Online-Hukuk.Org

icra mahkemesine şikayet dilekçesi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kendisine Ait Olmayan Bıçağı Tehdit Vari Şekilde İstemek Hafif Haksız Tahriktir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Elinde tuttuğu bıçağı sanığa karşı kullandığı ya da sanığı bununla tehdit ettiği yönünde yeterince delil bulunmayan mağdurun, kendisine ait olmayan bir alacağı tehditvari tavırlarla istemekten ibaret eyleminin sanık açısından hafif düzeyde haksız tahrikin uygulanmasını gerektirdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. >>>

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve Dilekçeyi İşleme Koymama Kararı

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 4483 sayılı Kanunu'nun 4/son maddesine göre şikayet dilekçesini işleme koymama kararı, idari bir işlemdir.Takipsizlik kararı değildir.Bundan dolayı itiraz edilemez >>>

Eski ve Yeni Zincirleme Suçların Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “ bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünü Birkaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklinde düzenlenmişken, 5237 Sayılı Yasanın 43/1 maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir. >>>

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Cezası Etelenen Kişye Uygulanacak Tedbirler Kanunuda Sınırlı Şekilde Sayılmıştır

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Denetim süresince yüklenilecek yükümlülük ise, 51. maddenin 4. fıkrasında, sınırlı bir şekilde sayılmış olup, mahiyetleri itibariyle birden fazla yükümlülük belirlenmesi mümkün bulunmadığı gibi bu yükümlülüklerin değiştirilmesi veya ilave yükümlülükler hükmedilmesi de mümkün değildir. Yerel mahkemece, meslek veya sanat sahibi olan sanığın, mümkün olduğunca bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, karar vermekle yetinilmesi gerekirken, bu yükümlülüğe ek olarak "veya bağımsız çalışmasına" ve "2 yıllık denetim süresi içerisinde alkol kullanmasının yasaklanmasına" karar verilmesi yasaya açıkça aykırılık oluşturmaktadır. >>>

Zincirle Suç ve 765sayılı (mülga) TCK'nun 43. maddesine mümas Teselsül Suç

Arama Puantajı:
8

Hukuçu Mustafa Yıldız

Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “ bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünü Birkaç defa ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır şeklinde düzenlenmişken, 5237 Sayılı Yasanın 43/1 maddesinin konumuza ilişkin ilk cümlesinde; “ Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir.  765 Sayılı TCY'nda yer alan “ muhtelif zamanlarda vaki olsa bile” ifadesi karşısında, aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda işlenmesi durumunda diğer koşulların da varlığı halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi olanaklıdır. Nitekim 765 sayılı TCY'nın yürürlüğü zamanında bu husus yargısal kararlarla kabul edilmiş ve uygulama bu doğrultuda yerleşmiştir. 5237 Sayılı TCY'nın 43/1 maddesinde bulunan, “ değişik zamanlarda” ifadesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinİn uygulanabilmesi için, suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki, bunun sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak ancak bu husus TCY'nın 61.maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesiNde göz önüne alınabilecektir. >>>

İftira ve Şikayet Hakkı

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İftira suçu, doğrudan kast ile irtikap edibilen bir suçtur. İftira suçunun oluşması için, kişinin bir ön malumata sahip olması gerekir. Suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye karşı iftira atılabilir.Kişi, dilekçesinde, failin suçlu olup olmadığı konusunda kesin değilse yani şüpheliyle bu durumda iftira suçu oluşmaz >>>

Şikayet Hakkı Doğmadan Şikayetçi Olmak

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Şikayet hakkı doğmadan şikayetçi olmakla ilgili olarak yargıtaya kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Tahhüdü İhlal Suçunda Tazyik Hapsi Verilmelidir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Açıklanan yasal düzenlemeler nazara alındığında gerek 5252 sayılı Türk Ceza Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa, gerekse İİY’daki değişikliği içeren 5358 sayılı Yasanın aynı gün yani 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmeleri nedeniyle, bu tarihten önce işlenen kabahat eylemlerinde 5252 sayılı Yasanın 7. maddesinin 5358 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe nazaran daha lehe olması nedeniyle “idari para cezası”na hükmedilmelidir. Ancak, 01.06.2005 tarihinden sonra İİY’da “kabahat” olarak düzenlenen eylemlerin işlenmesi halinde, 5358 sayılı Yasa ile bu tür eylemler yönünden özel bir düzenleme getirilmiş olması karşısında, özel bir düzenlemenin bulunduğu konularda genel düzenlemeye ilişkin 5252 sayılı Yasanın 7. maddesinin uygulanması sözkonusu olamayacağından, özel yasa niteliğinde olan İİY’daki yaptırımların uygulanmasında zorunluluk bulunmaktadır. Nitekim, Ceza Genel Kurulunun 25.04.2006 gün ve 123-127 sayılı ile 13.02.2007 gün ve 342-26 sayılı kararlarında da aynı husus kabul edilmiş ve vurgulanmıştır. >>>

Suça İştirak ve Suç İşlenmesine Yardım Etme

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç iştirak için, suç işlenmeden önce veya  suç irtikap edilirken   fikir ve irade birliğinin yapılması gerekir. Ancak suç işlenmesine tek taraflı irade ile yardım edilmesi de mümkündür. >>>

Suca Teşebbüsü, Sanığın fiilleri ve Fillerinin Sonucuna Göre Tespit Etmek Gerekir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Öğretide farklı  tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.06.1985 gün 85/330 sayılı kararında belirtildiği gibi kast, öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen irade şeklinde tanımlanabilir. Failin iç dünyasında gerçekleşen iradenin bilinmesi mümkün olmadığına göre, bu iradenin dış dünyaya yansıyan biçimine dayalı olarak, yani sanığın eylemlerinin ve eylemlerin doğurduğu sonucun gözönüne alınarak iradenin belirlenmesi ve hangi suç kastı ile hareket ettiğinin saptanması gerekmektedir >>>

Kasten Adam Öldürme ve Taksirle Adam Öldürme

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adam öldürmeye kalkışma suçundan yapılan yargılama sonunda, suç niteliği değiştiği kabul edilerek taksirle yaralamaya neden olma suçundan ceza tayin edilmiştir. Uyuşmazlık, suç niteliğini tayin noktasında toplanmaktadır. Hareketin iradi, neticenin öngörülebilir olmakla birlikte istenmemiş olması halinde taksir söz konusudur. Dosya kapsamından mağdur ve sanığın arkadaş oldukları ve aralarında husumet olmadığı anlaşılmaktadır. Olay günü sanık, mağdurun işyerine gelerek küfürler içeren şakalar yaptıktan sonra üzerindeki silah ile ateş etmiştir. Sanığın kasıt ile ateş ettiğini gösterir kesin bir delil bulunmamaktadır. Mağdurun yaralanmasından önce tabanca tutukluk yapmış; sanık, bunu gidermesi için yeterli kontrol yapmadan mağdura yönelttiği silah ile ateş ederek yaralamaya sebebiyet vermiştir. Neticenin sanık tarafından istenmediği dosya kapsamı ile sabittir. Söz konusu eylem, taksirle yaralamaya neden olma suçunu oluşturur.    >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Bankalar Kanununa Muhalefet

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Güveni  kötüye kullanma(Abuse  of  trust) suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun da tanzim edilen  genel niteliklte bir suçtur. Bundan dolayı,ilk önce hususi kanunlarda şikayete kanu fiille ilgili bir hüküm olup olmadığına bakma gerekir. >>>

Selbi Hareketle Kasten Adam Öldürme Suçunu Doğrudan İrtikap Etmek

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık Levent'in, olayı başlatarak ve elinden tabancayı almasına karşı çıkmayarak, "öldürme kastında" sanık Erkan ile mutabık kaldığında ve zımni bir işbirliği (işbölümü) ile öldürme suçuna katıldığında kuşku bulunmadığından, bu sanığın maktule yönelik eyleminin, 5237 sayılı TCY açısından da 37. maddede düzenlenen "faillik" kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerekir.   >>>

Davaya Katılma ve Şikayet

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Davaya katılmak için şikayetçi olmak gerekir.  Şikayet yoksa veya yapılan şikayetten vazgeçilmiş ise,  davaya katılma mümkün değildir >>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Silahlı Tehdit

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Daha önce aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmayan amcasına gürültü yapması ve küfretmesi nedeniyle kızmış olan sanığın, yanına daha nitelikli birkaç fişek yerine içinde kuş saçması ile doldurulmuş bir fişek bulunan tek kırma av tüfeğini alarak amcasının evine gitmek ve evin dış kapısından girer girmez, merdivenlerin yukarısında, kendisine 2,5 metre mesafede ayakta durmakta olan amcasına tehevvürle “seni öldüreceğim” biçiminde bağırdıktan sonra, mani sebebin olmadığı anlaşılan fiziki ortamda, kaçma veya eğilerek vurulmaktan kurtulma imkanı bulunmayan mağduru rahatlıkla vurma olanağına sahipken, mağdur yerine tavana doğru ateş etmekten ibaret olan eylemi bir bütün halinde adam öldürmeye teşebbüs değil, “korkutma kastıyla” icra edilen silahla tehdit suçunu oluşturur. >>>

Mala Zarar Verme Suçunda Delillerin Toplanması

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Mala zarar verme suçunda adli tahkikat yapılırken, dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. >>>

Selbi Hareketle Müşterek Faillik

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık Levent'in, olayı başlatarak ve elinden tabancayı almasına karşı çıkmayarak, "öldürme kastında" sanık Erkan ile mutabık kaldığında ve zımni bir işbirliği (işbölümü) ile öldürme suçuna katıldığında kuşku bulunmadığından, bu sanığın maktule yönelik eyleminin, 5237 sayılı TCY açısından da 37. maddede düzenlenen "faillik" kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerekir.   >>>

Sanığın Kastını İradenin Dışa Yansımalarını Dikkate Yorumlamak.

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Öğretide farklı  tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.06.1985 gün 85/330 sayılı kararında belirtildiği gibi kast, öngörülen ve suç teşkil eden bir fiili gerçekleştirmeye yönelen irade şeklinde tanımlanabilir. Failin iç dünyasında gerçekleşen iradenin bilinmesi mümkün olmadığına göre, bu iradenin dış dünyaya yansıyan biçimine dayalı olarak, yani sanığın eylemlerinin ve eylemlerin doğurduğu sonucun gözönüne alınarak iradenin belirlenmesi ve hangi suç kastı ile hareket ettiğinin saptanması gerekmektedir >>>

Teslim Alınan Malı İcra Dairesine Götürmemek

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sanığın hazcolunan ve kendisine yediemin olarak teslim olunan kendisine ait malları istenmesine karşın icra dairesine götürmemesi eylemi nedeniyle TCY’nın 289/1. 2.cümlesi uygulanarak temel cezanın yarı oranında indirilmemesi suretiyle fazla cezaya hükmolunması yasaya aykırıdır. >>>

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Trafik kazanında bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin  yaralanmasına sebebiyet  verilmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85/1-2 maddesi tatbik olunur.Ancak, yaralı mağdur şikayetçi olmazsa suç 85/1. maddesine mümas suç haline dönüşür.) >>>

İcra Müdürlüğünü Aracı Kılarak Dolandırıclık

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahte bir çeki icra müdürlüğü aracılığıyla tahsil  edilmesi halinde, kamu kurumu olan icra müdürlüğü aracı kılarak dolandırmak suçu tekemmül eder. >>>

Suçun İcrai Hareketlerine Başlanmalıdır.

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Teşebbüsün söz konusu olması için, suçun icrai hareketlerine başlanması gerekir.Yapılan icrai hareketler, iltibasa mahal vermeyecek bir noktaya kadar gelmesi gerekir. Yani geri dönüşü mümkün olmaması gerekir

>>>

Duruşma Yapılacak Yerde Ceza Kararnamesiyle Kararnameyle Hüküm Tesis Edilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

İddianamede tanımlanan ve nitelenen eylem, 765 sayılı TCY’nın 525/a maddesinde düzenlenen ve yargılama görevi asliye ceza mahkemesine ait bulunan bilişim hırsızlığı suçuna ilişkindir. Öte yandan, gerek bu suç bakımından yasada öngörülen yaptırım türü ve miktarı, gerekse yargılamasının duruşma açılarak yapılmasının zorunlu bulunması karşısında, mevcut davanın ceza kararnamesi ile sonuçlandırılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla, açıklanan usul yanılgısının hukuka aykırılık oluşturduğu açıktır >>>

Olası Kast ve Kasten Adam Öldürmeye Teşebbbüs

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Olası kast ile irtikap edilen suça teşebbüs olmaz. >>>

Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cinsel saldırı fiili, eşe karşı irtikap edilse bile suçtur.Ancak şikayete tabidir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.6242 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi