Online-Hukuk.Org

kanun yararına bozmada iade

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Er, Erbaş ve Yedek Subayların Askere Alınmadan Önce İşledikleri Suçlar

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasının 5530 sayılı Yasa ile değişik 20/1 maddesinde “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü yer almaktadır. İncelenen dosyada, sanığa yükletilen görevliyi yaralama suçunun düzenlendiği 765 sayılı T.C.Y.’nın 456/4 maddesinde öngörülen cezanın üst sınırının iki yıldan az olduğu açıktır. Yargıtay 4. Ceza Dairesince sanık lehine yasanın belirlenmesi amacıyla bozulan ilk karardan sonra yürütülen yargılama sırasında, sanığın askerlik görevini yerine getirmek için 24.2.2006 tarihinde birliğine katıldığı ve talimat yoluyla ifadesinin alındığı 24.5.2006 tarihinde de asker olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece kovuşturma şartı gerçekleşinceye (sanığın askerliğini bitirmesine) kadar durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek mahkumiyet hükmü kurulması, sanığın savunma hakkını kısıtlayan bir sonuca yol açmıştır. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Tehdit

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY.nın 265.maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşması için, kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması zorunludur. Ancak, bu suçun oluşması bakımından da eylemin hukuka aykırı bulunması gerekmektedir. Olayda, sanığın söylediği kabul edilen sözler şikayet hakkının kullanılması kapsamında görülmekle, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluşmadığı kabul edilmelidir. >>>

Tehdit ve Yargı Görevini Yapanı Etkileme

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Eğer sizde dilekçeme göre davama bakamayacak olursanız, bütün Türkiye savcılarının müfettişi olan müfettişime bilgi verecem”  şeklindeki sözler  yargı görevini yapanı etkileme  suçunu oluşturmaz >>>

Ödenmediği Tespit Edilen Primlerden Sigortalı Sorumlu Değildir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Halil İbrahim Özdemir

Hizmet Tespit davası sonucu tespit edilen süreler nedeniyle davalı kurum ile dava dışı işverenin kusurlu davranışlarının doğurduğu olumsuz sonuçlardan, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri çerçevesinde sigortalının sorumlu tutulmayacağı belirgin bulunduğundan sigortalı primlerden sorumlu tutulamaz.

>>>

Haksız Tahrik ve Taksirli Suçlar

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Taksirli(recklessness) suçlarda haksız tahrik(unjust provacation) hükümlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığı aşağıda  değerlendirilmiştir.

>>>

Emekli Bedediye Başkanının Görev, Makan ve Temsil Tazminatı

Arama Puantajı:
2

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

Emekli belediye başkanının görev, makak ve temsil Tazminatı ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır >>>

Er, Erbaş ve Yedek Subaylar Askerde İken Yargılama Yapılması Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasının 5530 sayılı Yasa ile değişik 20/1 maddesinde “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü yer almaktadır. İncelenen dosyada, sanığa yükletilen görevliyi yaralama suçunun düzenlendiği 765 sayılı T.C.Y.’nın 456/4 maddesinde öngörülen cezanın üst sınırının iki yıldan az olduğu açıktır. Yargıtay 4. Ceza Dairesince sanık lehine yasanın belirlenmesi amacıyla bozulan ilk karardan sonra yürütülen yargılama sırasında, sanığın askerlik görevini yerine getirmek için 24.2.2006 tarihinde birliğine katıldığı ve talimat yoluyla ifadesinin alındığı 24.5.2006 tarihinde de asker olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece kovuşturma şartı gerçekleşinceye (sanığın askerliğini bitirmesine) kadar durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek mahkumiyet hükmü kurulması, sanığın savunma hakkını kısıtlayan bir sonuca yol açmıştır. >>>

Ateşli Silahlar ve Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

 6136 sayılı Yasa kapsamında olmayan 44 kalibre Smith-Wesson marka top çevirme tertibatı ve topu üzerinde bulunmayan tabancanın, 5095 sayılı Yasa ile onaylanan ve Bakanlar Kurulunun 30 Mart 2004 gün ve 709 sayılı kararı ile 26.4.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ek ateşli silahlar, parçaları ve aksamları ile mühimmatının yasa dışı üretimine ve kaçakçılığına karşı protokol"ün 6. ve 9. maddeleri karşısında müsaderesi gerekir >>>

Avukatlar Hakkında Tanzim Edilen İddianamenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1136 sayılı Yasanın 59. maddesi uyarınca düzenlenen iddianamenin CYY’nın 170. maddesinde belirtilen ‘dava açan belge’ niteliğinde olmadığı da gözetilmeksizin, iddianamenin kabulüne karar verilerek duruşma açılıp, yargılama yapılarak beraat kararı vermesi hukuka aykırıdır >>>

İmar Uygulamasında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Sait Ersoy

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya müstakil, hisseli veya kat mülki­yeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptır­maya belediyelerin yetkili olduğu kurala bağlanmıştır. 3194 sayılı Kanunun 19. maddesiyle de, parselasyon plânlarının hazırlanması ve tesciline ilişkin hususlar belirtilmiştir

>>>

İmar Planındaki Kısıtlı Taşınmazın Vergi Sorunu

Arama Puantajı:
2

Hukukçu M.Sait Ersoy

İmar planlarında kısıtlı taşınmazların sahiplerine verdiği olumsuzlukların yanında bir de emlak vergisi açısından sıkıntı yaşanmaktadır. Bu çalışmada imar planlarıyla kısıtlı hale getirilen taşınmaz maliklerinin vergi sorunu incelenmiştir

>>>

Aralarında Kişisel ve Fiili İrtibat Bulunan Davaların Birlikte Görülmesi Gerekir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Aynı suç tarihli eylemler nedeniyle 2005/338 sayılı 02.03.2005 tarihli ve 2005/770 sayılı 12.04.2005 tarihli iddianameler ile iki ayrı davanın açıldığı, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/434 esas sayılı yargılama dosyasındaki görevlilere sövme suçlarından verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği, aynı mahkemenin 2005/195 esas sayılı dosyadaki sövme eylemini de içeren görevlilere direnme suçundan açılan kamu davasının ise henüz derdest olduğu anlaşılmıştır. Bu durum karşısında her iki davasının aralarındaki fiili ve kişisel bağlantılar nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun .nın 8-10. maddeleri uyarınca birleştirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. >>>

Fiili Uyma Sonucu Yeni Hüküm Kurma(1)

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi; a)Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak, b)Bozma kararında tartışılması gereken hususları tartışmak, c)Bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak, d)İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak, Suretiyle verilen hüküm; özde direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir hükümdür. >>>

Sınırı Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

 6136 sayılı Yasa kapsamında olmayan 44 kalibre Smith-Wesson marka top çevirme tertibatı ve topu üzerinde bulunmayan tabancanın, 5095 sayılı Yasa ile onaylanan ve Bakanlar Kurulunun 30 Mart 2004 gün ve 709 sayılı kararı ile 26.4.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ek ateşli silahlar, parçaları ve aksamları ile mühimmatının yasa dışı üretimine ve kaçakçılığına karşı protokol"ün 6. ve 9. maddeleri karşısında müsaderesi gerekir >>>

6136 Sayılı Kanunun Kapsamında Kalmayan Tabancanın Müsaderesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

 6136 sayılı Yasa kapsamında olmayan 44 kalibre Smith-Wesson marka top çevirme tertibatı ve topu üzerinde bulunmayan tabancanın, 5095 sayılı Yasa ile onaylanan ve Bakanlar Kurulunun 30 Mart 2004 gün ve 709 sayılı kararı ile 26.4.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ek ateşli silahlar, parçaları ve aksamları ile mühimmatının yasa dışı üretimine ve kaçakçılığına karşı protokol"ün 6. ve 9. maddeleri karşısında müsaderesi gerekir >>>

Suçta Tekerrür Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Bir Müessesedir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 58. maddesinde düzenlenmiş bulunan tekerrür, güvenlik tedbirlerine ilişkin bölümde yer almakta ise de, anılan düzenleme maddi ceza hukukuna ilişkindir. >>>

Kumar Oynatmak

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kumar oynatmak suçu ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir

>>>

Dolandırıcılık Suçunda Bankanın Aracı Kılındığı Haller

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vasıta sözcüğünün ne anlama geldiği hususunda ise Yüksek Ceza Genel Kurulu Dairemizin 22.10.2003 gün ve 10711-7189 sayılı kararına atıf yapmıştır. Anılan kararımızda "bentte adları geçen kurum ve kuruluşlara ait kimlik, sağlık karnesi, giriş kartı, banka cüzdanı, çek, kredi kartı gibi ilgili kurumda etkin işlevi bulunan maddi varlıkları kapsadığı" belirtilmiştir >>>

Zimmet Suçunda Soruşturmadan Önceki Etkin Pişmanlık

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Zimmet suçunda soruşturma başlamadan önce etkin pişmanlık gösterilmesi mümkündür >>>

Bandrolsuz CD Satmak ve 5846 Sayılı Kanunu\'nun 71/1. maddesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

5846 sayılı Yasanın 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 143. maddesi ile değişik 81/4. maddesinde "Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan ya da kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmüne yer verilmiş ise de, aynı maddenin içtimayı düzenleyen 13. fıkrasında yer alan "Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71'inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 71'inci maddeye göre cezaya hükmolunur >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçu birlikte irtikap edileblir. >>>

Hükmun Açıklanmasının Ertelenmesinde Zararın Kapsamı ve Tazmini

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmesi için zararın ödenmesi gerekir.Manevi zarar ödeme kapsamında değildir. >>>

Basit Dolandırıcılık ve Nüfuz Ticaretiyle Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Basit dolandırıcılık ve 5237 sayılı Türk  Ceza Kanunu'nun 158/2. maddesinde tanzim edilen nufuz ticaretiyle dolandırcılık suçlarının unsurları birbirinden  farklıdır.

>>>

Rüşvet Teklif Etmek

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun  252/1. maddesinde düzenlenen rüşvet verme suçunun oluşabilmesi için rüşvet verilmesi veya rüşvet konusunda anlaşmaya varılması gerekeceği somut olayda ise hükümlünün görevli memura rüşvet teklif ettiği ve bu teklifin görevli memurca kabul edilmediği, bu durumda suçunun teşebbüs aşamasında kalmıştır >>>

Nası Izrar Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mala zarar verme suçunun özellikleri aşağıda belirtilmiştir. >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Dolandırıcılık Suçu

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve dolandırıcılık suçu birlikte irtikap edilbilir.Bu durumda  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 44. maddesi gereğince fikri içtima hükümleri uygulanır.Hem dolandırıcılık suçundan hem de banka ve  kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan dolayı tecziye edilemez. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.0689 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi