapsi denilmiştir. (Doç.Dr.İzzet Özgenç, Ceza Hukuk Genel Hükümler, 3.Bası, Sh.623)) >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktadır.  >>>

Nafaka Borcuna Dair Tazyik Hapsinin Hukuki Mahiyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

CGK. nun 14.11.2006 gün ve 220-231 sayılı kararında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bir tür disiplin hapsi olan hapsen tazyik yaptırımı, 5237 sayılı TCY. da düzenlenen yaptırımlardan farklı niteliktedir ve CMY. nın 223. maddesinde belirtilen hüküm niteliğinde değildir. Hapsen tazyik yaptırımında amaç, bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak olduğundan, alt sınırdan belli bir ceza belirlenmesi gerekmemekte, yükümlülük yerine getirilene kadar ve en çok 3 ay süreyle kişinin yükümlülüğüne uygun davranması için zorlanması söz konusu olup, kararda belli bir sürenin öngörülmesi, yaptırımın bu niteliğine aykırı olacaktır. >>>

Suça Konu Mal Zorla alındıktan Sonra, Sanığın olay Yerine Gelenlerce Yakalanması Halinde Suç Tekemmül Etmiştir

Arama Puantajı:
4

Hukukuçu Mustafa Yıldız

Müştekiye  ait çantanın yanında kimliği belirlenmeyen bir kişi ile birlikte sanık tarafından zorla alınmasından sonra sanığın olaya gelen kişilerce yakalandığının anlaşılması karşısında yağma suçu tekemmül etmiştir >>>

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

Nitelikli Cinsel İstismar ve Hürriyeti Tahdit

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara suçu işlemek için hürriyeti tahdit edildiği ispat edilemezse, bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 26. maddesine göre değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Hukuka Aykırılık Bilinci ve Özel Kast

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hukuka aykırılık bilinci özel kasıtla karıştırılmamalıdır. Fail, suç tipinin objektif unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği halde, eylemde hukuka aykırılık bilincinin bulunmaması nedeniyle, kastının varlığı kabul edilemese dahi, bu durum suçun özel kasıtla işlenebileceği anlamını taşımaz. ( Prof. Dr. Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İst.-1994, sy. 32 )   >>>

Hürriyeti Tahdit Suçunun Temel Şeklinde Hususi Kast Aranmaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 109. maddesinde de öncekine benzer biçimde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede de, suçun "hukuka aykırı olarak" işlenmesi aranmaktadır. Başka deyişle, hukuka aykırılık suç tipinde ayrıca gösterildiği için, "hukuka özel aykırılık" hali söz konusudur. Bu nedenle failde, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilincinin" bulunması gerekmekte ise de, suçun temel biçimi bakımından özel kast ( saik ) aranmamıştır; genel kastın varlığı yeterlidir. >>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

Hürriyet Tahdit Suçunda Hukuka Aykırılık Bilinci Değerlendirimelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Esasen kural olarak, failin suç saydığı bir sonucu bilmesi, istemesi ve bu suretle harekette bulunması, kastın varlığı açısından yeterlidir. Ayrıca, sonucun yasaya veya hukuka aykırı olduğunu bilme şartı aranmaz. Ancak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu bakımından yasamız, eylemin "gayrımeşru surette" işlenmesini şart koştuğundan, failin bu şekilde hareket ettiğini bilmesini ve istemesini aramaktadır. Bu durumda, failin, işlediği fiilin hukuka aykırılık bilincine de sahip olması gerekmektedir. Hakim, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilinci"ni elbette araştıracaktır.   >>>

Apartmanlarda Mesken Masuniyetinin İhlali

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Aparmanlarda  mesken  masuniyeti, apartmanda kalmayan kişiler için cümle kapısından  başlar.Apartmanda  kalanlar için ise duruma farklıdır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.5347 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi