Online-Hukuk.Org

kamu davası nasıl düşer

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Haciz Zaptında Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İcra Ve İflas Kanununa göre tanzim edilen ' Haciz Tutanağı' resmi evraktır.Ancak aksi sabit oluncaya kadar geçerli evraklardandır

>>>

Hizmet Tespitinin İspatı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Gerçekten, bu tür hizmet tespitine yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtayın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. Yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 86.(506 Sayılı Yasanın 79) maddesi olan bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin, işveren tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. >>>

Çoçuk Koruma Kararında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Dava koruma kararının kaldırılmasına ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, 2828 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi aile mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden nazara alınması gerekir. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktadır.  >>>

Katılan Sıfatını Alabilecek Kişiye Tebligat Yapılmadan Hüküm Kesinleşmez

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

     5271 sayılı CYY’nın 238. maddesinin 2. fıkrası uyarınca şikayeti belirten ifade üzerine suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması zorunludur. Belirtilen zorunluluğa uyulmaması ise yasaya açık aykırılık oluşturacaktır. Yasa yollarına başvurunun genel koşullarını düzenleyen CYY’nın 260. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca “katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunanlar ” yasa yoluna başvuru hakkına sahip olup, bu hüküm uyarınca şikayetçi olduğunu bildirmesine karşın kendisine katılma hakkı hatırlatılmayan bu nedenle de davaya katılmayan müştekinin katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar gören sıfatıyla yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu kabul edilmelidir. >>>

Meşru Müdafaa Haalinde Fiil Meşrudur

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Meşru müdafaa halinde, fiil  meşru bir hal aldığından, haksız fiil ve suç olmaktan çıkar Bununda  bazı hukuki sonuçları vardır. Mesela maddi ve manevi tazminat davası açılamaz >>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 01.01. 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanun ile değişik 359/1-b maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgedelerin  sahte olarak tanzim edilmesi yeterlidir.Ayrıca kullanılması gerekmez. >>>

Posta Dağıtıcısının Tebligatı Usulüne Uygun Yapmaması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Posta görevlisi sanığın çıkarılan tebligatları yasada belirtilen yönteme uymayıp, ilgilinin kardeşi ve muhtar vekiline vermesi eyleminin, 5237 sayılı yasa’nın 257/1. maddesinde öngörülen kamunun, ekonomik zararına, bireylerin mağduriyetine veya kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açıp açmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun ve lehe yasanın belirlenmesi gerekir. >>>

Sahte Fatura Düzenleme Suçu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 3359/1-b maddesine mümas suçlarda görevli mahkeme konusunda aşağıdaki açıklama  yapılmıştır.

>>>

Görevi İhmal ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir kamu görevlisinin görevini  ihmal ederek, bir kişinin taksirle yaralanmasına  sebebiyet   vermesi halinde, görevi ihmal suçundan değil;  taksirle yaralama suçundan dolayı tecziye edilmesi gerekir. >>>

Rüşvet ve Yalancı Şahitlik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Şahit kamu görevlisidir. Yalancı şahitlik ve yalan yemin etmek için  menfaat  temin eder veya vaat alınması hailde  rüşvet suçu yönünde değerlendirme yapılmalıdır. >>>

Ayrı Yaşayan Eşin Konuta Girmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın, aralarında boşanma davası süren  eşinin kaldığı müşterek konutlarına girmeye çalışmsı mesken masuniyetini ihal suçu(Violation of the immunity of the Residence) oluşturmaz.

>>>

Görevi Nedeniyle Adam Öldürmeye Teşebbüs

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Görevi nedeniyle kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak emsal yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Dolandırıcılık ve Rüşvet

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dolandırıcılık ve rüşvet suçları bir çok bakımdan birbirinden farklıdır. Rüşvet suçu, kamu görevi ile ilgili bir konuda işlenebilir. >>>

Nüfüs Müdürlüğünü Aracı Kılarak Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nüfus müdürlüğünün maddi varlığı olan  nüfus cüzdanlarını kullanarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde  kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık suçu işlenmiştir. >>>

Kooperatif Karar Defteri Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 62/son maddesindeki ..kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile memurlarının, kooperatifin para ve malları ile evrak ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlar nedeniyle kamu görevlileri gibi cezalandırılır  hükmü karşısında;kooperatif karar defteri resmi beleğdir >>>

Hükmün Açılanmasının Geri Bırakılması ve Taksirli Suçlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanık hakkında sonuç cezanın tayininden sonra, hükmolunan cezanın iki yılı veya daha az süreli hapis cezası olması veya adli para cezası olması halinde, öncelikle yasal bir zorunluluk olarak 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 5-14. fıkralarında düzenlenmiş bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunup bulunmadığı, hiçbir isteme gerek kalmaksızın re’sen değerlendirilecek, olumsuz sonuca ulaşıldığı takdirde, cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri ile 5237 sayılı Yasanın 50 ve 51. maddeleri yönünden bir değerlendirme yapılabilecektir. >>>

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve 3091 sayılı Kanunun

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belediye teşkilatı bulunan yerlerdeki kamuya ait taşınmazlara tecavüzün, hükümden sonra yürürlüğe giren 5841 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesindeki suçu oluşturmayacağı, koşulların varlığı halinde 3091 sayılı Yasaya aykırılıktan söz edilebilir >>>

Özel Belgeyi Bozmak ve Özel Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Özel belgede sahtecilik ve özel belgeyi bozmak suçu  kamunun gövenine karşı irtikap edilen suçlardandır. >>>

Kanunlardan Birinde Zamanaşımı Gerçekleşmiş ise Lehe Kanunun Tespitine Gerek Kalmamıştır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Yasanın lehe olduğu kabul edilerek uygulama yapılması nedeniyle, zamanaşımı süresinin de 5237 sayılı Yasaya göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülebilir ise de, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29.04.2008 gün ve 79/90 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, cezalandırma olanağının bulunduğu bir ahvalde, 5237 sayılı Yasa hükümleri ceza süresi itibariyle sanık lehine ise de, zamanaşımı süresinin 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleşmesi nedeniyle 765 sayılı Yasa hükümleri uygulandığında sanığa ceza verilebilme olanağı büsbütün ortadan kalkacağından 765 sayılı Yasa sanık lehine sonuç doğurabilme niteliğine kavuşmuştur. >>>

Kasten Yaralama ve Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Polis, jandarma gibi  cebir kullanma yetkisine haiz, kamu görevlisinin görevini yaparken, cebir kullanma sınırını aşarak, mağdurun yaralaması halinde, kasten yaralamaya ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Seçenek Yaptırımlar, Tedbire ve Ertelemeden Önce Karar Verilmesi Gerekir(2)

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve re’sen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak, koşullarının bulunmadığı veya uygulanmaması yönünde kanaate ulaşıldığı taktirde ise diğer kişiselleştirme nedenleri değerlendirilebilecektir. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kanaat ve Düşünce Hürriyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktır >>>

Suç Nedeniyle Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Ali Ersoy

1-)Aynı zamanda suç oluşturan  haksız fiil nedeniyle açılacak tazminat davasında mürürzaman süresi,  suçun tabi olduğu zamanaşımı kadardır.

>>>

Taşıt Kanununa Muhalefet Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

237 sayılı Taşıt Kanununa göre, mezkur Kanunu tabi taşıtları kamu hizmeti dışında kullanmak fiili suçtur. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.8858 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi