Online-Hukuk.Org

kamu malına zarar verme cezası nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Mala Zarar Verme Suçu Bilinçli Taksirle İrtikap Edilemez

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Nası ızrar suçu bilinçli taksirle irtikap edilemez >>>

Karşılıksız Çek Suçunda Lehe Kanunu Tespit Etmekte Takip Edilecek Usul

Arama Puantajı:
3

Hukuçu Mustafa Yıldız

1-)Karşılıksız çek suçunda, lehe kanunu tespit etmekte takip edilecek usul ile ilgili emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Taksirli, Kasdi ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suçlar kasten(İntent) veya taksirle(Negligence) işlenmesi göre, kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi kusurluluk şekillerinde irtikap edilebilir..Bu ikisinin arasında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış' suçlarda bulunmaktadır. >>>

Haksız Tahrik Halinde Fiil Haksızlığını Korur

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde tanzim edilmiştir. Haksız tahrik(unjust provocation) suçun vasfına etkili değildir;  sadece cezayı azaltıcı nitelik taşır.Fiil, haksızlık niteliğini korur.Ancak haksızlığın yoğunluğunda bir değişiklik meydana gelir.  >>>

Ceza Hukukuna İlişkin Keşifte Gecikmesinde Sakıncalı Hal

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacağının öngörüldüğü, kural olarak keşfin hakim tarafından yapılacağının belirtildiği, hangi olayda keşif yapılmasına ihtiyaç duyulacağının hakim veya Cumhuriyet savcısınca farklı değerlendirilebileceği, Cumhuriyet savcısının sadece "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde" bu yetkisinin bulunduğu, mümkün olduğunca, gecikme halinde delilin kaybolması ya da değişmesi söz konusu olacaksa ve derhal hakim tarafından keşif yapılma olanağı bulunmuyorsa, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gerekir >>>

Vekalet Sözleşmesinin Şekli

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıkla birlikte duruşmaya gelen ve hakim önünde savunucu olarak kabul edildiği sanık tarafından bildirilen vekaletnamesiz savunucunun hükümü temyiz etmesi halinde, dosyada sanığın açık bir muhalefeti bulunmuyorsa, bu temyiz isteği geçerlidir. >>>

Ateşli Silah ve Kurusıkı Tabancanın Müsaderesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kuru sıkı tabir edilen tabanca silah niteliğinde değildir. >>>

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürme ve Taksirle Yangın Çıkarma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Genel Güvenliğin kasten tehlimeye  düşürmek suçu ile  5237 sayılı Türk Ceza Kaununu'nun 171. maddesinde tanzim edilen genel güvenilğin yangın  taksirle taksirle tehlikeye düşürme suçu farklıdır. >>>

Temel Ceza Tayin Edilirken Sanığın Sabıkası Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Sanığın sabıkası olmadığı halde, varmış gibi  cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini hukuka aykırıdır. >>>

Ceza Genel Kurulu Daire Kararını Bozunca Dava Derdest Hale Gelir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş kararlarında da vurgulandığı üzere, Ceza Genel Kurulunca inceleme yapılırken, Özel Daire kararının hukuka aykırı görülerek kaldırılması ve yerel mahkeme hükmünün esastan veya usulden bozulması halinde, itirazın kabulü ile dava derdest hale gelir >>>

İmar Kirliğine Sebebiyet Verme Suçunda Yapılan Yapının Vasfının Tespit edilmesi Gereikir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)İmar kirliğine sebebiyet verme suçunda, yapılan yapının tadilat mı yoksa  bina yapma ve tamamlayamaya yönelik olduğu ve ruhsata tabi olup olmadığı bilirkişi tarfından tespit edilmesi gerekir >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Yalan Beyanda Bulunma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yalan beyanda bulunma(providing false information in the  course of issuing an official document) suçu, iğfal kabiliyeti olan  sahte bir belge kullanılmak suretiyle yapılmış ise, önce  belgede sahtecilik yönünden  değerlendirme yapımalıdır >>>

Berat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Berat eden sanık, kendini davada bir avukat ile temsil ettirmiş ise, sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek gerekir.Bize göre, ülkemizde açılan davalardan mahkumiyet oranı çok düşük  olduğu halde, bu durumun devamından devlet sorumluları henüz bir tedbir almış değildir. >>>

Teşhisde Süphelinin İfadesi Alınıyorsa Müdafii Bulunmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Mağdur veya tanık ile şüphelinin yüz yüze getirilerek karşılıklı beyanlarının alınması şeklinde, dolayısıyla yüzleştirme tarzında icra edilen işlemlere de teşhis denilmektedir. Böyle bir durumda şüphelinin beyanı alındığı için artık sadece bir teşhis işlemi söz konusu olmayıp aynı zamanda şüphelinin aktif olarak katıldığı ifade alma işlemi gerçekleştirildiğinden bu durumda müdafiin katılımı zorunludur.Bu itibarla, kolluk tarafından müştekiye yaptırılan teşhiste müdafiin bulunması zorunluluğu olmadığı gibi, somut olayda yapılan teşhis işleminde yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir usulsüzlük de bulunmamaktadır >>>

Taklit Anahtar Sayılmayan Aletler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1(d) maddesinde geçen 'diğer bir aletle kilit açmak suretiyle' hırsızlık suçunun işlenmesi için, aletin kilit gibi kullanılması gerekir. Spatula bu kapsanda dahil değildir. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustaf Yıldız

Cezaevi görevlisi veya gardiyan, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokulması halinde TCK 297/3. maddesi tatbik edilir Görevi kötüye kullanma suçu tatbik edilmez. >>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Disiplin Hapsi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Konu öğretide de ele alınmış ve disiplin hapsinin niteliği şu şekilde açıklanmıştır. “Kişinin yükümlülüğe aykırı davranmamak konusunda mevcuriyeti bulunmamaktadır. Ancak, kişi bazı durumlarda bir yükümlülüğe uygun davranmaya belli ölçüde icbar edilebilmektedir. Başka bir deyişle kişi, bazı durumlarda yükümlülüklerinin gereğine yerine getirmesini sağlamak için belli ölçüde icbar edilebilmekte ve bu amaçla bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabilmektedir. Bu hürriyetten yoksun bırakma olğusu, bir disiplin hapsi netiliği taşımaktadır. Ancak, yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, bu yaptırımın uygulanmasına derhal son verilmektedir. Bu bakımnadn söz konusu disiplin hapsine ilişkin olarak kanunda sadece azami bir süre belirlenmektedir. Kişi kendisine terettüp eden yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye zorlamak amacıyla ancak belli bir süreye kadar hürriyetinden yoksun bırakılabicektir. Bu sürenin dolması halinde; kişi, yükümlülüğünün gereğini yerine getirmemiş olsa bile hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin yaptırım uygulanmasına son verilerek serbest bırakılacaktır. Bu nedenle söz konusu disiplin hapsine, kanunda tazyik hapsi denilmiştir. (Doç.Dr.İzzet Özgenç, Ceza Hukuk Genel Hükümler, 3.Bası, Sh.623)) >>>

Boşanma Davası Açıldığı Tarihteki Maddi Duruma Göre Karar Verilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, davadan sonra tanık beyanıyla beliren olgunun kadının kusurunun belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Hırısızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık(theft) suçu mal alındığında; emniyeti suistimal (abuse  of trust)suçu da  mal tasarruf amacı dışında tasarruf edildiğinde  tekemmül eder.Malın inkar edilmesiyle de suç oluşur. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Güveni Kötüye Kullanma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatın görevi gereği tahsil ettiği parayı müvekkiline vermeyerek, uhdesinde tutma fiili, görevi kötüye kullanma değil, emniyeti suistimaldır. >>>

Dövizli Faturada Katma Deger Vergisi

Arama Puantajı:
3

hukukçu Bekir Sarıgül

Fatura bedelinin ödenmesi aşamasında oluşan KUR FARKLARI KDV ye tabi olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Vergi idaresi KDV ye tabi olduğu yargı ise verdiği kararlarda KDV ye tabi olmadığı yönünde görüş belirtmiştir. Maliye Bakanlığı’nın kur farklarının KDV ye tabi olduğu yönündeki görüşünden vaz geçmesi bunu yeni bir tebliğ ile açıklaması gerektiği kanaatindeyiz.

>>>

Kamu Kurumunu Aracı Kılarak Dolandırıcılık ve Basit Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kamu kurumu olan nüfus idaresine ait nüfus cüzdanı kullanılarak, dolandırıcılık suçu irtikap edilmiş ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  158/1(d) Maddesine mümas suçu oluşturur. >>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir. >>>

Kast ve Suça Teşebbüs

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suça teşebbüs olup olmadığını tespit anlamak için failin kastını tespit etmek gerekir. Failin kastına göre, suçun vasfına tayin ve tespit etmek gekir bilahare teşebbüş aşamasında kalıp kalmadığına karar verme gerekir.Bu durum geçitli suçlarda ehemniyet arzeder >>>

Özel Beceriyle Hırsızlık ve 765 sayılı(mülga) TCK 492/6,7 son Maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 142/2(b) maddesiyle 765 sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunu' 492/6, 7 ve son maddeleriyle ilgili içtihat aşağıda verilmiştir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 6.3122 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi