Online-Hukuk.Org

emsal yargıtay kararları

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Bilişim Sistemine Girme ve Emirlere Muhalefet

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY’nın 525/a maddesine mümas olup, asliye ceza mahkemesinin görevine giren ve duruşmalı yargılama yapılması gereken bilişim hırsızlığı suçuna ilişkin kamu davasının sulh hakimi tarafından eylemin 765 sayılı TCY’nın 526/1. maddesinde tanımlanan yetkili mercilerin emirlerine aykırılık olarak kabul edilmek suretiyle ceza kararnamesi ile sonuçlandırılması, kararın bozulmasını gerektiren bir hukuka aykırılıktır >>>

Resmi Varakada Sahtecilik Suçu Hakkında Umumî Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik(counterfeiting official document) suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. >>>

Kasten Adam Öldürmenin Temel Şekli ve Akrabayı Öldürmek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme şeklinin temel şekli ile akrabayı öldürme suçuna ilişkin yargıtay kararı aşağıda verilmştir. >>>

İzinsiz Hint Keneviri Yetiştirmek Suçunda Cezanın Tespiti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)2313 sayılı  Kanununda tanzim edilen izinsiz hint keneviri yetiştirmek suçunda cezanın tespitiyle ilgili emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Karşılıksız Çek Suçunda Lehe Kanunu Tespit Etmekte Takip Edilecek Usul

Arama Puantajı:
3

Hukuçu Mustafa Yıldız

1-)Karşılıksız çek suçunda, lehe kanunu tespit etmekte takip edilecek usul ile ilgili emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Yüksek Sağlık Kurulu Kararlarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Mehmet Antalyalı

Yüksek Sağlık Kurulunun kararları  istişari mahiyettedir

>>>

Karşılıksız Çek Suçunda Çekin Karşılığının Rehinli Olması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Karşılıksız çek suçunda, çekin karşılığının rehinli vey hacizli olması halinde  yapılacak  işlem aşağıdaki yargıtay kararında açıklnamıştır.

>>>

Suç Eşyasını Alma veya Kabul Etme Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmamasının Anayasa Yönünden İncelenmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu hakkında  etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması  Anayasya  aykırı değildir.

>>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Kanun Yararına Bozma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 8. fıkrasının; “Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur” şeklindeki düzenlemelerine açıkça aykırı olduğu gibi, bir kararın olağan denetim yolları ile incelenmeksizin, doğrudan olağanüstü yasayoluna tabi kılınması sonucunu doğuracağından, yasayollarındaki sisteme de aykırılık oluşturur. Diğer yönden, bir kararın biri olağanüstü,  diğeri de  olağan olmak üzere iki kez aynı temyiz merciince farklı yöntemlerle incelenmesi usul karmaşasına yol açacak ve böyle bir uygulama yasayollarının konuluş amacına da aykırılık teşkil edecektir.Hükmüm açıklanmasın  geri bırakılmasına karar verilmesi halinde,  hükmün içeriğindeki aykırılıklar ancak  hükmün hukuken varlık kazanması halinde olağan ve olağanüstü kanun  yollları denetimine  konu olabilecektir.Henüz hukuken varlık kazanmayan bir hükmün ne olağan ne de olağanüstü kanun yolu enetimine tabi tutulması hukuken mümkün değildir.Bundan dolayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması  kararının verildiği ahvalde,  hukmün içeriğine dahil bulunan  hukuka aykrılıkların kanun yararına bozma yolu ile denetlenmesi mümkün değildir >>>

Kendisine Ait Olmayan Bıçağı Tehdit Vari Şekilde İstemek Hafif Haksız Tahriktir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Elinde tuttuğu bıçağı sanığa karşı kullandığı ya da sanığı bununla tehdit ettiği yönünde yeterince delil bulunmayan mağdurun, kendisine ait olmayan bir alacağı tehditvari tavırlarla istemekten ibaret eyleminin sanık açısından hafif düzeyde haksız tahrikin uygulanmasını gerektirdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. >>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçu

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Suça konu mal kamu görevlisine görevi gereği, teslim edilmesi halinde artık zimmet suçu oluşur. >>>

Yağma Suçu ve Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Gasp suçundan manevi tazminata hükmedilemez. Gasp suçu, kişinin şeref ve haysiyetine dokunan bir suç değildir. Bu  konuyla ilgili Yargıtay'ın emsal kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Boşanma Davası Açıldığı Tarihteki Maddi Duruma Göre Karar Verilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Yerel Mahkemenin, her davanın açıldığı tarihteki hukuki ve maddi olgulara göre sonuçlandırılması gerektiği ilkesi benimsenerek, davadan sonra tanık beyanıyla beliren olgunun kadının kusurunun belirlenmesinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla hükme esas alınamayacağı yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir >>>

Kasten Adam Öldürme Suçunda Tahrik Halinde Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme suçunda, tahrik halinde temel cezanın tayinine dair emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Ceza Hukümlerine Yönelik Olarak Yargıtyada Temyiz Harcı Alınmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5766 sayılı Yasanın 11. maddesiyle getirilen “temyiz ve itiraz harçlarının” ceza hükümlerine yönelik olarak Yargıtay’a yapılacak başvurular açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Olağan üstü kanun yolunda  taleple bağlılık  kuralı geçerlidir. Talep edilmeyen bir konuda karar verilemez. İnceleme sırasında  hukuka aykrılık görülmesi halinde Adalet Bakanlığına ihbar bulunabilir >>>

Kanun Yararına Bozmada 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

Kasa yararına başvurulan ve olağanüstü temyiz denilen yasa yolunda geçerli olan “istekle bağlılık kuralı” gereğince, isteme konu edilmeyen hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu yapılamayacaktır. >>>

Ceza Hukümlerine Yönelik Olarak Yargıtyada İtiraz Harcı Alınmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5766 sayılı Yasanın 11. maddesiyle getirilen “temyiz ve itiraz harçlarının” ceza hükümlerine yönelik olarak Yargıtay’a yapılacak başvurular açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. >>>

Kanununda Açık Hüküm Varsa Ancak Müsadere Söz Konusu Olabilir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

“Kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde ateş etme” eyleminin, 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 36. maddesindeki “gürültüye neden olma” kabahatini oluşturacağı ve aynı Yasanın 18. maddesine göre kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebileceği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun duraksamasız içtihatlarından olup, somut olayda kabul edilen eylemden dolayı Kabahatler Yasasının 36. maddesi uyarınca 50 lira idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünde maddede açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle de kuru sıkı tabancanın sahibine iadesine karar verilmesi gerekmektedir. >>>

Davaya Katılma ve Şikayet Hakkının Bulunmaması

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Salt katılma isteminin koğuşturma sırasında Yerel Mahkemece karara bağlanmamış olması keyfiyeti, esasen davaya katılma hakkı bulunmayan mağdura hükmü temyiz etme hak ve yetkisi vermez >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Kamu Görevlisinin Yetkili Olup Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinden soruşturma yapılırken, failin suça konu fiili yapmaya yetkili olup olmadığını tespit etmek gerekir  Fail, yetkisini değil de memuriyet sıfatından kaynaklanan nüfuzu, saygınlığı kötüye kulmış ise, disiplin hükümleri uygulanmaldır >>>

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Beratına Karar Verilen Haller

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.12.2007 gün ve 245-264 sayılı kararında da açıklandığı üzere, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan ve 11.05.2007 gün ve 26519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 11. maddesi ile yürürlükten kaldırılan, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönet¬meliği¬’nin 5. maddesi uyarınca, diploma denklik komisyonunca, belgelerin orijinal olup olmadığının araştırılması zorunludur. Bu araştırma ise ancak belgeyi düzenleyen kurum nezdinde yapılabilir. İlgili ülke nezdinde, Yönetmeliğin 5. mad¬desine uygun bir araştırma yapılmış olsa idi, böyle bir diplomanın belirtilen üniversiteden verilmediği kolaylıkla anlaşılacak, diploma denklik belgesinin verilmesi de söz konusu olmayacaktı. İdarenin, yönetmelik hükümlerini farklı veya eksik uygulamasının sonuçları sanık aleyhine yorumlana¬mayacağı gibi, bu şekilde eksik inceleme sonucu verilen denklik belgesine de hukuki sonuç bağlanamaz. O halde, sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi olanaksız olup, yerel mahkemece sanığın beraatına karar verilmesi isabetlidir. Sanık hakkında, mahkûmiyet dışında bir karar verildiği nazara alındığında, sorgusu yapılmadan duruşmanın bitirilmesi de 5271 sayılı CYY’nın 193/2. maddesine uygun olup, bir isabetsizlik bulunmamaktadır. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.8696 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi