Online-Hukuk.Org

darp raporu kaç gün içinde alınır

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Cezanın Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesi

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 231. maddesinde tanzim edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesi, mezkur Kanunu 51. maddesinde tanzim edilen cezanın eretlenmesi müessesinden daha lehedir. >>>

Karşılıksık Çek Suçunda Sanık Savunması

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 5941 sayılı Kanunla, 3167 sayılı Kanundaki, 7201 sayılı Kanununun 35. maddesine  göre tebligat yapılarak verilebileceğine dair hüküm kaldırılmıştır. >>>

Terör Suçları

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Musutafa Yıldız

Törör amacıyla işlenen suçlara, kanunlarda bazı farlı usulllerv e hukuki neticeler bağlanmıştır. Bundan dolayı,Bir suçun terör amacıyla irtikap edilip edilmediği ve 3713 sayılı Kanunda tanımlanan suçlardan olup olmadığını tespit etmek gerekir. >>>

Nası Izrar, Genel Güverliği Tehlikeye Düşürme, Tehdit

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığn,  korkutmak amacıyla  mağdurun  işyerine tabanca ile  ateş etmesi fiiline en ağır  cezayı gerektiren  silahla  tehdit  suçundan cezalandırılması gerekir. >>>

Cezaların İçtimaa ve Kazanılmış Hak

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Cezaların içtimaa müessesi infaza ilişkin bir müessese olduğundan, kazanılmış hak oluşturmaz >>>

Cezaları İçtima Etmekle Müstakiliyetini Muhafaza Eder

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Cezaların içtiamaa, infaza dair bir müessese olduğundan, cezalar içtima etmekle, müstakiliyetini muhafaza eder >>>

Olası Kast ve Taksir

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Olası kast, taksirsirden daha yoğun bir bir kusur halini ifade eder. >>>

Sorgusu Yapılmayan Şüpheli Hakkında Derhal Beraat Kararı Verilmesi

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sorgusu yapılmayan sanık  hakkında, kastı olmadığından bahisle 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 193/2. maddesine göre beraat kararı verilemez >>>

Teselsülen Cinsel Saldırı ve Ruh Halinin Bozulması Durumunda Cezanın Tespiti

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/5.maddesinde tanzim edilen suçun ağırlaşmış şekli teselsül etmez. >>>

Çek Suçlarında Savunma Almadan Karar Vermek Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5941 sayılı Kanun’da, 3167 sayılı Kanun’un aksine, 5271 sayılı CMK’nın 195. maddesinde yazılı açıklamanın yer aldığı davetiyenin tebliğ edilerek sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır >>>

Mesken ve Müştemilatına Gayrimeşru Amaçla Girilmelidir

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Mesken masuniyetini ihal suçunun oluşması için, apartman, ev, daire, işyeri, veya  mezkur yerlerin  müştemilatına  gayrimeşru amaçla girmek gerekir. >>>

Taksirle Kendi Evinin Yanmasına Sebebiyet Verme

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir kişinin taksirle kendi evinin yanmasına sebebiyet vermesi halinde, başkasının hayatı  ve sağlığı açısından tehlike oluşup oluşmadığına göre değerlendirme yapmak gerekir >>>

Hususi Kast

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Genel olarak kast,  suçun kanuni tanımımdaki unsurları bilmek ve istemektir.Ancak bazen bu kast suçun oluşması içine yeterli değildir. Kanunun kişinin amacınıda dikkate almaktadır. >>>

Muhtemel(olası) Kast

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Muhtemel kast, kasta ilişkin kusurluğun en az olduğu şekildir. Muhtemel  kastın tespiti için, kişinin suç işlenirken ruh  haline bakmak gerekir. Suç işlenirken kişi, vurdum duymaz veya aymazlık gibi bir ruh halinde suç işlemiş ise neticeyi istemese bile taksirle değil, muhtemel kastla tecziye edilmesi gerekir >>>

Karşılıksız Çek Suçuyla İlgili Mevzuat Aşağıda Verilmiştir

Arama Puantajı:
1

hukukçu Mehmet Antalyalı

Karşılıksız çek suçuyla ilgili mevzuat aşağıda verilmiştir >>>

Karşılıksız Çek Keşise Etmek ve Menfii Tespit Davası

Arama Puantajı:
1

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanık savunmasında, karşılıksız çek suçuyla  ilgili olarak menfii tespit davası açtığını iddia etmesi halinde, menfi tespit davasıyla ilgili dosya getirtilip incelenmesi gerekir >>>

Tefecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Tefecilik suçu 5237 sayılı.Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde tanzim edilmiştir. >>>

Afyon Sakızı TCK 188/4 Kapsamında Değildir

Arama Puantajı:
1

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Afyon sakızı 5237 sayılı Türk Ceza kanunun 188/4 maddesi kapsamında değildir 3928 sayılı Yasa’nın 4/1 maddesinde “ ham afyon , hazırlanmış afyon,tıbbi afyon ve bunların müstahzarları madde olarak kabul edildiği, içerdiği morfinin dikkate alınamamaktadır >>>

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Elegeçen Eşyada Tasarruf Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaybolmuş veya hata sonucu elegeçen eşyada  malikmiş gibi tasurrufta bulunmak suçu, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan farklıdır. >>>

Yüzde Sabit Eser Basit Tıbbi Müdahele İle Giderilemez

Arama Puantajı:
1

hukukçu Mehmet Antalyalı

 1-)Sanığın mağdurenin yüzünde sabit  esere  yol açan fiilinin 5237  Türk Ceza Kanunun 86/2 . madde kapsamında değerlendirilmesinin mümkün değildir >>>

01.06.2005 Tarihinden Önce (765 sayılı Ceza Kanunlarındaki) Yalan Beyanda Bulunma Suçlarını Karşılaştırma

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

01.06.2005  tarihinde yürülüğe giren  5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 206. maddesine göre yalan beyanda bulunma suçu, hahis veya adli para adli para cezası olarak seçimlik ceza halinde  getirilmiştir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 343. maddesi  hapis cezası öngörmüştür. Dolayısıyla mezkur maddeden mahkumiyet alanların yeniden yargılanmasında hukki menfaatleri vardır.Çünkü para cezasının hukuki sonuçları daha hafif olabilir >>>

Yalan Beyanda Bulunmak ve Adli Sicil Mevzuatı

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesiyle, 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak Suçu' hakkında iki önemli  değişiklik getirilmiştir. >>>

Ehliyetsiz Araç Kullanmak Tek Başına Bilinçli Taksir Olarak Kabul Edilemez

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Olayda failin ehliyeti olmaması, tek başına suçun bilinçli taksirle irtikap edildiği anlamına gelmez. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve İrtikap

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Görevi kötüye kullanma ve İrtikap suçları birbirinden farklıdır. Öncelikle fiil, irtikap suçu yönünden inclenmelidir. İrtikap suçunun ikna ve cebir unsuru bulunmaması halinde, görevi kötüye kullanma suçu yönünden incelme yapılmaldır. >>>

Hukuki Hata Nedeniyle Ceza 2 Yıldan Az Verilmesi Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulanamaz

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hukuki hata nedeniyle cezanın iki yıldan az verilmesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanamaz. >>>

Adli Sicil ve Arşiv Kaydında Suçun Vasfının Tespit Edilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Adli sicil veya arşiv kaydında suç oluşturan fiilin,suç olmaya devam edip ancak, suçun vasfı değişmiş olabilir. Eğer 765 sayılı Türk Ceza  Kanunu döneninde vasfından dolayı adli sicil arşiv kaydına alınmış ise, vasfını kaybettiği için silinmesi gerekir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 6.515 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi