Online-Hukuk.Org

kamu malına zarar verme cezası nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Azmettireni Ortaya Çıkaran Faile Ceza İndirimi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hangi durumlarda azmettiren faile ceza İndirimi yapılacak aşağıda açıklanmıştır. >>>

Ters Yönden Giderken Kazaya Sebebiyet Verme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürür

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ters yönden giderken kazaya sebebiyet verme fiili, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir fiildir. >>>

Gasp Suçunda Kısmı İade Sebebiyle Uyarlama Davası

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yağma suçunada kısmı iade varsa, mağdura kısmı iadeyi kabul edip etemdiği sonucuna göre sorulmalıdır.  >>>

Hakim ve Savcının Sahşi Suçlarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)2802 sayılı  Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun  93. maddesinde Hakim ve savcının şahsi suçları hakkında hususi hükümler  tanzim edilmiştir. >>>

Teşhisde Süphelinin İfadesi Alınıyorsa Müdafii Bulunmalıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Mağdur veya tanık ile şüphelinin yüz yüze getirilerek karşılıklı beyanlarının alınması şeklinde, dolayısıyla yüzleştirme tarzında icra edilen işlemlere de teşhis denilmektedir. Böyle bir durumda şüphelinin beyanı alındığı için artık sadece bir teşhis işlemi söz konusu olmayıp aynı zamanda şüphelinin aktif olarak katıldığı ifade alma işlemi gerçekleştirildiğinden bu durumda müdafiin katılımı zorunludur.Bu itibarla, kolluk tarafından müştekiye yaptırılan teşhiste müdafiin bulunması zorunluluğu olmadığı gibi, somut olayda yapılan teşhis işleminde yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir usulsüzlük de bulunmamaktadır >>>

Suçun İcrai Hareketlerine Başlanmalıdır.

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Teşebbüsün söz konusu olması için, suçun icrai hareketlerine başlanması gerekir.Yapılan icrai hareketler, iltibasa mahal vermeyecek bir noktaya kadar gelmesi gerekir. Yani geri dönüşü mümkün olmaması gerekir

>>>

Suça İştirakin Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suça iştirak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  37 ve devamı maddelerinde tanzim edilmiştir. Suçun iştiraken irtikap edilmesi, esasen bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun, görülen lüzüm üzerine, iki veya daha fazla kişi tarafından irtikap edilmesidir. >>>

Kamu Görevlisi Olmayan Kişinin Zimmet Suçuna İştirak Hali

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisi tarafından işlenebilen   zimmet(embezzlement), irtikap(extortion) gibi  özgü şuçlara, kamu görevlisi olmayan kişinin asli fail olarak iştiraki(jointly Committed) söz konusu olmaz.

>>>

Kamu Kurumunu Aracı Kılarak Dolandırıcılık ve Basit Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kamu kurumu olan nüfus idaresine ait nüfus cüzdanı kullanılarak, dolandırıcılık suçu irtikap edilmiş ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  158/1(d) Maddesine mümas suçu oluşturur. >>>

Fikri İçtima Yönünden Eski ve Yeni Yaralama Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Müessir fiil suçunda,  bir fiille,  birden  fazla sonucun  meydana gelmesi halinde, sadece sonçların   en ağırına göre ceza tayin edilir. Mesela  çekiçle hem kişinin kafa tasında kırık,  hem de akıl hastalığına maruz kalacak şekilde yaralanması halinde, fikri içitma hükümleri  ağır olan sonuca göre ceza verilir. Ancak, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun  hükümleri sanık lehindir. >>>

Yaralamada Birden Fazla Sonuç Meydana Gelmesi Haline Ceza Tayini

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Yaralama olayında, bir fiille birden  fazla sonun meydana gelmesi halinde, sadece sonçlardan birine göre ceza tayin edilir >>>

Failliğin, Şerikliğe Nazaran Asililiği Kuralı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir kimse, aynı fiille bir suçun faili başka bir suçun da şeriği olması halinde, fail olduğu suçtan dolayı tecziye edilir. >>>

Yapılan İşlem Nedeniyle İnşaatın Geçikmesi Kişilerin Mağduriyeti Kapsamındadır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yapılan işlem nedeniyle inşaatın geçikmesi  kişilerin mağduriyetine sebeb olmadır. 

>>>

Tedavi Sırasındaki Hatalar Nedeni İle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

Tedavi sırasında doktor tarafından yapılan hatalar nedeni ile açılan tazminat davalarında aşağıda gösterilen kararlar verilmiştir. >>>

Banka Kartının Kötüye Kullanılmasının Eski TCK.'da Karşığı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kişinin elde kalan babasına ait kredi kartını, babası öldükten sonra bandan para çekmeye devam etmesi fili, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  525/D-2, 80  ve 5237 sayılı Yasa'nın 245/1, 43 maddelerine mümastır   >>>

2279 sayılı Kanun 17. maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.05.2005 tarihinden önce. 2279 sayılı Kanunu'nun 19. maddesi tefecilik suçları için uygulanmaktaydı. >>>

Tehdit Suçunun Manevi Unsuru

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tehdit suçu kasten irtikap edilen bir suçtur. Tehdit suçunun taksirli şekli yoktur. >>>

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-Kısa süreli  hapis cezasına seçenek olarak verilen yaptırımlar Anayasada belirtilen hürriyetleri sınırlandırmamalıdır >>>

Veraset İlamının İptalinde İlişkin Davada Taraflar Resen Gözetilmelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dava mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkin davalarda,  taraf koşulu kamu düzenine ilişkin olup taraflarca öne sürülmesse dahi mahkemece kendiliğinden dikkate alınır.

>>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 01.01. 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun ile değişik 359/1-b maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgedelerin  sahte olarak tanzim edilmesi yeterlidir.Ayrıca kullanılması gerekmez. >>>

Yaş Tespiti ve Kovuşturma Safahatı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 218. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. >>>

Resmi Evrakta Sahtecilik ve 765 syk 342/1. maddesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Kanunu'nun204/1. maddesi, 765 sayılı TCK'nun 342/1. maddesine göre, sanığın daha çok lehinedir.

>>>

Taklit Anahtar Sayılmayan Aletler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1(d) maddesinde geçen 'diğer bir aletle kilit açmak suretiyle' hırsızlık suçunun işlenmesi için, aletin kilit gibi kullanılması gerekir. Spatula bu kapsanda dahil değildir. >>>

Taksirli, Kasdi ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suçlar kasten(İntent) veya taksirle(Negligence) işlenmesi göre, kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi kusurluluk şekillerinde irtikap edilebilir..Bu ikisinin arasında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış' suçlarda bulunmaktadır. >>>

Kendisine Ait Olmayan Bıçağı Tehdit Vari Şekilde İstemek Hafif Haksız Tahriktir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Elinde tuttuğu bıçağı sanığa karşı kullandığı ya da sanığı bununla tehdit ettiği yönünde yeterince delil bulunmayan mağdurun, kendisine ait olmayan bir alacağı tehditvari tavırlarla istemekten ibaret eyleminin sanık açısından hafif düzeyde haksız tahrikin uygulanmasını gerektirdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. >>>

Suç Oluşturan Haksız Fiilde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Haksız fiil aynı zamanda suç oluşturuyorsa, bu durumda zamanaşımı oluşsan suça  göre tespit etmek gerekir.Bu durumda Borçlar Kanunun 60/2. maddesine göre zamanaşımı tespit etmek g erekir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.4005 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi