Online-Hukuk.Org

kavgada edilen sözler

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Her Suç Yönünden Lehe Kanunun Tespit Edildikten Sonra İçtimasına Karar Verilmelidir(1)

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5252 sayılı Yasanın 9. maddesi hükmüne uygun olarak değerlendirme yapıldığında, somut olaya uygulanması gereken hükümler 5237 sayılı TCY’nın 82 ve 149. maddeleri olup, bu uygulamada, 5237 sayılı Yasa hükümlerinin lehe sonuç doğurması olanaklıdır. Mahkemece her suç yönünden 5252 sayılı Yasanın 9. maddesi hükmüne uygun olarak ayrı ayrı karşılaştırma yapılarak, lehe yasanın belirlenmesi ve her iki suçtan tayin edilen sonuç cezaların 765 sayılı Yasanın 68-77 maddelerindeki ilkelere göre içtimasına karar verilmesi zorunluluğu bulunduğundan, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir. >>>

Meşru Müdafanın Şartları Aşağıda Genel Olarak Açıklanmıştır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gerek öğretide, gerekse yerleşmiş yargısal kararlarda vurgulandığı üzere; 765 sayılı TCY’nın 49/2. ve 5237 sayılı TCY’nın 25/1. maddelerinde düzenlenen ve hukuka uygunluk nedenlerinden birini oluşturan yasal savunma, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmakta ve bu nedenle de eylemi suç olmaktan çıkarmaktadır. Bir olayda yasal savunmanın oluştuğunun kabul edilebilmesi için saldırıya ve savunmaya ilişkin koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. >>>

Eski ve Yeni Görevi Kötüye Kullanma Suçlarının, Kişilerin Mağduriyeti, Kamunun Zararı ve Haksız Kazanç Sağlama Yönünden Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesinde tanzim edilen görevi suistimal suçu tehlike suçu olarak tanzim edilmişti.Buna karşılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  257/1. maddesinde tanzim edilen görevi ihmal suçu zarar suçu olarak  düzenlenmiştir.Görevi Kötüye Kullanma gerçekleşmesi için, görevin gereğine aykırı davranmaktan başka suç nedeniyle kişilerin mağduriyetine, kişilere haksız kazanç sağlanmasına veya kamun zararına neden olunması gerektiğinden, Suçun diğer unsurları gibi, mezkur unsurların da ispat edilmesi gerekir. 

>>>

Vergi Kanununları Gereğince Tanzim Edilen Evrak ve Defterler

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tanzim edilen varaka ve defterler  5237 sayılı Türk Ceza   Kanunu'nun 204. maddesine mümas resmi varakada sahtecilik ve mezkur Kanunu'nun 207. maddesinde tanzim edilen hususi varakada sahtecilik suçuna konu olumaz. >>>

Ceza Muhukemesinde Kesin Hüküm Kaldırılmıştır

Arama Puantajı:
7

Mustafa Yıldız Hukukçu

 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun, 21.1.1983 günlü, 2789 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 305. maddesinin ikinci fıkrasının 18.11.1992 günlü, 3842 sayılı Yasa’nın 28. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Belgede sahtecilik suçu en mühim vasfı suçun ammenin itimadı aleyhine irtikap edilmesidir.Bu suçun mağduru ammedir. >>>

Hırsızlık Suçlarının Çeşitleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçu çeşitli amaçlar açısından tasnif edilebilir. Şikayete  tabi olup olmadıklarına, niteliklerine göre, suça konu malın hukuki vasfına göre çeşitli şekillerde tasnif edilebilir >>>

Hapisten Çevrilen Para Cezasısının Temyizi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

5271 sayılı Yasanın 223 ve 1412 sayılı CYUY’nın 305. maddeleri ile yargısal kararlarda varılan ilkeler dikkate alındığında, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uygulanmak suretiyle tayin edilen sonuç adli para cezasının miktarına bakılmaksızın, maddedeki “Bu hükmün uygulanması kanun yollarına başvurmada engel teşkil etmez” düzenlemesi uyarınca temyiz yeteneği bulunmakta ise de, benzer düzenlemeye yer verilmemesi nedeniyle 5237 sayılı TCY’nın 50 veya 52. maddeleri uygulanmak suretiyle hükmolunan ve başkaca herhangi bir hak kısıtlaması doğurmayan 2000 liraya kadar (2000 lira dahil) adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükümleri kesin nitelikte olup bu hükümlere karşı temyiz yasa yoluna başvurulamaz. >>>

Belgede Sahtecilik Suçlarında İçtima

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 212. maddesi, bu konuda hususi bir içtima kuralı ihdas etmiştir. >>>

Haksız Tahrikte Tepkiler Arasında Fark Bulunmaktadır

Arama Puantajı:
7

Hkuukçu Mustafa Yıldız

Karşılıklı tahrik oluşturan eylemlerin varlığı halinde, fail ve mağdurun yekdiğeri yönünden tahrik oluşturan bu haksız davranışları birbirlerine oranla değerlendirilmeli, öncelik-sonralık durumları ile birbirlerine etki-tepki biçiminde gelişip gelişmedikleri göz önünde tutulmalı, ulaştıkları boyutlar, vahamet düzeyleri, etkileri ve dereceleri gibi hususlar dikkate alınmalı, buna göre; etki-tepki arasında denge bulunup bulunmadığı gözetilerek, failin başlangıçtaki haksız davranışına gösterilen tepkide aşırılık ve açık bir oransızlık saptanması halinde, failin haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması yoluna gidilmelidir. >>>

Kasten Adam Öldürme ve Taksirle Adam Öldürme

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adam öldürmeye kalkışma suçundan yapılan yargılama sonunda, suç niteliği değiştiği kabul edilerek taksirle yaralamaya neden olma suçundan ceza tayin edilmiştir. Uyuşmazlık, suç niteliğini tayin noktasında toplanmaktadır. Hareketin iradi, neticenin öngörülebilir olmakla birlikte istenmemiş olması halinde taksir söz konusudur. Dosya kapsamından mağdur ve sanığın arkadaş oldukları ve aralarında husumet olmadığı anlaşılmaktadır. Olay günü sanık, mağdurun işyerine gelerek küfürler içeren şakalar yaptıktan sonra üzerindeki silah ile ateş etmiştir. Sanığın kasıt ile ateş ettiğini gösterir kesin bir delil bulunmamaktadır. Mağdurun yaralanmasından önce tabanca tutukluk yapmış; sanık, bunu gidermesi için yeterli kontrol yapmadan mağdura yönelttiği silah ile ateş ederek yaralamaya sebebiyet vermiştir. Neticenin sanık tarafından istenmediği dosya kapsamı ile sabittir. Söz konusu eylem, taksirle yaralamaya neden olma suçunu oluşturur.    >>>

Dolandırıcılık Suçun Vasıfları

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve devamı maddelerinde mal varlığına karşı irtikap edilen suçlar bölümünde yer almıştır. >>>

Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık suçu sadece mala karşı irtikap edildiği halde, dolandırıcılık suçu hem mala hem de irade özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Haksız Tahrik

Arama Puantajı:
7

Hkuukçu Mustafa Yıldız

Karşılıklı tahrik oluşturan eylemlerin varlığı halinde, fail ve mağdurun yekdiğeri yönünden tahrik oluşturan bu haksız davranışları birbirlerine oranla değerlendirilmeli, öncelik-sonralık durumları ile birbirlerine etki-tepki biçiminde gelişip gelişmedikleri göz önünde tutulmalı, ulaştıkları boyutlar, vahamet düzeyleri, etkileri ve dereceleri gibi hususlar dikkate alınmalı, buna göre; etki-tepki arasında denge bulunup bulunmadığı gözetilerek, failin başlangıçtaki haksız davranışına gösterilen tepkide aşırılık ve açık bir oransızlık saptanması halinde, failin haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılması yoluna gidilmelidir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Bilinçli Taksirle Yaralama Halinde Taksirle Yaralama Suçu(89/1 hariç) Şikayete Tabi Olmaktan Çıkar

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bilinliçli  taksirle irtikap edilen suç 89/1. maddesine mümas ise, bu durumda, taksirle işlenen suç şikayete tabidir.Şikayet yoksa adli tahkikat yapılamaz.Ancak bilinçli taksirle irtikap edilen suç, 5237 sayılı Kanunun 179. maddesinde belirtilen tehlikeli şekilde araç kullanmak suçunu oluşturabilir. Mesela,kırmızı ışıkta  geçerek bir kişinin  89/1. maddesine mümas olacak şekilde yaralanmasına sebebiyet verilen bir kazada, şikayet yoksa, şüphleli hakkında mezkur Kanunun 179/2. maddesine göre tehlikeli şekilde  araç kullanmak fiilinden dava açılması gerekir.Fail, aşırı alkollü(veya uykusuz) şekilde tek taraflı kaza yaparak yanında bulunan kişinin 89/1. maddeye mümas şekilde yaralanmasına  sebeb olduğu ve mağdurun da şikayetçi olmaması nedeniyle, fail hakkında taksirle yaralama suçundan ek-takipsizlik kararı verilmesi gerekir. Araç kullanan kişi hakkıda da 5237 sayılı Kanunun 179/3. maddesi delaletiyle mezkur Kanunun 79/2. maddesi ile tecziyesi için kamu davası açılması gerekir. >>>

Sözleşmedeki Ev İle Teslim Edilen Evin Farklı Olması

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sözleşme ile vaad edilen ev  ile teslim edilen evin farklı olması halinde, sanığın, sözleşmeyi yaptığı tarihte vaad ettiği vasıftaki  bir  edimi yerine getirip getirmeme konusunda güçe sahip olup olmadığı araştırılarak suçun vasfı tayin ve  tespit edilmelidir. >>>

Nası Izrar Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mala zarar verme suçunun özellikleri aşağıda belirtilmiştir. >>>

Meşru Müdafaa ve Meşru Müdafaada Sınrın Aşılması

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yasa koyucu tarafından sadece yasal savunmaya ilişkin olarak kabul edilen ve anılan maddenin 2. fıkrasında düzenlenen mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın aşılmasının olayda uygulanmasının söz konusu olup olamayacağına gelince; uzun yıllardır yaygın terör olaylarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Siirt İlinde gerçekleşen yargılama konusu olayda sanığın ve yanında bulunan iki jandarma erinin maruz kaldığı ve ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili saldırının ağırlığı, uyarılara karşın ısrarla ve artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bir bütün olarak göz önüne alındığında yasal savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığının kabulü zorunludur. Sanığın yaşanılan olayın etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması bunun sonucunda da yasal savunma sınırını aşması beklenebilecek bir durum olup, somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun  27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşulları gerçekleşmiştir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Islah Halinde Ödenecek Harç Miktarı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)492 sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince; ıslah dilekçesiyle artırılan miktar üzerinden gerekli harç alınmadan yargılamaya devam olunamayacağı dikkate alınmadan ıslah edilen miktar yönünden de işin esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun görülmemiştir.  >>>

Kasten Adam Adam Öldürme Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kasten adam öldürme suçu,suçun vasfına göre kasten adam öldürme suçunun temel şekli(TCK 81), kasten adam öldürmes suçunun nitelikli şekli(TCK 82) ve İhmal suretiyle kasten adam öldürme(TCK 83) kastı aşan şekilde adam öldürme(TCK 87/4, 95/4 ve vb) şeklinde tasnif edilebilir. >>>

Her Suç İçin Ayrı Ayrı Lehe Kanunun Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Kasten öldürme ve yağma eylemlerine, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın ayrı ayrı uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuç cezalar karşılaştırılmak ve içtimalı ceza üzerinden değil;  her suç yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılmak suretiyle lehe yasanın belirlenmesi gerekir >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve 816 Sayılı Yeşilkart Kanunu

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Beyan üzerine yapılan yapılan hususi ve resmi varakaların doğruluğu teyit ediliyorsa yani bir kontrol mekanizması varsa bu durumda zarar ihtimali olamdığından sahtecilik suçu tekevvün etmez >>>

Lehe Kanunun Belirlenmesine İlişkin Hukuk Kuralları

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar 765 sayılı TCY’nın 2, 5237 sayılı TCY’nın 7/2-3 ve 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasanın Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” başlıklı 9/3. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Kasten Yaralama Suçunun Vasfına Göre Tasnifi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunun, vasfına göre tasnifi, basit kasten yaralama,  kasten yaralama suçunun temel şekli, kasten yaralama suçunu nitelikli şekli, kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış nitelikli şekli, kasten yaralama sunucu ölüm, bileşik suç olara kasten yaralama, kasten yaralamanın terör suç olarak irtikap edilmesi gibi şekillerde tasnif edilebilir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.7017 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi