Online-Hukuk.Org

bıçakla yaralama meşru müdafanın aşılması

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kasten Adam Öldürme ve Kasten Yaralama

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme(Intentional Killing) suçu ile  kasten yaralamayı ayıran kritere ilişkin  emsal Yargıtay kararları aşağıda verilmiştir.  >>>

Kasten Yaralama ve Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Polis, jandarma gibi  cebir kullanma yetkisine haiz, kamu görevlisinin görevini yaparken, cebir kullanma sınırını aşarak, mağdurun yaralaması halinde, kasten yaralamaya ilişkin hükümler uygulanır. >>>

Yağma Suçlarının Tasnifi

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Yağma suçu, vasfına göre çeşitli şekillerde  tasnif edilebilir. >>>

Geçici Olarak İkametğahta Bulunmama Sebebinin Açıkalanması Zorunlu Değildir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kabule göre ise, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.07.2002 gün ve 2002/4-154-282 sayılı kararında da vurgulandığı üzere; muhatap veya onun adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbirinin tebliğ saati itibariyle adreste bulunmaması halinde tebliğ işleminin nasıl yapılacağı, tebligat evrakının kime teslim edileceği, tebligat memurunca sırayla hangi işlemleri yapılacağı Tebligat Yasasının 21, Tebligat Tüzüğünün ise 28 ve 30. maddelerinde düzenlenmiştir.

Tebliğ memuru tarafından 01.05.2007 tarihinde muhatap ve onun adına tebliğ yapılabilecek kimselerin o an için adreste bulunmadıkları saptanınca, tebligat evrakının Y.Emre Mahallesi muhtarına teslim edilip imzasının alındığı, komşusuna haber verildiği ve 2 nolu haber kâğıdının hükümlünün kapısına yapıştırıldığı anlaşıldığına göre, tebliğ memurunun bu işlemlerinin, Tebligat Yasasının 21. maddesi ile Tebligat Tüzüğünün 28 ve 30. maddelerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir

>>>

Taksirle Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Taksirle yaralama ve tehlikeli  şekilde araç kullanma suçu birlikte irtikap edilebilir.Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 44. maddesi gereğince farklı neviden fikri içtima hükümleri uygulanması gerekir >>>

Taksirle Yaralama Suçu Bilinçli Taksirle İşleneblir

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

Taksirle yşaralama suçu bilinçli(şuurlu) taksirle irtikap edilebilir. Taksirle yaralama suçunun şuurlu taksirle irtikap edilmesinin bazı sonuçları bulunmaktadır.Aşağıda  bilinçli taksirle yaralama suçuna misaller verilmşitir. >>>

Töre Saikinin Kapsamı

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Maktulenin kız kardeşinin eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenen sanıkların öldürülme konusunda karar aldıları, kaçan maktuleyi bulup getirdikleri ve babası olan sanık tarafından öldürülüğü olayda sanıklar töre saikiyle hareket etmişlerdir.

>>>

İmar Kirliğine sebebiyet Verme ve İdari Para Cezası

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

'Belediye sınırı” terimi mülga ve yürürlükteki Belediye Kanununda yasal bir idari kavram olarak gösterilmiş, İmar Kanununun 5. maddesinde mücavir alan tanımlanıp, 45. maddesinde mücavir alanın oluşturulma yöntemi düzenlenmiş ve mücavir alanlardaki ruhsat işlemlerinde belediye başkanlığı yetkili kılınmış, ayrıca İmar Kanununun 2, 5 ve 19. maddelerinde ise “belediye ve mücavir alan içinde” veya “belediye ve mücavir alan sınırları içinde” şeklindeki ifadelerde ‘mücavir alan’ teriminden başka ‘belediye sınırı’ teriminin de imar rejimi açısından anlamına işaret edilmiş ve bu şekilde ‘belediye sınırı’ teriminin salt idari bir kavram olmayıp, imar mevzuatı kavramı olduğu da gösterilmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu düzenlenirken de yasa koyucu tarafından bilinçli olarak “belediye sınırı” kavramı kullanılarak, maddenin 4. fıkrasında, suçla ilgili bu düzenlemenin 3. fıkra hariç, “ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde” uygulanacağı açıklanmış ve böylece, imar uygulaması bakımından belediye sınırı dışında ve fakat belediyenin ruhsatlandırma yetkisi içerisinde kalan mücavir alanlardaki bina ve yapılarla ilgili olarak belediyelerin İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerindeki, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapımına ilişkin inşaatı durdurup mühürleme, imar planına veya ruhsata uygun hale getirilmezse yıkma ve idari para cezası uygulama şeklindeki idari yaptırımlar geçerli olmakla birlikte, yasa koyucunun yalnızca belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi yerler içerisindeki ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılması eylemlerini suç olarak düzenlediğinin anlaşılmasına ve mücavir alandaki kendi taşınmazı üzerinde ruhsatsız bina yapma eyleminin TCY’nın 184/1. maddesindeki suçu oluşturmayacağının anlaşılmasına karşın, incelenen dosyada suça konu yerin özel imar rejimine tabi yerlerden olup olmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi, kanunu aykırıdır,(4.CD  06.06.2011 tarihli ve Esas No:2009/8724 Karar No:2011/7697 künyeli içtihadı)   >>>

Kasten Yaralama Suçunda Dava Zamanaşımı

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kasten yaralama suçunda,  dava zamanaşımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66. maddesine göre tespit edilir. >>>

Hayvanların Serbest Bırakılması ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Hukukçu

1-)Hayvanların serbest bırakılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 177. maddesine göre, tehlike suçunu oluşturur.Ancak serbest bırakılan köpek, gibi bir hayvan bir kişiyi ısırması halinde artık taksirle yaralama suçunu oluşturur. >>>

Hukuk Batılı Korumaz

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ceza hukukunda yorum yapılırken, hukukun batılı korumayacağını dikkate almak gerekir. >>>

Muhtemel Kastla Yaralama Suçunda Maddelerin Tatbik Sırası

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Muhtemel kastla kasten yaralama suçundan verilecek ceza tatbik edilirken maddelerin uygulanmas sırası aşağıda belirtilmiştir. >>>

Tek Fiille Bireden Fazla Suç İşleme

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Tek fiille birden fazla suç işlenmesi halinde nasıl bir usul izleneceği aşağıda belirtilmiştir >>>

Kasten yaralama Suçunun 86/2 ve 1. madde kapsamında Kalması Halinde Uzlaşmaya Tabidir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/(1) ve (2) maddesi kapsamında kalanlan 86/(3).maddesine girmeyecek şekilde irtikap edilmesi halinde uzlaşma kapsamında kalır >>>

Hedefte Sapma Halinde Fikri İçtima Hükümlerinin Uygulanması:

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Hedefte sapma halinde fikri içtimaının nasıl aygulanacağı aşağıda açıklanmıştır

>>>

Bilinçli Taksirle Yaralama Halinde Suç Uzlaşma Kapsamında Kalır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bilinçli taksirle yaralama halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 89/1. maddesi hariç, şikayete tabi olmaktan çıkar; ancak uzlaşma kapsamında kalmaya devam eder. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve İfade Hürriyeti

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Raporun ve basın açıklamasının düşünce açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. İçeriğine ve ileri sürülen görüş ve önerilere katılmak yada bunları benimsemeyerek reddetmek olası ise de; konunun bilimsel şekilde ele alınması bir kamu görevi gereği hazırlanmış olması, içeriğinde, yasada öngörülen farklılıkları yekdiğeri aleyhine kin ve düşmanlığa sevkedecek ve kamu güvenliğine yönelik açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkaracak şiddet çağrısını içermemesi karşısında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir. >>>

Haksız Sikayet Nedeniyle Manevi Tazminat

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Şikayet hakkı,  diğer bir deyimle  hak arama özgürlüğü;  Anayasa'nın  36. maddesinde; ' Herkes, meşru vasıta ve yollardan  faydalanmak suretiyle  yargı merciileri önünde   davacı veya davalı olarak  iddia ve  davunma ile  adil yargılanma hakkına sahiptir'  şeklinde yer almıştır.Kişiyi,  cezai yönden mahkumiyete  veya  hukuken tazminata mahkum decek delil olmasa bile;  müşahhas olayla ilgili olarak zayıf ve dolaylı da olsa emare veya delil olması halinde şikayet hakkının kullanılması meşru hale gelmiştir.

 

>>>

Sanığın Fiiline Devam Etmesinin Şahitler Tarafından Engellenmesi Halinde Adam Öldürmeye Teşebbüs Dikkate Alınarak Fiil Vasıflandırılmalıdır

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın, mağduru yaralardan, şahitler  tarafından araya girilmek suretiyle,  failin fiiline devam etmesi engellenmesi halinde, yaralamanın boyutu ve diğer hususlarda dikkate alınarak, kasten adam öldürmeye teşebbüş suçundan dolayı ceza verilmesi gerekir.

>>>

Hürriyet Tahdit Suçunda Hukuka Aykırılık Bilinci Değerlendirimelidir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

Esasen kural olarak, failin suç saydığı bir sonucu bilmesi, istemesi ve bu suretle harekette bulunması, kastın varlığı açısından yeterlidir. Ayrıca, sonucun yasaya veya hukuka aykırı olduğunu bilme şartı aranmaz. Ancak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu bakımından yasamız, eylemin "gayrımeşru surette" işlenmesini şart koştuğundan, failin bu şekilde hareket ettiğini bilmesini ve istemesini aramaktadır. Bu durumda, failin, işlediği fiilin hukuka aykırılık bilincine de sahip olması gerekmektedir. Hakim, suçun manevi unsuruna dahil olan "hukuka aykırılık bilinci"ni elbette araştıracaktır.   >>>

Fikri İçtimada fiilin Tek olması Ne Anlama Gelir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Arçelik

Fikri içtimanın asli şart fii tek olmalıdır

>>>

Yeni Ceza Kanunu Döneminde İrtikap Edilen Suçlar İçin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin Aranan Süre Tekerrür Süresi yle Sınırldır

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Eski yasa döneminde işlenip, adli sicilden silinme koşulları oluşmuş olan mahkûmiyetler ile ertelenmiş ve vaki olmamış sayılmasına karar verilen mahkûmiyetlerin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal engel oluşturmayacağı, yeni dönemde işlenen suçlar açısından ise infazdan sonra 5237 sayılı Yasanın 58. maddesinde belirtilen tekerrür sürelerinin esas alınmasının hakkaniyete uygun bir çözüm olacağı, >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İmkanı Ouşan Bir Konuda Ceza Genel Kurulu Karar Veremez

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ancak, hükümden sonra yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile CYY’nın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında gerçekleştirilen değişiklikler sonucunda, bu maddede öngörülen objektif ve subjektif koşulların varlığı halinde uygulanması olanağı bulunan “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumunun tatbik alanı genişletilmiş ve somut olayda uygulanabilir bir hale gelmiştir. Kurulan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasına olanak sağlayan ve bu yönüyle sanık lehine sonuç doğurduğunda kuşku bulunmayan bu hukuki kurumun sanık hakkında uygulanıp uygulanmayacağı ise öncelikle yerel mahkemece ele alınıp değerlendirilmelidir. >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Kasten Adam Ölürme ve Yağma Suçu

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten adam öldürme suçun gasp amacı ile irtikap edilip edilmediğini, tahkikat safahatında ve yargılama aşamasınd iyi bir şekilde tetkik etmek gerekir. >>>

Görevi İhmal ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Bir kamu görevlisinin görevini  ihmal ederek, bir kişinin taksirle yaralanmasına  sebebiyet   vermesi halinde, görevi ihmal suçundan değil;  taksirle yaralama suçundan dolayı tecziye edilmesi gerekir. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.87 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi