Online-Hukuk.Org

emsal yargıtay kararları

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Tahrik Halinde Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten adam öldürme suçunda, tahrik halinde temel cezanın tayinine dair emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Kanun Yararına Bozma

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 8. fıkrasının; “Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur” şeklindeki düzenlemelerine açıkça aykırı olduğu gibi, bir kararın olağan denetim yolları ile incelenmeksizin, doğrudan olağanüstü yasayoluna tabi kılınması sonucunu doğuracağından, yasayollarındaki sisteme de aykırılık oluşturur. Diğer yönden, bir kararın biri olağanüstü,  diğeri de  olağan olmak üzere iki kez aynı temyiz merciince farklı yöntemlerle incelenmesi usul karmaşasına yol açacak ve böyle bir uygulama yasayollarının konuluş amacına da aykırılık teşkil edecektir.Hükmüm açıklanmasın  geri bırakılmasına karar verilmesi halinde,  hükmün içeriğindeki aykırılıklar ancak  hükmün hukuken varlık kazanması halinde olağan ve olağanüstü kanun  yollları denetimine  konu olabilecektir.Henüz hukuken varlık kazanmayan bir hükmün ne olağan ne de olağanüstü kanun yolu enetimine tabi tutulması hukuken mümkün değildir.Bundan dolayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması  kararının verildiği ahvalde,  hukmün içeriğine dahil bulunan  hukuka aykrılıkların kanun yararına bozma yolu ile denetlenmesi mümkün değildir >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçu

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Suça konu mal kamu görevlisine görevi gereği, teslim edilmesi halinde artık zimmet suçu oluşur. >>>

Ceza Kararnamesiye Verilen Kararlar Aleyhine Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Ceza Muhakemesi Kanunu, CMUK’ta düzenlenen yazılı emir yasa yolunu düzenleyen maddeyi yürürlükten kaldırmış ancak benzer kurum olan kanun yararına bozma kurumunu düzenlemiştir. Mahkumiyete ilişkin hükmün Yargıtay’ca kanun yararına bozulması halinde, şayet bozma nedeni savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkinse, hakim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm verilecektir. Ancak bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş cezadan daha ağır olamaz. Bilişim hırsızlığı suçu asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan olup duruşmalı yargılamayı gerektirir. Somut olayda ise sulh ceza mahkemesi ceza kararnamesi ile yargılamayı sonuçlandırmıştır. Yapılan usul hatası nedeniyle sanığın savunma hakkı kısıtlanmıştır. Bu durumda ceza miktarı itibariyle kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla sanıkların görevli mahkemede yargılanması gerekir. >>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Suç Eşyasını Alma veya Kabul Etme Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmamasının Anayasa Yönünden İncelenmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu hakkında  etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması  Anayasya  aykırı değildir.

>>>

Ruhsatsız Silah Kullanma Suçunda Temel Para Cezası

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Ruhsatsız Silah Taşımak Suçundan dolayı  para cezasının tespitiyle ilgili emsal Yargıtay içtihadı aşağıda verilmiştir. >>>

İlamları İnfazında Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu İsa Atalay

Kesinleşme şerhi doğru mu ? Kesinleşme tarihi ve ne suretle kesinleştiği yazılmış mı? İmza ve mühür eksikliği var mı? Kesinleşme şerhine ilamın hangi hükümlü hakkında ve hangi ceza yada tedbirin infazına ilişkin olduğu yazılmış mı? (5275 s.y.20/1 ve infaz tüzüğünün 66.maddesi) 2-İlamda birden fazla süreli hapis cezası varsa kesinleşme şerhinde bunların toplamı gösterilerek tek ilam olarak infaza verilmiş mi? (İnfaz Tüzüğünün66.maddesi)

>>>

Kendisine Ait Olmayan Bıçağı Tehdit Vari Şekilde İstemek Hafif Haksız Tahriktir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Elinde tuttuğu bıçağı sanığa karşı kullandığı ya da sanığı bununla tehdit ettiği yönünde yeterince delil bulunmayan mağdurun, kendisine ait olmayan bir alacağı tehditvari tavırlarla istemekten ibaret eyleminin sanık açısından hafif düzeyde haksız tahrikin uygulanmasını gerektirdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. >>>

Karşılıksız Çek Suçunda Lehe Kanunu Tespit Etmekte Takip Edilecek Usul

Arama Puantajı:
3

Hukuçu Mustafa Yıldız

1-)Karşılıksız çek suçunda, lehe kanunu tespit etmekte takip edilecek usul ile ilgili emsal Yargıtay kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Karşılıksız Çek Suçunda Çekin Karşılığının Rehinli Olması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Karşılıksız çek suçunda, çekin karşılığının rehinli vey hacizli olması halinde  yapılacak  işlem aşağıdaki yargıtay kararında açıklnamıştır.

>>>

Silah sahibinin Tespiti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bazı durumlarda, zabıta tarafından silah yakalanır; ancak, silah sahibinin tespiti mümkün değildir. Veya öyle bir savunma yapılır ki, silahı kimin kullandığı tespit edilemez. Bu duruma emsal teşkil edecek misaller aşağıda verilmiştir; >>>

Yüksek Sağlık Kurulu Kararlarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Mehmet Antalyalı Mehmet Antalyalı

Yüksek Sağlık Kurulunun kararları  istişari mahiyettedir

>>>

Boşanma Davasında Uygulanacak Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Boşanma davalarında genel yargılama usulünün uygulanmayacağı istisnalar, Medeni Kanunun 184. maddesinin birinci fıkrasında; “1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2.Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. 4.Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5.Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim  tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklinde sıralanmıştır >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Gerekçe

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,  açıklanmaması halinde;  verilecek hükümün gerekçesi  yargıtay denetimini sağlayacak şekilde olması gerekir. Atıf yoluyla  duruşma yapmadan hükmün açıklanmasına karar verilemez.Hükmün açıklanması kararı duruşma açılarak temyiz denetimine imkan verecek şekilde yazılması gerekir >>>

Yağma Suçu ve Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Gasp suçundan manevi tazminata hükmedilemez. Gasp suçu, kişinin şeref ve haysiyetine dokunan bir suç değildir. Bu  konuyla ilgili Yargıtay'ın emsal kararı aşağıda verilmiştir. >>>

Kanun Yararına Bozmada 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

Kasa yararına başvurulan ve olağanüstü temyiz denilen yasa yolunda geçerli olan “istekle bağlılık kuralı” gereğince, isteme konu edilmeyen hukuka aykırılıklar yasa yararına bozma konusu yapılamayacaktır. >>>

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Beratına Karar Verilen Haller

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.12.2007 gün ve 245-264 sayılı kararında da açıklandığı üzere, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan ve 11.05.2007 gün ve 26519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 11. maddesi ile yürürlükten kaldırılan, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönet¬meliği¬’nin 5. maddesi uyarınca, diploma denklik komisyonunca, belgelerin orijinal olup olmadığının araştırılması zorunludur. Bu araştırma ise ancak belgeyi düzenleyen kurum nezdinde yapılabilir. İlgili ülke nezdinde, Yönetmeliğin 5. mad¬desine uygun bir araştırma yapılmış olsa idi, böyle bir diplomanın belirtilen üniversiteden verilmediği kolaylıkla anlaşılacak, diploma denklik belgesinin verilmesi de söz konusu olmayacaktı. İdarenin, yönetmelik hükümlerini farklı veya eksik uygulamasının sonuçları sanık aleyhine yorumlana¬mayacağı gibi, bu şekilde eksik inceleme sonucu verilen denklik belgesine de hukuki sonuç bağlanamaz. O halde, sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi olanaksız olup, yerel mahkemece sanığın beraatına karar verilmesi isabetlidir. Sanık hakkında, mahkûmiyet dışında bir karar verildiği nazara alındığında, sorgusu yapılmadan duruşmanın bitirilmesi de 5271 sayılı CYY’nın 193/2. maddesine uygun olup, bir isabetsizlik bulunmamaktadır. >>>

Davaya Katılma ve Şikayet

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Davaya katılmak için şikayetçi olmak gerekir.  Şikayet yoksa veya yapılan şikayetten vazgeçilmiş ise,  davaya katılma mümkün değildir >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda 'Taleple Bağlılık İlkesi Geçerlidir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Olağan üstü kanun yolunda  taleple bağlılık  kuralı geçerlidir. Talep edilmeyen bir konuda karar verilemez. İnceleme sırasında  hukuka aykrılık görülmesi halinde Adalet Bakanlığına ihbar bulunabilir >>>

Kanununda Açık Hüküm Varsa Ancak Müsadere Söz Konusu Olabilir

Arama Puantajı:
2

hukukçu Mehmet Antalyalı

“Kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde ateş etme” eyleminin, 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 36. maddesindeki “gürültüye neden olma” kabahatini oluşturacağı ve aynı Yasanın 18. maddesine göre kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebileceği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun duraksamasız içtihatlarından olup, somut olayda kabul edilen eylemden dolayı Kabahatler Yasasının 36. maddesi uyarınca 50 lira idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünde maddede açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle de kuru sıkı tabancanın sahibine iadesine karar verilmesi gerekmektedir. >>>

Başsavcı Taraftır

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Gerek soruşturma aşamasında yargılama konusu uyuşmazlık hakkında görüş bildirip, tavsiyede bulunma hakkına sahip olan ve soruşturma sonucunda düzenlenen iddianameye görüldü yaparak “olur vermekle” o görüşü benimseyen, gerekse kovuşturma aşamasında benimsediği bu görüşü sürdürecek C.savcısını da belirleme hak ve yetkisine sahip İl Cumhuriyet Başsavcısının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun  22/1-g maddesi uyarınca aynı davada C.savcısı olarak görev yapması nedeniyle Hakim olarak görev yapmasına olanak bulunmamaktadır. Böyle bir halin aynı zamanda Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca bir iç hukuk normu haline gelen AİHS’nin 6/1. maddesinin “adil yargılanma hakkının”, ihlali niteliğinde olacağında kuşku yoktur. >>>

Olağanüstü Kanun Yolunda Kabule Göre Bozma Yapılmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. >>>

Olağan Kanun Yolu ve Olağanüstü Kanun Yolu

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yasa yararına bozma isteğinde yer alan diğer bozma nedenlerine gelince; Y.C.G.K.’nun 13.6.2006 tarih ve 2006/151-157 sayılı kararında “……Öte yandan, yasa yararına bozma kurumu, kesin hükmün otoritesini etkileyen, ileri sürülen hukuka aykırılıkların saptanması ile sınırlı ve bu aykırılıkların savunma hakkını kısıtlama veya kaldırma sonucunu doğurduğu yahut hükmü etkilediğinin belirlenmesi durumunda, hükmün bu nedenlere dayalı olarak bozulmasını gerektiren, olağanüstü yasa yoludur. Yargıtay’ın olağan yasa yolu olan temyiz denetimi sırasında yasaya ve yargısal kararlara dayalı olarak gerçekleştirdiği uygulamaların tümünün, yasa yararına bozma kurumunda da geçerli olduğu söylenemez. Dolayısıyla, Yargıtay’ın öğretici ve yol gösterici niteliği gereği temyiz denetimi sırasında uyguladığı “kabule göre bozma” yöntemine, istisnai ve olağanüstü bir yol olan yasa yararına bozma istemi üzerine yapılan incelemede başvurulması sistemin özüne aykırıdır. Özel Daire kararı bu yönüyle de isabetli bulunmamıştır.” denilerek olağanüstü nitelikte bir yasa yolu olan yasa yararına bozmanın kapsamı açıklığa kavuşturulmuştur. Adalet Bakanlığının yasa yararına bozma başvurusunda yer verilen 5237 sayılı T.C.Y.’nın 58. ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yasanın 108/2 maddeleriyle ilgili nedenlerin kabule göre bozmanın konusunu oluşturacağında kuşku bulunmamaktadır. Bu durumda anılan bozma nedenlerinin esastan incelenmesi olanaklı değildir. >>>

Ceza Hukümlerine Yönelik Olarak Yargıtyada Temyiz Harcı Alınmaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5766 sayılı Yasanın 11. maddesiyle getirilen “temyiz ve itiraz harçlarının” ceza hükümlerine yönelik olarak Yargıtay’a yapılacak başvurular açısından uygulanma olanağı bulunmamaktadır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.7651 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi