Online-Hukuk.Org

insan kopek sıkışı

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Gereğince Yargılamnın Yenilmesi

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Bülent Bilaloğlu

İnsan haklarının, uluslar arası hukuk alanında korunması çalışmaları, uluslararası hukukun niteliğini de değiştirmiş, uluslararası hukuk, devletlerin çıkarı göz önüne alınarak hazırlanan bir devletler arası hukuk olmak yanında, üstün ve ortak değerler adına bireylerin çıkarlarını sağlamak görevini de üstlenmiştir.

>>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İmkanı Ouşan Bir Konuda Ceza Genel Kurulu Karar Veremez

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ancak, hükümden sonra yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile CYY’nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında gerçekleştirilen değişiklikler sonucunda, bu maddede öngörülen objektif ve subjektif koşulların varlığı halinde uygulanması olanağı bulunan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunun tatbik alanı genişletilmiş ve somut olayda uygulanabilir bir hale gelmiştir. Kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına olanak sağlayan ve bu yönüyle sanık lehine sonuç doğurduğunda kuşku bulunmayan bu hukuki kurumun sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağı ise öncelikle yerel mahkemece ele alınıp değerlendirilmelidir. >>>

Tasarlayarak Adam Öldürme Suçunda Lehe Kanun Değerlendirmesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tasarlayarak ve yağma için insan öldürme suçu bakımından her iki yasa uygulandığında da sonuç cezalar müebbet hapis cezası olması nedeniyle aynı olmakla birlikte, 5237 sayılı TCY’nın 53. maddesi, 765 sayılı TCY’nın 31 ve 33. maddelerine göre hükümlü lehinedir. Yağma suçu yönünden de, 5237 sayılı TCY ile uygulama yapılmasında hükümlü lehine sonuç doğması ihtimali bulunmaktadır. Resmi evrakta sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma suçları bakımından 765 sayılı TCY hükümleri sonuç ceza itibariyle hükümlü lehine ise de, her iki suç açısından hükmolunan 2 yıldan aşağı hapis cezalarında 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi olanağı bulunduğundan, bu suçlar yönünden de Yerel Mahkemece duruşma açılarak yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

İradenin İfsat Edilme Şekilleri

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İnsanın dolandırılmasının bazı sebebleri vardır. Çünkü dolandırıcılık suçun ilk hedefe insan iradesidir. İnsan iradesi çeşitli şekillerde ifsat edilir. >>>

5179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

5179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında Kanununu iptaline dair Anayasa Mahkemesi kararı aşığıda verilmiştir >>>

Gasp Suçunu İşlemek İçin Adam Öldürme Suçunda Lehe Kanun Değerlendirmesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tasarlayarak ve yağma için insan öldürme suçu bakımından her iki yasa uygulandığında da sonuç cezalar müebbet hapis cezası olması nedeniyle aynı olmakla birlikte, 5237 sayılı TCY’nın 53. maddesi, 765 sayılı TCY’nın 31 ve 33. maddelerine göre hükümlü lehinedir. Yağma suçu yönünden de, 5237 sayılı TCY ile uygulama yapılmasında hükümlü lehine sonuç doğması ihtimali bulunmaktadır. Resmi evrakta sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma suçları bakımından 765 sayılı TCY hükümleri sonuç ceza itibariyle hükümlü lehine ise de, her iki suç açısından hükmolunan 2 yıldan aşağı hapis cezalarında 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi olanağı bulunduğundan, bu suçlar yönünden de Yerel Mahkemece duruşma açılarak yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Ceza Muhukemesinde Kesin Hüküm Kaldırılmıştır

Arama Puantajı:
5

Mustafa Yıldız Hukukçu

 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun, 21.1.1983 günlü, 2789 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle değiştirilen 305. maddesinin ikinci fıkrasının 18.11.1992 günlü, 3842 sayılı Yasa’nın 28. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İğfal kabiliyeti yoksa belgede sahtecilik suçu oluşmaz >>>

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve Görevleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu İsa Atalay

Denetimli Serbestliğin niteliği ve 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Kanununa göre, Denetimli Serbestlik Şube Müdürülüğünün görevleri aşağıda açıklanmıştır.

>>>

Basın Yolu İle Hakaret

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Anatalyalı

Kamu görevinde bulunanlar veya talip olanların normal kişilerden daha sert eleştirileri göğüslemesi gerekir

>>>

Gözlem Altına Alma ve İnsan Hakları

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Keyfi olarak gözlem altına alınması insan haklarına aykırıdır. >>>

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Tasarlayarak Adam Öldürme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Adam öldürülmesi kararı alndıktan sonra ölüm arasında makul bir süre geçmisse tasarlayarak adam öldürme suçu oluşur >>>

Dolandırıcılık ve Kumar Oynatmak

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Şık şık, üç kâğıt ve papel gibi oyunlar kumar adı altında insanları dolandırmaya  matuf olarak icra edilmesi halinde suç kumar oynatmak değil; dolandırıcılık suçunu oluşturur. >>>

Resmi Evraktaki Sahteciliğin Hemen Anlaşılması Halinde İğfal Kabiliyeti Oluşmaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahteciliğin gözle farkedilebilir olması halinde iğfal kabiliyeti oluşmaz. Ehliyetname sahifesindeki soğuk damga izinin fotoğraf üzerinde bulunmaması karşısında, iğfal kabiliyetinin ne şekikde oluştığunun kararda açıklığa kavuşturulmaması bozmayı gerektirmiştir ( 6.CD.22.12.1987 tarihli ve 1987-8921E/11037K Künyeli içtihadı) >>>

Cumhuriyet Savcısının Hatalı Müddetname Tanzim Etmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hükmün dikkatli olarak incelenmesi halinde infazı gereken cezanın Ondört ay Yedi gün hapsi içerdiği açıkça görülmektedir. Yanılgının beşeri hatadan kaynaklandığı, eylemde görevi savsama kastının bulunmadığı iş yoğunluğunun fazlalığı şeklindeki görüşler hukuki değildir. İş yoğunluğu kişinin (üstelik 1 yıl 1 ay 7 gün süre ile ) özgürlüğünden yoksun bırakılmasının geçerli, kabul edilebilir özrü aramaz. Sanık görevinin gerekli kıldığı yükümlülüğe uygun hareket etmek zorunda iken bu gerekliliğe uymamış 2,5 sahifeden ibaret son derece kısa ilamı dikkatli ve özenli biçimde incelemeyerek kişinin 1 yıl 1 ay 7 gün süre ile özgürlüğünden yoksun kalmasına neden olmuştur. Olayda görevi ihmal kastı ile hareket edildiği açıktır >>>

Bilinçli Taksir ve Olası(Muhtemel) Kasıt

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Taksirin özel bir şekli olan bilinçli taksir ile olası (veya muhtemel) kast birbirlerinden ayrılan temel husus failin, psikolojik halidir.Muhtemel kast halinde suç irtikap edilirken fail umursamaz ve aymazlık  ruh hali içindedir.Buna karşılık, biliçli taksir ile suç irtikap edilirken fail, tedirginlik halindedir.Kendince suçun olmaması için elinden gelen gayreti gösterir >>>

Yağma Suçunu Kolaylaştırmak Amacıyla Adam Öldürme

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Gasp suçunu kolaylaştırmak amacıyla adam öldürülmesine ilişkin emsal içtihat aşağıda verilmiştir >>>

Takdir Hakkının Kullanılmasını ve Değerlendirme Gerektiren veya Cezanın Zat ve Mahiyetinde Değişiklik Yapan Kararlar Duruşmalı ve Temyiz Yolu Açık Olarak Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çözümü gereken bir başka husus ise, takdir ve değerlendirme gerektiren veya cezanın bir başka cezaya dönüşmesi icap eden ya da cezaların bir kısmının infaz rejiminin diğerinden farklı olduğu ahvalde 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden hücre cezasının da varlığını koruduğu gerçeği karşısında hükmün kesinleşmesi koşulunun aranıp aranmayacağıdır. 765 sayılı TCY’nın 70. maddesi uyarınca birden çok ağırlaştırılmış müebbet (ağır) hapse mahkûmiyet halinde, bir yıldan altı yıla kadar, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet (ağır) hapis cezasına mahkûmiyet halinde dokuz aydan beş yıla kadar, birden çok müebbet (ağır) hapse mahkûmiyet halinde altı aydan üç yıla kadar tayin ve takdir edilecek bir sürenin hücrede tecrit edilmek suretiyle, ağırlaştırılmış müebbet (ağır) ve müebbet (ağır) hapis cezalarının infazının gerekmesi, yine anılan Yasanın 73. maddesi uyarınca, şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezaların ağırlaştırılmış müebbet (ağır) hapis veya müebbet (ağır) hapis cezalarıyla içtimaı halinde, maddedeki asgari ve azami sınırlar içerisinde takdir edilecek bir sürenin hücrede tecrit edilmek suretiyle bu cezaların infazının gerekmesi karşısında, 04.03.2003 gün ve 24-20 sayılı Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında da vurgulandığı üzere, 765 sayılı Yasanın 70 ve 73. maddelerine göre yapılacak içtima işlemi sonunda hükümlünün hücrede geçirmesi gereken sürenin saptanması, takdir hakkının kullanılmasını ve bir değerlendirme yapılmasını gerektirdiğinden, bu durumda mutlak surette incelemenin duruşmalı olarak yapılması ve kararın da temyiz yasa yoluna tabii olması zorunluluk arz edecektir. Bu açıklamalar ışığında varılan sonuçları şu şekilde belirlemek mümkündür. >>>

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

SİYASİ PARTİLER YASASININ İRDELENMESİ

Arama Puantajı:
2

Avukat Ahmet Ceylan

MUKADDİME; Siyasi partiler ve seçim mevzuu türk toplumunun gündelik konuşmaları içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen, ne vatandaşlarımızın, ne de genel olarak hukukçularımızın bu hususu ciddi biçimde incelediğini, mevzuata hakim olduğunu söyleyemeyiz. Bir çok konuda genel hatları ile bilgi sahibi olan hukukçularımız bile bu mevzuuda nedense bilgi sahibi değildirler. Bu hususun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birisi seçim mevzuatının Hukuk Fakültelerinde okutulmaması olabilir. Bir başka sebep bu yasaların sık sık değişikliğe uğraması olabilir. Belki de en önemli sebep avukatlarımıza bu mevzuulardan dava gelmemesidir, bilemiyoruz ama biz toplumunun en çok konuştuğu konulardan biri olması hasebiyle bu mevzuuda elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar, okuyucularımıza yardımcı olalım istedik. Ve bu çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmayı yaparken bizim de hatalırımız olmuş olabilir. Bu hususta okuyucularımız bizleri uyarırsa çok memnun olacağız.

>>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Tasarlamanın Unsurları

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Tasarlamanın  kabulü için,  öldürme kararının  şarta bağlı olmadan alınması,  ruhsal dinginliğe  ulaşıldığını  kabule elverişli  makul bir süre geçmesine rağmen  fiil kararlılığından dönülmemesi belli bir  hazırlıkta sebatla ve ısrarla  öldürme fiili  gerçekleştirilmesi gerekmektedir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 6.6441 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi