Online-Hukuk.Org

işçinin rekabet yasağını ihlali

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle eklenen (4) numaralı fıkranın “Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 24.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi >>>

Rekabet Yasağının İhlali Ancak Önemli Zarar Verilmesi İhtimalinin Bulunması Halinde Sözkonu Olur

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Ali Ersoy

Rekabet etmeme sözleşmesi eski işverenin korunmasını amaçladığından, işverenin korunmaya değer bir menfaatinin bulunması gerekir.Bu nedenle  işcinin rekabet etmeme taahhüdü,ancak işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak işverene öenmli bir zarar verebilme ihtimalinin bulunduğu hallerde geçerlidir.O halde, işçi,i şverenin müşteri çevresi veya iş ve üretim sırlarına sahip olsa bile,bu bilgilerin kullanılması işverene önemli bir zarar verebilecek nitelikte değilse, yapılan rekabet yasağı sözleşmesi geçerli sayılmaz.(prof.dr.Sarper Süzek,iş hukuku,beta-2005)

>>>

Markalarla İlgili Cezai Geçici Bir Süre Kalmıştır

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5252 sayılı  Kanunu'nun 1. maddesi ile  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. maddesi birlikte değerlendirildiğinde  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  suç tanımlayan hükümleri tümüyle  zımmi olarak  yürürlükten kalkmıştır >>>

Rekabet Yasağının İhlalinden Kaynaklanan Cezai Şarta Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Ali Ersoy

İş kanunu kapsamında  işçi sayılan kişinin,rekabet yasağı sözleşmesini ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada,iş mahkemesiningörevli olduğu kabul edilmelidir

>>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Kanun Hükmünde Kararnameyle Suç İhdas Edilemez

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve buna bağlı olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5 inci maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucu ve aynı Kanunun 2 nci maddesi hükmü karşısında dava konusu eylemin atılı suç oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. >>>

Kanun Hükmünde Kararnameye Suç Olarak Tanzim Edilen Fiiller Suç Olmaktan Çıktı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)01.01.2009 tarihi itibariyle kanun hükmünde kararname ile suç olarak ihdas edilmiş fiiller, suç olmaktan çıktığından buna dair adli siçi kayıtlarının silinmesi gerekir >>>

İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Gereğince Yargılamnın Yenilmesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Bülent Bilaloğlu

İnsan haklarının, uluslar arası hukuk alanında korunması çalışmaları, uluslararası hukukun niteliğini de değiştirmiş, uluslararası hukuk, devletlerin çıkarı göz önüne alınarak hazırlanan bir devletler arası hukuk olmak yanında, üstün ve ortak değerler adına bireylerin çıkarlarını sağlamak görevini de üstlenmiştir.

>>>

Müsadere ve Fiilin Suçolmaktan Çıkması

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)El konulan dava konusu eşyanın müsaderesi ya da iadesi konusunun değerlendirilmesine gelince: Yukarıda açıklandığı şekilde atılı eylem 01.01.2009 tarihinden itibaren suç olmaktan, aynı tarih itibariyle bu tür eylemler nedeniyle el konulan eşyalar da suç konusu eşya olmaktan çıkmıştır. İnceleme tarihi itibariyle söz konusu eşyaların bulundurulmasını bizatihi suç sayan herhangi bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu eşyanın da iadesine karar verilmesi gerekmektedir >>>

Başsavcı Taraftır

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gerek soruşturma aşamasında yargılama konusu uyuşmazlık hakkında görüş bildirip, tavsiyede bulunma hakkına sahip olan ve soruşturma sonucunda düzenlenen iddianameye görüldü yaparak “olur vermekle” o görüşü benimseyen, gerekse kovuşturma aşamasında benimsediği bu görüşü sürdürecek C.savcısını da belirleme hak ve yetkisine sahip İl Cumhuriyet Başsavcısının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun  22/1-g maddesi uyarınca aynı davada C.savcısı olarak görev yapması nedeniyle Hakim olarak görev yapmasına olanak bulunmamaktadır. Böyle bir halin aynı zamanda Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca bir iç hukuk normu haline gelen AİHS’nin 6/1. maddesinin “adil yargılanma hakkının”, ihlali niteliğinde olacağında kuşku yoktur. >>>

Görevi İhmal Suçunda Mağduriyet Kavramı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mağduriyet kavramı, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade eder. İşbölümü gereği sanık C. Savcısına düşen soruşturma evrakından 116 adedinde haklarında işlem yapılan şüphelilerin makul bir sürede bir karar verilmemesi nedeniyle mağdur oldukları açık olduğu gibi aynı olaylarda taraf olan suç mağdurları da bu durumdan mağdur olmuşlardır >>>

Suç Olan Fiil Belli Bir Süre Suç Olmaktan Çıkmış Olabilir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5252 sayılı  Kanunu'nun 1. maddesi ile  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. maddesi birlikte değerlendirildiğinde  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  suç tanımlayan hükümleri tümüyle  zımmi olarak  yürürlükten kalkmıştır >>>

Herhangi Bir Belgeye Dayanmadan Aşağılayıcı Üslüpla Mücerret Şekilde Konuşmak Savuma Sınırını Aşmaktır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bir hakkın kullanımının, başka bir hakkın ihlali neticesini doğurmaması ve Anayasa ile teminat altına alınmış özgürlükleri yok etmemesi gerektiğinden somut olayda; davalı vekili olarak görev yapan sanığın, davacının cevap dilekçesindeki delillerini çürütmek maksadıyla da olsa, yeni delilin, davacının aynen diğer delillerinde olduğu gibi "şaibeli, tecavüz ve hırsızlık sonucu elde edilmiş" bir delil olduğunu, herhangi bir bilgi veya belgeye dayanmadan soyut ve aşağılayıcı bir anlatım yöntemiyle ifade etmek suretiyle, "davacının", mütecaviz ve hırsız olduğu yönünde bir değerlendirme yaparak, savunma sınırlarını aştığı ve savunma dokunulmazlığının "ölçülülük koşulunu" ihlal ettiği kabul edilmelidir.

>>>

Markalar Kanununa Muhalefet ve Haksız Rekabet

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5252 sayılı  Kanunu'nun 1. maddesi ile  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. maddesi birlikte değerlendirildiğinde  556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  suç tanımlayan hükümleri tümüyle  zımmi olarak  yürürlükten kalkmıştır >>>

Suç ve Kanun Hükmünde Kararname

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve buna bağlı olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5 inci maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucu ve aynı Kanunun 2 nci maddesi hükmü karşısında dava konusu eylemin atılı suç oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. >>>

Haksız Rekabet ve 1705 sayılı Kanuna Muhalefet

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sanığın hazırlıktaki ifadesinde, kendisinin lipetgaz bayisi olduğunu bildirdiği cihetle, bu husus araştırılarak herhangi bir gaz bayisi olmadığı anlaşıldığı takdirde, katılan firmalara ait tüpleri boş, olarak bulundurması eyleminin 1705 sayılı yasanın 6.maddesindeki suçu oluşturacağı, lipetgaz bayii olduğu takdirde  haksız rekabet suçunu oluşturacağının takdir edilmesi gerekir >>>

Kusululuğu Takdir Yetkisi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kusululuğu takdir yetkisi mahkkemeye aittir.Kural ihlali olup  olup olmadığını tespit, kusurluluk değildir. >>>

Gasp suçunda Meskenin Kapsamı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gasp suçunda meskenin kapsamı, mesken masuniyetini ihlal suçunda meskenin kapsamından dardır. >>>

Apartman Müştemilatına Gasp Suçu Basit Gasp Vasfındadır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma suçunun, konutta yağma suçunu yaptırıma bağlayan 5237 sayılı TCY’nın 149/1-d bendi kapsamında  kalmadığı  basit yağma suçunu yaptırıma bağlayan 148. maddesi kapsamında  değerlendirilmesi gerekir >>>

Duruşmanın Öne Alınmak Suretiyle Savunmanın Kısıtlanması

Arama Puantajı:
3

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Dava dosyasının, duruşma gün ve saatinden önce ele alınarak hüküm kurulması, savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan, adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının da ihlali anlamına gelmektedir.   >>>

Mesken Müştemilatı Kavramı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Mesken masuniyetini ihlal(Violation of the immunity of Residence) suçunda bir yerin müştemilat(its associated buildings) olup olmadığını tespit için işlev itibariyle işyerini(Work-place) veya meskeni fonksiyon  tamamlaması ve izinsiz girildiğinde sahibinin rahatsız olduğu ve huzurunun ihlal edildiği mekandır.  Boş konut mesken olmadığı  gibi, konut olmayan bir mağara yerine göre mesken olabilir. >>>

Kasten Yaralama Suçunda Temel Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Kasten yaralama suçunda temel ceza tayin edilirken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/3. maddesinde birden fıkraların birdan fazla ihlali varsa alt sınırdan uzaklaşılmalıdır. >>>

Mesken Masuniyetini İhlal Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Mesken masuniyetini  ve işyeri masuniyetini ihlal suçu, hürrriyet aleyhine irtikap edilen suçlardandır. >>>

Lehe Kanunun Belirlenmesine İlişkin Hukuk Kuralları

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yasalarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar 765 sayılı TCY’nın 2, 5237 sayılı TCY’nın 7/2-3 ve 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Yasanın Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul” başlıklı 9/3. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.0885 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi