Online-Hukuk.Org

ceza hukukunda mahkeme dışı ikrar

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kötü Muamele ve Sövme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)TCY'nin 232. maddesi, yaralama, tehdit ve sövme gibi Yasanın başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan eşe karşı işlenen eylemleri kapsamaktadır (Çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi). >>>

Meşru Müdafaa Haalinde Fiil Meşrudur

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Meşru müdafaa halinde, fiil  meşru bir hal aldığından, haksız fiil ve suç olmaktan çıkar Bununda  bazı hukuki sonuçları vardır. Mesela maddi ve manevi tazminat davası açılamaz >>>

Genel Olarak Hususi Belgede Sahtecilik

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Özel Belgede Sahtecilik suçu hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Eski ve Yeni Dolandırıcılık Suçlarının Çek Yaprağını Kullanarak İşlenen Dolandırıcılık Suç Yönünden Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bankanın maddi varlığı olan çek yaprapı kullanılarak  işlenen dolandırıcılık suçu, vasıflı dolandırıcılk suçu olduğundan, dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak  karşılaştırma yapılırken bu husus dikkate alınmaldır.

>>>

Kızlık Bozma Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
4

Mehmet Antalyalı Hukukçu

Kızlık bozmada,  hem kıza hem de kızın yakını anneye manevi tazminat verilmesi gerektirir >>>

İşleten Olmayan Araç Sahibinin Sorumluluğu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dava, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir. Davacı Kurum sigortalısı, sigortalı aracı, araç sahibi davalıdan emaneten almış, %119 promil alkollü olarak kullanırken kaza meydana gelmiş ve hayatını kaybetmiştir. Dosyadaki bilirkişi raporlarına göre ölen sigortalı 8/8 oranında ( tam ) kusurludur. Davalı araç malikinin yukarıda açıklandığı üzere, işleten sıfatını taşımadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, araç sahibi kazadan kısa bir süre önce aracının bakımını yaptırmış ve aracını trafiğe iyi bir şekilde çıkacak duruma getirmiştir. Bu nedenlerle de araç sahibine atfı kabil bir kusur izafe edilemez. O halde davacı Kurumun uğradığı zarardan, davalı araç malikini sorumlu tutmak olanağı bulunmamaktadır. Davanın reddine ilişkin karar isabetlidir. >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktadır.  >>>

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-Kısa süreli  hapis cezasına seçenek olarak verilen yaptırımlar Anayasada belirtilen hürriyetleri sınırlandırmamalıdır >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kanaat ve Düşünce Hürriyeti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cebir kullanma eylemi kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla işlenmiş ise, cebir kullanma suçunu değil, TCY.nın 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme suçunu", bir kimseyi siyasi düşünce ve kanaatlerini   açıklamaya    zorlamak ya  da  açıklamaktan men  etmek için  işlendiği   taktirde   ise,  5237  sayılı  Ceza  Kanunu'nun   115. maddesinde  belirtilen   "düşünce ve  kanaat  özgürlüğünün   kullanılmasını  engelleme   suçunu" oluşturmaktır >>>

Manevi Tazminat ve Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma

Arama Puantajı:
4

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1- Öncelikle, “evlenme vaadi ile kızlık bozma” ismi altında gerek hukuk ve gerekse ceza yasalarımızda herhangi müessese ve düzenleme yoktur. Zira Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 5237 sayılı yasa gereğince evlenme vaadi ile kızlık bozma suçu suç olmaktan çıkarılmıştır.

2- Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu kanunlarımızdan çıkarılmakla birlikte, bu durum tazminat manevi tazminat istemeye engel değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu halde manevi tazminata hükmedilebileceğine karar vermiştir. (YARGITAY HGK E. 2009/4-273, K. 2009/314, T. 1.7.2009)

>>>

Donatanın Uygunsuz Olarak Gemiyi Sevk Ve İdare Etmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Donatanın 4922 sayılı Kanunu'nun 20. maddesine muhalefet edilmesi fiili, kabahat haline dönüştürülmüştür.Donatanın, gemiyi kanunda sayılan niteliklere haiz olmadan sevk ve idare etmesi fiili, suç olmaktan çıkarılmıştır.

>>>

Cebirle Hürriyeti Tahdit

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Cebirle(force) hürriyeti tahdit suçu işlenmesi halinde, 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun(Turkish Penal Code) 109/2 maddesine göre ceza arttırılır.

>>>

Gasp Suçu'nun tekemmülü

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçu hırsızlık suçuyla birlikte cebir veya tehdit  ya da her ikisiyle hırsızlık suçunun birleşmesinidne suçundan oluşur.Gasp suçu mürekkep bir suçtur. >>>

Bağlı Hareketli Suçlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suçun kanuni tanımında,  suçun hangi hareketlerle irtikap edileceği belirtilmemiş ise bu tip suçlara da bağlı hareketli suçlar denir.Suçun temel şekli serbest hareketli bir suç olmakla birlikte vasıflı şekli bağlı hareketli bir suç olabilir. >>>

Muvazaalı Sözleşmenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararında da değinildiği üzere;inanç  sözleşmeleri bir yandan mülkiyeti nakil borcu doğurması bakımından tarafları  bağlayıcı,  diğer yandan,mülkiyetin  naklinin sebebini  teşkil etmesi açısından  tasarruf işlemlerini bünyesinde barındıran  sözleşmelerdir.Bu durumda koşulların oluşması halinde taşınmaz  mülkiyetini nakil özelliğini taşıdığı  kabul edilmelidir. >>>

Belgede Sahtecilik ve 765 Sayılı (mülga) TCK 355. maddesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

765  sayılı(mülga)  Türk Ceza Kanunu'nun  355 ve 647/6 maddeleriyle 5237 sayılı TCK nun 204 maddesinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucunda ,mahkemece 765 sayılı Yasa uyarınca kurulan hükmün sanık lehinedir >>>

Lehe Kanunun Tespiti Yönünden Eski ve Yeni Sahtecelik Suçu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Lehe Kanunun tespiti yönünden  resmi evrakta sahtecelik suçu ile ilgili içtihat aşağıda verilmiştir >>>

Ziraat Bankası Personelinin Yargılanacağı Mercii

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Ziraat Bankası Personelinin yargılanacağı mercii 5411 sayılı Bankalar Kanununda düzenlenmişir >>>

İmar Planlarında Kısıtlılık Durumu

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet .Sait Ersoy

3194 sayılı İmar Kanununun 13. maddesinin bi­rinci fıkrası ve bu nedenle uygulama olanağı kalmayan 3. fıkraları Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 günlü ve E: 1999/33, K: 1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı 29 Haziran 2000 günlü ve 24094 sayılı Res­mi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar yasal boşluk doldurulmamıştır. Dolaysıyla bu konuda bir belirsizlik bulunmaktadır.

>>>

Belgede Sahtecilik ve 2978 Sayılı Kanunun

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Haksız yere vergi iadesi almak için, sahte fatura ve fiş verme fili, 2978 sayılı Kanunu'nun 6. maddesine göre,  sayılı Kanunu gereğince idari para cezası uygulanır >>>

Çok Arsa Çıkarma Gayretinden Doğan Sorunlar

Arama Puantajı:
4

Hukukuçu Mehmet Sait Ersoy

Bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. Bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında kendilerine fazla parsel çıkarma amacını taşımalarıdır. Oysa imar uygulamalarının gerçek amacı ise imara uygun konut alanı elde etmektir. İmar uygulamalarında bir taraftan imara uygun konut alanları oluşturulurken, diğer taraftan da düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha,pazar yeri, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlere ait alanlar için gerekli olan araziler elde edilmektedir. Biz de bu çalışmada imar uygulamasıyla ilgili olarak genel bir bilgi sunduktan sonra imar uygulamalarının hukuka aykırılık nedenlerini belirteceğiz.

>>>

SSK Hizmet Tespit Davaları

Arama Puantajı:
4

hukukçu Halil İbrahim Özdemir

506 SY. 79/10. Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizme

>>>

Belgenin Vasfına Göre Sahtecilik Suçları

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgenin hukuki vasfına göre sahtecilik suçları  ikiye tefrik edilebilir. Resmi varakada sahtecilik suçları ve hususi varakada sahtecilik suçları.Birde resmi varaka hükmünde olan evrakta sahtecilik suçlarını ilave edebiliriz >>>

Tüketici Mahkemesinin Kredi Kartından Kaynaklanan Görevleri

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Tüketici mahkemesinin kredi kartından kaynaklanan görevleri vardır.

>>>

İspat Gücüne Belgelerin Tasnifi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

İspat gücüne göre belgeler, başlıca iki kısma ayrılır. Resmi belgeler ispt vasıtası olarak  güclü  olan belgelerdir. Resmi belgeler de kendi içinde,  aksi sabit oluncaya kadar geçerli resmi belgeler  ve sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli resmi  belgeler  olmak üzere   ikiye  ayrılır. Resmi belgelerin karşıtı olan belgeler de hususi belgelerdir.  >>>

Teselsülen Cinsel Saldırı ve Ruh Halinin Bozulması Durumunda Cezanın Tespiti

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/5.maddesinde tanzim edilen suçun ağırlaşmış şekli teselsül etmez. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 4.5655 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi