Online-Hukuk.Org

hareketlisikiş resmi

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Resmi Varakada Sahtecilik Suçu Hakkında Umumî Malumat

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik(counterfeiting official document) suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
23

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı Hâller

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyaılı

Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmadığı haller aşağıda verilmiştir; >>>

Teselsülü Oluşturan Sahtecilik Suçlarının İddianamede Gösterilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
23

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılamanın konusu  iddianame ile sınırlı olduğundan,  teselsülü oluşturan sahtecilik  suçlarının  iddianamede belirtilmesi gerkir.İddianamede birden fazla sahtcilik suçu, bildirilmiş ise  failin zincirleme olarak mahkumiyeti mümkün değildir.

>>>

Tanzim Eden Kişiye Göre Belgelerin Tasnifi

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tanzim eden kişiye göre; belgeler kamu görevlisi tarafından tanzim edilen belgeler, kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından tanzim edilern belgeler ve karma nitelikte belgeler olmak üzere başlıca üç kısma ayrılır. >>>

Ceza Mevzuatımıza Göre Resmi Varakalar

Arama Puantajı:
22

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kamu görevlisi tarafından tanzim edilen varakalar kural aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi varakalardır.  Kanunda açık hüküm bulunmsı halinde sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi varakalardır >>>

Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak Suçun Çeşitleri

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun  204. maddesinde tanzim edilen sahte resmi belgeyi kullanmak suçu, iki şekilde olabilir. Bunlardan biri  ehliyet, diploma, nüfus cüzdanı, araba ruhsatı gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak fiili; diğeri de mahkme ilamı, durşma  zabtıları gibi sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeyi kullanmak suçudur.

>>>

Resmi Belgeyi Yok Etmek Suçu

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Unsurları tam bir resmi evrakı yok etkmek(destruction) fiili 5237 sayılı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  205/1. maddesine mümas suçu oluşturur. Resmi evrakı(an official document) yok etmek demek, resmi evrakın fiziki varlığına son vermek anlamındadır. Resmi evrakı yok etmek onu yırtmak, üzerini çizmek, boyamak, mürekkkep dökmek şeklinde olabilir. >>>

Sahte Belgeyi Kullanma

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahte belgeyi kullanma suçu, sahte hususi belgeyi kullanma ve  sahte resmi belgeyi kullanma suçu olarak başlıca iki kısma ayrılır.Sahte resmi belgeyi kullanmak suçu da kendi içinde, ikametgah ilmühaberi gibi aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeyi kullanmak ve sahteliği sabit olana kadar geçerli resmi belgeyi kullanma suçu şeklinde alt sınıflara ayrılabilir.

>>>

Belgeyi Bozmak Suçunda İğfal Kabiliyeti Aranmaz

Arama Puantajı:
20

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi veya hususi evrakı bozmak(destruction) suçunda iğfal kabiliyeti aranmaz.Bozulan evrakın, sahih bir evrak olması yeterlidir.

>>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Resmi Belgeyi Gizleme

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Emniyeti suiistimal suçundan sonra, mezkur suçu kapatmak  için resmi evrakta sahtecilik suçu işlenebilir.Bu durumda hem resmi evrakta sahtecilikten hem de emniyeti suiistimal suçundan dolayı cezalandırmak gerekir Emniyeti suiştaimal suçu işlenmiş bitmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçu bağımsız bir suçtur.

>>>

Belgenin Vasfına Göre Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgenin hukuki vasfına göre sahtecilik suçları  ikiye tefrik edilebilir. Resmi varakada sahtecilik suçları ve hususi varakada sahtecilik suçları.Birde resmi varaka hükmünde olan evrakta sahtecilik suçlarını ilave edebiliriz >>>

Resmi Belge Vasfını Kaybeden Evraklar

Arama Puantajı:
19

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bazı belgeler  resmi evrak veya resmi evrak hükmünde olmasına rağmen, resmi belge veya   resmi evrak hükmünde olma vasfını kaybedebilir veya resmi belge veya resmi evrak hükmünde olduğunun ispat  edilmesi mümkün değildir.Bu durum, hususi evrak olarak kabul etme gerekir.

>>>

Suçun Failine Göre Resmi Varakada Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suçun failine göre, resmi varada sahtecilik suçları başlıca iki kısma tefrik edilebilir. Bunlar kamu görevlisi tarafından tanzim edilen resmi varakada sahtecilik suçu ile kamu görevlisi olmayanlar tarafından   tanzim edilmeyen resmi varada sahtecilik suçu olarak tanzim edilebilir. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

İspat Gücüne Belgelerin Tasnifi

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İspat gücüne göre belgeler, başlıca iki kısma ayrılır. Resmi belgeler ispt vasıtası olarak  güclü  olan belgelerdir. Resmi belgeler de kendi içinde,  aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler  ve sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi  belgeler  olmak üzere   ikiye  ayrılır. Resmi belgelerin karşıtı olan belgeler de hususi belgelerdir.  >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçunun Unsurları

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi varakada sahtecilik suçunun unsurları aşağıda açıklanmıştır >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Yetki

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi evrakta sahtecilik suçu, resmi evrakın tanzim edilmesiyle tekemmül ettiğinden, yetkili mahkemede  resmi evrakın tanzim edildiği yer mahkemesidir >>>

Başkasının Yerine Sınava Girmek

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Başkasının yerine sınava girmek, sınava girişte tecih edilen usul, fiilin ne şekilde son bulduğu ve sınav kağının mahiyetine, sınava giren kişinin nasıl azmettirildiğine göre değişik mahiyeti olan  çetrefilli bir hukuki problemdir. Yargıtay kararları ışığında konu açıllanmaya çalışılmıştır >>>

Resmi Varakanın Unsurları

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi bir varadan bahsetmek için,  bazı unsurların bulunması gerekir.Bu unsurlardan biri oluşmadığı zaman resmi belgede sahtecilik suçu tekevvüm etmez.Belgi resmi varakada sahtecilik suçu, hususi varakada sahtecilik suçuna tahvil olunur. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 7.0665 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi