Online-Hukuk.Org

ehliyetsiz araç kullanmak

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hakiki İktisadi Vaziyetini Gizlemek Suretiyle Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın ödeme gücü olmadığını bilmesine rağmen gerçek iktisadi durumunu gizlemek suretiyle dolandırıcılık suçunu irtikap etemesi mümkündür. >>>

Çekte Sahtecilik Suçları Hakıkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türk Ticaret Kanunu'na göre çek hususi bir  varaka olmasına rağmen, 5237 Türk Ceza Kanunu(Turkish Penal Code)'nun 210. maddesine göre resmi evrakrak evrak belgelerden kabul edilmiştir.Dolayısıyla sahte çek tanzim etmek veya var olan  bir çekte tahrif veya tağyir yaparak kullanmak fiili resmi varakada sahtecilik suçunu oluştur. >>>

özel Belgede Sahtecilik ve Bilişim Suçu

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

sahte hizmet süresi kazanmak amacıyla, sahte  hususi varaka tanzim edip Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmek suretiyle kullanmak suçu hususi varada sahtecilik değil,  bu konuda hususi kanun bulunmaktadır. >>>

Kaybolmuş ve Hataen Elegeçen Eşyada Tasarruf Suçu ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Yağma ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Güverlik Tedbirlerinin Tasnifi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Güvenlik Tedbrilerinin Tasnifi Aşağıda Belirtilmiştir.Güvenlik Tedbirleri Kısa süreli hapis cesına seçenek yaptırımlar, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma, eşya müsaderesi, kazanç müsaderesi, çoçuklara özgü güvenlik tedbiri, Akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri mahsus güvenlik tedbiri ve tehlikeli suçlulara yönelik güvenlik tedbiri olarak sayılabilir >>>

Hırsızlık ve Taşınır Davası

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Bilişim Suçudur

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Banka ve kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle çıkar sağlayanlar hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngören kurala, Türk Ceza Kanunu'nun bilişim alanında suçlara ilişkin bölümünde yer verilmiştir. Bundan, kartın bağlı bulunduğu hesap sahibinin malvarlığı yanında kişisel verilerinin de hukuki koruma kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, kuralın salt malvarlığı aleyhine işlenen suçlara benzemesine rağmen, onlara uygulanan etkin pişmanlık hükümleri içermemesi nedeniyle eşitliğe aykırı olduğu sonucu çıkarılamaz. Cezayı hafifletici sebepler de ceza siyasetine bağlı olarak yasa koyucunun takdirindedir.   Kuralla korunmak istenen hukuki yarar, suçun niteliği ile öngörülen cezanın tür ve miktarı gözetildiğinde kuralda yer alan cezanın adaletsiz ve ölçüsüz olduğundan söz edilemez >>>

Banka Görevlisinin Zimmeti ve Denetim Görevinin İhmali

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Bilişim Sistemine Girme ve Emirlere Muhalefet

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY’nın 525/a maddesine mümas olup, asliye ceza mahkemesinin görevine giren ve duruşmalı yargılama yapılması gereken bilişim hırsızlığı suçuna ilişkin kamu davasının sulh hakimi tarafından eylemin 765 sayılı TCY’nın 526/1. maddesinde tanımlanan yetkili mercilerin emirlerine aykırılık olarak kabul edilmek suretiyle ceza kararnamesi ile sonuçlandırılması, kararın bozulmasını gerektiren bir hukuka aykırılıktır >>>

Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Mümkündür

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmakla tekemmül eder, bilhare gerçek kimliğin samimi şekilde söylenmesi  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 269. maddedeki etkin pişmanlık hükümleriyle ilgilidir. >>>

Alacağın Tahsili İçin İrtikap Edilen Gasp Suçunda Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hukuki bir alacağın tahsili için irtikap edilen gasp suçunda,  görevli mahkeme  ağır ceza mahkemesidir >>>

Duruşma Yapılacak Yerde Ceza Kararnamesiyle Kararnameyle Hüküm Tesis Edilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

İddianamede tanımlanan ve nitelenen eylem, 765 sayılı TCY’nın 525/a maddesinde düzenlenen ve yargılama görevi asliye ceza mahkemesine ait bulunan bilişim hırsızlığı suçuna ilişkindir. Öte yandan, gerek bu suç bakımından yasada öngörülen yaptırım türü ve miktarı, gerekse yargılamasının duruşma açılarak yapılmasının zorunlu bulunması karşısında, mevcut davanın ceza kararnamesi ile sonuçlandırılmasına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla, açıklanan usul yanılgısının hukuka aykırılık oluşturduğu açıktır >>>

Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunun Tekemmülü

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu,  mücerret tehlike suçudur. Failin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmakla tekemmül eder. Ayrıca bir neticenin gerçekleşmesi gerekmez. >>>

Hırsızlık ve 6136 Sayılı Kanunu'na Aykırılık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yaralamadan önce mağdura ait tabancayı ele geçirip, onu en ağır şekilde yaralayıp etkisiz hale getirdikten sonra, mağdura ait beylik tabancayı beline takmış ve olay yerinden ayrılmıştır. Sanık, ertesi gün kendisine İlişkin olayı televizyonda izlerken kahvehanede bu silahla birlikte yakalanmıştır. Sanık, silahı alıp götürdükten sonra 25 saat sonra yakalanmıştır. Olayda hem hırsızlık hem de 6136 sayılı Kanununa aykırılık bulunmaktadır. >>>

Yağma Suçunda Cebir ve Tehdit Suça Konu Malı Almaya Yönelik Yapılması Gereki

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçunda cebir tehdit suçu konu malı almaya yönelik olarak yapılması gerekir. Mağduru yaraladıktan sonra ortaya çıkan fırksattan istifade ile hırsızlık yapılması halinde, fiil gasp değil hırsızlık suçunu oluşturur. >>>

Hırsızlık ve Yağma(gasp)

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın  çıkan boğuşmada ele geçirdiği silahla mağdura ateş etmek suretiyle öldürmeye teşebbüs suçunu işlemiş ve bilahare olayın heyecanına da kapılmak suretiyle silahı da alarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Sanığın başlangıçtaki kastı kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek için korunma içgüdüsüyle silahı almaya yönelik olup, olayın ileriki aşamalarında da bu kastın değiştiğine ilişkin hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Mağdurun yaralanmasından sonra, ona ait silahın alınarak götürülmesi de yağma suçunu oluşturmaz. Bu itibarla eylemin hırsızlık olarak değerlendirilmesi gerekir >>>

Tehlikeli Araç Kullanma ve Ceza Kararnamesiyle Verilen Cezanın Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Tehlikeli araç kullanma suçundan dolayı ceza kararnamesiyle ceza verilmesi halinde  5275 sayılı Kanunu'nun 98/1. maddesi gereğince hükümlünun hukuki menfaatı varsa yeniden yargılanma yapılması mümkündür. >>>

Kaymakam Hakkında Soruşturma İzni Verme Yetkisi Valinindir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Suç tarihinde kaymakam olarak görev yapan sanık hakkında görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan dolayı soruşturma izni verme yetkisinin hangi merciye ait olduğu noktasında toplanmaktadır. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci validir. İlçe memurlarından olup idari ve hiyerarşik yönden il’e bağlı olarak çalışan kaymakamlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci, bağlı olduğu ilin valisidir. Açıklanan nedenlerle il valisi tarafından soruşturma izni verilmesi yasaya uygundur.  >>>

Araç Kullanamayacak Haldeyken Araç Kullanma Suçunda TCK 53/1 maddesi Uygulanır

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 179/3. maddesinde tanzim edilen, alkollü şekilde araç kullanamayacak halde olmasına  rağmen kulllanarak kaza yapan kişi hakkında, 5237 sayılı Kanunu'nun 53/1 maddesi uygulanmalıdır. >>>

Mala Zarar Verme Suçunda Delillerin Toplanması

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Mala zarar verme suçunda adli tahkikat yapılırken, dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. >>>

Ceza Kararnamesiye Verilen Kararlar Aleyhine Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Ceza Muhakemesi Kanunu, CMUK’ta düzenlenen yazılı emir yasa yolunu düzenleyen maddeyi yürürlükten kaldırmış ancak benzer kurum olan kanun yararına bozma kurumunu düzenlemiştir. Mahkumiyete ilişkin hükmün Yargıtay’ca kanun yararına bozulması halinde, şayet bozma nedeni savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkinse, hakim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre hüküm verilecektir. Ancak bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş cezadan daha ağır olamaz. Bilişim hırsızlığı suçu asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan olup duruşmalı yargılamayı gerektirir. Somut olayda ise sulh ceza mahkemesi ceza kararnamesi ile yargılamayı sonuçlandırmıştır. Yapılan usul hatası nedeniyle sanığın savunma hakkı kısıtlanmıştır. Bu durumda ceza miktarı itibariyle kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla sanıkların görevli mahkemede yargılanması gerekir. >>>

Bankacılkanın Nitelikli Zimmeti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık banka müdürünün Finansbank ve diğer bankalara ait ATM cihazlarından çekmek şeklindeki eylemin 24.04.2007 ile 14.11.2008 tarihleri arasındaki döneme tekabül eden kısmının zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmiş olması da dikkate alınarak 5411 sayılı Yasa'nın 160/2.maddesinde düzenlenen zincirleme olarak nitelikli zimmet suçunu oluşturur. >>>

Hırsızlık ve Bankacıların Zimmeti

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hırsızlık ve bankacılık zimmetinin birlikte irtikap edilmesi mümkündür >>>

Birden Fazla Araca Ait Sahte Plaka ve Tescil Evrakı Üzerinde Sahtecilik

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Birden fazla plaka ve sahte tescil evrakı tanzim etmek fiili, her bir sahte plaka ve bu araca ait tescil evrakları hakkında 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunun( Turkish Penal Code) 204/1 ve 43 maddeleri uygulanması gerekir >>>

Bilişim Sistemini Kullanarak Teselsülen Hırsızlık

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Bilişim sistemini kullanarak teselsülen hırsızlık yapılması mümkündür >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.7863 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi