Online-Hukuk.Org

ceza hukukunda mahkeme dışı ikrar

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Uyarlama Yargılaması Hakkında Umumi Malumat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Uyarlama yargılaması hakkında umumi bilgiler aşağıda verilmiştir. >>>

Nitelikli Cinsel İstismar Suçunda Cezanın Üst Sınırı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Nitelikli Cinsel istismar  suçunda cezanın üst sınırı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun  49/1 ve 103/6 maddesi gereğince 20 yıla kadar artırılması  mümkündür

>>>

Davaya Katılmayan Müştekiye Davanın Akibeti Hakkında Bilgi Verilmelidir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Şikayetçi Davaya Katılmak Zorunda Değildir. Davaya katılmayan müştekiye, davanın akibeti hakkında  mahkemece bilgi veriir >>>

Donatanın Uygunsuz Olarak Gemiyi Sevk Ve İdare Etmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Donatanın 4922 sayılı Kanunu'nun 20. maddesine muhalefet edilmesi fiili, kabahat haline dönüştürülmüştür.Donatanın, gemiyi kanunda sayılan niteliklere haiz olmadan sevk ve idare etmesi fiili, suç olmaktan çıkarılmıştır.

>>>

Yalan Beyanda Bulunmak ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Nüfus ve adres hizmetleri sırasında yalan beyanda bulunulması halinde bu konuya ilişkin hususi düzenleme bulunmaktadır. 5490 sayılı Kanunu'nun 67. maddesi gereğince işlem yapılır >>>

Manevi Tazminat ve Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma

Arama Puantajı:
4

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1- Öncelikle, “evlenme vaadi ile kızlık bozma” ismi altında gerek hukuk ve gerekse ceza yasalarımızda herhangi müessese ve düzenleme yoktur. Zira Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 5237 sayılı yasa gereğince evlenme vaadi ile kızlık bozma suçu suç olmaktan çıkarılmıştır.

2- Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu kanunlarımızdan çıkarılmakla birlikte, bu durum tazminat manevi tazminat istemeye engel değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu halde manevi tazminata hükmedilebileceğine karar vermiştir. (YARGITAY HGK E. 2009/4-273, K. 2009/314, T. 1.7.2009)

>>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
4

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

İşçi 10 İçinde İşe Yeniden Başlamak İçin Samimi Şekilde Müracaat Etmelidir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Ali Ersoy

İşçi kesinleşen,mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.  İşçi,işe iade yönündeki başvurusunda samimi olmalıdır

>>>

Hukuk Mahkemesi Kararlarına Muhalefet

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlara muhalefet halinde, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu'nun 113/A maddesine mümas suç oluşmaz >>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Hırsızlık Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Hırsızlık suçunun özellikleri aşağıda verilmiştir. >>>

Teselsülen Cinsel Saldırı ve Ruh Halinin Bozulması Durumunda Cezanın Tespiti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/5.maddesinde tanzim edilen suçun ağırlaşmış şekli teselsül etmez. >>>

Akaryakıt Pompalarının Bulunduğu mekanın Gasp Suçuna Göre Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Akaryakıt istasyonunun yakıt pompalarının bulunduğu  petrol ofisi binasının dış bölümü işyeri niteliğinde olmadığından bundan dolayı arttırım maddesinin uygulanmaması gerekir >>>

Uyuşturucunun Kendine Ait Olduğunu İkrar Etmek Suretiyle Etkin Pişmanlık Göstermek

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Beş kişinin bulunduğu araçtaki uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ikrar etmek suretiyle  suçun ortaya çıkmasına yardımcı olan kişi hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 192/3. maddesi uygulanmalıdır. >>>

Aynı Anda Aynı Mağdura Karşı Birden Birden Fazla Sahte Senet Verme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı TCK.nun 43. maddesinde, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda bir kişiye karşın” denilmesi karşısında, aynı anda aynı mağdura karşı işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanamaz >>>

Kanun Yararına Bozma İstisnai Bir Kanun Yoldur

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kanun yararına bozma, istisnai bir yol oldoğundan dar yorumlanmalıdır.Ancak esaslı usul ve maddi hukuka ilişkin konularda kanun yararına bozma yoluna müracaat edilebilir.

>>>

Hakim ve Savcıların Şahsi Suçları ile Görev Suçlarının Tefriki

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesine göre, hakim ve savcıların mesai saati dışında irtikap ettikleri  ve görevi ile ilgisi olmayan suçları suçları şahsi suçtur >>>

Kumar Oynamak

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

5237 sayılı Kanunla kumar oynamak suç olmaktan çıkarılmıştır.Kabahat nevinden bir fiildir. İdari para cezasına tabidir.

>>>

Kati Raporun Alınmaması İade Sebebi Değildir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kesin rapor bir yıl sonra alınabilir.

>>>

Eski ve Yeni Çalışma Hürriyetini Tahdit Suçunun Uzlaştırma Yönünden Karşılaştırma

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunun  117.maddesinde çalışma özgürlüğünü engelleme suçu için seçenekli ceza öngörülmesi ve kovuşturulması şikayet bağlı suç olarak tanzim edilmiştir >>>

Harici Satış Sonucu Cebri Tescil

Arama Puantajı:
4

Hukukcu Ali ersoy

Tapulu taşınmazların tapu dışı satış ve devri geçersizdir.Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olarak yapımına başlanan taşınmazdan bağımsız bölümün satımına ilişkin geçerli sözleşme olmadan satımda anlaşarak alıcının borçlarını eda etmesi ve satıcının da taşınmazı teslim edip alıcının malik gibi kullanmasına rağmen satıcının mülkiyeti devretmemesi hallerinde cebri tescil davası dinlenebilir

>>>

Hırsızlık ve Mala Zarar Verme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hırsızlık ve mala zarar verme suçları birlikte işlenebilir. Hırszılık ve nası ızrar suçu birlikte irtikap edildiğinde, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. >>>

Hürriyeti Tahdit ve Resmi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Hürriyeti tahdit  etmek için, resmi rapor gibi sahte resmi belge kullanılması halinde ayrıca resmi belgede sahtecilik sahtecilik suçundan da ceza verilir >>>

Sorgusu Yapılmayan Şüpheli Hakkında Derhal Beraat Kararı Verilmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Sorgusu yapılmayan sanık  hakkında, kastı olmadığından bahisle 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 193/2. maddesine göre beraat kararı verilemez >>>

Olası Kast ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Olası kastla irtikap edilen kasten yaralama suçundan dolayı, olası kast nedeniyle indirim yapılırken, müşahhas ceza üzerinden indirim yapılması gerekir. >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri

Arama Puantajı:
4

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

1-) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na göre, çarşı ve Mahalle bekçilerine görevlerinin dışında hiç bir iş verilemediğinden, fiilin vasıflandırılmasında bu husus dikkate alınaladır.

>>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.6419 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi