Online-Hukuk.Org

imza çeşitleri

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç İşleme Kastı Aranır

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için, sanıkta zarar vermek bilinci ve iradesinin olması gerekir. Sanığın, mağdur veya müştekinin rızası dahilinde onun imzasını taklit  etmesi halinde zarar vermek bilinci yoktur.Bu durumda  resmi belge sahtecilik  suçun manevi unsuru oluşmaz.. >>>

Kanun Yararına Bozma ve Yargılamanın İadesi

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Uyuşmazlık; gerekçeli karar başlığında zabıt kâtibi isminin ve kararda zabıt kâtibi imzasının bulunmamasının yasa yararına bozma konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Olağan temyiz denetiminde her hukuka aykırılığın, bu kapsamda isim ve imza gibi eksikliklerin belgelendirme değerini ortadan kaldırabileceği gerekçesi ile bozma konusu yapılabilmesi olanaklı olmasına karşın bu tür hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu olamayacaktır. Diğer taraftan, hükümdeki sayılan bu tür noksanlıklar nedeniyle sahtelik iddiası ileri sürülmüş olsa dahi, bu hususun yargılamanın iadesi konusunu oluşturacağına dikkat edilmelidir. >>>

Geçici Olarak İkametğahta Bulunmama Halinde Tebligat

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tebliğ memuru tarafından 01.05.2007 tarihinde muhatap ve onun adına tebliğ yapılabilecek kimselerin o an için adreste bulunmadıkları saptanınca, tebligat evrakının Y.Emre Mahallesi muhtarına teslim edilip imzasının alındığı, komşusuna haber verildiği ve 2 nolu haber kâğıdının hükümlünün kapısına yapıştırıldığı anlaşıldığına göre, tebliğ memurunun bu işlemlerinin, Tebligat Yasasının 21. maddesi ile Tebligat Tüzüğünün 28 ve 30. maddelerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir. >>>

Katip İmzasının Eksikliği Kanun Yararına Bozam Kanusu Yapılamaz

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Katip imzasının eksiliği kanun yararına  bozma konusu yapılamaz .İmzada sahtelik iddiası varsa bu durumda yargılamanın iadesine gidilmesi gerekir >>>

Geçici Olarak İkametğahta Bulunmama Sebebinin Açıkalanması Zorunlu Değildir

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kabule göre ise, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.07.2002 gün ve 2002/4-154-282 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; muhatap veya onun adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbirinin tebliğ saati itibariyle adreste bulunmaması halinde tebliğ işleminin nasıl yapılacağı, tebligat evrakının kime teslim edileceği, tebligat memurunca sırayla hangi işlemleri yapılacağı Tebligat Yasasının 21, Tebligat Tüzüğünün ise 28 ve 30. maddelerinde düzenlenmiştir.

Tebliğ memuru tarafından 01.05.2007 tarihinde muhatap ve onun adına tebliğ yapılabilecek kimselerin o an için adreste bulunmadıkları saptanınca, tebligat evrakının Y.Emre Mahallesi muhtarına teslim edilip imzasının alındığı, komşusuna haber verildiği ve 2 nolu haber kâğıdının hükümlünün kapısına yapıştırıldığı anlaşıldığına göre, tebliğ memurunun bu işlemlerinin, Tebligat Yasasının 21. maddesi ile Tebligat Tüzüğünün 28 ve 30. maddelerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir

>>>

Sahte Kredi Kartın Üretmek Suçuna Teşebbüs Mümkündür

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kredi kartı sözleşmesi imzalandıktan sonra kredi kartı düzenlenmiş ise fiilin TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçu oluşturacağı, sözleşme imzalandıktan fakat kartın düzenlenmemesi halinde ise TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında öngörülen suçun “teşebbüs aşamasında” kalacağı gözetilmelidir. >>>

Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılmayan Konu Ceza Genel Kurulunda Görüşülemez

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kanun  yararına bozma konusu yapılmayan ve Özel Dairece değerlendirilmemiş olan bu konunun Ceza Genel Kurulunca da incelenmesi olanaklı değildir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Karşılıksız Çek

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın suça konu çeklerin keşide tarihindeki yıl hanesinin değiştirilerek işleme konulduğunu iddia etmesi karşısında; çek aslı ile, ibraz anındaki onaylı örneği getirtilip, keşide tarihinde değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.Önce sahtecilik iddiası hakkında bir karar verilmelidir. >>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Fazla Çalışmanın İspatı

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Halil Özdemir

1-)Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği var sayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir.

>>>

Emre Muharrer Senette Sahte İmza

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mustafa Yıldız

Emre muharrer senede atılan imzanın  senedin tamamını kapsayacak şekilde olması gerekir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçlarında İçtima

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 212. maddesi, bu konuda hususi bir içtima kuralı ihdas etmiştir. >>>

Yazı, İmza ve Rakam Örneği Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahtecilik suçunda yazı,imza ve rakam  örneği alırken dikkat edilecek hususlar aşaığıda açıklanmıştır >>>

Trafik Tescil Belgesini Kullarak Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Malatya Emniyet Müdürlüğü karşısında iş takipçiliği yapan şüpheli Işık'ın müştekiye ait aracın ruhsatına sahte mühür basmak ve imzalamak suretiyle fenni muayenesini yaptığı, bu eylemi karşılığında müştekiden para aldığı, ruhsat üzerine Karayolları 81.Şube Şefliğinde görevli olan Yıldızhan'ın sicilini yazıp imzasını taklit ettiğine ilişkin iddialar  karşısında; şüphelinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66 ve 67.maddeleri kapsamında "serbest meslek sahibi" olup olmadığı araştırılıp tespiti ile işlendiği iddia olunan dolandırıcılık eylemi sırasında kamu kurumu olan Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün maddi varlığı olan araç ruhsatının kullanılması nedeniyle eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine aittir >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Muvazaalı İşlemin İspatı

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Her ne kadar söz konusu belge, işlem tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olsa da, 05.02.1947 tarih 20/6 sayılı İnançları Birleştirme Kararında belgenin yazılı olmasından başkaca bir şart aranmadığı dolayısı ile inanç sözleşmesinin düzenleme tarihinin işlem tarihinden önce veya sonra olmasının sonuca etkili olmayacağı ve hakkın elde edilmesini kısıtlamayacağı hususu yukarıda etraflıca açıklanmıştır. İnançları Birleştirme Kararının başkaca kısıtlamalar veya şekil şartları öngördüğü sonucuna yorum yolu ile de ulaşılamayacağından söz konusu belgenin sözü edilen İnançları Birleştirme Kararına uygun bir ispat vasıtası olduğunun kabulü gerekmektedir. Bununla birlikte yemin, ikrah, kabul ve yazılı delil başlangıcı gibi delillerin de işlem tarihinden sonraki bir tarihte ortaya çıkan deliller olmalarına rağmen ispat vasıtası olarak kullanılabilecekleri, istikrar kazanmış Yargıtay uygulamaları ile de sabit hale geldiğine göre olayımızda olduğu gibi tarafların imzasını içeren adi yazılı belgenin de düzenleme tarihine bakılmaksızın ispat vasıtası olarak ileri sürülmesinde bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.   >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundunda Suç İşleme Kastı Aranır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için, sanıkta zarar verme  bilinci  ve iradesinin olması gerekir. Sanığın, mağdur veya müştekinin rızası dahilinde onun imzasını taklit  etmesi halinde zarar vermek bilinci yoktur.Bundan resmi belge sahtecilik  suçun manevi unsuru oluşmaz. >>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Hakediş Raporları Resmi Belgedir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

O halde, nesnel ölçülere göre birçok kimseyi aldatabilecek nitelikteki, içeriği itibariyle sahte olan ve resmi belge niteliğinde bulunan geçici hakediş raporl bir çoğunun inşaat mahalline dahi gidilmeden düzenlemiş olması, sanık Ejder'in ortağı olduğu şirket adına da bu nitelikleri bilinerek imzalanması ve haksız yarar sağlanması hususları bir bütün haarının memur olan sanık Engin tarafından,linde nazara alındığında artık, sanıkların irade birliği içinde gerçekleştirdikleri bu eylemlerinde TCK.nun 340. maddesinin yollamasıyla 339. maddesindeki suçun unsurları oluşmuştur

>>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
9

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.8417 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi