Online-Hukuk.Org

hint keneviri yetiştirme cezası

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Gasp Suçunu İşlemek İçin Adam Öldürme Suçunda Lehe Kanun Değerlendirmesi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tasarlayarak ve yağma için insan öldürme suçu bakımından her iki yasa uygulandığında da sonuç cezalar müebbet hapis cezası olması nedeniyle aynı olmakla birlikte, 5237 sayılı TCY’nın 53. maddesi, 765 sayılı TCY’nın 31 ve 33. maddelerine göre hükümlü lehinedir. Yağma suçu yönünden de, 5237 sayılı TCY ile uygulama yapılmasında hükümlü lehine sonuç doğması ihtimali bulunmaktadır. Resmi evrakta sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma suçları bakımından 765 sayılı TCY hükümleri sonuç ceza itibariyle hükümlü lehine ise de, her iki suç açısından hükmolunan 2 yıldan aşağı hapis cezalarında 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi olanağı bulunduğundan, bu suçlar yönünden de Yerel Mahkemece duruşma açılarak yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

İcra Mahkemelerince Verilen Cezaların İnfazı

Arama Puantajı:
24

Hukukçu İsa Atalay

01.06.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5358 Sayılı, “İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun cezayı içeren bir çok hükmü değişmiştir. 5358 Sayılı Kanunun 18. maddesiyle değişik 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 346/son maddesine göre “Bu bapta yer alan davalara icra mahkemesince bakılır” hükmü getirilmiştir. Yapılan değişik ile İcra Mahkemelerince, 4 çeşit ceza verilebilir.

>>>

Tasarlayarak Adam Öldürme Suçunda Lehe Kanun Değerlendirmesi

Arama Puantajı:
24

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tasarlayarak ve yağma için insan öldürme suçu bakımından her iki yasa uygulandığında da sonuç cezalar müebbet hapis cezası olması nedeniyle aynı olmakla birlikte, 5237 sayılı TCY’nın 53. maddesi, 765 sayılı TCY’nın 31 ve 33. maddelerine göre hükümlü lehinedir. Yağma suçu yönünden de, 5237 sayılı TCY ile uygulama yapılmasında hükümlü lehine sonuç doğması ihtimali bulunmaktadır. Resmi evrakta sahtecilik ve ruhsatsız silah taşıma suçları bakımından 765 sayılı TCY hükümleri sonuç ceza itibariyle hükümlü lehine ise de, her iki suç açısından hükmolunan 2 yıldan aşağı hapis cezalarında 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi olanağı bulunduğundan, bu suçlar yönünden de Yerel Mahkemece duruşma açılarak yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

1 Gün Hapse Çevirme Sınırının Altında Kalan Para Cezalarının İnfaz Usulu

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Mahsup" başlıklı 63. maddesinde "adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün 100 Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır." 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve uygulama Şekli Hakkında Kanunun "ağır para cezasının dönüştürülmesi" başlıklı 5. maddesinin 3. fıkrasında "ağır para cezasından dönüştürülen adli para cezasının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşılığı olarak 100 milyon Türk Lirası esas alınır." >>>

1 Gün Hapse Çevirme Sınırının Altında Kalan Para Cezaları Hapse Çevrilemez.

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Mahsup" başlıklı 63. maddesinde "adli para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün 100 Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır." 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve uygulama Şekli Hakkında Kanunun "ağır para cezasının dönüştürülmesi" başlıklı 5. maddesinin 3. fıkrasında "ağır para cezasından dönüştürülen adli para cezasının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşılığı olarak 100 milyon Türk Lirası esas alınır." >>>

Banka ve Kredik Kartlarının Kötüye Kullanılmasıyla İlgili Suçların Tasnifi

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıya igli suçlar  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde tasnif edilmşitir.Ancak birinci maddede tanzim edilen  suç için  mezkur maddenin 4. fıkrasıyla şahsi cezasızlı sebebleri tanzim edilmiştir.Ancak 245/1. fıkraya ilişkin suçlarda  şahsi cezasızlık sebebide bulunmaktadır.Suç şikayete tabi değildir. >>>

5271 sayılı Kanunu'nun 231. maddesinin 12 Fıkrası Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
23

Mustafa Yıldız Hukukçu

 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı  değildir >>>

İzinsiz Hint Kenevir İle igili Ceza Maddeleri

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

 1 Haziran 2005 tarihinden yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın 191.maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesinde; kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişinin bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüş, anılan cümle 08.07.2005 gün ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasanın 24. maddesiyle 37 gün yürürlükte kaldıktan sonra, metinden çıkarılmıştır >>>

İnfazda Yapılacak İlk İşlemler

Arama Puantajı:
22

Hukuçu İsa Atalay

Hapis ve adli para cezalarının infazında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir

>>>

Nafaka Borcunu Yerine Getirmeyenlere İdari Para Cezası Uygulanması

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dosya kapsamına göre, nafaka borcunu ödememek suçu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 344. maddesinde on günden üç aya kadar hafif hapis cezası ile müeyyide altına alınmış iken, 1 Haziran 2005 tarihinde kabul edilip, aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına dair 5358 sayılı Kanun'un 15. maddesi ile İİK'nun 344. maddesindeki eylemin yaptırımı üç aya kadar tazyik hapsine dönüştürülmüştür. Öte yandan, suç tarihinden sonra 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5349 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile değişik 7. maddesinin 1. fıkrası ile Kanunlarda hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür., diğer taraftan yine aynı tarihte yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 2/1-L maddesinde disiplin hapsi; kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan şartlı salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapis olarak tarif edilmiştir. Bu çerçevede 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesi göz önünde tutulduğunda 5349 sayılı Yasa ile değişik 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesi sanığın lehine olduğundan aynı maddenin 1. fıkra 1. cümlesi ve 5326 sayılı Kabahatler Yasası'nın 24. maddesine göre müeyyidenin İcra Mahkemesince idari para cezası olarak belirlenmesi gerekir. >>>

Lehe Kanununun Tespiti ve Cezaların İnfazı

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

Lehe Kanununu tespiti ve infaz ile ilgili Ceza Genel  Kurul Kararı aşağıda verilmiştir >>>

İcra ve İflas Kanunundaki Suçların Tasnifi

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY'de, cürüm-kabahat ayrımı ve buna bağlı olarak da yaptırım sisteminde yer alan ağır-hafif hapis ayrımına son verilmesi üzerine, yasada kabahat olarak öngörülen bir kısım eylemler 5326 sayılı Kabahatler Yasası ile idari yaptırımı gerektiren eylemler olarak düzenlenmiş, bir kısım eylemler ise suç haline getirilmiştir. Bu sistem ve yaptırım değişikliğinin zorunlu sonucu olarak, özel yasalardaki yaptırım sisteminin de 5237 sayılı Yasa'ya uyarlanması amacıyla 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe konulan 5252 sayılı Türk Ceza Yasası'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa'nın 7. maddesi ile yasalarda, yaptırımı hafif hapis ve hafif para cezası olarak öngörülen eylemler ve buna bağlı olarak İcra ve İflas Yasası'nda yaptırımı hafif hapis olarak öngörülen eylemler idari para cezası gerektiren kabahatlere dönüştürülmüştür. Ancak, bu genel uyarlama hükmünün yetersiz olduğunu gören yasa koyucu, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Yasa ile İcra ve İflas Yasası'nın 16. bab kapsamındaki fiilleri ikili bir ayrıma tabi tutarak, bir kısım eylemleri suç olarak, diğer bir kısım eylemleri ise kabahat olarak düzenlemiştir. Bu kapsamda 337, 338/2, 339, 340, 341, 343 ve 344. maddelerdeki eylemler kabahat olarak düzenlenip, disiplin hapsi veya tazyik hapsi şeklinde yaptırımlara bağlanmıştır. 331, 332, 333, 333/a, 334, 335, 336, 337/a, 338/1, 342, 345/a, 345/b maddelerindeki eylemler ise suç kapsamında sayılmış ve yaptırım olarak hapis cezası veya adli para cezası getirilmiştir. Bir kısım suçların re'sen takibi öngörülmüş, diğer bir kısım suçların takibi şikayet koşuluna bağlanmıştır. Bu husus suç tanımının yer aldığı maddelerde, "Bu suçlar alacaklının şikayeti üzerine takip olunur", "alacaklının şikayeti üzerine", >>>

Yağma Suçunu Kolaylaştırmak Amacıyla Adam Öldürme

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Gasp suçunu kolaylaştırmak amacıyla adam öldürülmesine ilişkin emsal içtihat aşağıda verilmiştir >>>

Sahte Nüfuscüzdanı ile Birden Fazla Bankadan Kredi Alınması

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı, katılana ait nüfus cüzdanın aynı suç işleme kararı altında değişik zamanlarda farklı bankalara karşı birden fazla otomobil kredisi müracaatında kullanmasının zincirleme biçimde resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğunun kabulü ile TCK nun 204/1, 43. maddeleri uyarınca mahkumiyeti yerine eylemin tek kabulü ile yazılı şekilde eksik ceza tayini hukuka aykırıdır >>>

İgfal Kabiliyetin Tespiti Bizzat Hakim Tarafından Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kabul ve uygulamaya göre; belgelerde yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği bulup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, suça konu nüfus cüzdanı dosyaya getirtilip mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilmeden ve denetime olanak sağlayacak şekilde, dosya içerisinde de bulundurulmadan bilirkişinin denetlenemeyen raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Dolandırıcılığa Teşebbüs Suçunda Temel Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahte kimlik ve kimlik bilgilerini kullanarak Akbank’a karşı işlenen dolandırıcılık suçundan dolayı elde edilmek istenen haksız yararın, Garanti Bankası’na karşı elde edilmek istenen haksız yarardan daha fazla olduğu; bu nedenle, sanık hakkında yukarıdaki açıklamalar uyarınca Akbank’a karşı işlenen suçta temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi ve fiilin doğurduğu zarar ve suçta ulaşılan aşamaya göre tehlike  ihtimalinin ağırlığı dikkate alınarak suça kalkışmadan dolayı daha az oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde indirim yapılması, hukuka aykırdır    >>>

Dolandırıcılık ve 5464 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37/2. maddesi

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın, 09/01/2006 tarihinde Finans bank A.. Şubesine kredi kartı almak için sahte M.. Barış Oruç kimliği ile başvurmasına rağmen katılanın şikayeti üzerine Bankalar Birliği’nce yazılan yazı nedeniyle kredi kartının verilmemesi şeklinde oluşan eylemi hakkında mahkemece suç tarihinden sonra 23/02/2006 tarihinde yürürlüğe giren  5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Yasasının 37/2 maddesi hükümleri olaya uygulanarak cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; suç tarihinde yürürlükte bulunan ve eylemine uyan 5237 Sayılı Yasanın 158/1-j ve 35. maddelerindeki düzenlemeler ile 5464 Sayılı Yasanın 37/2. maddesi olaya uygulanıp ortaya çıkan sonuçların denetime imkan verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan yasa belirlenip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, hukuka aykırıdır >>>

Yakalanırken Gerçek Kimliğiye Beyanda Bulunan Kişi Hakkında İftira Suçu Oluşmaz

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılanın ihbarı üzerine kimliği belirlenen ve hakkındaki Serik Sulh Ceza Mahkemesinin 19/01/2006 tarih ve 2006/19 müteferrik sayılı kararı ile yakalama emri çıkarılan ve kolluk güçlerinin isteği üzerine çağrıldığı arkadaşına ait işyerinde yakalanması sırasında düzenlenen 26/01/2006 tarihli yakalama tutanağını gerçek ismi ile imzalayan sanığın unsurları itibariyle oluşmayan iftira suçundan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, hukuka aykırıdır   >>>

Özel Belgede Sahtecilik ve 4733 sayılı Kanununa Muhalefet

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tütün mamülleri,  ve alkollü içkilerle ilgi olarak sahte  bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri kullanılmasıyla ilgi olarak sahtecilik değil  4733 sayılı Kanunu'nun 8. maddesine göre değerlendirme yapılması gerekir >>>

765 sayılı Kanunu'nun 188/1.Maddesine Mümas suçta Uyarlama

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Elde edilen sonuç cezalar karşılaştırıldığında, 765 sayılı TCY.nın failin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemenin saptaması hukuka aykırıdır. >>>

100,00 TL'nin Altındaki Para Cezalarının İnfazı

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

100,00 TL altındaki para cezasının  ödenmemesi halinde, bu ceza bir gün hapis cezasına çevrilemez. Ancak 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre, tahsil yoluna gidilir >>>

4733 Sayılı Kanunu Muhalefet Suçları Mezkur Kanunu'nun 8. Maddesinde Tanzim Edilmiştir

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

4733 sayılı Kanunu'na muhalefet suçları mezkur Kanunu'nun 8. maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İmkanı Ouşan Bir Konuda Ceza Genel Kurulu Karar Veremez

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ancak, hükümden sonra yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile CYY’nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında gerçekleştirilen değişiklikler sonucunda, bu maddede öngörülen objektif ve subjektif koşulların varlığı halinde uygulanması olanağı bulunan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunun tatbik alanı genişletilmiş ve somut olayda uygulanabilir bir hale gelmiştir. Kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına olanak sağlayan ve bu yönüyle sanık lehine sonuç doğurduğunda kuşku bulunmayan bu hukuki kurumun sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağı ise öncelikle yerel mahkemece ele alınıp değerlendirilmelidir. >>>

Cumhuriyet Savcısının Hatalı Müddetname Tanzim Etmesi

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hükmün dikkatli olarak incelenmesi halinde infazı gereken cezanın Ondört ay Yedi gün hapsi içerdiği açıkça görülmektedir. Yanılgının beşeri hatadan kaynaklandığı, eylemde görevi savsama kastının bulunmadığı iş yoğunluğunun fazlalığı şeklindeki görüşler hukuki değildir. İş yoğunluğu kişinin (üstelik 1 yıl 1 ay 7 gün süre ile ) özgürlüğünden yoksun bırakılmasının geçerli, kabul edilebilir özrü aramaz. Sanık görevinin gerekli kıldığı yükümlülüğe uygun hareket etmek zorunda iken bu gerekliliğe uymamış 2,5 sahifeden ibaret son derece kısa ilamı dikkatli ve özenli biçimde incelemeyerek kişinin 1 yıl 1 ay 7 gün süre ile özgürlüğünden yoksun kalmasına neden olmuştur. Olayda görevi ihmal kastı ile hareket edildiği açıktır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.9173 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi