Online-Hukuk.Org

kamu malına zarar verme cezası nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik ve Çocuğun Soybağını Değitirme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bir çocuğun soybağını sahte resmi evrak tanzim ederek gizlenmesi halinde 5237 sayılı türk Ceza Kanunun sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri gözetilmelidir. >>>

Marker İhtiva Etmeye Petrolü Nakletmek Suçunun Mağduru

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ulusal marker içermeye petrolü taşımak suçunun mağduru Enerji Piyasası Düzenleme Kurumudur >>>

Hakim ve Savcının Sahşi Suçlarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)2802 sayılı  Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun  93. maddesinde Hakim ve savcının şahsi suçları hakkında hususi hükümler  tanzim edilmiştir. >>>

Taammüd

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-a maddesine taammüden(tasarlayarak)  suç işlenme hali düzenlenmiştir.Adam öldürme suçunun taamüden işlenmesi halinde verilen ceza ağırlaştırılmış müebbed ağır hapis cezasıdır. >>>

Bedelsiz Kalan Senedi Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bedelsiz kalan senedi kullanmas suçunda, zamanaşımı senedin kullanılmasından itibaren başlar. >>>

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Meşru Müdafaada Sınırın Aşılması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun irtikap edilmesi mümkündür >>>

Banka Kartının Kötüye Kullanılmasının Eski TCK.'da Karşığı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kişinin elde kalan babasına ait kredi kartını, babası öldükten sonra bandan para çekmeye devam etmesi fili, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  525/D-2, 80  ve 5237 sayılı Yasa'nın 245/1, 43 maddelerine mümastır   >>>

2279 sayılı Kanun 17. maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.05.2005 tarihinden önce. 2279 sayılı Kanunu'nun 19. maddesi tefecilik suçları için uygulanmaktaydı. >>>

Tehdit Suçunun Manevi Unsuru

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçu kasten irtikap edilen bir suçtur. Tehdit suçunun taksirli şekli yoktur. >>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir. >>>

Boşanma Davası Açıldığı Tarihteki Maddi Duruma Göre Karar Verilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, davadan sonra tanık beyanıyla beliren olgunun kadının kusurunun belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Uyuşturcu Kullanma

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Mehmet Antalyalı

1-)Bir kimse resmi uyuşturucu almak amacı ile sahte reçe tanzim etmesi halinde veya sahte tanzim edilmiş reçeteyi kullanması halinde hem uyuşturucu madde kullanmak  hem de  resmi belgede sahtecilik suçlarını işlemiş olur. >>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir.

>>>

Suçun İcrai Hareketlerine Başlanmalıdır.

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Teşebbüsün söz konusu olması için, suçun icrai hareketlerine başlanması gerekir.Yapılan icrai hareketler, iltibasa mahal vermeyecek bir noktaya kadar gelmesi gerekir. Yani geri dönüşü mümkün olmaması gerekir

>>>

Suça İştirakin Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suça iştirak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  37 ve devamı maddelerinde tanzim edilmiştir. Suçun iştiraken irtikap edilmesi, esasen bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun, görülen lüzüm üzerine, iki veya daha fazla kişi tarafından irtikap edilmesidir. >>>

Toplu Olarak irtikap Edilen Şuçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2.maddesinin 1.fıkrasının, (k) bendinde de toplu suç "aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu" ifade eder şeklinde tanımlama yapılmıştır >>>

Başka Kadından Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olmuş Gibi Nüfusa Kaydettirme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Evlilik dışında başka bir kadından olan çocuğu, evlilik birliği içinde  ve  resmi eşinden olmuş gibi nüfus kötüğüne tescil ettirme fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1. maddesine mümas kamu görevlisi olmayan kişinin, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi evrakta sahteciliği suçunu oluşturur >>>

Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dolandırıcılık(Theft by deception) ve güveni kötüye kullanma(Abuse of Trust) suçları mala karşı işlenen suçlardandır. Dolandırıcılık suçu ile mala karşı suç işlenmenin yanında, aynı zamanda irade irade hürriyetine karşı da suç işlenmektedir.Bundan dolayı benzer ve farklı yanlaır vardır.Aşağıda bu konu ile ilgili içtihatlar verilmiştir >>>

Taklit Anahtar Sayılmayan Aletler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1(d) maddesinde geçen 'diğer bir aletle kilit açmak suretiyle' hırsızlık suçunun işlenmesi için, aletin kilit gibi kullanılması gerekir. Spatula bu kapsanda dahil değildir. >>>

Öldürme Kastında Şüphe

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın yakın mesafeden Abdullah'a yönelik yaptığı atışta, hedef alınan vücüt nahiyesi,meydana gelen yaralamanın niteliği, sanığın, sonradan mağdurun yanına kadar gidip tekme ile mağdura vurmasına rağmen atışlarına devam etmemesi  öldürme kastı konusunda kesin bir kanaat vermediğinden, şüpheden sanığın yararlanması gerekir. >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Kooperatifle Kanunu

Arama Puantajı:
3

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)İtimadı suistimal suçu(abuse of trust) genel nitelikte bir suç olduğundan, kooperatiflerle ilgili meselede, öncelikle, 1163 sayılı  Kanunu'nun da bir bir hüküm olup olmadığına bakmak gerekir. >>>

Güveni Kötüye Kullanma Suçana Misaller

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Güveni Kötüye Kullanma Suçuyla ilgili misaller aşağıda verilmiştir >>>

Taksirli, Kasdi ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suçlar kasten(İntent) veya taksirle(Negligence) işlenmesi göre, kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi kusurluluk şekillerinde irtikap edilebilir..Bu ikisinin arasında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış' suçlarda bulunmaktadır. >>>

Yaş Tespiti ve Kovuşturma Safahatı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 218. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. >>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 01.01. 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun ile değişik 359/1-b maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgedelerin  sahte olarak tanzim edilmesi yeterlidir.Ayrıca kullanılması gerekmez. >>>

Lehe Kanun Özel Dairece Resen Uygulanmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5271 sayılı CYY’nın 309/4-d bendi uyarınca daha az ceza verilmesi gereken ahvalde, daha hafif cezanın da Özel Dairece hükmedilmesi gerektiğinden, daha az ceza verilmesi gereken hal kapsamında değerlendirilen lehe yasa uygulamasının da Özel Dairece yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 7.558 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi