Online-Hukuk.Org

ehliyetsiz araç kullanmak

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Bilişim Suçudur

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Banka ve kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle çıkar sağlayanlar hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngören kurala, Türk Ceza Kanunu'nun bilişim alanında suçlara ilişkin bölümünde yer verilmiştir. Bundan, kartın bağlı bulunduğu hesap sahibinin malvarlığı yanında kişisel verilerinin de hukuki koruma kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, kuralın salt malvarlığı aleyhine işlenen suçlara benzemesine rağmen, onlara uygulanan etkin pişmanlık hükümleri içermemesi nedeniyle eşitliğe aykırı olduğu sonucu çıkarılamaz. Cezayı hafifletici sebepler de ceza siyasetine bağlı olarak yasa koyucunun takdirindedir.   Kuralla korunmak istenen hukuki yarar, suçun niteliği ile öngörülen cezanın tür ve miktarı gözetildiğinde kuralda yer alan cezanın adaletsiz ve ölçüsüz olduğundan söz edilemez >>>

Bilişim Sistemini Kullanarak Teselsülen Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bilişim sistemini kullanarak teselsülen hırsızlık yapılması mümkündür >>>

Tehlikeli Araç Kullanma ve Ceza Kararnamesiyle Verilen Cezanın Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Tehlikeli araç kullanma suçundan dolayı ceza kararnamesiyle ceza verilmesi halinde  5275 sayılı Kanunu'nun 98/1. maddesi gereğince hükümlünun hukuki menfaatı varsa yeniden yargılanma yapılması mümkündür. >>>

Teselsülen irtikap edilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç Tarihi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

2-) Resmi belgede sahtecilik suçu, tanzim etmek, kullanmak ve tağyir etmek gibi serbest hareketli bir suçtur. Bir belge tanzim  unsurları tam bir şekilde tanzim edildikten sonra, kullanılması halinde, suç tarihi  sahte belgeyi kullanma tarihidir. >>>

Kaçak Su Kullanmak Suçunda Usulü Hükümler

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Kaçak su kullanmak suçunda, yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir >>>

Çekte Sahtecilik Suçları Hakıkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türk Ticaret Kanunu'na göre çek hususi bir  varaka olmasına rağmen, 5237 Türk Ceza Kanunu(Turkish Penal Code)'nun 210. maddesine göre resmi evrakrak evrak belgelerden kabul edilmiştir.Dolayısıyla sahte çek tanzim etmek veya var olan  bir çekte tahrif veya tağyir yaparak kullanmak fiili resmi varakada sahtecilik suçunu oluştur. >>>

İftira ve Haricen Araç Satışı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Haricen satılan araçı geri almak veya tescilini sağlamak amacıyla, itimadı suistimal suçundan dolayı şikayette bulunmak, iftira suçunu oluşturur. >>>

Araç Kullanamayacak Haldeyken Araç Kullanma Suçunda TCK 53/1 maddesi Uygulanır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 179/3. maddesinde tanzim edilen, alkollü şekilde araç kullanamayacak halde olmasına  rağmen kulllanarak kaza yapan kişi hakkında, 5237 sayılı Kanunu'nun 53/1 maddesi uygulanmalıdır. >>>

Alkol Nedeniyle Yalpalayarak Arçak Kullnama

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Alkol nedeniyle yalpalayarak ve dengesiz şekilde araç kullanılması halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesi delâletiyle 179/2 . maddesine göre tecziye edilmelidir >>>

Hakiki İktisadi Vaziyetini Gizlemek Suretiyle Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın ödeme gücü olmadığını bilmesine rağmen gerçek iktisadi durumunu gizlemek suretiyle dolandırıcılık suçunu irtikap etemesi mümkündür. >>>

Alacağın Tahsili İçin İrtikap Edilen Gasp Suçunda Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hukuki bir alacağın tahsili için irtikap edilen gasp suçunda,  görevli mahkeme  ağır ceza mahkemesidir >>>

Varakada Sahtecilik Suçunda Varakanın Vasfı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Varakada sahtecilik suçunda dolayı adli tahkikat yapılırken  varakanın hukuki vasfı tespit edilmesi gerekir. Varakanın  hukuki vasfına göre  tahkikatı yönlendirmek gerekir >>>

Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Mümkündür

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmakla tekemmül eder, bilhare gerçek kimliğin samimi şekilde söylenmesi  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 269. maddedeki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. >>>

Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunun Tekemmülü

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu,  mücerret tehlike suçudur. Failin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmakla tekemmül eder. Ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi gerekmez. >>>

özel Belgede Sahtecilik ve Bilişim Suçu

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

sahte hizmet süresi kazanmak amacıyla, sahte  hususi varaka tanzim edip Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmek suretiyle kullanmak suçu hususi varada sahtecilik değil,  bu konuda hususi kanun bulunmaktadır. >>>

Birden Fazla Araca Ait Sahte Plaka ve Tescil Evrakı Üzerinde Sahtecilik

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Birden fazla plaka ve sahte tescil evrakı tanzim etmek fiili, her bir sahte plaka ve bu araca ait tescil evrakları hakkında 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunun( Turkish Penal Code) 204/1 ve 43 maddeleri uygulanması gerekir >>>

Kaymakam Hakkında Soruşturma İzni Verme Yetkisi Valinindir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Suç tarihinde kaymakam olarak görev yapan sanık hakkında görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan dolayı soruşturma izni verme yetkisinin hangi merciye ait olduğu noktasında toplanmaktadır. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci validir. İlçe memurlarından olup idari ve hiyerarşik yönden il’e bağlı olarak çalışan kaymakamlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci, bağlı olduğu ilin valisidir. Açıklanan nedenlerle il valisi tarafından soruşturma izni verilmesi yasaya uygundur.  >>>

Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık suçu sadece mala karşı irtikap edildiği halde, dolandırıcılık suçu hem mala hem de irade özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. >>>

Yazı, İmza ve Rakam Örneği Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahtecilik suçunda yazı,imza ve rakam  örneği alırken dikkat edilecek hususlar aşaığıda açıklanmıştır >>>

Bilişim Sistemine Girme ve Emirlere Muhalefet

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY’nın 525/a maddesine mümas olup, asliye ceza mahkemesinin görevine giren ve duruşmalı yargılama yapılması gereken bilişim hırsızlığı suçuna ilişkin kamu davasının sulh hakimi tarafından eylemin 765 sayılı TCY’nın 526/1. maddesinde tanımlanan yetkili mercilerin emirlerine aykırılık olarak kabul edilmek suretiyle ceza kararnamesi ile sonuçlandırılması, kararın bozulmasını gerektiren bir hukuka aykırılıktır >>>

Duruşma Yapılacak Yerde Ceza Kararnamesiyle Kararnameyle Hüküm Tesis Edilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

İddianamede tanımlanan ve nitelenen eylem, 765 sayılı TCY’nın 525/a maddesinde düzenlenen ve yargılama görevi asliye ceza mahkemesine ait bulunan bilişim hırsızlığı suçuna ilişkindir. Öte yandan, gerek bu suç bakımından yasada öngörülen yaptırım türü ve miktarı, gerekse yargılamasının duruşma açılarak yapılmasının zorunlu bulunması karşısında, mevcut davanın ceza kararnamesi ile sonuçlandırılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla, açıklanan usul yanılgısının hukuka aykırılık oluşturduğu açıktır >>>

Dolandırıcılık ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Hırsızlık ve 6136 Sayılı Kanunu'na Aykırılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yaralamadan önce mağdura ait tabancayı ele geçirip, onu en ağır şekilde yaralayıp etkisiz hale getirdikten sonra, mağdura ait beylik tabancayı beline takmış ve olay yerinden ayrılmıştır. Sanık, ertesi gün kendisine İlişkin olayı televizyonda izlerken kahvehanede bu silahla birlikte yakalanmıştır. Sanık, silahı alıp götürdükten sonra 25 saat sonra yakalanmıştır. Olayda hem hırsızlık hem de 6136 sayılı Kanununa aykırılık bulunmaktadır. >>>

Taksirli Suçlarda Netice İstenmemelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Mağdur ve sanığın arkadaş oldukları, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı tüm dosya kapsamı ile sabittir. Mağdurun da doğruladığı üzere, zaman zaman sanık ile aralarında kaba, küfürleşmeler içeren şakalar yapıldığı, olay günü de sanığın, mağdurun çalışmakta olduğu akaryakıt istasyonuna geldiğinde ona küfürler içeren sözler ile şaka yaptığı ve üzerinde taşımakta olduğu silahı çıkartarak her iki yanına doğru iki el ateş ettiği anlaşılmaktadır. Gerek mağdur ile sanık, gerekse tanıklar ikinci atış sonrasında tabancanın tutukluk yaptığını belirtmişlerdir. Sanığın, tutukluğu giderdiği ve üçüncü atış ile mağdurun raporlarda belirtilen şekilde yaralandığı açıktır. Aralarında herhangi bir husumet bulunmayan ve olay sırasında da herhangi bir anlaşmazlık yaşanmayan sanığın, mağdura kasıt ile ateş ettiğini gösterir, her türlü şüpheden uzak kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Öte yandan mağdurun yaralanması öncesinde tabancanın tutukluk yapmış olması, sanığın bunu gidermesi ve yeterli kontrolü yapmadan mağdura yönelttiği silah ile ateş ederek onu yaralamasından ibaret eyleminde, meydana gelen neticenin sanık tarafından istenmediği açıktır. Kaldı ki, yaralama öncesinde mağduru hedef almadan iki el ateş etmiş olması ve yaralama sonrasında tabancada bir mermi daha bulunmuş olması, sanığın mağduru hastaneye götürmek için sarfettiği çaba, kendiliğinden kolluğa başvurup teslim olması gibi olgular nazara alındığında, eylemin oluş biçimine ilişkin ve sanığın sorumluluğuna etkili olan kuşku sanık lehine değerlendirilmelidir. Bu nedenle yerel mahkemece, toplanan kanıtların değerlendirilmesinde ve sanığın eyleminin taksirle yaralamaya neden olmak suçuna uyduğunun kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Hırısızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık(theft) suçu mal alındığında; emniyeti suistimal (abuse  of trust)suçu da  mal tasarruf amacı dışında tasarruf edildiğinde  tekemmül eder.Malın inkar edilmesiyle de suç oluşur. >>>

Banka Görevlisinin Zimmeti ve Denetim Görevinin İhmali

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.3378 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi