Online-Hukuk.Org

ceza hukukunda mahkeme dışı ikrar

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kötü Muamele ve Sövme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)TCY'nin 232. maddesi, yaralama, tehdit ve sövme gibi Yasanın başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan eşe karşı işlenen eylemleri kapsamaktadır (Çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi). >>>

Zimmet ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dernek idarecilerinin toplanan yardım parasını gayesi dışında harcaması fiil zimmet suçunu oluşturumaz >>>

Teselsülen Cinsel Saldırı ve Ruh Halinin Bozulması Durumunda Cezanın Tespiti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/5.maddesinde tanzim edilen suçun ağırlaşmış şekli teselsül etmez. >>>

Kamu Görevlisinin Hürriyteti Tahdit Etmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)İsimsiz ve asılsız ihbar dışında suç işlediğine ilişkin hiçbir delil  bulunmayan katılanı 5.9.2002 günü yasal hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldıran ve Cumhuriyet Savcısının yazılı talimatının aksine yasal olmayan bu gözaltı süresini ikinci şikayet gerekçesiyle uzatan üst dereceli kolluk amiri sanığın eyleminin kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrumiyet suçunu oluşturur >>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Cezaların İçtimaa ve Kazanılmış Hak

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Cezaların içtimaa müessesi infaza ilişkin bir müessese olduğundan, kazanılmış hak oluşturmaz >>>

Mahkeme Masrafına Karar Vermek İçin Talep Aranmaz

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

29.05.1957 tarihli, 1957/4 Esas, 1957/16 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında "... hukuk davalarında hasma tahmili gereken ve muhakeme masraflarından madut bulunan vekalet ücretine diğer muhakeme masrafları gibi mutlak surette talep olunmaksızın re'sen hükmedilmesi icap ettiğine..." denilmek suretiyle yargılama masrafı ve vekalet ücretine hükmedilmesinde talep şartı aranmaz >>>

Hukuk Davasında Vekalet Ücereti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 29.05.1957 tarihli, 1957/4 Esas, 1957/16 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında "... hukuk davalarında hasma tahmili gereken ve muhakeme masraflarından madut bulunan vekalet ücretine diğer muhakeme masrafları gibi mutlak surette talep olunmaksızın re'sen hükmedilmesi icap ettiğine..." denilmek suretiyle yargılama masrafı ve vekalet ücretine hükmedilmesinde talep şartının aranmamaktadır >>>

Akaryakıt Pompalarının Bulunduğu mekanın Gasp Suçuna Göre Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Akaryakıt istasyonunun yakıt pompalarının bulunduğu  petrol ofisi binasının dış bölümü işyeri niteliğinde olmadığından bundan dolayı arttırım maddesinin uygulanmaması gerekir >>>

Hakim ve Savcıların Şahsi Suçları ile Görev Suçlarının Tefriki

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesine göre, hakim ve savcıların mesai saati dışında irtikap ettikleri  ve görevi ile ilgisi olmayan suçları suçları şahsi suçtur >>>

Basit Hırsızlık ve Anahtar veya Alet Kullanarak Hırsızlık

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Otomobilin kabpısının ne şekilde açıldığı belli  değil ve düz kontak yapılmış ise basit hırsızlık suçundan ceza verilmesi gerekir >>>

Müdafi Olmadan Kollukta Yapılan İkrar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4709 Sayılı Kanun ile değişik 38/6 maddesi uyarınca Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez >>>

Haksız şikayet ve Tazminat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kural olarak, haksız eylem nedeniyle verilen zararlarda sorumluluk kusura dayanır. Kusur sorumluluğu için de Medeni Yasa'nın 13. maddesinde belirtilen ayırt etme gücünün varlığı gerekli ve yeterli koşuldur. Diğer yandan, aynı Yasa'nın 15. maddesi gereğince yasada gösterilen ayrık durumların varlığı durumunda, ayırt etme gücü bulunmayanlar da haksız eylemleri nedeniyle verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilirler. Bu ayrık durumlardan birisi de Borçlar Yasası'nın 54/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan hak ve adalete dayalı nesnel (objektif) sorumluluktur. >>>

Haksız fiil Sorumluluğu ve Hakaniyet Gereği Sorumluluk

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kural olarak, haksız eylem nedeniyle verilen zararlarda sorumluluk kusura dayanır. Kusur sorumluluğu için de Medeni Yasa'nın 13. maddesinde belirtilen ayırt etme gücünün varlığı gerekli ve yeterli koşuldur. Diğer yandan, aynı Yasa'nın 15. maddesi gereğince yasada gösterilen ayrık durumların varlığı durumunda, ayırt etme gücü bulunmayanlar da haksız eylemleri nedeniyle verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilirler. Bu ayrık durumlardan birisi de Borçlar Yasası'nın 54/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan hak ve adalete dayalı nesnel (objektif) sorumluluktur. >>>

Dolandırıcılık ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Müsadere ve Hukuk Davası

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Hukuk davasına konu olabilen kazanç hakkında 5237 sayılı Türk ceza Kanunu'nun 55. maddesi gereğince kazanç müsaderesine karar verilemez >>>

Hırsızlık ve Taşınır Davası

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Yağma ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Kaybolmuş ve Hataen Elegeçen Eşyada Tasarruf Suçu ve Geri Alma Hakkı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Türk Medeni Kanunu'nun 989. maddesine göre,  taşınırı çalınan, kaybolan veya iradesi dışında elinde çıkan zilyet, elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.Bu taşınır, açık arttırmadan,  veya pazarden ya da benzeri eşya satanlardan  iyiniyetle edinilmiş ise iyineyetli birinci veya sonraki edinenlere karşı, taşınır davası ancak ödenen bedelin  geri verilmesi koşuluyla açılır.Diğer konularda iyineyetli zilyedin haklarıa ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Ve Ceza Kararnamesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza kararnamesi ile verilen ceza, hükmün açıklanmasın geri bırakılmasına engel değildir >>>

Muvazaalı Sözleşmenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararında da değinildiği üzere;inanç  sözleşmeleri bir yandan mülkiyeti nakil borcu doğurması bakımından tarafları  bağlayıcı,  diğer yandan,mülkiyetin  naklinin sebebini  teşkil etmesi açısından  tasarruf işlemlerini bünyesinde barındıran  sözleşmelerdir.Bu durumda koşulların oluşması halinde taşınmaz  mülkiyetini nakil özelliğini taşıdığı  kabul edilmelidir. >>>

230.796.610 lira 5237 Sayılı TCK’nun 150/2 Maddesi Anlamında Az Değildir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suça konu cep telefonunun Mahkemece kabul edilen değeri olan 230.796.610 lira 5237 Sayılı TCK’nun 150/2 maddesi anlamında az olmadığı halde, anılan madde uyarınca hükmolunan cezadan indirim yapılması hukuka aykırıdır >>>

Vakıf Şerhinde Zamanaşımı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dava, vakıf şerhinin terkini istemidir. Vakıflar Kanunu’nun geçici 5. maddesi hükmüne göre vakıf şerhleri ile ilgili devam etmekte olan davalarda diğer kanunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerin bu kanun açısından uygulanmayacağı kuralı getirildiğinden burada 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3 maddesinde öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin, dolayısı ile 02.04.2004 tarihli ve 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararının uygulanma olanağı yoktur. >>>

Tek Bir Dilekçeyle Katılanlar İle İlgili Vekalet Ücreti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir davanın takibi sırasında dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda her dava için ayrı ücrete hükmolunur" şeklindeki düzenleme karşısında; avukatlık asgari ücret tarifesi vekalet ücretinin tayininde esas ve ilke olarak, davacı veya sanıkların adedini ya da bir sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip olunan davaların adedini ele almakta ve taraf1ara yükletilecek avukatlık parasının, her dava için ayrı ayrı tayinini öngörmüş bulunduğu, bu nedenle ayrı ayrı dava açılmadıkça vekalet ücretinin de ayrı ayrı tayin ve takdiri mümkün olmadığı, müdahale yolu ile açılan davaların her biri kamu davasının içinde ayrı hukuki varlığı olan davalar olduğu cihetle, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen düzenlemeler değerlendirildiğinde tek bir dilekçe ile kamu davasına müdahil sıfatıyla katılan Mehmet A..., Süleyman A..., Emel A..., Sevim K...., Fatma A...., Muzaffer A... ve Şerife A....'ın lehine ve sanıklar aleyhine 500,00 Yeni Türk Lirası maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken her bir katılan lehine 500,00'er Yeni Türk Lirası vekalet ücretinin sanıklardan ayrı ayrı alınmasına ve katılanlara ayrı ayrı verilmesine dair hüküm kurulmasında >>>

Gasp Suçunun Özellikleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Gasp suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148 ve devamı maddelerinde mala karşı işlenen suçlar bölümünde tanzim edilmiştir. >>>

Cinsel Taciz Teselsülen İrtikap Edilebilir

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) Cinsel taciz  suçu, aynı amaç doğrultusunda makul amaçlarla irtikap edilmesi halinde,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 43. maddesi gereğince verilecek cezanın arttırılması gerekir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.0442 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi