Online-Hukuk.Org

karşılıksız yararlanma suçu içtihatları

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

Görevi kötüye kullanma suçunun nitelikleri aşağıda verilmiştir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Belgede sahtecilik suçu en mühim vasfı suçun ammenin itimadı aleyhine irtikap edilmesidir.Bu suçun mağduru ammedir. >>>

Genel Taciz Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Musutafa Yıldız

1-)Cinsel Taciz suçu, cinsel suçların en  hafifidir. Cinsel  taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde tanzim edilmiştir.Cinsel taciz suçu kendi içinde,  basit cinsel taciz ve vasıflı cinsel taciz olmak üzere iki şekilde tasnif edilenilir. Basit Cinsel taciz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1.  maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Zimmet Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

Zimmet suçu, failin amacı ve zimmetin işleniş biçime ve  zimmetin miktarına göre çeşitli açılardan  tasnif edilebilir >>>

Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Bilişim Suçudur

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Banka ve kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle çıkar sağlayanlar hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngören kurala, Türk Ceza Kanunu'nun bilişim alanında suçlara ilişkin bölümünde yer verilmiştir. Bundan, kartın bağlı bulunduğu hesap sahibinin malvarlığı yanında kişisel verilerinin de hukuki koruma kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, kuralın salt malvarlığı aleyhine işlenen suçlara benzemesine rağmen, onlara uygulanan etkin pişmanlık hükümleri içermemesi nedeniyle eşitliğe aykırı olduğu sonucu çıkarılamaz. Cezayı hafifletici sebepler de ceza siyasetine bağlı olarak yasa koyucunun takdirindedir.   Kuralla korunmak istenen hukuki yarar, suçun niteliği ile öngörülen cezanın tür ve miktarı gözetildiğinde kuralda yer alan cezanın adaletsiz ve ölçüsüz olduğundan söz edilemez >>>

Hırsızlık Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebleri

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Analyalı

1-)Hırsızlık(theft) suçunda, fail ile mağdur  arasındaki akrabalık  ilişkisi tespit edilmelidir.Fail ile mağdur arasındaki akrabalığın derecesine göre, hırsızlık suçu hakkında adli tahkikat yapılmadığı gibi, resen takibi gereken hırsızlık suç şikayete tabi hale gelir.Mesela halaya karşı irtikap edilen ve resen takip edilen hırsızlık suçu şikayete tabi hale geldiği gibi, kardeşe veya babaya karşı irtikap edilen hırsız suçu hakkında adli tahkikat yapılamaz.Bundan dolayı, hırsızlık suçu hakkında adli tahkikat yapılırken fail ile mağdur arasındaki akrabalık derecesi tespit edilmelidir. >>>

Görevi İhmal Suçunda Mağduriyet Kavramı

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade eder. İşbölümü gereği sanık C. Savcısına düşen soruşturma evrakından 116 adedinde haklarında işlem yapılan şüphelilerin makul bir sürede bir karar verilmemesi nedeniyle mağdur oldukları açık olduğu gibi aynı olaylarda taraf olan suç mağdurları da bu durumdan mağdur olmuşlardır >>>

Suçun Tarafları Hakkında Umumî Malumat

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç irtikap edildiğinde, suçu doğru tanımlamak için taraflarını isabetli bir şekilde tespit edmek gerekir. >>>

Mesken Masuniyetini İhlal Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Mesken masuniyetini  ve işyeri masuniyetini ihlal suçu, hürrriyet aleyhine irtikap edilen suçlardandır. >>>

Cebir Suçu ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  108. maddesinde   öngörülen   "cebir  kullanma suçu" bir kimseye  karşı  bir   şeyi yapması veya yapmaması ya   da   kendisinin yapmasına müsaade edilmesi için cebir kullanılması   ile   oluşur   ve   kasten yaralama   suçundan   verilecek   ceza   artırılarak   hükümolunur >>>

Gasp Suçunun Tekemmül Etmesi

Arama Puantajı:
19

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Gasp(Robbery)  suçu, malın bulunduğu yerden alınmakla tekemmül eder.Mağurun hakimiyeti sona ermekle mal alınış olur.Hırsızlık suçunda   olduğu gibi, suçun tekemmülü için, ayrıca failin hakimiyet kurmasına gerek yoktur.  

>>>

Yönetim Kurulu Üyerilerin Sahteciliğinin Bilirkşiyle Tespit Edilmesi Halinde Yeterli Şüphe Kabul Edilir

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sahtecilik suçundan  şüpheli olanların karar defterinde sahtecilik yaptıklarının belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca her bir failin fiilin iddianameye dercetmek zorunlu değildir. >>>

Görevi İhmal Suçunda Kamu Zararının Kapsamı

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kamunun zarara uğraması hususuna gelince; madde gerekçesinde "ekonomik bir zarar olduğu" vurgulanan anılan kavramla ilgili olarak yasal düzenleme içeren, 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının" 71. maddesinde ise; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanan kamu zararı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu belirleme, uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara alınarak, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir. Ancak bu belirleme yapılırken, norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir varsayımla da hareket edilmemelidir. >>>

Yağma Suçunda Faillik Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda faillik, bir özellik göstermek. Faillik suçu için herşeyden önce iştira k iradesi gerekir. >>>

Kötü Muameler ve Eziyet Suçu

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Eziyet suçu, geçitli bir suç olduğundan, aile bireylerine kötü muamele suçu ile birleşebilir.Kötü muamele suçu, sistematik bir hal almış ise, eziyet suçu düşünülmelidir. >>>

Verilen Zarar veya Temin Edilen Menfaat ile Hile Arasında İlliyet Rabıtası Olmalıdır

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunun oluşması için, zarar veya menfaat ile hile arasında, 'i l l i y e t   r a b ı t a s ı' olması gerekir.Verilen zarar veya temin edilen menfaat ile hile arasınada bir illiyet rabıtası bulunmaması halinde, dolandırıcılık suçu oluşmaz  >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçunun Unsurları

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi varakada sahtecilik suçunun unsurları aşağıda açıklanmıştır >>>

Eski ve Yeni Gasp Suçunun Hürriyeti Tahdit Suçu Yönünden Karşılaştırma

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun 499/1-2 maddesine göre, hürriyeti tahdit suçu, mezkur gasp suçunun unsurudur. Ancak, 5237 sayılıTürk Ceza Kanunu'nun da, hürriyeti tahdit suçu gasp suçundan  ayrı  ve bağımsız bir suç olarak tanzim edilmiştir.

>>>

Uzlaşma Kapsamında Olan ve Olmayan Suçun Birlikte İşlenmesi

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Uzlaşma kapsamına giren bir suçun, uzlaşma kapsamına girmeyen başka bir suçla birlikte irtikap edilmesi halinde, 26/07/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 7/4 maddesinde yer alan 'Uzlaşma Kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçun işlemek amacı ile ya da bu suçla işlenmiş olması halinde uzlaştırma yoluna gidilemez' şeklindeki düzenleme dikkate alınmalıdır.

>>>

Hırsızlık ve Kasten Adam Öldürme

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(intentional Killing) suçu ile hırsızlık suçu birlikte irtikap(commission) edilebilir.Bu durunda, hırsızlık(theft) suçunun adam öldürme fiilinden sonra fırsattan yararlanma şeklinde ortaya çıkıp çıkmadığını tespit etmek gerekir. >>>

Hukmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uyarlama Davası

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

  Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 04.11.2008 gün ve 16024-17827 sayılı kararına; “sanığın sabıka kaydında yer alan hükümlülüklerinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından biri olan “sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması” şartını ihlal ettiğinin söylenebilmesi için, bu konuda bir uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığının araştırılması, yapılmamışsa yapılmasının sağlanması ve sonucuna göre hareket edilmesi gereğitekerrüre esas alınmış olan kesinleşen ilk hüküm ile ikinci suçun tarihinin 01.06.2005 tarihinden önce olması nedeniyle, 5237 sayılı TCY’nın 58. maddesinin uygulanma koşulları somut olayda gerçekleşmediğinden, 58. maddenin uygulanmasına karar verilemesi hukukka aykrırdır    >>>

Mala Zarar Verme Suçunda Şahsi Çezasızlık Sebebleri Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Mala zarar verme suçu hakkında,  şahsi cezasızlık  sebebleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 167. maddesinde tanzim edilmiştir.Şahsi cezasızlık sebebleri  fiili suç olmaktan çıkarmaz. Fiil suç olmaya devam eder.Ancak ceza verilemez >>>

Gasp Suçu ile Birlikte İşlenen Suçlar

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yağma suçu  irtikap edilirken başka suçlarda işlenebilir. Bu sırada irtikap edilen suçlar yağma suçunun unsuru değilse, gerçek içtima hükümlerine göre hukuki yorum yapılır >>>

Bir Fiille İrtikap Edilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç Tarihi

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçu,  kullanmak, tanzime etmek gibi bir fiille irtikap edilmiş ise, bu durumda sahtecilik suçu, fiilin irtikap edildiği tarihtir. >>>

Elektrik, Su ve Doğal Gaz Karşılıksız Yararlanma Suçunun Konusu Olabilir

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Elektrik, suç ve Doğal gaz karşılıksız yararlanmas suçunun konusu  olabilir >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Dolandırıcılık Suçu

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve dolandırıcılık suçu birlikte irtikap edilbilir.Bu durumda  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 44. maddesi gereğince fikri içtima hükümleri uygulanır.Hem dolandırıcılık suçundan hem de banka ve  kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan dolayı tecziye edilemez. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.1657 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi