Online-Hukuk.Org

denetimli serbestlik 2 yıla mı çıkıyor

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Ceza Muhakemesinde Yargıtaca Hükmüm Aleyhe Bozulmasından Sonra Sanığıa Savunma Hakkı Verilmelidir

Arama Puantajı:
61

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hükmün aleyhe bozulması halinde davaya yeniden bakacak mahkemece, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 326. maddesi gereğince sanıklardan bozmaya karşı diyeceklerinin sorulması zorunludur. Bu zorunluluk 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ancak 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca henüz uygulanma olanağına kavuşmayan 5271 sayılı Yasanın 307/2. maddesinde de vurgulanştır. 1412 sayılı Yasanın 326. maddesi uyarınca sanıklara, bozmada belirtilen ve aleyhlerinde sonuç doğuracak olan hususlarda beyanda bulunma, kendilerini savunma ve bu konudaki kanıtlarını sunma olanağı tanınmalıdır. Bu yasa hükmü, savunma hakkının sınırlanamayacağı ilkesine dayanan ve uyulmasında zorunluluk bulunan buyurucu kurallardandır. >>>

Kasten Yaralama Suçunda Silah Sayılan Aletler

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin 1.fıkrasının f bendinin açıklanştır. Buna göre silah tabirinden anlaşılması gerekenler ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılş her türlü kesici, delici ve bereleyici  aletler ile, saldırı ve savunmada yapılmaş olasa bile fiilen saldırı  ve savunmada kullanmaya elverişli diğer şeyler  silah sayılır. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyeci, sürekli hastalığa yolaçıçı  nükleer, radyoaktif, biyolojik ve kimyasal maddeler de silah olarak kabul edilir >>>

Belgede Sahtecilik Suçlarında İçtima

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 212. maddesi, bu konuda hususi bir içtima kuralı ihdas etmiştir. >>>

Haksız Edilen Menfaatın Tespit Edilip Edilememesine Göre Dolandırıcılıkta Temel Cezanın Tayini

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

 5237 Sayılı TCK.nun 158. maddesinin 1. fıkrasının  (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde öncelikle suçtan elde edilen haksız menfaat miktarının belli olup olmadığına bakılacaktır. Eğer somut olayda suçtan elde edilen haksız menfaat miktarı belli değilse, TCK.nun 61. maddesi hükmü göz önünde bulundurularak, 5 ila 5.000 tam gün arasında, takdir edilen gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi gereğince 20-100 YTL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezası belirlenecektir. Ancak suçtan elde edilen haksız menfaat miktarı belli ise; o takdirde maddede öngörülen 5 ila 5.000 tam gün arasında belirlenecek gün sayısı üzerinden varsa artırım ve indirim nedenleri uygulanarak tespit olunan sonuç gün ile bir gün karşılığı 20-100 YTL arasında takdir edilecek miktar çarpı yapılacak ve bulunan miktar suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az ise adli para cezası asgari bu miktara yükseltileresahte kimlik ve kimlik bilgilerini kullanarak Akbank’a karşı işlenen dolandırıcılık suçundan dolayı elde edilmek istenen haksız yararın, Garanti Bankası’na karşı elde edilmek istenen haksız yarardan daha fazla olduğu; bu nedenle, sanık hakkında yukarıdaki açıklamalar uyarınca Akbank’a karşı işlenen suçta temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi ve fiilin doğurduğu zarar ve suçta ulaşılan aşamaya göre tehlike  ihtimalinin ağırlığı dikkate alınarak suça kalkışmadan dolayı daha az oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde indirim yapılması, hukuka aykırıdır >>>

Boşanma ve Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hal böyle olunca, yerel mahkemenin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ve tazminat gerektiren olaylarda davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulü yönündeki direnme kararı yerindedir >>>

Toplu Olarak irtikap Edilen Şuçlar

Arama Puantajı:
60

Hukukçu Mustafa Yıldız

1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2.maddesinin 1.fıkrasının, (k) bendinde de toplu suç "aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu" ifade eder şeklinde tanımlama yapılştır >>>

Ağır Ceza Mahkemesi İle Kaymakamlık Arasındaki İhtilaf Ceza Genel Kurulunun Görevi Dışındadır

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 8.10.2002 gün ve 249/344 sayılı kararında da belirtildiği üzere; 4483 sayılı Yasanın 3. maddesinin (a) bendinde, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda kaymakam tarafından izin verileceği, 9. maddesinde ise, kaymakam tarafından “soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine” ilişkin karara karşı yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüş, Ceza Genel Kuruluna her hangi bir görev ve yetki verilmemiştir. Ceza Genel Kurulunun görevi 1684 sayılı Yasanın 1 nci maddesinden doğduğundan ve kaymakamlık yargı yetkisine haiz bir merci olmadığından, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken bir görev çekişmesinden söz etmeye olanak bulunmamaktadır >>>

Kararın Temyiz Edilebilirlik Vasfının Tespiti

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Ceza Genel Kurulu'nun 15.07.2008 gün ve 174-191 sayılı kararında da belirtildiği üzere; bir suç nedeniyle verilen karar içerisinde yer alan cezalardan her biri ayrı bir hükmü oluşturmayıp, bu cezaların tama tek bir hükmü meydana getirmektedir. Bu nedenle de; çeşitli nedenlerle hükmün içerisinde birden fazla "cezanın" bulunduğu hallerde, temyiz sınırınn belirlenmesi açısından cezalardan her birinin miktarına değil toplam ceza miktarına bakılması gerekir. Buna karşılık, aynı kararın içerisinde birden çok hüküm bulunması halinde temyiz sınırı her hüküm için diğerinden bağımsız olarak ayrı ayrı değerlendirilmelidir. >>>

Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılması Mahkemece Resen Dikkate Alınmalıdır

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, 19.02.2008 gün ve 346-25, 06.05.2008 gün ve 27-95, 10.032009 gün ve 41-52 sayılı kararlarında da vurgulandığı üzere; koşullu bir düşme nedeni oluşturan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” müessesesi mahkumiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin objektif koşulların varlığı halinde; cezanın kişiselleştirilmesine ilişkin olan, seçenek yaptırıma veya tedbire çevirmeye ya da erteleme hükümlerinden önce ve resen  mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanmalıdır. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Cezanın Ertelenmesi

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2009 gün ve 41-52 sayılı kararında da vurgulandığı üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemsi Kanunu'nun  231.maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için öngörülen sübjektif koşullardan birisi olan, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda bir kanaat oluşması keyfiyeti, 647 sayılı Yasanın 6.maddesinin uygulanması için de aranmakla birlikte, 647 sayılı Yasanın 6.maddesinde, sanığın geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimi, 5271 sayılı Yasanın 231.maddesinde ise, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate  alınacağından, kararda 647 sayılı Yasanın 6.maddesinin uygulanmaması, diğer bir ifadeyle sanığa verilen cezanın ertelenmemesi hususunda gösterilen gerekçenin, CYY’nın 231.maddesinde öngörülen subjektif koşulların oluşmadığını ortaya koyan bir gerekçe olarak kabulü mümkün bulunmadığından, hüküm mahkemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının gerekip gerekmediği hususunda, yasada öngörülen ölçütleri de göz önünde bulundurarak yeni bir değerlendirme yapması gerekmektedir. >>>

Tehdit ve Şantaj

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın dilekçesindeki sözlerinin şikayet hakkını kullanmasıyla ilgili bulunması nedeniyle, TCY’nın 107/1. maddesinde düzenlenen, şantaj suçunun “hakkını kullanacağından bahisle” işlenmiş olup olmayacağı üzerinde de durulmalıdır. Anılan maddenin ilk fıkrasında düzenlenen şantaj suçu bir hakkın kullanılmasından söz edilerek işlenebilmekte ise de, bu suçun oluşabilmesi için mağdurdan istenilen veya beklenilen davranışın; “kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama” niteliğinde bulunması zorunludur. Bu durumda, sanığın C. Savcılığına verdiği dilekçenin yasalara uygun olarak işlem görmesini isteğine yönelik eyleminde şantaj suçunun öğelerinin oluşmadığı anlaşılmaktadır >>>

Tehdit ve Yargı Görevini Yapanı Etkileme

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Eğer sizde dilekçeme göre davama bakamayacak olursanız, bütün Türkiye savcılarının müfettişi olan müfettişime bilgi verecem”  şeklindeki sözler  yargı görevini yapanı etkileme  suçunu oluşturmaz >>>

Tefhim Edilen Kararın Ayrıca Tebliğ Edilmesi Yeni Temyiz Süresi Başlatmaz

Arama Puantajı:
59

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bunlardan ilki süre koşuludur. 1412 sayılı CYUY’nın 310. maddesinde, genel kural olarak tarafların temyiz isteğinde bulunabilecekleri süre hükmün tefhiminden, tefhim edilmemişse, tebliğinden başlamak üzere bir hafta olarak belirlenmiştir. Temyiz süresi anılan maddenin 3. fıkrasındaki ayrıksı durum hariç olmak üzere, hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihte, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise gerekçeli kararın tebliği tarihinde başlar. Sanığın yüzüne karşı verilen hükmün ayrıca gerekmediği halde sanığa tebliğ edilmesi yeni bir süre başlatmayacağı gibi yeni bir temyiz hakkı da doğurmaz. >>>

Güveni Kötüye Kullanma ve Hırısızlık

Arama Puantajı:
58

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık(theft) suçu mal alındığında; emniyeti suistimal (abuse  of trust)suçu da  mal tasarruf amacı dışında tasarruf edildiğinde  tekemmül eder.Malın inkar edilmesiyle de suç oluşur. >>>

Dolandırıcılık ve Sahte Kredi Kartını Kullanmak

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sahte belgelerle, bankadan kredi kartı alıp kullanmak fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/3. maddesine mümas suçu oluşturur.Ancak, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunun 504/3.80, 522 maddesine mümas olduğundan sanık lehinedir >>>

12-15 Yaş Grubunda Olan Çocuklar İçin Dava Zamanaşı

Arama Puantajı:
57

hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 66/2. maddesine göre, 12-15 yaş grubunda olan  çocular tarafından irtikap edilen suç için zamanaşı, normal kişiler için öngörülen sürelerin  1/2'sidir.18 yaşını bitirmiş kişi tarafından irtikap edilen hırsızlık suçu için 8 yıl süre ön görülmüş ise, aynı suçu işleyen 13 yaşındaki kişi için bu süre 4 yıldır.Bundan dolayı, daha önce hırsızlık suçunu irtikap eden ve cezaları kesinleşen kişilerin yeniden yargılanmasında hukuki menfaatı bulunmaktadır. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Lehe Kanunun Tespiti

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCK uygulanmasına karşın 5237 sayılı TCK.da 765 sayılı TCK.nun 95/2 maddesinin karşılığının bulunmaması nedeniyle anılan maddenin uygulama dışı bırakılması karma uygulama niteliğindir >>>

İdari Para Cezaları Kabahatler Kanununa Göre Kesinleşir

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İlgili kanununda  hususi bir huküm bulumaması halinde, idari para cezalarının kesinlleşmesi hakkında 5236 sayılı Kabahatle Kanunu uygulanır

>>>

Bandrolsuz Eser Yakalandığında Sahibe Haber Verilmelidir

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Fikir ve sanat eserleri ile ilgili olarak jandarma ya da polis gibi zabıt birimleri tarafından bandrolsuz  yani kaçak CD, kitap, DVD gibi eser yakalandığında  telif hakkı sahibine haber verilmedir. >>>

Sanığın Hareketlerinden Açıkça Alkollü Olduğunun Belli Olması

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle 5237 sayılı TCY'nın 179/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamakta ise de, tutanak tanığının, sanığın hareketlerinden alkollü olduğunun açıkça belli olduğuna ilişkin beyanı, yapılan ölçümde sanığın % 316 promil alkollü olduğuna ilişkin test tutanağı birlikte değerlendirildiğinde, sanığa isnat edilen, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanma suçu tüm unsurlarıyla oluşmuş olup, Yerel Mahkeme uygulamasında ve Özel Daire onama kararında bu yönüyle bir isabetsizlik bulunmamaktadır. >>>

Meşru Müdafaa ve Meşru Müdafaada Sınrın Aşılması

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yasa koyucu tarafından sadece yasal savunmaya ilişkin olarak kabul edilen ve anılan maddenin 2. fıkrasında düzenlenen mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelen nedenlerle sınırın aşılmasının olayda uygulanmasının söz konusu olup olamayacağına gelince; uzun yıllardır yaygın terör olaylarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Siirt İlinde gerçekleşen yargılama konusu olayda sanığın ve yanında bulunan iki jandarma erinin maruz kaldığı ve ölüme yönelik sözlerle de desteklenen fiili saldırının ağırlığı, uyarılara karşın ısrarla ve artarak devam etmesi ile bölgenin özellikleri bir bütün olarak göz önüne alındığında yasal savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile aşıldığının kabulü zorunludur. Sanığın yaşanılan olayın etkisiyle içine düştüğü psikolojik hal nedeniyle heyecanlanması, paniğe kapılması ve hatta korkması bunun sonucunda da yasal savunma sınırını aşması beklenebilecek bir durum olup, somut olayda Türk Ceza Kanunu'nun  27. maddesinin 2. fıkrasının uygulanma koşulları gerçekleşmiştir >>>

Eski ve Yeni Dolandırıcılık Suçlarının Telefon Aracı Kullanılarak İşlenmesi Yönünden Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
56

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu döneminde, telefon kullanarak dolandırıcılık suçu, vasıflı dolandırıcılık olarak tanzim edildiği halde; 01.06.2007  tarihinde yürülüğe giren 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununa göre,  telefon kullanılarak yapılan dolandırıcılık suçu, basit dolandırıcılık olarak tanzim edilmiştir.765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun 504/3. maddesine göre telefon sistemi kullanılarak yapılan dolandırıcılık için iki yıldan beş yıla kadar hapis ve sağlanan menfaatın iki katı kadar ağır  para cezası öngörülmüş iken, 5237 sayılı    TCK'nun 157/1. fıkrasına gö telefonla yapılan dolandırıcılık için,  bir yıldan beş yıla kadar hapis ve  beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

>>>

Denetimli Serbestlik Kararı İnfaz Edilebilir Vasıfta Olmalıdır

Arama Puantajı:
56

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir..." hükmü karşısında, sanık hakkında infaz kabiliyeti bulunmayacak şekilde, sigara içmekten, alkollü içecekler, bally veya başkaca keyif verici ve uyuşturucu madde kullanmaktan yasaklanma biçiminde denetimli serbestlik tedbirlerinin tespit edilmesi hukuka aykırıdır   >>>

Gümrük Komisyonu Mahkemeye İntikal Etmiş Konuda İdari Para Cezası Veremez

Arama Puantajı:
56

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 24. maddesinde; “Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verilir.” hükmü uyarınca atılı eylem ister adlî yaptırı gerektiren suç, isterse idarî yaptırı gerektiren kabahat olsun, her iki halde de yargılama yaparak kovuşturma konusu eylemi değerlendirme ve gerektirdiği yaptırı belirleme görevinin adli merciye ait olma usulü getirilmekle, usul hükümlerinin derhal uygulanırlığı ilkesi gereğince, görevli merci Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi'dir >>>

Suç Tanımlayan Kanun Hükmünde Kararnameler

Arama Puantajı:
56

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç ve suçun unsurlarını tanımlayan kanun hükmünde Kararnameler aşağıda belirtilmiştir. >>>

Kamu Görevlisine Direnmek Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Arama Puantajı:
56

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisine direnmek suçu(Prevention Of Public Duty) hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.7116 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi