Online-Hukuk.Org

gercek atla sıkısenler

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Bulundurma Ruhsatlı Silahın Taşınması Suç Oluşur

Arama Puantajı:
32

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bulundurma ruhsatlı silahın taşınması suçtur.Ancak taşıma kastının olup olmadığını tespit etmek gerekir >>>

Silahlı Terör Örgütüne Silah Sağlama ve Örgüte Üye Olmadan Örgüt Adına Suç İşlemek

Arama Puantajı:
31

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanıkların örgüt üyesi olduklarına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün mücerret iddiadan öteye gitmeyecek yazısı dışında herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, sanıkların evinin kömürlüğünde suça konu patlayıcı madde ve malzemelerin yapılan arama sonucunda bulunduğu ve yakalanan bu malzemelerin yasa dışı PKK/KONGRA-GEL örgütüne ait olduğu konusunda kuşku yoktur. Sanıkların savunmalarından da, bu örgütün amacını bildikleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle sanıkların, amacını bildikleri yasa dışı silahlı örgüte ait vahim miktardaki patlayıcı maddeleri saklamak eylemleri, silahlı örgütler bakımından “yardım eden” kavramı ile ilgili özel bir düzenleme olan 5237 sayılı TCY’nın 315. maddesinde düzenlenen suça uymaktadır. >>>

Buluhdurma Ruhsatına Dönüşen Silahın Taşınması

Arama Puantajı:
29

Hukukçu Mustafa Yıldız

Silah taşıma ruhsatı olan sanığa ruhsat sü­resi dolmadan yeniletme işlemleri hususunda tebligat yapılmıştır. Ancak ya­sal süre içinde müracaatta bulunmamıştır. Tebligata rağmen yeniletilmeyensilah ruhsatı süre bitiminde kendiliğinden bulundurma ruhsatına dönüşür. Bu durumda söz konusu silahın taşınması, 6136 Sayılı Kanun uyarınca ruhsatsız  silah taşıma suçunu oluşturur. Yerel mahkemece ruhsatsız silah taşıma suçun­dan ceza tayin edilmesi usul ve yasaya uygun >>>

Silahlı Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu Müstakil Bir Suçtur

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maddede düzenlenen suç, örgüte yardımın özel bir şekli olup, Devletin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bunların amaçlarını bilerek, üretmek, satın almak ve ülkeye sokmak suretiyle silah, cephane veya nitelik ve nicelik yönünden vahim olan benzeri maddelerin temin edilmesi, nakledilmesi ve depolanması bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş ve daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır. 3713 sayılı Yasanın 5. maddesinin uygulanmalıdır >>>

Vakıf Şerhinin Tesciline ve Terkinine İlişkin Davalarda Hakdüşürücü Süre

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Vakıf şerhi'nin tapu sicilinden silinmesi ya da tapu siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması gerekir >>>

İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmiş Hak Durumu

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mehmet Sait Ersoy

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen yapı (inşaat) ruhsatına dayanılarak yapılan binaların, daha sonraki hukuki gelişmelerden ne kadar etkileneceği konusu, bu inşaatları yapan malik ya da müteahhitler tarafından büyük önem arzetmektedir. >>>

Fikri İçtima İle İlgili Yargıtay Kararları

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Arçelik

Fikri içtima ile ilgili emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir >>>

Bomba imal etme ve Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Verme

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Arçelik

Gerekli güvenlik tedbirlerini almadan, bomba imal ederken karısının yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde, hem bomba imal etme hem de taksirle yaralama suçları tekevvün eder. Güvenlik tedbirlerini ihmal etmekle, bomba imal etme suçlaı birbirinden tamamen farlıdır >>>

Avukatlık Vekalet Sözleşmesinin Kendiliğinden sona Ermesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet akdinin, vekaletnamede bahsedilmese bile mahiyetinden kaynaklanan bir süresi vardır. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Avukatlar tararından İşlenen Suçlarla İlgili Usuli Bilgiler

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Hüseyin Yay

1-)Avukatlık mesleği sırasında ve avukatlık mesleği dolayısı ile işlenen suçlar bazı hususi hükümlere tabi kılınmıştır. >>>

Kötüye Kullanması ve Disiplin Hükümleri

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir cumhuriyet savcısının, avukat tavsiye etmesi,  sanıkla birlikte yemek yemesi görevi kötüye kullanma değil, disiplin hükümlerine aykrılıktır.Bir fiil suç oluşturmayabilir ancak disiplin hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.Bundan dolayı disiplin tahkikatıyla adli tahkikat birbirinden bağımsız olarak kendi sürecinde devam eder. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

SİYASİ PARTİLER YASASININ İRDELENMESİ

Arama Puantajı:
8

Avukat Ahmet Ceylan

MUKADDİME; Siyasi partiler ve seçim mevzuu türk toplumunun gündelik konuşmaları içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen, ne vatandaşlarımızın, ne de genel olarak hukukçularımızın bu hususu ciddi biçimde incelediğini, mevzuata hakim olduğunu söyleyemeyiz. Bir çok konuda genel hatları ile bilgi sahibi olan hukukçularımız bile bu mevzuuda nedense bilgi sahibi değildirler. Bu hususun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan birisi seçim mevzuatının Hukuk Fakültelerinde okutulmaması olabilir. Bir başka sebep bu yasaların sık sık değişikliğe uğraması olabilir. Belki de en önemli sebep avukatlarımıza bu mevzuulardan dava gelmemesidir, bilemiyoruz ama biz toplumunun en çok konuştuğu konulardan biri olması hasebiyle bu mevzuuda elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar, okuyucularımıza yardımcı olalım istedik. Ve bu çalışma ortaya çıktı. Bu çalışmayı yaparken bizim de hatalırımız olmuş olabilir. Bu hususta okuyucularımız bizleri uyarırsa çok memnun olacağız.

>>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve Havai Fişik Patlatmak

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın düğün yerinde ateşli silah ve patlayıcı niteliğinde olmayan havai fişek patlatma eylemi, 5237 sayılı Yasa'nın 170/1(c) maddesinde tanımlanan suç tipine uygun bulunmadığı gözetilmelidir. >>>

Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Gayrimenkul Mülkiyetini Kazanmada İkinci Davayı Açma Süresinin Başlangıcı

Arama Puantajı:
7

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

19.1.2007 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı'na  göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu''nun 713 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince açılan olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde; aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci davanın olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki zilyetliğin  nizasız  ve fasılasız  malik sıfatıyla yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 19.1.2007   tarihli ve  E. 2005/1 K. 2007/1 T. 19.1.2007

>>>

Devletten Para Almak İçin Birden Fazla Hakediş Raporu Tanzim Etmek

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birden çok geçici hakediş raporunu sahte olarak düzenleyip, bunları kullanmak suretiyle yapılmamış işlerin paralarını Devletten tahsil ettikleri sabittir. Sanık Ejder, ortağı olduğu firmanın, yapmadığı ya da eksik yaptığı imalatların paralarının tahsil edilmesinde kullanılan geçici hakediş raporlarının sahte olduklarını bilmekte olup, sahte belgelerin bu firmanın bir yetkilisi tarafından imzalanmış bulunması karşısında yalnızca imzaladığı tek belgeden sorumlu tutulacağını kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket ederek diğer sanık Engin ile birlikte birden fazla sahtecilik suçu işlediği anlaşılmakla, Yerel Mahkemece hakkında teselsül hükümlerinin uygulanması isabetlidir.

>>>

Son Soruşturmanın Açılmasının Reddine Dair Verilen Karara Karşı Kanun Yararına Bozmaya Yoluna Gidilmesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)  Avukatların  görev suçlarıyla ilgili olarak son soruşturmanın açılmasının reddine dair verilen karara yapılan itirazın da reddedilmesi halinde kanun yararına bozma yolunu müracaat edilir >>>

Dolandırıcılık Suçunda Bankanın Aracı Kılındığı Haller

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vasıta sözcüğünün ne anlama geldiği hususunda ise Yüksek Ceza Genel Kurulu Dairemizin 22.10.2003 gün ve 10711-7189 sayılı kararına atıf yapmıştır. Anılan kararımızda "bentte adları geçen kurum ve kuruluşlara ait kimlik, sağlık karnesi, giriş kartı, banka cüzdanı, çek, kredi kartı gibi ilgili kurumda etkin işlevi bulunan maddi varlıkları kapsadığı" belirtilmiştir >>>

Tehlikeli Maddeleri Bulundarma veya Eldeğiştirme Suçlarınnın Özellikleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk  Ceza Kanunu'nun 174. maddesinden tanzim edilen,  tehlikeli maddeleri bulundurma veya izinsiz eldeğiştirme suçu,  6136 saylı kanunun kapsamı dışında kalan suçları kapsar. >>>

Ceza Muhakemesinde Görevsizlik Kararı ve Kesin Hüküm

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yasal düzenlemeler ve Y.C.G.K.’nun içtihadı birlikte değerlendirildiğinde sanıklara ve sanık müdafiine görevsizlik kararına karşı başvurulabilecek yasa yolunun türü, süresi ve merciini açıkça belirten yeni bir tebligat çıkarılarak yasa yoluna başvuru hakkının kullanılmasına olanak sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılacağı kuşkusuzdur. Bu durumda mahkemece yapılan tebligatların yasa ve yönteme uygun olduğu ve görevsizlik kararının kesinleştiği ileri sürülemeyeceğinden yasa yararına bozmaya konu olabilecek nitelikte bir hüküm de bulunmamaktadır. >>>

Bandrolsuz Eser Yakalandığında Sahibe Haber Verilmelidir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak jandarma ya da polis gibi zabıt birimleri tarafından bandrolsuz  yani kaçak CD, kitap, DVD gibi eser yakalandığında  telif hakkı sahibine haber verilmedir. >>>

Kararda Temyizin Başlangıcı, Süresi ve Usulü Gösterilmelidir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmmet Antalyalı

1-)Yargıtay’ın müstakar  içtihatlarına göre, kararda temyiz süresi ve şeklinin gösterilmemiş olması nedeniyle Bahattin Yanık’ın temyiz hakkının devam ettiğini kabul etmek gerekmektedir >>>

Ceza Hukukunda Mahsup Usulü

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

06.03.1940 tarih ve 1940/5-68 sayılı içtihadı Birleştirme Kararı ile Ceza Genel Kurulunun 30.12.2003 tarih ve 2003/8-291-303, 1. Ceza Dairesinin 18.07.1994 tarih ve 1994/3293-2484, 2. Ceza Dairesinin 02.12.1981 gün ve 7441/7800 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; tutukluluğun, mahsup yapılacak suça konu mahkumiyete ait olması gerekmeyip, sanığın tutuklu kaldığı suçtan dolayı verilecek (beraat veya mahkûmiyet) hükmün kesinleşmesinden önce işlemiş olduğu diğer bir suç nedeniyle de tutuklu kalınan sürenin mahsubu olanaklıdır. Burada önemli olan husus, mahsuba konu mahkûmiyete ait suçun, tutuklu kalınan suçtan verilen hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesidir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.1794 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi