Online-Hukuk.Org

çocuk kardesını annesını sıkıyor

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Boşanma ve Çocuk İadesi

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) Boşanma ve çocuk iadesine ilişkin Hukuk Genel Kurulunun emsal kararı ekte verilmiştir. >>>

Kasten Yaralama ve Yağma(2)

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birbiriyle çelişkili ve kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın yağma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, direnme hükmünün bu nedenlerle bozulması gerekmektedir. Ancak, sanığın olay sırasında katılanı 7 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı sabit olduğuna göre, eylemi 765 sayılı TCY’nın 456/4. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Çocuklar Hakkında Verilen Kararların İnfaz Usulü

Arama Puantajı:
15

Hukukçu İsa Atalay

Çocuklar hakkında verilen kararların infazında dikkat edilecek bazı özellikler aşağıda verilmiştir

>>>

Hükmüm Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Çocuklar Hakkındaki Denetim Süresi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hüküm tarihi itibariyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünde uygulanabilecek yegâne hüküm 5395 sayılı Yasanın 19.12.2006 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükmüdür, bu hüküm uyarınca çocuk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilecektir, her ne kadar 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasanın 40. maddesi ile 5395 sayılı Yasanın 23. maddesi değiştirilerek, çocuklar açısından denetim süresinin üç yıl olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış ise de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden 5271 sayılı CYY’nın 231. maddesine yollamada bulunulduğundan, 231. maddedeki diğer koşullar nazara alınmaksızın sadece 23. maddenin denetim süresinin dikkate alınarak 3 yıl olarak uygulanması karma uygulama niteliğinde olacağından, Adalet Bakanlığı’nın bu yöne ilişen yasa yararına bozma istemi ve bu istemi yerinde görerek karardaki denetim süresini 5 yıldan 3 yıla indiren Özel Daire uygulaması 5252 sayılı Yasanın 9. maddesine aykırıdır >>>

5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

Arama Puantajı:
12

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

5510 sayılı Kanunla Getirilen Bazı Yenilikler Aşağıda Belirtilmiştir >>>

Çocuk Hükümlülere Ait Müddetname Düzenlemesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu İsa Atalay

1-)İnfaz  kanunlarında  yapılan değişiklikler ile çocuk müddetnamelerinin hesaplanmasında uygulamada yanlışlıklar yapıldığı görüldüğünden, çocukların müddetnamelerinin hesaplanması ile ilgili olarak, faydalı olması ümidiyle aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu kanunun 107/5 maddesi ile “18 yaşından küçük hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumunda geçirdikleri 1 günün 2 gün sayılmasına” karar verilmiştir. 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren, 5560 Sayılı Kanun ile de “18 yaş sınırı, 15 yaşına indirilmiştir.” >>>

Çoçuk Koruma Kararında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

Arama Puantajı:
10

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Dava koruma kararının kaldırılmasına ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle, 2828 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi aile mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında kendiliğinden nazara alınması gerekir. >>>

Dolandırıcılık ve Başkası Adına Kayıtlı Gayrimenkulü Satmak

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanıklar, tapuda küçük çocukları adına kayıtlı taşınmazın müştekiye satılması hususunda anlaşmaya varmışlar ve satış bedelini almalarına rağmen tapuyu devredememişlerdir. Sanıklar tarafından satış izni için açılan dava da reddedilmiştir. Sanıkların tapunun başkası adına kayıtlı olduğunu söylememek dışında müştekiyi kandıracak söz ve davranışları olmamıştır. Tapu sicilleri aleni olmasına rağmen müşteki tapu kayıtlarını yeterli derecede araştırmamıştır. Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Somut olayda da ev satışından önce sanıkların mağduru kandıracak nitelikte söz ve davranışları olmadığından atılı suç oluşmaz. Satış bedelinin iade edilmemesi hukuki bir ihtilaftır. >>>

Hile Malın Alınmasından Önce Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçundan yargılanan sanıklar, tapuda küçük çocukları adına kayıtlı taşınmazın müştekiye satılması hususunda anlaşmaya varmışlar ve satış bedelini almalarına rağmen tapuyu devredememişlerdir. Sanıklar tarafından satış izni için açılan dava da reddedilmiştir. Sanıkların tapunun başkası adına kayıtlı olduğunu söylememek dışında müştekiyi kandıracak söz ve davranışları olmamıştır. Tapu sicilleri aleni olmasına rağmen müşteki tapu kayıtlarını yeterli derecede araştırmamıştır. Önceden doğmuş bir borçtan dolayı sanığın, mağdura karşı hile ve desiseler kullanarak edimini yerine getirmemesi dolandırıcılık suçunu oluşturmaz. Somut olayda da ev satışından önce sanıkların mağduru kandıracak nitelikte söz ve davranışları olmadığından atılı suç oluşmaz. Satış bedelinin iade edilmemesi hukuki bir ihtilaftır. >>>

Çocuk Pornosunu Depolama ve Bulundurma

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Bireysel amaçlarla olsa bile çocuk pornosuna havi görüntüleri bulundurma ve depolama suçtur. >>>

Çocuk Suçlulara İlişkin Soruşturma Ayrı Yapılmaldır

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)18 yaşını ikmal etmemiş kişilerin yani çocukların suç irtikap etmesi halinde, bunlarla ilgili tahkikatın tefrik edilmesi gerekir.Ancak bu çocuklar terör suçu irtikap etmişlerse bu durumda 5271 sayılı Ceza  Muhakemesinin 250. maddesinde belirtilen usule göre soruşturma yapılması gerekir >>>

Çocuklar Hakkında Tedbir Alma Yetkisi Aile Mahkemesine Aittir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5395 Sayılı  Çocuk Koruna Kanunu'nun  Kanun’ un 5. maddesi gereğince hükmolunan koruyucu ve destekleyici tedbir kararını alma yetkisinin Çocuk Koruma Kanunu’ na Uygulanması Hakkında Yönetmenliğin 8. maddesi hükmü uyarınca çocuk mahkemesi veya yoksa asliye hukuk mahkemesince karar verilmesi gerekir

>>>

Çocuk Mahkemesi Yoksa Çocuklar Hakkında Tedbir Alma Yetkisi Asliye Hukuk Mahkemesine Aittir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5395 Sayılı  Çocuk Koruna Kanunu'nun  Kanun’ un 5. maddesi gereğince hükmolunan koruyucu ve destekleyici tedbir kararını alma yetkisinin Çocuk Koruma Kanunu’ na Uygulanması Hakkında Yönetmenliğin 8. maddesi hükmü uyarınca çocuk mahkemesi veya yoksa asliye hukuk mahkemesince karar verilmesi gerekir

>>>

Çocuk Mahkemesinin Görev Alanı İl Merkeziyle Sınırlıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)İl merkezinde kurulan çocuk mahkemesinin görev alanı, merkez ilçe sınırlıdır. Merkez illçe dışında kalan ilçeleri kapsamaz. Mesela Ankara Çocuk Mahkemesinin görev alanı, Sican ilçesini kapsadığı halde, Şereflikoçhisar ilçesini kapsamaz. >>>

11-15 Yaş Arasındaki Çocuklar İçin Silahla Kasten Yaralma Suçu Uzlaşma Kapsmaında Değildir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5395 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 24. maddesi gereği suça sürüklenen çocuklar hakkında da uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ise de; suç tarihinde 11-15 yaş grubunda bulunan sanığa yüklenen silahla kasten yaralama suçunun 5271 sayılı kanunun 5560 sayılı kanun ile değişik 253/1-b bendi uyarınca uzlaşmaya tabi olmadığı gözetilmelidir. >>>

Reşit Kişiye Annesini Vasi olarak Tayin Edilmesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Reşit bir kimseye, hastalığı sebebiyle annesi vasi olarak atanması halinde, velayet değil, vasilik hükmü uygulanır ve görevli mahkeme de sulh hukuk mahkemesidir >>>

Cezanın Üst Sınırı 10 Yıla Kadar Olan Cezalarda Çocuk Mahkemesi Görevlidir

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yargıtay 5.Ceza Dairesinin Mart 2011 tarihinde verdiği bir karara göre, üst sınır 10 yıl hapis olan cezalarda suça sürüklenen cocuk yönünden Çocuk mahkemeleri görevlidir. >>>

Çocukar Hakkındaki Yargılamada Savcı Bulunamaz

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık, yargılama sırasında 18 yaşını ikmal etsede bile  duruşma sırasında cumhuriyet savcısı duruşmalarda hazır bulunamaz. >>>

Hükümlüler ve Tutukluların Disiplin Suçları , Cezaları ve Disiplin Usuluü

Arama Puantajı:
1

Uzman Hukukçu Mehmet Antalyalı

İnfaz Hakiminin Görev vd Çalışma Usulleri Aşağıda belirtilmiştir >>>

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.3965 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi