Online-Hukuk.Org

hayvanla ılıskıye gıren kadın

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Boşanma Davası Açıldığı Tarihteki Maddi Duruma Göre Karar Verilir

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, davadan sonra tanık beyanıyla beliren olgunun kadının kusurunun belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir >>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

Dul Kadının Soyadının Değiştirilmesi

Arama Puantajı:
7

Uzman Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kocası ölmekld dul kalan kadının kendisi dışında üçüncü kişilerin soyadını dğiştirme hakkı yoktur. >>>

Boşanma ve Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hal böyle olunca, yerel mahkemenin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ve tazminat gerektiren olaylarda davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulü yönündeki direnme kararı yerindedir >>>

Cinsel Amaçlı Çocuğun Hürriyetini Rızaen Tahdit Etme Suçu Yönünden Eski ve Yeni Hürriyetii Tahdit Suçlarının Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çocukların cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun kılınması suçu 765 sayılı TCY'nin "Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler" başlıklı sekizinci babının "Kız, kadın ve erkek kaçırmak" başlıklı ikinci faslında yer alan 430/2. maddesinde, "Eğer reşit olmayan kimse, cebir ve şiddet veya tehdit veya hile olmaksızın kendi rızası ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kaçırılmış veya bir yerde alıkonulmuş ise ceza altı aydan üç seneye kadar hapistir" şeklinde, 5237 sayılı TCY'de ise "Hürriyete karşı suçlar" bölümünün "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. maddesinde, "(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir''  hükmü yer almaktadır.

>>>

Cinsel Suçların Çeşitleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel olarak cinsel suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit  olan cocuğun cinsel ilişkisi, cinsel istismar şeklinde özetlenebilir. Cisnel saldırı da kendi içinde basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel olarak ikiye ayrılır. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Başka Kadından Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olmuş Gibi Nüfusa Kaydettirme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Evlilik dışında başka bir kadından olan çocuğu, evlilik birliği içinde  ve  resmi eşinden olmuş gibi nüfus kötüğüne tescil ettirme fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1. maddesine mümas kamu görevlisi olmayan kişinin, aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi evrakta sahteciliği suçunu oluşturur >>>

Hayvanlar Tarafından Yapılan Teşhis

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hayvanlar  kullanırak şüpheliler teşhis edilebilir >>>

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Hukukçu

1-)Cinsel saldırı ve taciz taciz suçları, cinsel bütünlüğe yönelmiş suçlardır. Bundan dolayı bir çok ortak yanı  vardır.Ancak cinsel taciz, herhangi bir dokunma olmadan sözle veya başka bir şekilde yapılan cinsel tatmin şeklidir.Palto giymiş bir kadının poposuna cinsel amaçlı dokunmak basit cinsel saldırı suçunu oluşturur. >>>

Hayvan Hırsızlığında Usulü İşlemler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Çalınan Hayvanlar DNA araştırması yapılarak tespit edilebilir. >>>

Gayrimenkulün Zamanaşımıyla Kazanılmasında Zilyetliğin Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir yerin zamanaşımıyla kazanılabilmesi için, o gayrimenkulün vasıf itibariyle kazanılmaya uygun olması yetmez; ayrıca zilyetliğinde kültür yapmak gibi ekonomik amaca uygun olarak kullanılması gerekir.Boş olan taşınmazın hayvan ağılı yapılarak hayvanların beslenme, barınma ve tuzlanma gereksinmeleri için kullanılması halinde   zamanaşımıyla kazanılamaz

>>>

Emekli Bedediye Başkanının Görev, Makan ve Temsil Tazminatı

Arama Puantajı:
3

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

Emekli belediye başkanının görev, makak ve temsil Tazminatı ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

Çocuk Pornosunu Depolama ve Bulundurma

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Bireysel amaçlarla olsa bile çocuk pornosuna havi görüntüleri bulundurma ve depolama suçtur. >>>

Cİnsel Saldırı Suçunun Tasnifi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cinsel saldırı suçları, cinsel suçların bir çeşidir. Kendi içinde, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaştırılmış cinsel saldırı şeklinde tasnif edilebilir. Cinsel saldırı suçları başka suçlarla birlikte de irtikap edilebilir. >>>

Teselsülü Oluşturan Sahtecilik Suçlarının İddianamede Gösterilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılamanın konusu  iddianame ile sınırlı olduğundan,  teselsülü oluşturan sahtecilik  suçlarının  iddianamede belirtilmesi gerkir.İddianamede birden fazla sahtcilik suçu, bildirilmiş ise  failin zincirleme olarak mahkumiyeti mümkün değildir.

>>>

Kasten Yaralama Suçunun Vasfına Göre Tasnifi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunun, vasfına göre tasnifi, basit kasten yaralama,  kasten yaralama suçunun temel şekli, kasten yaralama suçunu nitelikli şekli, kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış nitelikli şekli, kasten yaralama sunucu ölüm, bileşik suç olara kasten yaralama, kasten yaralamanın terör suç olarak irtikap edilmesi gibi şekillerde tasnif edilebilir >>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Kasten Yaralama Suçunun İspatı Hakkında Umumi Bilgiler

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçunun, ispatı hakkında, en önemli delillerden biri, mağdurun kendinin yaralandığını iddia etmesi ve yaralamanın da rapor veya şahitle ispat edilmesi gerekir. >>>

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Elegeçen Eşyada Tasarruf Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaybolmuş veya hata sonucu elegeçen eşyada  malikmiş gibi tasurrufta bulunmak suçu, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan farklıdır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.8114 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi