Online-Hukuk.Org

çok özel şikiş

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Hukuka Aykırılık Bilinci ve Özel Kast

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hukuka aykırılık bilinci özel kasıtla karıştırılmamalıdır. Fail, suç tipinin objektif unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği halde, eylemde hukuka aykırılık bilincinin bulunmaması nedeniyle, kastının varlığı kabul edilemese dahi, bu durum suçun özel kasıtla işlenebileceği anlamını taşımaz. ( Prof. Dr. Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İst.-1994, sy. 32 )   >>>

Çok Failli Suçlar ve Tek Failli Suçlar

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suçlar suçun işlenmesindeki fail sayısına göre, çok failli suçlar ve tek(bir) failli suçlar olarak ikiye tefrik edilebilir.Kasten adam öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, nası ızrar, itimadı suistimal gibi suçlar  tek(bir) faille irtikap edilebilir.Mezkur suçların çok faille irtikap edilmesi ise bir tercih meseledir. Buna karşılık rüşvet, cezaevine karşı isyan,örgüt kurma gibi suçlar ise ancak iki veya daha fazla kişinin katılımıyla irtikap edilebilir. Bundan dolayı bu suçlara çok failli suçlar denir. >>>

Çok Arsa Çıkarma Gayretinden Doğan Sorunlar

Arama Puantajı:
8

Hukukuçu Mehmet Sait Ersoy

Bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. Bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında kendilerine fazla parsel çıkarma amacını taşımalarıdır. Oysa imar uygulamalarının gerçek amacı ise imara uygun konut alanı elde etmektir. İmar uygulamalarında bir taraftan imara uygun konut alanları oluşturulurken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan araziler elde edilmektedir. Biz de bu çalışmada imar uygulamasıyla ilgili olarak genel bir bilgi sunduktan sonra imar uygulamalarının hukuka aykırılık nedenlerini belirteceğiz.

>>>

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Özel Beçeriyle Hırsızlık ve Bina İçinden Hırsızlık

Arama Puantajı:
6

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Yankesicilik suretiyle hırsızlık kişi üzerinden yapılmakla sınırladırılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-b maddesinde, 'elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak' suretiyle denilerek, yankesicilik veya  özel beceri ile hırısızlık, kişinin üzerinden eşya alınmakla sınırlandırılmıştır. >>>

Kişi Hürriyeti Tahdit Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hürriyeti tahdit(deprivation of libety) suçunun özellikleri aşağıda  verilmiştir. Hürriyeti tahdit suçu, serbest hareketli bir suçtur. Önemli olan hürriyeti tahdit etmektir. Ne şekilde ve nasıl olduğu önemli değildir. Ancak hürriyeti tahdit(deprivation of liberty) hile, tehdit( threat), birden  fazla kişi tarafından irtikap(comission) edilmesi halinde ceza arttırılır. >>>

İnfaz Kurumuna ve Cezaevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 297. maddesinde tanzim edilen suçun özellikleri aşağıda verilmiştir.Bu suç adliyeye karşı irtikap edilen bir suçtur.Kasten irtikap edilir.Taksirli şekli bulunmamaktadır. >>>

Ozel Belge Sahtecilik Suçuna İştirak Mümkündür

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hususi belgede sahtecilik  suçuna iştirak mümkündür.Sahte özel belgeyi  tanzim eden kişinin aynı zamanda bunu kullanması halinde  tek suç oluşur. Kişi kullandığı varakanın sahteliğini bilmediği takdirde, sorumlu olmaz. Ancak  sahte varakayı kullanması için başkasına veren kişi sorumludur. Asli failin herhangi  bir şekilde sorumlu olmaması halinde, azmettirenin, kandıranın kişinin sorumluluğu baki kalır.  >>>

Ozel Belgede Sahtetecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Resmi belgenin unsuru olmayan bir konuda tahrifat yapmak, suçun vasfını değiştirmez >>>

Bomba imal etme ve Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Verme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Arçelik

Gerekli güvenlik tedbirlerini almadan, bomba imal ederken karısının yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde, hem bomba imal etme hem de taksirle yaralama suçları tekevvün eder. Güvenlik tedbirlerini ihmal etmekle, bomba imal etme suçlaı birbirinden tamamen farlıdır >>>

Fikri İçtima İle İlgili Yargıtay Kararları

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Arçelik

Fikri içtima ile ilgili emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir >>>

Örgütün Propagandasını Yapan Çok Sayıda CD Bulundurmak

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Örgütün propagandasını yapan çok sayıda CD bulundurmak silahlı terör örgütünün propagandasını oluşturur >>>

Güvenlik Tedbirlerinin Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Güvenlik tedbirlerinin özellikleri aşağıda verilmiştir. >>>

Muhafaza Konusu Eşyayı Haciz Dairesine Götürmemek

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yedieminin malı muhafaza ettiği yerde teslim etmekle yükümlü bulunması ve incelenen dosyada, icra dairesince sanığın adresine gelinerek hacizli malın iade edilmesi altına alınması için bir başvurunun yapılmaması karşısında, hacizli malların satış yerine götürülmemesi biçimindeki eylem, suçun maddi öğesini oluşturmaz ise de, sanığın hacizli malı başkasına verme, ortadan kaldırma, satma, rehnetme veya adresine gelinip istenildiğinde teslim etmeme gibi TCY nın 289/1.maddesinde öngörülen teslim amacı dışında tasarrufla bulunması durumunda, suçun oluşacağı gözetilerek söz konusu hacizli malları teslim edilen adreste usulüne uygun olarak muhafaza edip etmediğinin araştırılması ve muhafaza ettiğinin belirlenmesi halinde beraatine, tersi durumda ise, hükümlülüğüne karar verilmesi gerekir. >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Ortak Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Begde satecilik(documet counterfeiting) suçunun ortak özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

>>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Genel Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Belgede sahtecilik suçunun genel özellikleri aşağıda verilmiştir

>>>

Nası Izrar Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Mala zarar verme suçunun özellikleri aşağıda belirtilmiştir. >>>

Özel Belgeyi Bozmak ve Özel Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Özel belgede sahtecilik ve özel belgeyi bozmak suçu  kamunun gövenine karşı irtikap edilen suçlardandır. >>>

Disiplin Cezalarının Memuriyete Etkisi

Arama Puantajı:
3

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

Disiplin Cezalarının Memuriyete Etkisi Aşağıda Açıklanmıştır >>>

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Terzioğlu

1-)Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ve devamı maddelerinde tanzim edilen  cinsel dokunulmazlığa karşı irtikap edilen suçlar bulumünde yer almıştır.Cinsel saldır suçu, kendi içinde cinsel saldırının temel şekli, ağırlaştırılmış nitelikli cinsel saldırı suçu olarak tasnif edilebilir.Ancak bu suçların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır  >>>

Hırsızlık Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçunun özellikleri aşağıda verilmiştir. >>>

Maktulü Bıçaklanırken Tutmak failliktir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanık Halil ile maktul Kazım arasındaki ihtilaftan kaynaklanan ve Halil’in saldırısı ile başlayan somut olaya, sanık Mustafa’nın babası olan Halil’e yardım etmek gayesiyle sonradan katıldığı dosya kapsamından açıkça anlaşıldığına göre; Mustafa’nın elinde bıçakla olay yerine dönmesinden hemen önce saldırgan tavırlarıyla ikinci kavgayı başlatarak Kazım’ın kafasını koltuğunun altına sıkıştıran, Mustafa’nın hepsi öldürücü nitelikte olan 6 bıçak darbesini vurması sırasında da onu engellemeye çalışmak bir yana, bıçaklama eylemi bitinceye kadar maktulü etkisiz kılacak biçimde tutmaya devam eden sanık Halil’in, Mustafa’nın evden aldığı bıçakla gelip maktule yönelmesinden itibaren “öldürme kastında” Mustafa ile mutabık kaldığında ve zımni bir işbirliği (işbölümü) ile öldürme suçuna katıldığında kuşku bulunmadığından, bu sanığın maktule yönelik eyleminin 765 sayılı Yasa açısından 64. maddede düzenlenen “asli maddi iştirak (birlikte suç işleme), 5237 sayılı Yasa açısından ise 37. maddede düzenlenen “faillik” kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerekir. >>>

Özel Güvenlik Görevlisi Kamu Görevlisidir

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

Özel güvenlik görevlisine görevinden dolayı suç işlenmesi hailnde 5188 sayılı Kanunu'nun 5188 sayılı Kanunu'nun 23/2. maddesi gereğince  kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gerekir >>>

Başkasının Tebligatını Kabul Etmek

Arama Puantajı:
2

Uzman Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yetkili olmadıları halde başkasının tebligatını kabul etmek fiili suçtur >>>

Belgede Sahtecilik Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Belgede sahtecilik suçu en mühim vasfı suçun ammenin itimadı aleyhine irtikap edilmesidir.Bu suçun mağduru ammedir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.0064 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi