Online-Hukuk.Org

kadın köpek cinsel ilişkisi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
66

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
50

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
41

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Cinsel Amaçlı Hürriyeti Tahdit Suçunda Çocuğun Rızası

Arama Puantajı:
33

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Suç tarihinde 15 yaşını tamamlamış ayırt etme gücüne sahip (sezgin küçük) mağdure Fatma'yı rızasıyla cinsel amaçlı olarak hürriyetini kısıtlamaktan ibaret fiili,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  109/1-3/f-5. maddesi kapsamında olup, mağdurenin Mezkur  Kanunu'nun  26/2. maddesi kapsamındaki rızası fiili suç olmaktan çıkararak hukuka uygun hale getirmektedir. Bu nedenle Özel Daire'nin kararı isabetli olup, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

>>>

Nitelikli Cinsel Sadırı Suçuna Misaller

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mustafa Yıldız

Nitelikli cinsel saldırı suçuna misaller aşağıda verilmiştir >>>

Cİnsel Saldırı Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cinsel saldırı suçları, cinsel suçların bir çeşidir. Kendi içinde, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaştırılmış cinsel saldırı şeklinde tasnif edilebilir. Cinsel saldırı suçları başka suçlarla birlikte de irtikap edilebilir. >>>

Boşanma Davası Açıldığı Tarihteki Maddi Duruma Göre Karar Verilir

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, davadan sonra tanık beyanıyla beliren olgunun kadının kusurunun belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir >>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Genel Taciz Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Musutafa Yıldız

1-)Cinsel Taciz suçu, cinsel suçların en  hafifidir. Cinsel  taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde tanzim edilmiştir.Cinsel taciz suçu kendi içinde,  basit cinsel taciz ve vasıflı cinsel taciz olmak üzere iki şekilde tasnif edilenilir. Basit Cinsel taciz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105/1.  maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun(Turkish Penal Code) 103. maddesine göre, 15 yaşından küçük çocuklar  ile 15-18 yaşı arasında olup da  akli melekeleri tam olgunlaşmayan  küçüklere yapılan her türlü  cinsel davranış  cinsel istismar suçunu oluşturur.Ancak, cinsel davranış kapsamına  cinsel taciz dahil değildir.

>>>

Nitelikli Cinsel İstismar ve Rızaen Cinsel İlişki

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara uğuradığına dair iddia ispat edilemeze, fiili rızaen cinsel ilişkiye girdiğinden buna göre hüküm kurmak gerekir. >>>

Nitelikli Cinsel İstismar ve Hürriyeti Tahdit

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara suçu işlemek için hürriyeti tahdit edildiği ispat edilemezse, bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 26. maddesine göre değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Hürriyeti Tahdit ve 5271 sayılı TCK'nun 26. maddesi

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmiş ikişinin tehditle vasıflı cinsel istismara suçu işlemek için hürriyeti tahdit edildiği ispat edilemezse, bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza kanunu'nun 26. maddesine göre değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Avukatlık Vekalet Sözleşmesinin Kendiliğinden sona Ermesi

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet akdinin, vekaletnamede bahsedilmese bile mahiyetinden kaynaklanan bir süresi vardır. >>>

Cebir ve Tehditle Cinsel İstismar

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel istismar cebir ve tehditle irtilap edilirse ayrıca suçun cezası arttırılır >>>

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

1-)Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve devamı maddelerinde tanzim edilen  cinsel dokunulmazlığa karşı irtikap edilen suçlar bulumünde yer almıştır.Cinsel saldır suçu, kendi içinde cinsel saldırının temel şekli, ağırlaştırılmış nitelikli cinsel saldırı suçu olarak tasnif edilebilir.Ancak bu suçların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır  >>>

Hem Parmak Hem De Cinsel Organ Sokarak Tecavüz Etmek

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Nitelikli cinsel sadırı suçu, seçimlik hareketli suçlardandır.mağdurenin  cinsel organına önce penisini sonra da parmağını sokması tek suçu oluşturur. >>>

Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cinsel saldırı suçu, cinsel amaçla yapılmalıdır. Cinsel amaçla yapılmayan fiiller cinsel saldırı suçunu oluşturumaz. >>>

Nitelikli Cinsel Saldırının Basit Cinsel Saldırıya Dönüşmesi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçları geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde,  cinsel saldırı suçuna teşebbüsten değil;  basit cinsel saldırı suçundan değerlendirme yapmak gerekir. >>>

Birden Fazla Cinsel Saldırı ve Ruh Sağlının Bozulması

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)mağdurenin iddianameye konu olan eylemden önce başka bir şahsın nitelikli cinsel saldırısına maruz kaldığının ileri sürülmesine göre dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna sevk edilerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve her iki raporla belirlenen ruh sağlığındaki bozulmanın sanık A. A'nın eylemi sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında görüş alınmasından sonra sonucuna göre uygulama yapılması gerekir >>>

Basit Cinsel Saldırı ve Ağırlaştırılmış Cinsel Saldırı

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçlar geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde, olayda basit cinsel saldırı suçunun oluşup oluşmadığına bakmak  gerekir. >>>

Cinsel Saldırı Suçunda Gönüllü Vazgeçme ve Teşebbüs

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçları geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde,  cinsel saldırı suçuna teşebbüsten değil;  fail vazgeçtiği ana kadar oluşan  basit cinsel saldırı suçundan değerlendirme yapmak gerekir.

>>>

Kendi İradesiyle Nitelikli Cinsel Saldıryı Bırakma

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçları geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde,  cinsel saldırı suçuna teşebbüsten değil;  basit cinsel saldırı suçundan değerlendirme yapmak gerekir.

>>>

Henüz Gönüllü Vazgeçme İmkanı Varsa Teşebbüs Hükümleri Uygulanmaz

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cinsel saldırı suçları geçitli  suçlardan olduğundan, nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları olayda tekevvün etmediği takdirde,  cinsel saldırı suçuna teşebbüsten değil;  fail vazgeçtiği ana kadar oluşan  basit cinsel saldırı suçundan değerlendirme yapmak gerekir.

>>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.1561 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi