Online-Hukuk.Org

gerçek türk bornosu

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kanunlardan Birinde Zamanaşımı Gerçekleşmiş ise Lehe Kanunun Tespitine Gerek Kalmamıştır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Yasanın lehe olduğu kabul edilerek uygulama yapılması nedeniyle, zamanaşımı süresinin de 5237 sayılı Yasaya göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülebilir ise de, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29.04.2008 gün ve 79/90 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, cezalandırma olanağının bulunduğu bir ahvalde, 5237 sayılı Yasa hükümleri ceza süresi itibariyle sanık lehine ise de, zamanaşımı süresinin 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca gerçekleşmesi nedeniyle 765 sayılı Yasa hükümleri uygulandığında sanığa ceza verilebilme olanağı büsbütün ortadan kalkacağından 765 sayılı Yasa sanık lehine sonuç doğurabilme niteliğine kavuşmuştur. >>>

İftira Atmak ve Yalan Beyanda Bulunmak

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kişi işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yapılan soruşturma veya kovuştumadan kortulmak  amacı ile kardeşi gibi geçekte var olan  bir kişinin kimlik bilgilerini kendi kimlik bilgileri yerine  kolluğa bildirmesi halinde  iftira(calumny) suçu oluşur. >>>

Yalan Beyanda Bulunmak ve Başkasına Ait Gerçek Pasaportu Kullanmak

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Musutafa Yıldız

Başkası adına düzenlenmiş orijinal pasaportu ibraz ederek yurtdışına çıkmak isterken görevlilerce yakalanan sanığın pasaportta yer alan kimlik bilgilerini kullanarak, gerçek kimliğini gizlemeye kalkışma eyleminin 5237 sayılı Ceza Kanununda suç olarak düzenmemiştir. >>>

Dava Zamanaşımı ve Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kesinleşmeyen davalarda, lehe olan zaman aşımı süresi tespit ona göre karar verilmelidir.Kanun sonuç itibariyle lehine olsa bile, zamanaşımı gerçekleşmiş ise, sonuca bakılmadan zamanaşımına göre karar verilmelidir. >>>

Hususi Belgede Sahtecilik ve Hususi Belgeyi Bozmak

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hususi belgede sahtecilik ve hususi belgeyi bozma suçları birbirinden faklıdır. >>>

Yakalanırken Gerçek Kimliğiye Beyanda Bulunan Kişi Hakkında İftira Suçu Oluşmaz

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Katılanın ihbarı üzerine kimliği belirlenen ve hakkındaki Serik Sulh Ceza Mahkemesinin 19/01/2006 tarih ve 2006/19 müteferrik sayılı kararı ile yakalama emri çıkarılan ve kolluk güçlerinin isteği üzerine çağrıldığı arkadaşına ait işyerinde yakalanması sırasında düzenlenen 26/01/2006 tarihli yakalama tutanağını gerçek ismi ile imzalayan sanığın unsurları itibariyle oluşmayan iftira suçundan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, hukuka aykırıdır   >>>

Suç Vasfının Değiştirmeyen Rapor Dava İçin Zorumlu Değildir

Arama Puantajı:
4

Uzman Hukukçu A.Fatih Yayla

Trafik kazasında yaralanan sanıkların sayısı. suç vasfının tespiti. için yeterli ise, kazasında yaralanan diğer sanıkların raporları bilahare alınabilir. >>>

Gerçek Belgeler ve Hülasa Mahiyetinde Olan Belgeler

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mevzuatımızda bulunan belgeleri zıyaı halinde yerine konulabilme bakımından ikiye tefrik edebilir. Bundandan biri  5237 sayılı Tür Ceza Kanunu'nun 205/1 ve 208/1. madde zikredildiği gibi 'Gerçek belgeler' diğeri de hülasa mahiyetindeki varakalardır. >>>

Mağdurenin Gerçek Yaşı Tespit Edilmelir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Cinsel istismar(sexual  abuse  of children)  suçunda sanığın gerçek yaşı tespit edilmelidir. >>>

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Silahla Tehdit

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Genel güvenliği, silah atarak tehlikeye düşürmek ve sair  tehdit suçları birlikte irtikap edilmesi halinde, 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi delaletiyle  mezkur Kanunu'nun 170/1-c maddesine mümas  genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçundan hüküm kurulması  gerekir Hiç bir söz sarf etmeden silah atarak sair tehdit s uçunun irtikap edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunun 106/1.(2.cümle)  delaletiyle mezkur Kanunun 106/2(a) maddesiyle hüküm kurulması gerekir >>>

Gasp Suçu ile Birlikte İşlenen Suçlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yağma suçu  irtikap edilirken başka suçlarda işlenebilir. Bu sırada irtikap edilen suçlar yağma suçunun unsuru değilse, gerçek içtima hükümlerine göre hukuki yorum yapılır >>>

Çekte Sahtecilik Suçları Hakıkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türk Ticaret Kanunu'na göre çek hususi bir  varaka olmasına rağmen, 5237 Türk Ceza Kanunu(Turkish Penal Code)'nun 210. maddesine göre resmi evrakrak evrak belgelerden kabul edilmiştir.Dolayısıyla sahte çek tanzim etmek veya var olan  bir çekte tahrif veya tağyir yaparak kullanmak fiili resmi varakada sahtecilik suçunu oluştur. >>>

Savunma İlmi Gerçeklere Aykırı Olmamaldır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Şüpheli tarafından yapılan savunma ilmi gerçeklere aykırı olmamalıdır >>>

Tarafların Gerçekten Muvazaalı Olarak Boşınıp Boşanmadıklarının Tespiti Gerekir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Emekli aylığı almak için boşanmama yapıldığının iddia edilmesi karşışında, tarafların gerçekten boşanıp boşanmadıklarının  anlaşılması için yeterli araştırma yapılmalıdır >>>

Gerçek İçtima

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/2. maddesine göre, aynı suçun birden fazla kişiye  bir fiille  irtikap edilmesi halide zincirleme suç hükümleri tatbik edilir. Ancak, aynı fiille birden fazla kişiye   karşı irtikap edilen suç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/3. maddesinde sayılan, kasten adam öldürme, kasten müessir fiil, işkence ve gasp  suçları olması  halinde, her kişi için bir suç kabul edilir.Hukukumuza içtima, gerçek içtima, aynı neviden fikri içtima ve farklı neviden fikri içtima olmak üzere üçe ayrılır. >>>

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245. Maddesinde Suç Sayılan Fiiller

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk ceza Kanunu'nun 245. maddesinde banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları başlıca üç kategoride tanzim edilmiştir. >>>

Türk Ceza Kanunu'nun 204/2.Fıkrasındaki '/2' ibaresi Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

26.9.2004 günlü, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin, 11.5.2005 günlü, 5348 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen “resmî belgede sahtecilik (m.204/2)” ibaresinde yer alan “/2” kısmının, Anayasa’nın 10. ve 37. maddelerine aykırı değildir.

>>>

Hürriyeti Tahdit ve Yağma

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hürriyeti tahdit suçu, gasp(Robbery) suçunun unsuru  değildir.(6.CD  20.01.2007 tarihli ve Esas No:2006/16214  Karar No:2007/1605 künyeli içtihadı) >>>

Gasp Suçunda Değer Azlığı Kendine Mahsustur

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Yasa'nın 150/2. maddesindeki malın değerinin azlığı kavramı 765 sayılı(mülga) Türk Ceza Kanunu'nun 'nın 522. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleri ile benzerliği bulunmadığı, ayrı bir kavram olduğu ve daha çoğunu alabilme olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da az olan şeyi alma ve olayın özelliği ile sanığın kastı da değerlendirilerek uygulanabileceği gözetilmelidir.   >>>

Hükümlüler ve Tutukluların Disiplin Suçları , Cezaları ve Disiplin Usuluü

Arama Puantajı:
1

Uzman Hukukçu Mehmet Antalyalı

İnfaz Hakiminin Görev vd Çalışma Usulleri Aşağıda belirtilmiştir >>>

Emekli Bedediye Başkanının Görev, Makan ve Temsil Tazminatı

Arama Puantajı:
1

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

Emekli belediye başkanının görev, makak ve temsil Tazminatı ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır >>>

Bulundurma Ruhsatlı Silahın Taşınması Suç Oluşur

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bulundurma ruhsatlı silahın taşınması suçtur.Ancak taşıma kastının olup olmadığını tespit etmek gerekir >>>

Dolandırıcılık Suçunun Faili Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçunun failiyle ilgili umumi bilgiler aşağıda verilmiştir. >>>

Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Dolandırıcılık(Theft by deception) ve güveni kötüye kullanma(Abuse of Trust) suçları mala karşı işlenen suçlardandır. Dolandırıcılık suçu ile mala karşı suç işlenmenin yanında, aynı zamanda irade irade hürriyetine karşı da suç işlenmektedir.Bundan dolayı benzer ve farklı yanlaır vardır.Aşağıda bu konu ile ilgili içtihatlar verilmiştir >>>

Suça Konu Eşya Mağdurun Hakimiyetinden Çıkıncaya Kadar Teşebbüs Mümkündür

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Failin,  suça konu malı, mağdurun hakimiyetinden    çıkarıncaya kadar, gasp(Robbery) suçuna teşebbüş mümkündür.Gasp suçunda, suça konu eşyanın ayrıca, failinin hakimiyetine geçirilmesine gerek yoktur.  >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.3446 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi