Online-Hukuk.Org

bıçakla yaralama meşru müdafanın aşılması

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan kurulan hükmü ilişkin temyize gelince; Sanığın geceleyin meskun mahalde silahla “12” el ateş ederek mağduru yaralamaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK. nun 86. ve 170/1-c madde ve fıkralarında yazılı suçları oluşturacağı, ancak aynı Yasanın 44. maddesindeki düzenleme uyarınca sadece en ağır cezayı gerektiren kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılmasıyla yetinilmesi  gerekir >>>

Geçici Olarak İkametğahta Bulunmama Halinde Tebligat

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Tebliğ memuru tarafından 01.05.2007 tarihinde muhatap ve onun adına tebliğ yapılabilecek kimselerin o an için adreste bulunmadıkları saptanınca, tebligat evrakının Y.Emre Mahallesi muhtarına teslim edilip imzasının alındığı, komşusuna haber verildiği ve 2 nolu haber kâğıdının hükümlünün kapısına yapıştırıldığı anlaşıldığına göre, tebliğ memurunun bu işlemlerinin, Tebligat Yasasının 21. maddesi ile Tebligat Tüzüğünün 28 ve 30. maddelerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir. >>>

Taksirle Yaralama Suçu Bilinçli Taksirle İşleneblir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Taksirle yşaralama suçu bilinçli(şuurlu) taksirle irtikap edilebilir. Taksirle yaralama suçunun şuurlu taksirle irtikap edilmesinin bazı sonuçları bulunmaktadır.Aşağıda  bilinçli taksirle yaralama suçuna misaller verilmşitir. >>>

Geçici Olarak İkametğahta Bulunmama Sebebinin Açıkalanması Zorunlu Değildir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kabule göre ise, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.07.2002 gün ve 2002/4-154-282 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; muhatap veya onun adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbirinin tebliğ saati itibariyle adreste bulunmaması halinde tebliğ işleminin nasıl yapılacağı, tebligat evrakının kime teslim edileceği, tebligat memurunca sırayla hangi işlemleri yapılacağı Tebligat Yasasının 21, Tebligat Tüzüğünün ise 28 ve 30. maddelerinde düzenlenmiştir.

Tebliğ memuru tarafından 01.05.2007 tarihinde muhatap ve onun adına tebliğ yapılabilecek kimselerin o an için adreste bulunmadıkları saptanınca, tebligat evrakının Y.Emre Mahallesi muhtarına teslim edilip imzasının alındığı, komşusuna haber verildiği ve 2 nolu haber kâğıdının hükümlünün kapısına yapıştırıldığı anlaşıldığına göre, tebliğ memurunun bu işlemlerinin, Tebligat Yasasının 21. maddesi ile Tebligat Tüzüğünün 28 ve 30. maddelerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir

>>>

Kasten Yaralama ve Tehdit

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” hükümleri yer almaktadır. İncelenen somut olayda, mahkemece, sanığın, elindeki taşla yakınan Y... Uzun’un üzerine yürümesi ve “gel seni de döveyim” biçimindeki sözlerle onu tehdit ettiği kabul edilerek yaralama ve tehdit suçlarından mahkumiyet kararı verildiği görülmektedir. 5237 sayılı T.C.Y.’nın 106/3 maddesi hükmü karşısında, mahkemenin uygulamasının hukuka uygun olduğu anlaşılmaktadır. >>>

Kasten Yaralama ve Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Polis, jandarma gibi  cebir kullanma yetkisine haiz, kamu görevlisinin görevini yaparken, cebir kullanma sınırını aşarak, mağdurun yaralaması halinde, kasten yaralamaya ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Yağma Suçlarının Tasnifi

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçu, vasfına göre çeşitli şekillerde  tasnif edilebilir. >>>

Kasten Yaralama Suçunun Silahla İrtikap Edilmesi

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama  suçu silahla irtikap edilmesi halinde kasten yaralama suçunun vasıfları değişir. >>>

Muhtemel Kastla Yaralama Suçunda Maddelerin Tatbik Sırası

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Muhtemel kastla kasten yaralama suçundan verilecek ceza tatbik edilirken maddelerin uygulanmas sırası aşağıda belirtilmiştir. >>>

Hukuk Batılı Korumaz

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ceza hukukunda yorum yapılırken, hukukun batılı korumayacağını dikkate almak gerekir. >>>

Hürriyet Tahdit Suçunda Hukuka Aykırılık Bilinci Değerlendirimelidir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Esasen kural olarak, failin suç saydığı bir sonucu bilmesi, istemesi ve bu suretle harekette bulunması, kastın varlığı açısından yeterlidir. Ayrıca, sonucun yasaya veya hukuka aykırı olduğunu bilme şartı aranmaz. Ancak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu bakımından yasamız, eylemin "gayrımeşru surette" işlenmesini şart koştuğundan, failin bu şekilde hareket ettiğini bilmesini ve istemesini aramaktadır. Bu durumda, failin, işlediği fiilin hukuka aykırılık bilincine de sahip olması gerekmektedir. Hakim, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilinci"ni elbette araştıracaktır.   >>>

Kasten yaralama Suçunun 86/2 ve 1. madde kapsamında Kalması Halinde Uzlaşmaya Tabidir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/(1) ve (2) maddesi kapsamında kalanlan 86/(3).maddesine girmeyecek şekilde irtikap edilmesi halinde uzlaşma kapsamında kalır >>>

Haksız Sikayet Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Şikayet hakkı,  diğer bir deyimle  hak arama özgürlüğü;  Anayasa'nın  36. maddesinde; ' Herkes, meşru vasıta ve yollardan  faydalanmak suretiyle  yargı merciileri önünde   davacı veya davalı olarak  iddia ve  davunma ile  adil yargılanma hakkına sahiptir'  şeklinde yer almıştır.Kişiyi,  cezai yönden mahkumiyete  veya  hukuken tazminata mahkum decek delil olmasa bile;  müşahhas olayla ilgili olarak zayıf ve dolaylı da olsa emare veya delil olması halinde şikayet hakkının kullanılması meşru hale gelmiştir.

 

>>>

Hayvanların Serbest Bırakılması ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Hukukçu

1-)Hayvanların serbest bırakılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 177. maddesine göre, tehlike suçunu oluşturur.Ancak serbest bırakılan köpek, gibi bir hayvan bir kişiyi ısırması halinde artık taksirle yaralama suçunu oluşturur. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Fikri İçtimada fiilin Tek olması Ne Anlama Gelir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Fikri içtimanın asli şart fii tek olmalıdır

>>>

Bilinçli Taksirle Yaralama Halinde Suç Uzlaşma Kapsamında Kalır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bilinçli taksirle yaralama halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89/1. maddesi hariç, şikayete tabi olmaktan çıkar; ancak uzlaşma kapsamında kalmaya devam eder. >>>

Hedefte Sapma Halinde Fikri İçtima Hükümlerinin Uygulanması:

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Hedefte sapma halinde fikri içtimaının nasıl aygulanacağı aşağıda açıklanmıştır

>>>

Kasten Yaralama Suçunda Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunda,  dava zamanaşımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66. maddesine göre tespit edilir. >>>

Tek Fiille Bireden Fazla Suç İşleme

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Tek fiille birden fazla suç işlenmesi halinde nasıl bir usul izleneceği aşağıda belirtilmiştir >>>

Sanığın Fiiline Devam Etmesinin Şahitler Tarafından Engellenmesi Halinde Adam Öldürmeye Teşebbüs Dikkate Alınarak Fiil Vasıflandırılmalıdır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın, mağduru yaralardan, şahitler  tarafından araya girilmek suretiyle,  failin fiiline devam etmesi engellenmesi halinde, yaralamanın boyutu ve diğer hususlarda dikkate alınarak, kasten adam öldürmeye teşebbüş suçundan dolayı ceza verilmesi gerekir.

>>>

Kötü Muamele ve Sövme

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)TCY'nin 232. maddesi, yaralama, tehdit ve sövme gibi Yasanın başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan eşe karşı işlenen eylemleri kapsamaktadır (Çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi). >>>

Görevi İhmal ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir kamu görevlisinin görevini  ihmal ederek, bir kişinin taksirle yaralanmasına  sebebiyet   vermesi halinde, görevi ihmal suçundan değil;  taksirle yaralama suçundan dolayı tecziye edilmesi gerekir. >>>

Kesinleşmiş Mahkumiyetlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Usul

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kesinleşmiş hükümlerde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının,  hükmü veren mahkemece, objektif koşulların değerlendirilmesiyle sınırlı bir inceleme yapılacak ahvalde evrak üzerinde, subjektif koşulların değerlendirilmesi gereken hallerde ise duruşma açılarak yapılması gereki >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Eski Ceza Kanunu Döneminde İrtikap Edilen ve Silinme Koşulu Oluşan Adli Sicil Kayıtları

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde irtikap edilip adli sicile işlenen  ve silinme şartları oluşan kayıtlar  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmez .Bu kayıtlar hukuken yok hükmündedir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.0706 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi